Άρθρο 3 Αρμοδιότητες

Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας:

α. Υποδέχεται τούς πολίτες οι οποίοι υποβάλουν γραπτώς καταγγελίες ή παράπονα εις βάρος του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος για περιπτώσεις συμπεριφοράς του αρθ.1 §1 σε βάρος τούς ή σε βάρος τρίτων. Αν ο καταγγέλλων αγνοεί την ελληνική γλώσσα και γραφή, του παρέχεται διερμηνεία σε γλώσσα που κατανοεί ώστε να καταγραφεί από υπάλληλο του Γραφείου η καταγγελία του. Στην περίπτωση αυτή η καταγγελία υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα, τον διερμηνέα και τον υπάλληλο που την κατέγραψε. Οι εγκαταστάσεις του Γραφείου είναι διαμορφωμένες κατά τρόπο που να εξυπηρετείται η ακώλυτη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία.

β. Δέχεται επώνυμες καταγγελίες που υποβάλλονται εγγράφως, μέσω πληρεξουσίου δικηγόρου, ή μέσω ΚΕΠ.

γ. Επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως για κάθε περίπτωση που αφορά γεγονότα, καταγγελίες ή πληροφορίες για εκδήλωση βάναυσης, βίαιης ή προσβλητικής συμπεριφοράς του προσωπικού των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του σε βάρος πολιτών που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του τύπου ή εκπομπές ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε.

δ. Απαντά σε ερωτήματα πολιτών που υποβάλλονται εγγράφως, τηλεφωνικώς, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεμοιοτύπου.

ε. Αξιολογεί τις καταγγελίες ή τα παράπονα, κατά περίπτωση, και τα διαβιβάζει στις αρμόδιες για τη διερεύνηση και τον περαιτέρω χειρισμό τους Υπηρεσίες ή Αρχές.

στ. Ενημερώνει τους καταγγέλλοντες για τα δικαιώματά τους καθώς και για την προβλεπόμενη διαδικασία υποβολής και εξέτασης καταγγελιών σε βάρος του προσωπικού της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος.

ζ. Καλεί τους καταγγέλλοντες για περαιτέρω διευκρινήσεις σε κάθε περίπτωση που αυτό κρίνεται αναγκαίο για την πληρέστερη δυνατή εκτίμηση των γεγονότων και την πρόοδο της διαδικασίας.

η. Παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διερεύνησης των καταγγελλόμενων και ενημερώνει σχετικά τους καταγγέλλοντες.

θ. Συνεργάζεται στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής του με τον Εισαγγελέα ανηλίκων, τις Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος ή άλλες Υπηρεσίες του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και των Σωμάτων που υπάγονται σε αυτό, τις Υπηρεσίες Προνοίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή άλλες αρμόδιες Κρατικές Αρχές ή Ανεξάρτητες Αρχές, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, Σωματεία και Εκπροσώπους ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και γενικά με οποιονδήποτε νόμιμο Φορέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής δραστηριοποιείται στο πλαίσιο της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ιδιώτη που εκδηλώνει σχετικό ενδιαφέρον.

ι. Παρέχει άμεση ενημέρωση στους πολίτες που απευθύνονται στο Γραφείο επί θεμάτων αρμοδιότητάς του.

ια. Καταγράφει τις καταγγελίες ή παράπονα και υποβάλλει ετήσια αναλυτική έκθεση στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

ιβ. Ενημερώνει τους καταγγέλλοντες για την περάτωση της διαδικασίας εξέτασης της καταγγελίας, το αποτέλεσμα αυτής και για τα περαιτέρω δικαιώματά τους για προσφυγή σε άλλες αρχές η υπηρεσίες.

 • 1 Δεκεμβρίου 2009, 22:00 | ΠΟΑΣΥ

  ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
  (ΠΟΑΣΥ) (ΠΟΑΞΙΑ)

  Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2009
  Αριθ. Πρωτ.: 900/9/5

  Προς: Υπουργό Προστασίας του Πολίτη
  κ. ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗ Μιχάλη

  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για τη «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας», καταθέτουμε σήμερα τις δικές μας απόψεις , διατυπώνοντας όμως δημοσίως την αταλάντευτη θέση μας ότι ο νεωτερισμός της ανοικτής διαβούλευσης θεμάτων που αφορούν το αστυνομικό προσωπικό και την ασφάλεια γενικότερα της χώρας μας, δεν μπορεί προφανώς να υποκαταστήσει και να υπερακοντίσει το θεσμικό διάλογο με τους συνδικαλιστικούς φορείς των οικείων χώρων που αφορούν τα υπό διαβούλευση νομοθετήματα, με συγκεκριμένες καταληκτικές δεσμεύσεις και θέσεις ως απόρροια του δια ζώσης διαλόγου . Άλλως οδεύουμε στην τακτική του παράλληλου μονολόγου.

  Ειδικότερα έχουμε να επισημάνουμε τα ακόλουθα:

  Η φιλοσοφία του παρόντος ΠΔ κινείται στη σωστή κατεύθυνση, όπως την είχαμε διατυπώσει και προ διετίας, με την πρότασή μας για τη σύσταση γραφείου διερεύνησης καταγγελιών και παραπόνων, όπου επιδιώκαμε τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα εγγυούταν αφενός τα δικαιώματα των συναδέλφων μας, αφετέρου δε την ουσιαστική διερεύνηση των υποθέσεων, χωρίς δηλαδή να εξακολουθούν να υπάρχουν περιθώρια υπονοιών περί συγκάλυψης λόγω «συναδελφικής αλληλεγγύης», για λόγους δήθεν «προστασίας του δημοσίου συμφέροντος» ή του γοήτρου της όποιας υπηρεσίας.
  Κυρίαρχα τονίζουμε όμως ότι εάν δεν ενισχυθούν και αναβαθμισθούν ποιοτικά οι υφιστάμενες λειτουργίες της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και της Υποδιεύθυνσης Διοικητικών Εξετάσεων δεν μπορούμε να προσδοκούμε κανένα θετικό αποτέλεσμα .
  Εμμέσως πλην σαφώς , από την αιτιολογική έκθεση του εν λόγω ΠΔ διαχέεται μομφή ανεπάρκειας για τη λειτουργία των υπηρεσιών αυτών, από τις οποίες πρέπει να ζητηθούν συγκεκριμένες προτάσεις για να αντιμετωπισθούν οι όποιες δυσλειτουργίες . Επ΄ αυτού θα ήταν σημαντική η δημόσια τοποθέτηση των προϊσταμένων των υπηρεσιών αυτών ή των εκπροσώπων τους για το υπό θέσπιση ΠΔ , κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει .
  Δεύτερη σημαντική παρατήρηση αφορά τη συγκρότηση της αρμόδιας Εισηγητικής Επιτροπής, καθώς έτσι όπως προτείνεται υπάρχουν πολλά περιθώρια για νέες αμφισβητήσεις του ρόλου της.
  Δεν πρέπει να υπάρχει εξάρτηση των μελών της καθ’ οιονδήποτε τρόπο , με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη . Τα μέλη της αντί να ορίζονται από τον εκάστοτε υπουργό, πρέπει να επιλέγονται από την αρμόδια Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή προκειμένου να διασφαλιστεί κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανεξαρτησία της λειτουργίας του . Επιπλέον, η Εισηγητική Επιτροπή πρέπει να διευρυνθεί με τη συμμετοχή εκπροσώπου του Δικηγορικού Συλλόγου ή και άλλων φορέων. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, επειδή το ζητούμενο είναι η ανεξαρτησία του οργάνου διερεύνησης των όποιων καταγγελιών, ως συνδικαλιστικοί φορείς δεν ζητήσαμε καν τη δική μας συμμετοχή, σε αντίθεση με τη δηλωμένη θέση μας για συμμετοχή π.χ. στα υπηρεσιακά συμβούλια. Τούτων δοθέντων, η στέγαση και μόνο του Γραφείου σε εγκαταστάσεις εκτός υπουργείου και αστυνομικών υπηρεσιών (άρθρο 1), προφανώς δεν διασφαλίζει από μόνη της την ανεξάρτητη λειτουργία του, παρά το γεγονός ότι καθιστά πράγματι πιο εύκολη και φιλική στον πολίτη την προσέλευσή του. Για τους πολίτες από την άλλη πλευρά, πρέπει να καθορισθούν χρονικά όρια ,καθώς πουθενά δεν γίνεται λόγος για τις προθεσμίες εντός των οποίων μπορούν να καταγγέλλουν συμβάντα στο Γραφείο για να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία.
  Συνεχίζοντας επισημαίνουμε και τις ετήσιες εκθέσεις του Συνηγόρου του Πολίτη για τη λειτουργία της Αστυνομίας, με χαρακτηριστική αυτή του έτους 2008 που είναι καταπέλτης. Υπήρξε συμμόρφωση στις υποδείξεις της Ανεξάρτητης αυτής Συνταγματικής Αρχής και αν όχι γιατί; (Ως γνωστόν, κάθε χρόνο οι εκθέσεις επαναλαμβάνονται). Έχοντας αυτό το δεδομένο, ας εξεταστούν οι αιτίες του φαινομένου, οι οποίες και να ληφθούν σοβαρά υπ’ όψη για την ουσιαστική λειτουργία του συγκεκριμένου Γραφείου και όχι μόνο για την τυπική προσαρμογή μας ως Χώρας στα όσα ισχύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
  Από πλευράς μας, υπάρχει προβληματισμός για τη μικρή ανταπόκριση πολιτών και ενστόλων (αστυνομικών –πυροσβεστών –λιμενικών) στη διαβούλευση μέσω διαδικτύου.
  Τέλος, τονίζουμε ότι αυτό το ώριμο και παραγωγικό αίτημα των Ομοσπονδιών μας, πρέπει να συνοδευθεί ταυτόχρονα από δομικές θεσμικές αλλαγές για την επανίδρυση της Αστυνομίας εάν θέλουμε να διασφαλισθεί πράγματι η καινοτόμος αξία του .

  Για την Ε.Γ. της Π. Ο. ΑΣ. Υ. Για την ΠΟΑΞΙΑ

  Ο Πρόεδρος Ο Γεν Γραμματέας Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας

  ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Χρ. ΛΑΖΟΣ Παν. ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ Δημ. ΚΑΤΣΙΑΜΑΚΑΣ Ιωάν.

 • 1 Δεκεμβρίου 2009, 18:24 | Georgios @Nikopoulos

  Να επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση από τους πολίτες τυχόν απρεπούς συμπεριφοράς των οργάνων της τάξεως κατά την άσκηση της υπηρεσίας των.
  Να δέχεστε και να διερευνάτε και ανώνυμες καταγγελίες επαρκώς τεκμηριωμένες καταγγελίες και τα τεκμήρια αυτά να είναι αποδεκτά από τα δικαστήρια. Αλλιώς θα τα βλέπετε ανεβασμένα στο YouTube ή στον τύπο

  Για παράδειγμα: Ο πολίτης που θα καλέσει μία υπηρεσία και θα αντιμετωπίσει κατεβασμένα τηλέφωνα, άγνοια, αδιαφορία ή αγενή συμπεριφορά δεν πρόκειται να προβεί σε επώνυμη καταγγελία. Μπορεί όμως να ηχογραφήσει την συνδιάλεξη, να σας την στείλει και να σας δώσει την ευκαιρία να διορθώσετε πολλά κακώς κείμενα.
  Στον βαθμό που η συνδιάλεξη αφορά θέματα της υπηρεσίας δεν πρέπει να ισχύει η προστασία των προσωπικών δεδομένων του υπαλλήλου που απαντά.

 • Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία εκφράζει την ικανοποίησή της για το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος «Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας», με το οποίο επιχειρείται, προς τη σωστή κατεύθυνση, η τήρηση των νομοθετικών και συνταγματικών εγγυήσεων για τα δικαιώματα των πολιτών και η διασφάλιση των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων τους.

  Τα άτομα με αναπηρία, ως γνωστό, αποτελούν το 10% του πληθυσμού της χώρας μας και ανήκουν σε μία από τις πιο ευπαθείς κοινωνικά ομάδες του. Οι καταγγελίες των ατόμων με αναπηρία είναι αρκετά συχνές σε ότι αφορά την παραβίαση των ανθρωπίνων και ατομικών δικαιωμάτων τους. Αρκετά, όμως, συχνές είναι και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες οι καταγγελίες αυτές μένουν αδιερεύνητες από μέρους των Σωμάτων Ασφαλείας, ενώ αρκετές φορές οι πολίτες με αναπηρία προσκρούουν, όπως όλοι οι πολίτες, σε χρονοβόρες διαδικασίες.

  Επομένως, για να καταστούν λειτουργικές οι υπηρεσίες του «Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας» στα άτομα με αναπηρία, πρέπει να είναι προσβάσιμες σε αυτά και κυρίως στα άτομα με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες.

  Σε ότι αφορά το υπό διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, δεδομένου ότι στην παρ. α του άρθρου 3 γίνεται συγκεκριμένη αναφορά στα άτομα με αναπηρία. Όμως, η διατύπωση του τελευταίου εδαφίου της ανωτέρω παραγράφου είναι γενική και δεν συγκεκριμενοποιεί τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να είναι ακώλυτη η πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία σε αυτές.

  Επομένως, για να καταστεί το προαναφερθέν εδάφιο πληρέστερο προτείνουμε να προστεθούν τα ακόλουθα: α. [………………………………. να καταγραφεί από υπάλληλο του Γραφείου η καταγγελία του. Αντίστοιχα στην περίπτωση που ο καταγγέλλων είναι κωφό άτομο του παρέχεται διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα. Στις περιπτώσεις αυτές η καταγγελία υπογράφεται από τον καταγγέλλοντα, το διερμηνέα και τον υπάλληλο που την κατέγραψε. Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Γραφείου και οι ηλεκτρονικές υποδομές του (ιστοσελίδα, ηλεκτρονικοί υπολογιστές κ.λπ.) είναι διαμορφωμένες κατά τρόπο που να εξυπηρετείται η ακώλυτη

  Προσδοκούμε ότι η ανωτέρω πρότασή μας θα ενσωματωθεί στο υπό διαβούλευση Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος.

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 23:13 | manolis

  Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε να εφαρμοσθεί, πολύ απλά, ένα παρόμοιο μοντέλο λειτουργίας με αυτό της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και για την διενέργεια των περίφημων Ε.Δ.Ε.. Να ορισθούν προϊστάμενοι της αρμόδιας Υπηρεσίας ένας ή δύο Εισαγγελείς, οι οποίοι θα αξιολογούν τις δεχόμενες καταγγελίες των πολιτών και θα κρίνουν οι ίδιοι αν θα πρέπει να διατάσουν τη διενέργεια ΕΔΕ σε βάρος κάποιου αστυνομικού. Να είναι σε θέση να δίνουν κατευθύνσεις στους αστυνομικούς που θα διενεργούν τις ΕΔΕ και να είναι αυτοί που θα έχουν την τελική εκτίμηση του διεξαγομένου Πορίσματος και να γνωμοδοτούν επ’ αυτού. Έτσι, πιστεύω πολύ απλά και χωρίς υπερβολές, του τύπου να διοριστούν πολίτες με σχετικές ειδικότητες να διενεργούν τις Ε.Δ.Ε., πράγμα εντελώς παράλογο, αφού πρόκειται για εσωτερική διαδικασία και ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ καμία δουλειά πολίτες στο κομμάτι αυτό της Αστυνομίας, θα έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα, όπως άλλωστε έχει και η Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων. Αυτές οι υπερβολές και η απαξίωση των στελεχών της Αστυνομίας, σίγουρα δεν θα έχουν κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα, σίγουρα δεν θα αντιστρέψουν προς το καλύτερο το κλίμα που επικρατεί μεταξύ των συναδέλφων, διότι κύριε Υπουργέ, θα πρέπει να φροντίσετε και γι’ αυτό το θέμα και όχι μόνον για το αίσθημα εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντι στην αστυνομία και τους αστυνομικούς. ΑΠΑΙΤΗΣΗ από τη μια και ΑΠΑΞΙΩΣΗ από την άλλη, δεν συμβαδίζουν. Εκτός και αν για να ικανοποιήσουμε τους πολίτες, απαξιώσουμε όλους τους θεσμούς πια, αρχής γενομένης από την Αστυνομία, αφού πουθενά και σε καμιά άλλη Υπηρεσία, όπως Πολεοδομία ή Εφορία, δεν γίνεται καμία προσπάθεια εξυγίανσης, ενώ είναι πασίγνωστο τι καθεστώς επικρατεί στις δοσοληψίες υπαλλήλων-πολιτών.
  Τέλος, θέλω να προσθέσω ότι, για άλλη μια φορά, όσο πρωτοποριακή φαίνεται και ακούγεται αυτή η κίνηση από μεριά σας κύριε Υπουργέ, σε μένα και πιστεύω στους περισσότερους συναδέλφους μου, φαίνεται σαν μια βεβιασμένη κίνηση εντυπωσιασμού, που θα έχει τελικά, αρνητικά αποτελέσματα για την ΕΛ.ΑΣ.. Πρέπει πρώτα να φροντίσετε να αξιολογούνται καλύτερα τα άτομα που θέλουν να γίνουν ειδικοί φρουροί ή αστυνομικοί στη συνέχεια, να ακολουθείται μια σωστή εκπαίδευση και έπειτα, να αναδιαρθρώσετε ΟΛΕΣ τις Υπηρεσίες, ώστε να προσδιορισθεί τι πρέπει ο καθένας να κάνει, να πληρωθούν οι κενές θέσεις και έπειτα, να προχωρήσετε σε άλλες κινήσεις και απαιτήσεις.

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 02:49 | Μαρία-Στέλλα Αλούπη

  Σωστά γίνονται όσα γίνονται, ΑΛΛΑ ΠΟΛΥ ΑΡΓΑ.

  – Γι’αυτό, πιστεύω ότι σε ένδειξη σεβασμού στα μέχρι τώρα θύματα αστυνομικής βίας, θα πρέπει να γίνουν επίσης δεκτές και καταγγελίες για παρελθόντα περιστατικά χωρίς παραγραφή. Οι καταγγελίες αυτές πρέπει να καταγραφούν σε μητρώο, και να διεκπεραιωθούν όσο καλύτερα γίνεται, και με την αυστηρότητα που αρμόζει. Σε περίπτωση έλλειψης αποδείξεων από τα θύματα, ή στοιχείων των οργάνων (πχ ματ με ανάποδους αριθμούς, που δε περιμένουν να βγάλεις μπλοκάκι να τους σημειώσεις!!!) θα πρέπει να παρακολουθηθεί η δράση των πιθανών ‘θυτών’ σε όλη την πορεία της καριέρας τους, για ιχνηλάτηση άλλων, παραπλήσιων, αυθαίρετων συμπεριφορών που επαληθεύουν τους ισχυρισμούς του θύματος.

  – Όλες οι διαδικασίες (μέχρι και δικαστήρια) θα πρέπει να γινονται χωρίς οικονομική επιβάρυνση του καταγγέλλοντα.

  – Σε περίπτωση δικαίωσης του καταγγέλλοντα θα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΓΕΡΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ και συγκεκριμένες ποινές για τον βιαιοπραγούντα.

  – Το μέτρο καλό είναι να επεκταθεί και σε αυθαιρεσίες μή βίαιες (π.χ. παραπλάνηση του πολίτη ώστε να μην προβεί έγκαιρα σε ενέργειες κτλ)

  – Να εξετάζονται διακριτικά και καταγγελίες για υποψία παρανομίας (διαφόρων ειδών).

  – Ποτέ να μη διώκεται ο καταγγέλων /-ουσα (πχ υπόθεση διακίνησης παιδιών στη Σαντορίνη), αλλά να προστατεύεται ενεργά (εκτός πλήρως αποδεδειγμένης κακοήθειας).

  – Οι αποδεδειγμένα αυθαιρετούντες / βιαιοπραγούντες / παρανομούντες ΝΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ (ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΑΙΝΟΥΝ ΦΥΛΑΚΗ), όχι να μετατίθενται (πχ υπόθεση Πύργου Ηλείας στο παρελθόν?).

  – Θεωρώ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ και τη μη προσέλευση των αστυνομικών ως μάρτυρες σε δικαστικές υποθέσεις πολιτών, ακόμη και αν ήταν μπροστά σε κάποιο επεισόδιο. ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΕΡΘΟΥΝ. ΓΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥΣ ΚΑΛΟΥΜΕ!!!
  Αν τους ‘προστατεύει’ από αυτή την υποχρέωση κάποιος συντεχνιακός κανονισμός, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ!!!

  – Επίσης, θεωρώ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΑ ο αστυνόμος που είναι παρόν σε ένα επεισόδιο, να περιμένει από τον πολίτη να κάνει μήνυση, αντί να την κάνει εκείνος αυτεπάγγελτα. Έτσι καλύπτει τον ένοχο. Δε γίνεται το κράτος να …στρίβει αλλά γαλλικά όταν αδικείται ένας πολίτης!!!

  ΑΡΝΟΥΜΑΙ να πληρώνω φόρους για να πληρώνονται όσοι τους φωνάζεις, έρχονται, βλέπουν, και μετά ΚΑΝΟΥΝ ΤΟΝ ΚΙΝΕΖΟ και σε αφήνουν εσένα ως πολίτη να τραβιέσαι στα δικαστήρια χωρίς μάρτυρες κτλ κτλ!!!

 • 28 Νοεμβρίου 2009, 18:12 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Αξιότιμε Κε Υπουργέ
  Στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης του σχεδίου του Π.Δ. που αφορά στη Σύσταση Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας επιτρέψτε μου να εκφράσω μικρές απορίες και σκέψεις που μου δημιουργούνται με την ανάγνωση του σχεδίου.
  Εκ του τίτλου του Γραφείου και των αναφερομένων στο άρθρο 1, αντιλαμβάνεται κανείς ότι η Αυθαιρεσία συνίσταται και μεταφράζεται μόνο κατά τα στο άρθρο 137 παρ. Α του Π.Κ. αναφερόμενα. Εάν αυτό είναι το πνεύμα του συντάκτη του π.δ., το υπό σύσταση Γραφείο θα πρέπει να ονομασθεί Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Προσβολής Ανθρώπινης Αξιοπρέπειας/Βασανιστηρίων. Εφόσον το πνεύμα όμως του νομοθέτη επιζητά τη σύσταση Υπηρεσίας, (πλέον των υφισταμένων προς υποβοήθηση αυτών, ή σε αντικατάσταση αυτών,), για διερεύνηση Αυθαιρεσιών που υπό τη διασταλτική έννοια του όρου εμπεριέχουν πράξεις που συνιστούν αξιόποινο, αυτό πρέπει να αποσαφηνιστεί και ρητά αναφερθεί αν θέλετε να πετύχει ως θεσμός, καθώς η Κοινή Γνώμη, με τις ανακοινώσεις σας, πιστεύει ότι θα απευθύνεται σε αυτό (το Γραφείο)για κάθε θέμα. Ο πολίτης θα αισθανθεί ότι δεν εξυπηρετείται όταν ακούσει « δεν είμεθα αρμόδιοι για αυτό, η καταγγελία σας πρέπει να κατατεθεί στο/η τάδε ή στο/η δείνα Γραφείο- Υπηρεσία». Ακόμη και η καθόλα νόμιμη απάντηση του υπαλλήλου στο υπό σύσταση Γραφείο, «θα διαβιβάσουμε την αίτησή σας, προκειμένου εξετασθεί καθώς δεν έχουμε αρμοδιότητα για το θέμα», θα σχηματίσει την εντύπωση στον καταγγέλλοντα ότι «ήρθα σε Γραφείο COURIER του Δημοσίου».
  Άρθρο 3 Αρμοδιότητες
  Στην παρ β αναφέρεται «δέχεται επώνυμες καταγγελίες…», τι θα γίνεται με τις ανώνυμες, που αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των καταγγελιών; Θα πετιούνται στον κάλαθο των αχρήστων;, θα αξιολογούνται κατά περίπτωση;, όπως αναφέρεται στην παρ. δ και ποιος «θα αξιολογεί» την αξιολόγηση των;, κρίνοντας περί της αρχειοθέτησης της καταγγελίας;, η τριμελής επιτροπή, άλλη εισαγγελική αρχή;. «Το γραφείο δεν δέχεται ανώνυμες καταγγελίες». Γιατί κε Υπουργέ; Κάτι από αυτά που θα αναφερθούν μπορεί να είναι απόλυτα αληθές. Πόσα σημαντικά γεγονότα (οικονομικά σκάνδαλα, βιαιοπραγίες, αυθαιρεσίες οργάνων κλπ)που είδαν το φως της δημοσιότητας δεν είχαν ως αφετηρία, ανώνυμη καταγγελία-πληροφόρηση; Γιατί να μην μπορώ να καταγγείλω ανώνυμα, γιατί φοβάμαι, ένα περιστατικό που και ο παθών, λόγω φόβου, να μην έχει καταγγείλει; π.χ. ξυλοδαρμού πολίτη από όργανα της Τάξεως με συγκεκριμένα στοιχεία του συμβάντος.
  Φανταστείτε, μια καταγγελία ψευδώνυμη ή ανώνυμη να έχει διαβιβασθεί στο εν λόγω Γραφείο και παράλληλα και σε άλλες εισαγγελικές Αρχές χωρίς αυτό να φαίνεται. Η εισαγγελική αρχή να διατάξει προκαταρκτική εξέταση, το δε Γραφείο ένεκα του «αξιολόγηση κατά περίπτωση» την θέτει στο αρχείο. Σχήμα οξύμωρο. Έχει αρμοδιότητα περί αυτού η τριμελής επιτροπή του Γραφείου;, ή αυτό είναι αρμοδιότητα ΜΟΝΟ εισαγγελικής Αρχής; Θα μου πείτε, Όλες οι καταγγελίες θα διερευνούνται. Γατί αυτό δεν γινόταν μέχρι σήμερα; Το «κατά περίπτωση» κατά την ταπεινή μου άποψη ερμηνεύεται από τον κάθε ένα, διαφορετικά και από τον κακόπιστο πολύ διαφορετικά.
  Πως ερμηνεύεται το «επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως»; Συγκεντρώνει στοιχεία για το αναφερόμενο στον έντυπο ή ηλεκτρονικό τύπο, συμβάν ή διαβιβάζει άμεσα (άρθρο 37 ΚΠΔ) την πληροφορία δια της εισηγητικής επιτροπής στην εισαγγελική αρχή προκειμένου διαταχτεί η διενέργεια προκαταρκτικής ή προανάκρισης κατά 243 Κ.Π.Δ. ;
  Στην παρ. γ αναφέρεται «Αξιολογεί τις καταγγελίες» Η αξιολόγηση κατά περίπτωση και «στο μέτρο των δυνατοτήτων του»,θα διαφέρει της υποχρέωσης για ανακοίνωση αξιόποινων πράξεων ως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 37 του ΚΠΔ; Αν αξιολογείται κατά περίπτωση ως μη άξια διερεύνησης, αυτό θα είναι δεσμευτικό για την τριμελή επιτροπή στην οποία θα υποβάλλεται η αιτιολογημένη εισήγηση. Χρειάζονται δηλαδή δέκα μέρες για να υποβληθεί η καταγγελία, με αιτιολογημένη έκθεση του υπαλλήλου, στην επιτροπή για το αν θα πρέπει να διερευνηθεί;, ή έχω καταλάβει λάθος; Οι ήδη υφιστάμενες και διερευνούσες περιπτώσεις αυθαιρεσίας, Υπηρεσίες, μετά από κατεπείγουσα παραγγελία θα μπορούσαν να ολοκληρώσουν την σχετική ποινική περί του θέματος διερεύνηση, στο χρονικό αυτό διάστημα. Δίδεται η δυνατότητα στην Τριμελή Επιτροπή να αποφασίζει περί αρχειοθέτησης της καταγγελίας, χωρίς παράλληλη ενημέρωση της αρμόδιας εισαγγελικής αρχής; Και που προβλέπεται αυτό;. Ποία η βαρύτητα της πρότασης- πορίσματος της εισηγητικής επιτροπής; Είναι δεσμευτικό;, ποιους δεσμεύει;. Υποκαθιστά τις ανακριτικές διαδικασίες; Πως θα καταλήγει σε πόρισμα-εισήγηση η επιτροπή χωρίς καταθέσεις και τι χρειάζεται τις 30 ημέρες, μόνο για να αποφασίσει περί συνέχισης της διερεύνησης της καταγγελίας και απλά να την διαβιβάσει στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.;
  Παρ. η Σε τι συνίσταται το «Παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας διερεύνησης των καταγγελλόμενων». Αντιλαμβάνομαι ότι το Γραφείο δεν θα διενεργεί λοιπόν προανακριτικές πράξεις. Θα διαβιβάζει τα στοιχεία-έγγραφα σε άλλες Υπηρεσίες-Αρχές για τα περαιτέρω και τα αναφερόμενα στην παρ. η θα αφορούν απλή ενημέρωση επί της εξέλιξης της υπόθεσης. Υποθέτω χωρίς να παραβιάζεται «η αρχή της εμπιστευτικότητας» των ενεργειών και των στοιχείων της κάθε υπόθεσης που διερευνάται και τα οποία γνωρίζει μόνο ο διενεργών τη σχετική διαδικασία. Καθώς αυτό σχετίζεται και με τα αναφερόμενα στην υποπ. β της παρ. 3 του άρθρου 4,παρ. «περί γνωστοποίησης του αποτελέσματος τα διαδικασίας», δεν αντιλαμβάνομαι το αποτέλεσμα ποιάς διαδικασίας. Της εν τω Γραφείω αυτό;, της από άλλη Υπηρεσία τυχόν διενεργούμενης πειθαρχικής ή ποινικής διαδικασίας;. Θα οφείλουν οι διάφορες Υπηρεσίες και εισαγγελικές αρχές να ενημερώνουν το υπό σύσταση Γραφείο περί του αποτελέσματος των διαδικασιών ποινικών ή πειθαρχικών. Ταπεινή μου άποψη είναι ότι αυτό θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στο π.δ. αν θέλετε να ενημερώνεται σχετικά αυτό το Γραφείο. Σε διαφορετική περίπτωση λόγω των χρονοβόρων ποινικών και πειθαρχικών διαδικασιών, θα έχουν πλήρη άγνοια. Εκτός αν το Γραφείο αυτό θα εισηγείται, θα αποφασίζει, θα δικάζει και θα καταδικάζει. Πάντως με το σχέδιο του υπό προώθηση π.δ. δεν αποσαφηνίζεται ο ρόλος του.
  Στην παρ. 4 του αρθ. 4 αναφέρεται ότι «Στην περίπτωση που καταγγελία παραπεμφθεί προς εξέταση στα Πειθαρχικά Συμβούλια της Αστυνομίας, του Λιμενικού Σώματος ή του Πυροσβεστικού Σώματος, αυτή εξετάζεται κατά προτεραιότητα.» Θέλω να πιστεύω ότι εννοεί, πως θα διαβιβάζεται στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού ή στον Πειθαρχικό Προϊστάμενο του καταγγελλόμενου, καθώς τα Πειθαρχικά-Ανακριτικά Συμβούλια, κρίνουν και αποφασίζουν επί υποθέσεων που ήδη έχουν διερευνηθεί είτε στο πλαίσιο Ε.Δ.Ε. είτε σε ποινικό στάδιο, είτε και στα δύο. Αδυνατώ να πιστέψω και ίσως έχω αντιληφθεί λανθασμένα, ότι τα Πειθαρχικά-Ανακριτικά Συμβούλια των Σωμάτων Ασφαλείας θα αποφασίζουν περί απόταξης, αργίας, κλπ των στελεχών τους με βάση το «…. πιθανολογείται η βασιμότητα της αναφοράς».
  Το περί αθωότητας τεκμήριο σε κάθε περίπτωση καταρρίπτεται μετά από συγκεκριμένες διαδικασίες και δεν αίρεται «εφόσον πιθανολογείται η βασιμότητα της αναφοράς.»
  Στην παρ. θ η αναφερόμενη συνεργασία, σε τι συνίσταται; Σε ποιο πλαίσιο; βάσει ποιών διαδικασιών; Ταπεινή μου άποψη, περιγράψτε την και οριοθετείστε την.
  Αξιότιμε Κε Υπουργέ
  Είναι αντιληπτή από όλους η αξιέπαινη προσπάθειά σας κατά της αυθαιρεσίας με την ευρεία έννοια (συμπεριλαμβάνεται και ο όρος διαφθορά). Θωρακίστε νομοθετικά με συγκεκριμένες και ρητά αναφερόμενες αρμοδιότητες ,όποια Υπηρεσία για το λόγο αυτό ιδρύσετε. Οι γενικότητες θα δημιουργήσουν κενά και ασάφειες περί της ορθότητας ενεργειών. Πρόκειται για ενέργειες που επηρεάζουν όμως την προσωπική τιμή και την υπόληψη στελεχών των Σωμάτων Ασφαλείας και των οικογενειών τους και επιφέρουν σοβαρά έννομα αποτελέσματα.
  Τελειώνοντας επιτρέψτε μου να κάνω μια μικρή πρόβλεψη, χωρίς παρακαλώ να με χαρακτηρίσετε κινδυνολόγο. Αν δεν προστατευθούν με διατάξεις ρητά αναφερόμενες στο π.δ. αυτοί που θα στελεχώσουν την εν λόγω Υπηρεσία, ενδέχεται να δίδουν περισσότερες παροχές εξηγήσεων, για φερόμενες στο πλαίσιο των καθηκόντων τους, πράξεις και παραλήψεις, από όσες πιθανόν(αν προβλέπεται) λάβουν.
  Μετά τιμής

  Η ταπεινότητα ενός στελέχους Σώματος Ασφαλείας.

  Υ.Γ.
  Οι διευκρινήσεις που αναρτήσατε μου δημιούργησαν νέες απορίες και θα μου επιτρέψετε να τις παραθέσω.
  Τι εννοείτε «ούτε υποκαθιστά την ποινική δικονομία ή το πειθαρχικό δίκαιο.»; Μάλλον ότι δεν θα ενεργεί ανακριτικές πράξεις. Δεν αντιλαμβάνομαι τότε, πως θα καταλήγουν τα στελέχη του Γραφείου στο « αν π.χ. κατά την πορεία εξέτασης μιας καταγγελίας προκύψουν στοιχεία …» «Το προκύπτει» απαιτεί προανακριτική διαδικασία είτε σε ποινικό είτε σε πειθαρχικό πλαίσιο. Δεν αρκεί απλή συγκέντρωση στοιχείων, γιατί τότε δεν έχουμε «προκύπτει» αλλά «φαίνεται». Η απόσταση μεταξύ αυτών των δύο είναι τόση, όση του ενόχου από τον αθώο.
  Τι εννοείτε « Κάθε καταγγελία θα αξιολογείται από ειδικούς επιστήμονες,» Θα προσληφθούν και επιστήμονες πλην των αναφερομένων στο άρθρο 2, ως προσωπικό στο εν λόγω Γραφείο. Γιατί οι αναφερόμενοι δεν είναι. Αν ναι πόσοι; Τι ειδικότητες; Δηλαδή προκειμένου να φθάσει πλέον μια καταγγελία για αυθαιρεσία στελέχους σώματος ασφαλείας σε εισαγγελική Αρχή, ( σε τι ύψος σε ετήσια βάση ανέρχεται ο αριθμός των σχετικών καταγγελιών;) απαιτείται η ύπαρξη ιδιαίτερης Υπηρεσίας στελεχωμένης με ανώτατους δικαστικούς, 15 άτομα προσωπικό και πιθανόν και με ειδικούς επιστήμονες; Καθώς η καταγγελία, θα εξετασθεί, ως προς το αν πρέπει να διαβιβασθεί σε εισηγητική επιτροπή, προκειμένου να αποφασιστεί αν θα πρέπει να προωθηθεί αυτή, σε Υπηρεσίες ή Αρχές και όλα αυτά σε χρονικό διάστημα 10 συν 30= 40 ημερών, Ας πούμε ναι, απαιτείται προκειμένου να εμπεδωθεί στην συνείδηση του πολίτη η εικόνα της δίκαιης και αξιόπιστης πολιτείας που σέβεται τα ατομικά δικαιώματα του. Πιστεύετε ότι με αυτό τον τρόπο κάτι που έφθανε στα χέρια της Εισαγγελικής Αρχής σε μια ημέρα, ενώ τώρα θα χρειάζεται έως και σαράντα ημέρες, θα εμπεδώσει στον πολίτη αυτά που προαναφέρθηκαν; Νομίζω πως όχι,
  Τέλος Κε Υπουργέ
  Τι εννοείτε «να θωρακίσει τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης». Τα όργανα του Γραφείου αυτού αξιολογώντας ή διαβιβάζοντας απλά τις καταγγελίες συμμετέχουν εις τρόπον ώστε θωρακίζουν την απονομή δικαιοσύνης; Ή εννοείτε κάτι άλλο που ως αδαής δεν αντιλαμβάνομαι; Πιστεύετε ότι, για όλους εμάς που εις βάρος της προσωπικής μας υγείας και ζωής και της οικογενειακής μας γαλήνης, πορευθήκαμε τόσα χρόνια εντός των σωμάτων ασφαλείας, η δημιουργία του Γραφείου αυτού θα είναι « ένα επιπλέον κίνητρο επαγγελματισμού» όπως αναφέρεται στις διευκρινήσεις; Αν το πιστεύετε αυτό Αξιότιμε Κε Υπουργέ μου «μετρήσατε» λάθος το ανάστημά μας.
  Καλή επιτυχία στο έργο σας.

 • 28 Νοεμβρίου 2009, 01:41 | κωνσταντίνος

  Να σας ευχηθω και εγώ με τη σειρά μου καλή επιτυχία.Υπηρετώ στο Λ.Σ και οφείλω να σας πω πως οι περισσότεροι συνάδελφοι είδαν με θετικό ‘μάτι’την υπαγωγή μας στο νέο υπουργείο.Το email δεν είναι τόσο σχετικό με την συγκεκριμένη διαβούλευση.
  Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα απλό θέμα και ειλικρινά θα ήθελα μια απάντηση μιας και το μόνο που ακούγεται είναι ο ήχος της σιωπής από τα αρμόδια όργανα.
  Τον Απρίλιο 100 περίπου στελέχη του Λ.Σ εκπαιδεύθηκαν στα Ναρκωτικά.Το σχολείο ονομαζόταν Πο.ΔΙ.Ν (περιφερειακές ομάδες δίωξης ναρκωτικών).Η ερώτηση μου είναι απλή κ.Υπουργέ.επι ένα μήνα εκπαιδευτήκαμε,μετακινηθήκαμε απο τις υπηρεσίες μας,πολλά λεφτά ξοδεύτηκαν ΑΛΛΑ ΔΥΣΤΥΧΩΣ τα ΠΟΔΙΝ δεν ενεργοποιήθηκαν.Είμαστε άνθρωποι με μεράκι και όρεξη για αυτήν την δουλειά.Ονειρευόμασταν πότε θα ξεκινήσουμε για να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να καταπολεμηθεί από την πλευρά μας το φσαινόμενο των Ναρκωτικών.Ξέρετε τι μας έμεινε?
  Μια φωτογραφία από την αποφοίτηση,ένα πτυχίο και η πικρία πως τίποτα δεν γίνεται οργανωμένα.Ελπίζω κάποτε να ενεργοποιηθούν.
  Σας ευχαριστώ.

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 17:43 | Βασίλης Τσιτωνακης

  Στην παράγραφο ζ Θα πρέπει να προστεθεί μία λέξη:
  «ζ. Καλεί τους καταγγέλλοντες ή καταγγελλόμενους για περαιτερω διευκρινήσεις……»
  για καλύτερη αξιολόγηση.

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 13:28 | Δημήτρης Ευγενίδης

  Στην παράγραφο (η) να προστεθί ότι μπορεί ο καταγγείλας να παρακολουθεί ηλεκτρονικά την πορεία της καταγγελίας του. Να δημιουργηθεί δηλ. site στο internet τσο οποίο να εγγράφεται ο καταγγέλων ως χρήστης και με τον αριθμό πρωτοκόλλου να παρακολουθεί την εξέλιξη της καταγγελίας του

 • 26 Νοεμβρίου 2009, 12:40 | akisk

  symfwnw me tin dimioyrgia aytoy toy grafeioy giati san enstolo melos en energeia swmatwn asfaleias prepei na eimaste mazi me ton politi kai oxi apenanti toy na ton katalavainoyme kai na ton afoygrazomaste kai na toy parexoyme to aytonoito poy exoyme oristhei na toy prosferoyme xwris kammia ekptwsi apo ta dimokratika dikaiwmata toy politi.Tha protimoysa na einai anexartiti arxi apoteloymeni oxi mono apo epistimones alla kai apo polites olwn twn koinwnikwn taxewn kai pros theoy oxi apo»synadelfoys» giati me tin kakws ennooymeni synadelfikotita mas syntiroyme ola ta kakws keimena twn idi epivarymenwn swmatwn asfaleias.Kai episis apemplexte to Limeniko Swma apo ton anaxronistiko thesmo toy SPK (epiteloys den eimaste se periodo epistrateysis) einai polites oi limenikoi kai den exoyn tin anagi na dikazontai apo naytodikeia

 • 26 Νοεμβρίου 2009, 00:40 | Το ελληνάκι

  Οι αρμοδιότητες του Γραφείου, όπως αναγράφονται στο παρόν άρθρο είναι σωστές και κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση ως προς το ζητούμενο αποτέλεσμα.

  Παρόλαυτά, δεν εξασφαλίζεται η αναγκαία εξουσία που θα πρέπει να έχει το συγκεκριμένο Γραφείο έναντι των υποθέσεων που εξετάζει. Είναι σωστό μεν, να διαμεσολαβεί ως συντονιστικό όργανο μεταξύ του πολίτη και της Υπηρεσίας Εσωτερικών υποθέσων, αλλά αυτό δεν διασφαλίζει απαραίτητα τον πλήρη έλεγχο του εν λόγω γραφείου για τις τελικές κυρώσεις και ποινές που θα επιβάλλονται στους εκάστοτε αστυνομικούς.

  Άλλωστε, θεωρητικά η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. λειτουργούσε «σωστά» εώς τώρα. Στην πράξη όμως, σε καμία περίπτωση δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.

  Είναι σημαντικό, ο ρόλος του Γραφείου να είναι ιδιαίτερα αναβαθμισμένος προκειμένου να λειτουργεί ως Ανεξάρτητη Αρχή που έχει τη δύναμη να επιβάλλει κυρώσεις και ποινές στους παραβάτες, και να αξιολογεί αντίστοιχα τις υπηρεσίες της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. προκειμένου η τελευταία να κάνει σωστά τη δουλειά της.

  Επίσης είναι σημαντικό, το Γραφείο να μεριμνά, εκτός από την πληροφόρηση των πολιτών, και στην πληροφόρηση των αστυνομικών. Το γεγονός ότι τα όργανα της ΕΛ.ΑΣ. έχουν τελειώσει την εκάστοτε αστυνομική Σχολή, δεν διασφαλίζει και την ξεκάθαρη αντίληψη των υποχρεώσεών τους!

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 22:02 | Χ. Π»χριστοδουλου

  Πρεπει να προβλεπονται και καποιου ειδους κυρωσεις για οσους αποδειχθει οτι καταγγελουν ψευδως, κακοβουλα η αναιτιολογητα.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 21:39 | DOG

  Προσοχή!! Ο Έλληνας από την νοοτροπία του δεν δέχεται εύκολα τον έλεγχο, την παρατήρηση την συμμόρφωση. Πρέπει να διασφαλιστούν και οι αστυνομικοί ότι δεν θα εξελιχθεί ο θεσμός σε κυνήγι μαγισσών.
  Προσοχή στις ανέξοδες καταγγελίες και χωρίς συνέπεια συκοφαντίες. Ο κάθε ένας που δεν «γουστάρει» αστυνομικό (ή τον γείτονα του που είναι αστυνομικός ή σε περίπτώσεις που ο αστυνομικός έχει στοχοποιήσει έναν κατ’ επάγγελμα παράνομο, θα δέχεται (ο αστυνομικός) σωρηδόν μυνήσεις και καταγγελίες (ανώνυμες ή επώνυμες)αφού το σχετικό δικόγραφο δεν κοστίζει πάνω από 300Ευρώ και ο αστυνομικός δεν θα κάνει τίποτε άλλο από το συντάσσει απολογητικά υπομνήματα και να δίνει γραπτώς εξηγήσεις. Η συνταγή είναι γνωστή: καν’ του μερικές (ανώνυμες) καταγγελίες ή και καμία μύνηση και θα πάψει να ασχλείται μαζί σου. Δεν γουστάρεις τον γείτονα σου (που είναι αστυνομικός) κάνε του 3 – 4 ανώνυμες καταγγελίες να τρέχει. Μόνο που θα τρέχει στην επιτροπή ή στο εσωτερικών να δίνει εξηγήσεις κάθε τρεις και λίγο, μόνο που θα πληρώνει δικηγόρο να του φτιάχνει απολογητικό υπόμνημα κάθε τρεις και λίγο, θα τον απομωνώσει ο διοικητής του, θα εκτελεί τις χειρότερες υπηρεσίες, θα γίνει δακτυλοδεικτούμενος, τί κι αν αποδειχτούν αβάσιμες οι καταγγελίες… Ενδεικτικά, υπάρχει τρελός μαγαζάτορας στα Πετράλωνα που κάνει μυνήσεις σε όποιο αστυνομικό τον γράψει. Μια εύπορη τρελή (στα νότια προάστια) κάνει μυνήσεις 4 – 5 φορές το μήνα σε όλους τους αστυνομικούς του Τμήματος. …και υπάρχουν πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Τι κι αν τίθονται στο αρχείο. Ταλαιπωρείται ο αστυνομικός στις ΕΔΕ και στα Πταισματοδικεία; Απασχολείται για να γράφει εξηγήσεις και απολογίες; Πληρώνει δικηγόρους;
  «… Συμφωνώ με την δημιουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας και τον έλεγχο των παραβατών αστυνομικών αλλά πιστεύω ότι η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα και για την προστασία τους από τους πολίτες που σε ορισμένες περιπτώσεις βρίζουν ασύστολα τους ιδίους και τις οικογένειες τους.
  Επιπλέον υπάρχει περίπτωση αν για το παραμικρό ή σε πολλές περιπτώσεις για το τίποτα πολίτες καταφεύγουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία έχουμε σαν αποτέλεσμα να μεταπέσουμε από τον «υπέρμετρο ζήλο» για άσκηση των καθηκόντων τους στην «υπέρμετρη αδιαφορία» προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε πιθανή άσχημη εξέλιξη.
  Με λίγα λόγια η θέση μου είναι ΝΑΙ στον έλεγχο των παραβατών αστυνομικών προκειμένου να προστατευτεί η προσωπικότητα του κάθε πολίτη με ταυτόχρονο ΝΑΙ στον έλεγχο των παραβατών πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η προσωπικότητα του κάθε αστυνομικού…»

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 20:23 | Γιάννης

  Με τον όρο αυθαιρεσία εμείς οι απλοί πολίτες που βασιζόμαστε στην ύπαρξη και λειτουργία της αστυνομίας, εννοούμε και την αδιαφορία της αστυνομίας στην εφαρμογή της αστυνόμευσης. Η αστυνομία όπως και η δικαιοσύνη αποτελούν θεμέλια της Δημοκρατίας και προστατεύουν κυρίως τους πιο αδύνατους πολίτες. Δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις η αστυνομία αποφεύγει να ασκήσει τα καθήκοντά της. Το φαινόμενο είναι λογικό όταν μπορεί να υπάρχει κίνδυνος. Μπορεί επίσης να αποτελεί και απλή αδιαφορία. Τίποτα δεν υπάρχει ως υπηρεσιακή δομή, που να υποχρεώνει ουσιαστικά τον αστυνομικό να κάνει το καθήκον του πέρα από τη συνείδησή του. Με αυτή την έννοια θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει η δυνατότητα καταγγελιών για μη άσκηση αστυνόμευσης ώστε να αισθάνεται και ο πολίτης ότι με αυτό τον τρόπο μπορεί να πιέσει ή να παροτρύνει την αστυνομία να παρέχει την ενδεδειγμένη υπηρεσία.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 14:06 | Σπύρος

  ΕΓΩ ΘΑ ΠΡΟΤΕΙΝΑ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΔΕΧΕΤΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ.ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΕΙΞΕΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΟΥΝ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΑΥΤΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΥΨΗΛΟΒΑΘΜΟΙ ΚΑΙ Ο ΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΤΟΥΣ.ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΚΚΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΧΤΥΠΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΡΙΖΑ ΤΟΥ,ΕΠΕΙΔΗ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΦΕΡΕΤΑΙ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΣΤΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ ΦΑΝΤΑΣΤΕΙΤΕ ΠΩΣ ΘΑ ΦΕΡΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ ΠΟΥ ΘΑ ΒΡΕΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΟΥ.ΒΕΒΑΙΑ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΩ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΤΟΥΝ ΤΕΤΟΙΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΛΛΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΥΤΕΣ.ΟΜΩΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΝ ΧΡΟΝΟΒΟΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ Ο ΧΑΜΗΛΟΒΑΘΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΥΓΕΙ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΓΙΑ ΕΥΝΟΗΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ.ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΚΑΛΗ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΞΕΠΕΡΑΣΤΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΒΟΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ,ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΑ ΑΛΛΑ ΦΟΒΑΜΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΜΟΥ ΜΕΛΛΟΝ-ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΙΛΗΣΩ…….ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΜΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΙ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΑ ΑΙΣΘΑΝΘΕΙ ΠΙΟ ΔΥΝΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΕΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΜΑΣ….ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΜΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΤΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 14:06 | Κωνσταντίνος

  «Υποδέχεται τούς πολίτες οι οποίοι υποβάλουν» Αλλαγή του Υποβάλουν με «Υποβάλλουν». Η πρόταση είναι δευτερεύουσα αναφορική (οι οποίοι υποβάλλουν)που συντάσσεται με οριστική και όχι υποτακτική.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 13:59 | Ε.Παπαδοπούλου

  «γ. Επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως για κάθε περίπτωση που αφορά γεγονότα, καταγγελίες ή πληροφορίες για εκδήλωση βάναυσης, βίαιης ή προσβλητικής συμπεριφοράς του προσωπικού των Υπηρεσιών δικαιοδοσίας του σε βάρος πολιτών που αναφέρονται σε δημοσιεύματα του τύπου ή εκπομπές ηλεκτρονικών Μ.Μ.Ε. »
  Γνωρίζετε καλά ότι η επιλογή και προβολή θεμάτων από τα ΜΜΕ ούτε αντκειμενική είναι ούτε αξιόπιστη. Και κυρίως ο τρόπος που χειρίζονται την εικόνα είναι άκρως επιλεκτικός και παραπλανητικός. Αν λοιπόν δεν υπάρχει επώνυμη καταγγελία από τον παθόντα ή αυτόπτη μάρτυρα, δεν έχει λογική η κίνηση μιας διαδικασίας που θα ταλαιπωρήσει άδικα ανθρώπους που στοχοποιήθηκαν από τα ΜΜΕ. Αν αποδεχτείτε μια τέτοια κατάσταση, είναι θέμα χρόνου να γυρίσει εναντίον σας και εφοδιάζετε τα ΜΜΕ με ακόμη μεγαλύτερη εξουσία στην άσκηση πολιτικής και τη διαμόρφωση συνειδήσεων.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 09:06 | Αλέξης

  Τουλάχιστον πρέπει σε ένα άρθρο να περιγραφεί ενδεικτικά σε τί συνίσταται η αυθαιρεσία.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 09:02 | ΦΩΤΗΣ

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΑΣ. ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΚΙΝΕΙΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΩΣΤΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ. ΚΑΤΑΝΟΩ ΤΟΥΣ ΦΟΒΟΥΣ ΤΩΝ ΕΝΤΙΜΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΙΚΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΨΕΥΔΕΙΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΩ ΟΤΙ ΑΥΤΕΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΕΠΙΣΗΣ, ΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ. ΟΜΩΣ, ΔΙΑΦΩΝΩ ΜΕ ΣΧΟΛΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ» ΑΦΟΥ ΩΣ ΓΝΩΣΤΟΝ ΑΥΤΗ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΣΧΟΛΕΙΤΑΙ ΜΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ Η ΠΟΛΥ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ. ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΕΙ ΤΟΝ ΑΠΛΟ ΠΟΛΙΤΗ ΑΠΟ «ΛΕΚΤΙΚΕΣ» ΑΥΘΑΙΡΕΣΙΕΣ, ΧΕΙΡΟΔΙΚΙΕΣ, ΑΔΙΑΦΟΡΙΑ ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ ΣΥΝΑΝΤΩΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΠΟΛΙΤΗ-ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ; ΠΟΛΥ ΣΩΣΤΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕ ΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ ΤΟΥ ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ: «Αντί να μάθει ο πόλίτης επιτέλους να σέβεται τον Αστυνομικό και κατ’ επέκταση την Ελληνική κοινωνία, το μόνο που μαθαίνει είναι, ….» ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΠΑΡΑΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΤΟ «Αντί να μάθει ο αστυνομικός επιτέλους να σέβεται τον πολίτη και κατ’ επέκταση την Ελληνική κοινωνία, το μόνο που μαθαίνει είναι, ….» ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΦΑΝΕΣ ΟΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΝΑΣΤΡΑΦΕΙ ΤΟ ΚΛΙΜΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΕΙ.
  ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ, ΣΕ ΑΠΛΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΝΑ ΜΕ ΣΤΑΜΑΤΑΝΕ ΚΑΙ Ο ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ «Άνοιξε το παράθυρο ρε μ…., βάλε τα χέρια στο τιμόνι ρε π….» ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΝ ΟΤΙ ΕΙΧΑΝ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ Η ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ «Άντε φύγε ρε μ….».
  ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΜΟΙΒΑΙΟΣ ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ. ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΣΤΟΛΟΙ, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ ΜΕ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗς ΛΕΞΗΣ. ΜΗΝ ΦΟΒΑΣΤΕ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΚΥΡΙΟΙ (-ΕΣ) ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΦΟΒΑΤΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΠΟΛΙΤΗΣ.

 • 25 Νοεμβρίου 2009, 01:54 | ΝΙΚΟΣ ΖΕΥΓΩΛΗΣ

  Προφανώς συμφωνώ με την διαδικασία αρκεί να τηρείτε, να μην υπάρχει κωλυσιεργία κ.λ.π

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 23:27 | Thomas

  Καταρχην να πω ότι ότι και η αστυνομικοί είναι μια μικρογραφία του ελληνικού δημοσίου. Όπως ο καθένας μας πηγαίνει σε μία δημόσια υπηρεσία να εξυπηρετηθεί και προκειμένου να κάνει τη δουλειά του όσο πιο γρήγορα γίνεται και όσο πιο ανώδυνα και με λιγότερη ταλαιπωρία ανέχεται τον κάθε χαχόλο άξεστο και σε πολλές περιπτώσεις αμόρφωτο δημόσιο υπάλληλο (χωρίς αυτό να αντιπροσωπεύει το σύνολο των ΔΥ αλλά σίγουρα έναν ικανό αριθμό) έτσι και στην ΕΛΑΣ υπάρχει ένας αριθμός αστυνομικών υπαλλήλων που κινείται με μη αποδεκτή συμπεριφορά.
  Συμφωνώ με την δημιουργία της συγκεκριμένης υπηρεσίας και τον έλεγχο των παραβατών αστυνομικών αλλά πιστεύω ότι η πολιτεία θα πρέπει να λάβει μέτρα και για την προστασία τους από τους πολίτες που σε ορισμένες περιπτώσεις βρίζουν ασύστολα τους ιδίους και τις οικογένειες τους.
  Επιπλέον υπάρχει περίπτωση αν για το παραμικρό ή σε πολλές περιπτώσεις για το τίποτα πολίτες καταφεύγουν στην συγκεκριμένη υπηρεσία έχουμε σαν αποτέλεσμα να μεταπέσουμε από τον «υπέρμετρο ζήλο» για άσκηση των καθηκόντων τους στην «υπέρμετρη αδιαφορία» προκειμένου να αποφύγουν οποιαδήποτε πιθανή άσχημη εξέλιξη.
  Με λίγα λόγια η θέση μου είναι ΝΑΙ στον έλεγχο των παραβατών αστυνομικών προκειμένου να προστατευτεί η προσωπικότητα του κάθε πολίτη με ταυτόχρονο ΝΑΙ στον έλεγχο των παραβατών πολιτών προκειμένου να προστατευτεί η προσωπικότητα του κάθε αστυνομικού.
  Ευχαριστώ

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 20:42 | Σωτήριος (Άκας) Μανωλκίδης

  Το σχέδιο δεν περιλαμβάνει τα δικαιώματα των μελών του Γραφείου απέναντι στους αξιωματικούς των σωμάτων ασφαλείας. Προτείνω παράγραφο 2 που θα αναφέρει:
  «Τα μέλη της Επιτροπής και οι εντεταλμένοι υπάλληλοι του Γραφείου Π.Ε. Νομικών Επιστημών, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των ανακριτικών υπαλλήλων κατά τον ΚΠΔ.
  Η απείθεια οποιουδήποτε υπαλλήλου της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού και Λιμενικού Σώματος απέναντι σε μέλος ή υπάλληλο του γραφείου κατά την εκτέλεση έρευνας συνιστά ιδιώνυμο πειθαρχικό αδίκημα που τιμωρείται υποχρεωτικά με την ποινή της οριστικής απόλυσης όταν αποβλέπει στη συγκάλυψη πράξεων αυθαιρεσίας.
  Η άσκηση σωματικής βίας σε βάρος μέλους του Γραφείου ή υπαλλήλου του από το προσωπικό των υπηρεσιών που υπόκεινται στη δικαιοδοσία του συνιστά επιβαρυντική περίπτωση που τιμωρείται με την ποινή του άρθρου 308Α παράγραφος 2, εάν δεν τιμωρείται βαρύτερα από άλλη διάταξη του ΠΚ. Ο κατηγορούμενος τίθεται υποχρεωτικά σε διαθεσιμότητα όσο διαρκεί η κύρια ανάκριση. Η οριστική του ποινική καταδίκη συνεπάγεται την αυτοδίκαιη απόλυσή του.»

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 17:14 | Investment Banker

  I elliniki astunomia thelei allagi nootropias. Akrivws epeidi kai ekei vrikane katafugio oloi oi «koumparoi» exoume simera to epipedo astunomias pou apolambanoume kathimerina. Den nomizw oti xreiazodai kainourgioi nomoi, xreiazetai apla politiki voulisi kai allagi filosofias (cultural change).O ellinas astinomikos prepei na einai leitourgos kai perifanos gia to eppagkelma tou, kai oxi volemenos dimosios ipallilos. Kai se afto to epipedo ofeiloume na tou parexoume kai ekpaidefsi kai ta mesa na kanei tin doulia tou

  Einai dropi gia tin elliniki astinomia pou polla apo ta meli tis einai taftoxrona meli akrodeksiwn organwsewn. Den einai allwste polu palies oi skines pou parakolouthisame stin tileorasi meta to nekri mathiti, ipou MAT kai «taraksies» me lostous, ta legane «offline» stin akri tou dromou. Afta einai ta provlimata tis ellinikis astynomias pou exoun na kanoun me tin ekpaidefsi. Alithia tha doume apomakrynsi aftwn twn stelexwn apo tin ELAS? Kai mi pei kaneis oti einai politikos ratsismos na eisai prokaitilimenos apenadi stis viaies akrodeksies organwseis, den ifistatai afto.

  Telefteo kai vasiko: Tha doume pragmatikes poines? I apla sistinoume afti tin epitropi mexri tin epomeni zardiniera pou oloi ta treksoun na agkaliasoun ton epomeno epilekto pou «stravwpatise….».

  Orea i allagi frouras kurie ipourge…..alla na exoume allagi oxi mono sta rates pou oloi deixnetai sta deltia
  ….na exoume allagi stin kathimerini zwi.

  Prin 4 mines me listepsan sti skoufa, savvato vrady stis 2.30am…..pira tin astunomia……i apadisi itan «e pigaine se mia asalia ekei koda na to katagkeileis….den stelnoume peripoliko». Fevgodas apo to kolonaki, 7-8 astunomikoi pinane kafe stin plateia.

  O kurios upourgos exei parei pote tin ameso drasi? emeis vlepete den exoume sinodeia …..

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 16:11 | dreamdaylost

  Και πάλι συγχαρητήρια!!!!

  Υποθέτω ότι απλά αντιγράψατε τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας εσωτερικών υποθέσεων!!!!

  Αν θεωρείται οτι αυτή η υπηρεσία δεν κάνει σωστά την δουλειά της τότε να μπει εισαγγελέας και να διερευνίσει αυτό ακριβώς, εάν διαπιστωθεί αμέλεια να οδηγηθούν τα μέλη της υπηρεσίας στην φυλακή και να προσληφθούν νέα μέλη.

  Εάν όμως κάνει καλά τη δουλειά της τότε γιατί πρέπει να μας φλομώσετε με μια ακόμα δημόσια υπηρεσίας????

  Επίσης ασ μπορεί κάποιος να κάνει καταγγελία ανώνυμα και αν δείτε ότι στη βάση δεδομένων σας έχετε για το ίδιο περιστατικό πολλές ανώνυμες καταγγελίες τότε μην τις πετάτε στον κάλαθο των αχρήστων!!!!

  Να ξέρετε ένα πράγμα από το τμήμα της Αγίας Παρασκευής που χτυπήθηκε είχα πάει πολλές φορές!!!

  Λυπάμαι αλλά ήταν από το πιο απαράδεκτα τμήματα με δημοσιουπάλληλους αστυνομικούς που δυστυχώς τους καταλάβαν πόσο αγενείς και αναποτελεσματοί ακόμα και για την ίδια την προσοπική τους φύλαξη ήταν και γιαυτό τους χτύπησαν προφανώς!

  Η αστυνομία βάλετε από την ίδια της της σαθρώτητα και όχι από έξω.

  Καθαρίστε σωστά και όχι με φανφάρες την αστυνομία.

  Κάντε το εξής:

  Πάρτε τηλέφωνο το 100 και ανακοινώστε κάποιο περιστατικό όχι πολύ σοβαρό να δείτε πόσο θα αδιαφορήσουν για εσάς και με τη καθυστέρηση θα έρθουν.

  Αφήστε λοιπόν τις ψευτοιαρμοδιότητες τι στιγμή που ήδη καλύπτονται από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και το να αλλάζετε απλά ονοματάκια είναι θεατρινισμοί!!!

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 15:37 | Aνώνυμος

  «β. Δέχεται επώνυμες καταγγελίες…»

  Γιατί μόνο επώνυμες καταγγελίες; Δεν πρέπει να γίνονται δεκτές και ανώνυμες καταγγελίες;

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 15:38 | ΘΩΜΑΣ

  ΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΟΣΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΑΝΙΛΗΨΗΣ ΚΑΤΕΧΕΙ ΕΝΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ Η ΣΕ ΣΠΑΝΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΠΟΙΟΣ »ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΡΟΥΡΟΣ»(ΚΑΙ ΛΕΩ ΣΠΑΝΙΑ ΓΙΑΤΙ ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΩΝ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ ΔΕΝ ΒΡΗΚΑΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΚΑΤΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ ΠΗΓΑΝ ΚΑΙ ΓΙΝΑΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΦΡΟΥΡΟΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΚΑΛΟ ΜΙΣΘΟ ΕΙΤΕ ΚΑΘΟΝΤΑΙ,ΕΙΤΕ ΑΦΗΝΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΑΜΕΛΕΙΑ,ΕΙΤΕ,ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ , ΣΥΧΝΟ ΞΕΚΑΡΔΙΣΤΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ, ΝΑ ΑΥΤΟΠΥΡΟΒΟΛΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΣΚΟΠΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑ ΦΥΛΑΚΙΑ….ΕΛΕΟΣ ΤΑ ΕΧΟΥΜΕ ΔΕΙ ΟΛΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ »ΕΙΔΙΚΟΥΣ» »ΦΡΟΥΡΟΥΣ» ΑΝΕΠΙΔΕΚΤΟΥΣ ΜΑΘΗΣΕΩΣ…

  ΣΥΝΟΨΙΖΩ,ΟΤΙ ΚΥΡΙΟΙ ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΕΡΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕ ΑΤΟΜΟΥ.ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΡΘΕΙ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΣΟΥ »ΠΟΥΛΗΣΕΙ ΜΑΓΚΙΑ» ΜΕ ΤΑ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟ ΤΖΑΚΕΤ ΤΟΥ(ΑΥΤΑ ΤΑ ΚΑΝΑΜΕ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΥ ΠΑΙΖΑΜΕ ΤΟΥΣ ΚΛΕΦΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΟΥΣ),ΕΤΣΙ,ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΚΑΙ ΝΟΟΤΡΟΠΙΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΙ ΟΛΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΤΟΥ.ΕΤΣΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΙΛΗΣΕΙ ΤΟ ΜΕΣΗΜΕΡΙ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ,ΕΤΣΙ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ,ΣΤΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ,ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ.

  ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΥΠΟΤΕΙΘΕΜΕΝΗ »ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»(ΤΕΛΟΣΠΑΝΤΩΝ….),ΟΤΙ: »ΕΣΥ ΚΥΡΙΕ,ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΣΤΟΛΗ ΠΟΥ ΘΑ ΦΟΡΑΣ ΣΤΟΥΣ ΔΡΟΜΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΝΕΙΣ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΣ, ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΡΟΤΥΠΟ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΣΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΓΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ,ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΕΒΑΣΜΟ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΠΝΕΕΙ ΣΑΝ ΚΥΡΙΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 12:26 | Δημήτριος Παρασκευάς

  Σας έστειλα ήδη e-mail στο Υπουργείο, αλλά θα γνωστοποιήσω και την υπόθεση εδώ πέρα.

  Ονομάζομαι Δημήτρης Παρασκευάς, 35 χρονών, γεννηθείς στη Θεσσαλονίκη όπου και έμενα μέχρι το 1993 όταν και μετακόμισα στην Αγγλία για σπουδές και εργασία. Επέστρεψα στην Ελλάδα το 2002 για την έρευνα του διδακτορικού μου και δυστυχώς έμεινα εδώ. Το γιατί λέω δυστυχώς, θα το καταλάβετε παρακάτω.

  Το Σάββατο 14 Νοεμβρίου λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι, επί της οδού Αλεξάνδρου Σβόλου στη Θεσσαλονίκη ενώ περπατούσα με δύο φίλους μου, μας πλησίασαν 3-4 αστυνομικά όργανα με μηχανές και ζητήσανε να δούνε ταυτότητες, οι οποίοι παρεμπιπτόντως οδηγούσαν και ανάποδα στο μονόδρομο.

  Ταυτότητες είχαμε και οι τρεις, αλλά αυτό δεν τους ήταν αρκετό, οπότε άρχισαν οι ερωτήσεις αν έχουμε τίποτα παράνομο πάνω μας. Σημειωτέων, ότι κανένα από τα όργανα δεν μας ενημέρωσε για τα δικαιώματά μας. Πριν προλάβουμε καν να απαντήσουμε, το ένα όργανο άρχισε απροκάλυπτα να προσπαθεί να μου κάνει σωματικό έλεγχο χωρίς να μου παρουσιάσουνε καμία αιτία όπως προβλέπεται από το άρθρο 257 του κώδικα ποινικής δικονομίας ή/και από το άρθρο 96 παρ. 3 π.δ. 141/91.

  Αντέδρασα λεκτικά, λέγοντας ότι δεν έχουν το δικαίωμα να μου κάνουν σωματικό έλεγχο στη μέση του δρόμου χωρίς να συντρέχει κάποια αιτία. Προσπάθησα να τους εξηγήσω ότι δεν έχω τίποτα να κρύψω, αλλά δεν θα παραδώσω τα δικαιώματά μου. Ενώ μιλούσα, το ένα όργανο συνέχιζε να απλώνει τα χέρια του πάνω μου και να ψάχνει τελείως προκλητικά τις τσέπες μου. Ταυτόχρονα, το δεύτερο όργανο, άρχισε να μιλάει έντονα φτύνοντας ταυτόχρονα καθώς προφανώς δεν μπορούσε να χωνέψει ότι κάποιος πολίτης μπορεί να έχει δικαιώματα και να τα ζητάει και από πάνω.

  Οπότε τότε άρχισαν να απειλούνε με σύλληψη. Συνέχισα να προσπαθώ να τους εξηγήσω ότι αυτό που κάνουν είναι παράνομο, αντιμετώπισα τη νοοτροπία του «ποιος είσαι συ ρε που θα μας πεις τι είναι παράνομο», και «θα πάμε στο τμήμα και θα δείς». Να σημειώσω ότι τελικά διά της βίας μου έκαναν σωματικό έλεγχο στο δρόμο.

  Τα άλλα δύο παιδιά που ήταν μαζί (και φυσικά είναι και μάρτυρές μου) δέχτηκαν τον έλεγχο και δε συνεχίστηκε γι αυτούς καμιά ταλαιπωρία. Εγώ οδηγήθηκα στο Α.Τ Λευκού Πύργου, όπου και υποβλήθηκα εκ νέου σε σωματικό έλεγχο και συλλήφθηκα με την κατηγορία της απείθειας γιατί αρνήθηκα το σωματικό έλεγχο στο δρόμο, χωρίς κανείς να με ενημερώσει για τα δικαιώματα μου, και χωρίς να μου δώσουν κανένα έννομο λόγο για την έρευνα που ζητούσαν να κάνουν. Με το σκεπτικό ότι πρέπει να ελέγχουνε κόσμο μη τυχών και βρεθεί κάποιος που να έχει κάτι, απαιτώ να περάσουν όλοι οι αστυνομικοί υπάλληλοι από πειθαρχικό έλεγχο μη τυχών και βρεθεί κάποιος διεφθαρμένος.

  Και είναι να αναρωτιέται κανείς. Χθες χάθηκαν αρκετές εργατοώρες από αστυνομικά όργανα για να το παίξουν μάγκες και εξουσία. Ένας πολίτης ξέρει και αιτείται τα δικαιώματά του, και η αντιμετώπιση είναι του να «προστατευτεί» και να καταλήξει υπόδικος για απείθεια.

 • 24 Νοεμβρίου 2009, 09:31 | Μαρία Σουρμελή-Σφουντούρη

  Συμφωνώ πλήρως με την κατάθεση καταγγελιών ή παραπόνων για τις τυχόν αυθαιρεσίες των ένστολων οργάνων της πολιτικής προστασίας των Ελλήνων.

  Επειδή όμως όλοι είμαστε θνητοί και έχουμε ανάγκη της επιβράβευσης, θα επιθυμούσα να συνυπάρχει στο ίδιο γραφείο και η υπηρεσία η οποία θα δέχεται και ευχαριστίες για τα άτομα που διακινδύνευσαν την ζωή τους ή επενέβησαν την κατάλληλη στιγμή για την επίλυση του οποιαδήποτε προβλήματος.