Άρθρο 07 – Εξουσιοδοτικές διατάξεις

1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και κατόπιν της γνώμης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικά με τη συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό πρότυπο έκδοσης ηλεκτρονικών τιμολογίων, το περιεχόμενο, και τη μορφή του ηλεκτρονικού τιμολογίου του άρθρου 3.
2. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Υποδομών και Μεταφορών και Εθνικής Άμυνας καθορίζονται η αρχιτεκτονική, οι διαδικασίες παραλαβής, επεξεργασίας και πληρωμής ηλεκτρονικού τιμολογίου, οι απαιτήσεις διαλειτουργικότητας και διασύνδεσης με ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα του δημοσίου, οι τεχνικές προϋποθέσεις ασφάλειας και προστασίας δεδομένων και κάθε άλλη αναγκαία τεχνική ή/και ειδική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 4.