Άρθρο 03 – (άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ ) Βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου

Τα βασικά στοιχεία του ηλεκτρονικού τιμολογίου είναι μεταξύ άλλων:
α) αναγνωριστικά της επεξεργασίας και του τιμολογίου
β) χρονική περίοδος του τιμολογίου
γ) στοιχεία του πωλητή
δ) στοιχεία του αγοραστή
ε) στοιχεία του δικαιούχου πληρωμής
στ) στοιχεία του φορολογικού αντιπροσώπου του πωλητή
ζ) στοιχεία αναφοράς της σύμβασης
η) λεπτομερή στοιχεία παράδοσης
θ) οδηγίες για την πληρωμή
ι) στοιχεία που αφορούν απαλλαγή ή επιβάρυνση
ια) πληροφορίες για το συγκεκριμένο στοιχείο του τιμολογίου
ιβ) συνολικά ποσά του τιμολογίου
ιγ) ανάλυση του ΦΠΑ
Τα ως άνω στοιχεία εξειδικεύονται στο ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων.