Διευκρινιστικές παρατηρήσεις

Αγαπητοί Φίλοι,

Τα σχόλια που καταγράφονται αποτελούν σημαντική συνεισφορά στο δημόσιο διάλογο. Μας βοηθούν και εμάς να αντιληφθούμε καλύτερα τις προοπτικές για τη λειτουργία ενός τέτοιου πρωτοποριακού θεσμού. Άλλωστε, έχουμε ζητήσει επανειλημμένα την καταγραφή προτάσεων, ως αναγκαία προϋπόθεση για μια δημοκρατική διαβουλευτική διαδικασία. Κρίνοντας από τα σχόλια πολλών πολιτών, θα θέλαμε να προβούμε σε μερικές διευκρινίσεις, οι οποίες ενδεχομένως να βοηθήσουν στην τοποθέτηση περισσότερων θετικών προτάσεων για τη λειτουργία του Γραφείου Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας.

Α. Σχετικά με τη λειτουργία της Αστυνομίας
Το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας έρχεται να απαντήσει στην κοινωνική απαξίωση απέναντι στα Σώματα Ασφαλείας και ταυτόχρονα να θωρακίσει τη διαδικασία απονομής δικαιοσύνης. Θέλουμε να ενδυναμώσουμε, όχι να αποδυναμώσουμε τη θέση του πολίτη, είτε είναι ένστολος είτε όχι. Το Γραφείο δεν είναι δικαιοδοτικό όργανο, ούτε υποκαθιστά την ποινική δικονομία ή το πειθαρχικό δίκαιο. Είναι όμως ένας εγγυητής αξιοπιστίας αφενός του απόλυτου σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων και αφετέρου ένα επιπλέον κίνητρο επαγγελματισμού για την Αστυνομία, το Λιμενικό και την Πυροσβεστική. Με την εισήγηση που καταθέτει η Επιτροπή του Γραφείου προς τα δικαιοδοτικά όργανα, αλλά και την ενημέρωση του πολίτη για την πορεία της καταγγελίας του, δημιουργείται ένα νέο ήθος συμμετοχής, διαφάνειας και λογοδοσίας.

Είναι προφανές ότι από τη στιγμή που ενισχύεται η αξιοπιστία των μηχανισμών ελέγχου, ταυτόχρονα ενδυναμώνεται και η επαγγελματική και κοινωνική καταξίωση όσων υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας. Αυτό είναι το ζητούμενο, αυτός είναι ο στόχος μας κι αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που η λειτουργία ενός τέτοιου Γραφείου αποτελεί πάγιο αίτημα των συνδικαλιστικών φορέων των σωμάτων ασφαλείας. Αντίστοιχα Γραφεία λειτουργούν και στα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ αστυνομικών αρχών και πολιτών.

Το Γραφείο δεν δέχεται ανώνυμες καταγγελίες, όπως συμβαίνει σήμερα. Κάθε καταγγελία θα αξιολογείται από ειδικούς επιστήμονες, χωρίς να εγείρονται υπόνοιες μεροληψίας.

Είναι λογικό να υπάρξουν κακόβουλες ή μαζικές καταγγελίες, όπως άλλωστε διαπιστώνεται και με το σημερινό σύστημα. Όλα τα νομικά μέσα προστασίας του προσωπικού όμως που υπάρχουν σήμερα, θα εξακολουθήσουν να ισχύουν και στην περίπτωση του Γραφείου. Δεν καταργείται η δυνατότητα του πολίτη να προσφύγει στις Αρχές με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. Απλά, του δίνεται μια επιπλέον δυνατότητα, χωρίς χρονοβόρες ή γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Για να λειτουργήσει αξιόπιστα ένας τέτοιος φορέας είναι απαραίτητο να βρίσκεται εκτός των δομών των σωμάτων ασφαλείας. Αυτό άλλωστε επιτάσσει και η διεθνής πρακτική σήμερα. Το Γραφείο θα στεγάζεται εκτός των κτιριακών υποδομών των Σωμάτων Ασφαλείας, αλλά και του Υπουργείου. Θα έχει δική του υλικοτεχνική υποδομή και επικεφαλής που θα εγκρίνεται από το Κοινοβούλιο, ώστε να εξασφαλίζει τη μέγιστη δυνατή νομιμοποίηση.

Ο σχεδιασμός μας δεν περιορίζεται στο Γραφείο. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη επεξεργάζεται και σύντομα θα ανακοινώσει συγκεκριμένα μέτρα για την αναδιάρθρωση και τον εκσυγχρονισμό των Σωμάτων Ασφαλείας.  Η εκπαίδευση των ένστολων πολιτών, η δια βίου μάθηση και κατάρτιση, ο εξοπλισμός, η διοίκηση με στόχους και κίνητρα, το σύστημα μεταθέσεων, η ενίσχυση των αστυνομικών τμημάτων και η ανακατανομή του προσωπικού είναι αποφασιστικά μέτρα που θα αλλάξουν τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας της Αστυνομίας, του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής. Η νέα  αντεγκληματική πολιτική θα βασιστεί σε μια Αστυνομία επαγγελματική, ευέλικτη, δίκαιη και αξιόπιστη.

Β. Σχετικά με τη συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη και ΜΚΟ
Η συμμετοχή του Συνηγόρου του Πολίτη δεν είναι δυνατή, γιατί κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από το νόμο σύστασής του. Ως Ανεξάρτητη Αρχή, ο ρόλος της περιορίζεται μεταξύ δημόσιας διοίκησης, της οποίας μέρος είναι το Γραφείο Αντιμετώπισης Περιστατικών Αυθαιρεσίας, και του πολίτη. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι το Γραφείο δεν μπορεί να συνεργάζεται με το Συνήγορο ή άλλες Αρχές και ΜΚΟ. Για την ακρίβεια, στο παρόν σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται η συνεργασία προκειμένου το Γραφείο να εκπληρώνει αποτελεσματικότερα την αποστολή του.

Γ. Σχετικά με τη σχέση του Γραφείου με την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων
Το Γραφείο ούτε υποκαθιστά ούτε αντικαθιστά τις Υπηρεσίες Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας. Η φιλοσοφία του είναι εντελώς διαφορετική από τέτοιες Υπηρεσίες. Η λειτουργία του βασίζεται σε αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών. Η λογική του είναι να αποτελέσει έναν φορέα ελέγχου, οργανωτικά ανεξάρτητο από τα Σώματα Ασφαλείας, που θα διασφαλίζει την άμεση προώθηση και διεκπεραίωση υποθέσεων αυθαιρεσίας κατά του πολίτη. Σε κάθε περίπτωση, το σχέδιο Π.Δ. προβλέπει συνεργασία του Γραφείου με τις ανωτέρω υπηρεσίες, αν π.χ. κατά την πορεία εξέτασης μιας καταγγελίας προκύψουν στοιχεία που καθιστούν αναγκαία την παρέμβαση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Αστυνομίας.

Δ. Σχετικά με την αποδοχή ευμενών σχολίων ή προτάσεων
Το Γραφείο φυσικά και θα δέχεται ευμενή σχόλια, αλλά και προτάσεις πολιτών. Τα σχόλια θα προωθούνται στις αρμόδιες υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας για την απόδοση ευσήμων ή τιμών. Θα υπάρχει επίσης και ειδική αναφορά στην ετησία έκθεση που θα υποβάλει το γραφείο προς τον Υπουργό. Η ετήσια έκθεση θα δημοσιεύεται και οι πολίτες θα μπορούν να αποστείλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους και διαδικτυακά.

Ε. Σχετικά με τη στελέχωση του Γραφείου
Για να είναι αξιόπιστο ένα τέτοιο Γραφείο πρέπει να λειτουργεί εκτός των Σωμάτων Ασφαλείας. Κατά συνέπεια δεν προβλέπεται η δυνατότητα στελέχωσής του με υπηρετούντες ή πρώην υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας. Το αντίθετο θα διακινδύνευε τις εγγυήσεις ανεξαρτησίας λειτουργίας και αξιοπιστίας των εισηγήσεών του.  Εξάλλου, το Γραφείο δεν έχει ρόλο ανακριτικής ή δικαστικής αρχής. Υπενθυμίζουμε ότι αξιολογεί τις καταγγελίες και κατά περίπτωση τις διαβιβάζει στα αρμόδια πειθαρχικά συμβούλια και υπηρεσίες των Σωμάτων Ασφαλείας ή στις αρμόδιες δικαστικές αρχές.

ΣΤ. Σχετικά με ψευδείς ή κακόβουλες καταγγελίες σε βάρος ενστόλων
Διευκρινίζεται ότι ο καταγγελλόμενος διατηρεί όλα τα δικαιώματα που του παρέχει ο νόμος και σήμερα, όπως αυτά προβλέπονται από τον ποινικό και αστικό κώδικα.

Ζ. Σχετικά με την υπαγωγή του Λιμενικού Σώματος στον Στρατιωτικό Ποινικό Κώδικα
Δεν τίθεται ζήτημα «αναρμοδιότητας» του Γραφείου. Το Γραφείο δεν είναι άλλωστε δικαστική αρχή. Είναι λειτουργικά αυτόνομο. Το Γραφείο συντάσσει μια εισήγηση, την οποία διαβιβάζει στη στρατιωτική δικαιοσύνη και τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα.

— Aπό το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

 • 1 Δεκεμβρίου 2009, 20:03 | νικηφορος

  κ. Υπουργε, απο τους αστυνομικους που ειναι αποσπασμενοι στη φυλαξη
  πολιτικων (και οχι μονο) προσωπων (πρωην και νυν) και που ανερχονται
  σε μερικες χιλιαδες, ποσους φερατε πισω στις ταξεις της ΕΛ.ΑΣ;
  πενηντα; εκατο; διακοσιους; Φερτε λοιπον και τους υπολοιπους πισω και
  μετα βλεπουμε.
  κ. Υπουργε, υπο την πιεση της ανεργιας πολλα απο τα παιδια που τελειω-
  νουν το λυκειο βαζουν σαν πρωτη προτεραιοτητα την εισαγωγη τους σε κα-
  ποια απο τις παραγωγικες σχολες των σωματων ασφαλειας. το ερωτημα ομως
  ειναι: ολα αυτα τα παιδια που τελικα εισαγονται σ΄αυτες τις σχολες ει-
  ναι ικανα να ανταπεξελθουν στη δυσκολη και επικινδυνη εργασια του αστυ
  νομικου, του λιμενικου κ.λ.π; Φοβαμαι πως οχι. οταν παει καποιος σε μια εργασια μονο και μονο για να εξασφαλισει ενα μεροκαματο και δεν του αρεσει η δουλεια που θα κανει, τοτε δεν προκειται ποτε να ειναι σωστος. περα λοιπον απο τη βαθμολογια που βγαζει καποιος απο τις πανελληνιες εξετασεις, θα πρεπει να υποκειται σε πολυ αυστηρο ελεγχο
  (και απο ειδικευμενο προσωπικο) για τα υπολοιπα κριτηρια που υπαρχουν,
  σωματοτυπος, υψος, αγωνισματα (με μεγαλυτερες αποδοσεις απ΄αυτες που
  υπαρχουν) ιατρικος ελεγχος κααι κυριως ελεγχος ψυχολογικος και ψυχια-
  τρικος. εφαρμοστε λοιπον αυστηρο ελεγχο στη εισαγωγη των σπουδαστων
  σ΄αυτες τις σχολες και μετα βλεπουμε.
  κ. Υπουργε, οι παραγωγικες σχολες των σωματων ασφαλειας λειτουργουν
  προς τη σωστη κατευθυνση; φοβαμαι πως οχι. η αποστολη αυτων των σχο-
  λων δεν θα πρεπει να ειναι μονο να μαθαινουν οι σπουδαστες τον Κ.Ο.Κ,
  αντε να κανουν και καμια προανακριση και γενικα να γινουν καλοι διοι-
  κητικοι υπαλληλοι. η αστυνομια, το λιμενικο και το πυροσβεστικο σωμα
  δεν θελουν διοικητικους υπαλληλους, θελουν ανθρωπους ικανους να κυνηγησουν τον ληστη, το φονια,τον δραπετη,τον παραβατη της ναυσι
  πλοϊας κ.λ.π. εφαρμοστε λοιπον την αλλαγη λειτουργιας αυτων των σχολων
  και μετα βλεπουμε.
  οταν γινουν ολα τα παραπανω και παρ΄ολα αυτα συνεχισουν να υπαρχουν
  περιστατικα αυθαιρεσιας τοτε, οποιος θα ειναι υπουργος, ας κανει και
  Γραφειο Αντιμετωπισης Περιστατικων Αυθαιρεσιας.
  να σας πω και κατι κ. Υπουργε, οποιος δουλευει θα κανει και λαθη. αυτος που δεν δουλευει σιγουρα θα ειναι αλανθαστος. αν τωρα εσεις θε-
  λετε τους αστυνομικους, τους λιμενικους κ.λ.π, με τον φοβο μηπως κα-
  νουν λαθη, να μη δουλευουν, τοτε ιδρυστε αυτο το Γραφειο.-

 • 1 Δεκεμβρίου 2009, 11:21 | Χρήστος Τριγώνης

  Κύριε Υπουργέ, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι συμπολίτες,

  Επιτέλους βρέθηκε ένας τρόπος, με τα όσα μειονεκτήματα του, να μπορέσουμε να ανταλλάξουμε απόψεις και να εκφράσουμε δημόσια την γνώμη και τις θέσεις μας.

  Από την πρόοδο της συζήτησης είναι εύκολο να διαπιστωθεί πως «φοβάται ο Γιάννης το θεριό και το θεριό το Γιάννη».

  Οι μεν απλοί ένστολοι πολίτες δείχνουν την φοβικότητα τους απέναντι στον έλεγχο, αφού πολλές φορές κάθε καταγγελία σε βάρος τους, ιδίως όταν εμπλέκονται ΜΜΕ, κινεί μια επίπονη και χρονοβόρο διοικητική διαδικασία, που συνήθως καταλήγει σε τιμωρία, έστω και τυπική, για να είναι «όλα εντάξει», ανεξάρτητα αν υπάρχει υπαιτιότητα ή όχι.

  Οι δε συμπολίτες μας, είναι προφανές ότι δυσπιστούν έναντι στον πειθαρχικό ή ποινικό έλεγχο των ενστόλων, πρώτον γιατί έχουν την αίσθηση ότι οι ελέγχοντες δεν είναι αξιόπιστοι λόγω συναδελφικής αλληλεγγύης και δεύτερον γιατί αυτός ολοκληρώνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα.

  Οι δύο παραπάνω τάσεις, οδηγούν από διαφορετικές κατευθύνσεις, στο ίδιο συμπέρασμα. Ότι υπάρχει πρόβλημα στην διαδικασία και στον τρόπο απονομής πειθαρχικής δικαιοσύνης.

  Άρα η ιδέα για την σύσταση του εν λόγω γραφείου, κατ΄αρχήν είναι σε σωστή βάση, πρέπει όμως να συνδυαστεί αναγκαστικά με την ουσία του προβλήματος που δεν είναι άλλη από την αναμόρφωση του πειθαρχικού δικαίου με γνώμονα την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα, αλλά και την προστασία της προσωπικότητας και των δικαιωμάτων των ελεγχόμενων.

  Επίσης θεωρώ ότι είναι λάθος και άδικο το εν λόγω γραφείο να υφίσταται μόνο για τους εργαζομένους στα Σώματα Ασφαλείας, αλλά η λειτουργία του πρέπει να επεκταθεί άμεσα σε όλο τον δημόσιο τομέα. Άλλωστε δεν φταίνε μόνο οι ένστολοι που η χώρα μας κατάταχθηκε για το έτος 2009, στην 71η θέση στην παγκόσμια λίστα για τη διαφθορά και στην τελευταία θέση στις χώρες της Ευρωζώνης.

  Όσον αφορά το σχέδιο Π.Δ. οι παρατηρήσεις μου είναι οι εξής:
  1. Οι όποιες καταγγελίες είτε κρίνονται βάσιμες, είτε αβάσιμες, θα πρέπει να διαβιβάζονται με την σχετική εισήγηση της επιτροπής, αμελητί στο αρμόδιο πειθαρχικό όργανο, το οποίο θα έχει και την αποκλειστική ευθύνη για την άσκηση ή μη της πειθαρχικής δίωξης, καθώς επίσης να κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στον καταγγελλόμενο για να λάβει γνώση και να μπορέσει να κάνει χρήση των δικαιωμάτων του.
  2. Οι εισαγγελικοί και δικαστικοί λειτουργοί που θα απαρτίζουν την προβλεπόμενη επιτροπή, θα πρέπει να είναι εν ενεργεία υπάλληλοι και όχι συνταξιούχοι, αφού η ισχύουσα επιλογή μάλλον προκαλεί τους άνεργους που βλέπουν συνταξιούχους να λαμβάνουν έναν ακόμη μισθό και το κυριότερο, άλλη είναι η ευθύνη και η επαφή με την κοινωνία ενός ενεργού υπαλλήλου με μέλλον και καριέρα και άλλη ενός συνταξιούχου, που ανά πάσα στιγμή μπορεί για διάφορους λόγους να αποχωρήσει και να επιστρέψει στην ήρεμη ζωή του.
  3. Τέλος έχω την αίσθηση ότι τα περίπου είκοσι άτομα που θα απαρτίζουν το Γραφείο, δεν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στον όγκο των καταγγελιών, αφού οι εν δυνάμει ελεγχόμενοι ανέρχονται κοντά στους 70.000, με αποτέλεσμα να υπάρχει ο κίνδυνος οι ελέγχοντες να αρκεστούν στην τυπική και όχι ουσιαστική εξέταση των πραγματικών περιστατικών.

  Κλείνοντας θα ήθελα να κάνω τρεις προτάσεις:
  α) Προς τους συναδέλφους μου: ΚΑΘΑΡΟΣ ΟΥΡΑΝΟΣ, ΑΣΤΡΑΠΕΣ ΔΕ ΦΟΒΑΤΑΙ. Κάνουμε την δουλειά μας σύμφωνα με τους Νόμους, απαιτώντας όμως καλύτερη εκπαίδευση, μέσα και υποδομές. Εκμεταλευθείτε ετούτο το δημοκρατικό βήμα διαλόγου που μας έδωσε η παρούσα Ηγεσία αίρωντας τις φοβικές απαγορεύσεις των Κανονισμών μας και πείτε δημόσια, επώνυμα και ευθαρσώς την γνώμη σας.
  β) Προς τους συμπολίτες μας: Συνεχίστε την κριτική, αλλά δείξτε μας και εμπιστοσύνη. Επίσης σεβαστείτε μας, όπως καλώς θέλετε να σας σεβόμαστε. Έτσι θα μας κάνετε ακόμη καλύτερους.
  γ) Προς τον κ. Υπουργό: Αναβαθμίστε την εκπαίδευση δίνοντας της κοινωνικό προσανατολισμό και όχι στρατιωτικοποίηση και απομόνωση. Δώστε στους ένστολους τα εχέγγυα που θα εξασφαλίσουν ποιότητα στην εργασιακή και κοινωνική ζωή τους. Όλα τα υπόλοιπα είναι καταστολή που όπως καλά γνωρίζετε, δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα μπροστά στην πρόληψη.

  Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
  ΤΡΙΓΩΝΗΣ Χρήστος
  Αρχιφύλακας

 • 1 Δεκεμβρίου 2009, 09:56 | Θέμης Τζαβάρας

  Συμμετέχω στην διαδικασία καλόπιστα γιατί θεωρώ καλόπιστη και όχι απλά επικοινωνιακή την πρόθεση του υπουργού. Αν στην ανάγνωση του ΠΔ, μου έχει ξεφύγει κάτι σημαντικό συγχωρήστε με γιατί δεν υπάρχει πρόθεση.

  Παρότι ο Υπουργός στην εισηγητική του επιστολή, θέτει ως στόχους στην διαδικασία εξέτασης των καταγγελιών την ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ-ΤΑΧΥΤΗΤΑ- ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ και την ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ, κανένας από αυτούς τους στόχους δεν είναι εμφανής στο Π.Δ.

  -Δεν διευκρινίζεται αν το γραφείο αναφέρεται κατ΄ ευθείαν στον Υπουργό, άρα …..αποτελεί τμήμα της γραφειοκρατικής δομής του υπουργείου υποκείμενο σε Διευθυντές, Γενικούς Διευθυντές, Ειδικούς και Γενικούς Γραμματείς ;
  Πως επιτυγχάνεται η ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ και η ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;

  -Πως προστατεύεται η διαχρονικότητα της χρησιμότητας του γραφείου, από αλλαγές νοοτροπίας Υπουργών και κυβερνήσεων. Μετά τον πρώτο ανασχηματισμό θα συνεχίσει να λειτουργεί η θα έχουμε 25 υπαλλήλους και τριμελή επιτροπή σε αδράνεια;

  -Το Γραφείο (άρθρο 3 ) Δέχεται τις καταγγελίες…ή επιλαμβάνεται αυτεπαγγέλτως….Αξιολογεί τις καταγγελίες και διαβιβάζει….. Παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας Διερεύνησης… Ενημερώνει τον καταγγέλλοντα…. Καταγράφει (ομαδοποιεί;) καταγγελίες και παράπονα … και υποβάλλει Ετήσια έκθεση στο Υπουργό.
  Με ποια ταχύτητα; …έως 10 μέρες οι υπάλληλοι να στοιχειοθετήσουν και να υποβάλλουν στην τριμελή επιτροπή και …έως (30) τριάντα μέρες η τριμελής επιτροπή για να προωθήσει την καταγγελία στην όποια υπηρεσία είναι αρμόδια να επιληφθεί της καταγγελίας…. και η κατ΄ ουσία εξέταση της καταγγελίας; έως πότε;
  Και η ενημέρωση του υπουργού…. με συνολική έκθεση στο τέλος του χρόνου!!!
  Άρα μετά το κλείσιμο του προϋπολογισμού για τον επόμενο χρόνο… άρα οι όποιες αλλαγές απαιτούνται και, πιθανώς, προτείνονται πχ. Δομών, Εκπαίδευσης των οργάνων της τάξης, Υλικοτεχνικών υποδομών και ότι συνεπάγεται πρόσθετα κόστη λειτουργίας… θα συμπεριληφθούν σε ποιον προϋπολογισμό;
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ πως εξασφαλίζονται με τις πάρα πάνω ρυθμίσεις;

  Πως διασφαλίζεται ότι ότι το Γραφείο θα ενημερώνεται και με καταγγελίες ενδιαφέροντος του υπουργείου που γίνονται κατ΄ ευθεία σε τρίτες ανεξάρτητες αρχές, ώστε και πλήρεις φακέλους ( στατιστικά ) να τηρεί και η ενημέρωση του υπουργού ( ετήσια έκθεση) να είναι πληρέστερη;

  Πουθενά στο ΠΔ δεν διαφαίνεται η ΔΗΜΟΣΙΑ ΛΟΓΟΔΟΣΙΑ, εκτός εάν γίνεται μέσω του Υπουργού στο τέλος του έτους.

  Πουθενά δεν υπάρχει η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ εκτός εάν ο πολίτης είναι ο καταγγέλλων μάρτυρας ή παθών.

  Το ΠΔ ως έχει, γεννά απορίες και ερωτηματικά και σε άλλα επί μέρους ζητήματα.

  Τι χρειάζεται η τριμελής εισηγητική επιτροπή για ένα γραφείο που αποτελεί μέρος της οργάνωσης του Υπουργείου, προς ποίον εισηγείται; ποιος είναι ο επικεφαλής; ποιος από τους τρεις συμμετέχει στις συσκέψεις με τον υπουργό και τους άλλους υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου;

  Πως καθορίστηκε ότι 25 υπάλληλοι είναι αρκετοί ή όχι για την διεκπεραίωση του έργου; γιατί δεν ορίζεται αριθμός ανά τμήμα; γιατί 2 τέως του Δικαστικού στην επιτροπή; και ο Νομικός Σύμβουλος του υπουργείου σε διπλό ρόλο; γιατί;

  Τι χρειάζεται το τμήμα Επικοινωνίας και Δημοσίων σχέσεων όταν η εξασφάλιση της επικοινωνίας και της Υλικοτεχνικής υποδομής μπορεί να εξασφαλιστεί όπως και των άλλων Τμημάτων, Γραφείων και Διευθύνσεων του Υπουργείου; Υπάρχει και άλλος ρόλος που δεν καθορίζεται στο ΠΔ;

  Η παρ. 2 του άρθρου 1 που γράφει “ Τα γραφεία τα οποία σε κάθε περίπτωση είναι εκτός ΕΛΑΣ κλπ…” δεν διευκρινίζεται για ποια γραφεία μιλάει, όταν το ΠΔ αφορά σε ένα και μοναδικό.

  Προσπάθησα να φέρω τον εαυτό μου στην θέση ενός καταγγέλλοντος πολίτη και να δω μέσα από τις γραμμές του ΠΔ, εάν -ανεξάρτητα από το βάσιμο των καταγγελιών μου – θα ικανοποιηθώ από την διαδικασία διεκπεραίωσης -ως προς την ταχύτητα, την αποτελεσματικότητα και την τεκμηρίωση- αλλά δεν μπόρεσα να βγάλω σαφές συμπέρασμα.

  Είμαι βέβαιος ότι η σωστή ανάγνωση των πάρα πάνω παρατηρήσεων και ερωτημάτων θα οδηγήσει σε όποια βελτίωση του ΠΔ χρειάζεται, ώστε να είναι πιο σαφείς οι στόχοι, οι ρόλοι, ο σκοπός ύπαρξης και η διαχρονική συνέχεια αυτού του Γραφείου.

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 21:07 | ΣΑΒΒΑΣ

  Γεια σας και από εμένα,

  Δεν ξέρω πόσο πρέπει να ελπίζω στη δημόσια διαβούλευση . Το φαξ για την ύπαρξη του εν λόγω δικτυακού τόπου ήρθε στην υπηρεσία μας την 29/11/2009 το μεσημέρι ενώ έχει υπογραφεί από τις 23/11/2009 και η διαβούλευση λήγει στις 01/12/2009 ! Ο μήνας αυτός έχει 30 ημέρες . Άρα περιθώριο 3 ημερών .
  Μήπως την εν λόγω διαδικασία την κάνουμε για να την κάνουμε ;

  Αν θέλουμε να αποφασίσουμε για ένα τόσο κρίσιμο θέμα όπως το εν λόγω Π.Δ. αρκούνε οι 3 ημέρες ;

  Η’ όλα γίνονται στο άρπα κόλα όπως αρκετά θέματα έως σήμερα στην αστυνομία μας;

  Πέρα απ’ όλα αυτά αναζητώντας την ουσία θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου για το θέμα όσο ρομαντικός και αν είμαι για να πιστεύω ότι κάποιος θα ασχοληθεί με αυτή .

  Όταν φτιάχνω ένα σύστημα για να ελέγχω τις αυθαιρεσίες, σημαίνει ότι εχω ορίσει ως input το τί δεν είναι αυθαιρεσία .

  Αλήθεια πέρα από τους απροκάλυπτους τραμπουκισμούς συναδέρφων οι οποίοι σαφώς και είναι κατακριταίοι, ποιος αστυνομικός νομίζετε ότι ξέρει να πει στον πολίτη βάσει ποιων διατάξεων προσάγεται στο τμήμα ;

  Ποιος αστυνομικός ξέρει ποιο είναι το περιεχόμενο της 3/96 Αστυνομικής Διάταξης για την ηχορύπανση που είναι ότι πιο απλό και καθημερινά καλούμαστε να το εφαρμόσουμε ; Μάλλον ελάχιστοι .

  Για να ορίσω την απόδοση ενός συστήματος πρέπει πρώτα να έχω «ρυθμίσει» σωστά τους ελεγχόμενους . Αυτό σημαίνει συνεχείς εκπαιδεύσεις για το προσωπικό σε θέματα νομοθεσίας , σε θέματα συμπεριφοράς κτλ και όχι τυπικές συγκεντρώσεις προσωπικού . Αυτές σήμερα δεν υπάρχουν. Άρα χωρίς καταρτισμένους αστυνομικούς πώς μπορώ να πάω και να τους ελέγξω ; Για κάτι που ποτέ δεν τους είπα ;
  Δεν είναι αυτή η σειρά !

  Πρώτα τους εξηγώ τις υποχρεώσεις τους (με ώριμη προσπάθεια δεν θέλει παραπάνω από 3 μήνες για τα βασικά) και μετά δημιουργώ ένα γραφείο όπου πολύ σωστά θα υπάρχει ο έλεγχος .

  Δεν είναι λογική αυτή που δημιουργείται στους περισσότερους των συναδέρφων ότι πλέον δεν θα ξέρουμε πως θα πρέπει να φερθούμε στον πολίτη για να μη μας καταγγείλει .
  ———————————–

  Πέρα από αστυνομικός είμαι και άνθρωπος . Με τα χρήματα από την υπηρεσία μου (τα μισά γιατί τα άλλα μισά μου τα έδωσε ο πατέρας μου) πήρα ένα αυτοκίνητο 1400 κυβικά .

  Εργάζομαι σε ένα μικρό μέρος και θέλω να κάνω ευσυνείδητα τη δουλειά μου. Εμφανίζομαι επώνυμα και βεβαιώνω όπου χρειάζεται παραβάσεις τροχαίας.

  Πριν περίπου ένα χρόνο άγνωστοι δράστες χαράκωσαν όλο μου το αυτοκίνητο και η ζημιά μου ήταν περίπου 1500 ευρώ. Η υπηρεσία που είναι για να με καλύψεισε τέτοια περιστάτικα κακόβουλων ενέργειών από τρίτους ; Εγώ δεν έχω την ανάγκη θεσμικής κάλυψης μου πρώτα απ’ όλα; Δυστυχώς δεν την έχω.

  Φροντίστε να αποκαταστήσετε πρώτα την εικόνα του αστυνομικού στην κοινωνία και μετά να τιμωρήσετε όσους χρειάζεται .Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, αλλά δυστυχώς ακόμη και αν το θέλουμε δεν μπορούμε να δουλέψουμε με το θάρρος που θα θέλαμε .

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 16:26 | Χρήστος

  Χωρίς να θέλω να χρονοτριβίσω και να γίνω κουραστικός θα ήθελα να συνοψίσω τη γενική φιλοσοφία, πιστεύω όλων των αστυνομικών, στην απλή αλλά ουσιαστική παρατήρηση του «ΧΡΗΣΤΟΣ Α. – — 27 Νοεμβρίου 2009 @ 01:38». Επισκευτείτε τα Αστυνομικά Τμήματα και ΖΗΤΗΣΤΕ να ΣΥΝΟΜΙΛΗΣΕΤΕ με τους ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ που είνια στο ΔΡΟΜΟ.
  Μόνο έτσι θα καταλάβετε τι ακριβώς επικρατεί και που πάσχει το σύστημα για να γίνουν οι ανάλογες διορθώσεις.

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 13:07 | Λιμενικός

  Θα ήθελα να ρωτήσω, σε περίπτωση που αποδειχθούν ψευδή τα στοιχεία σε βάρος του καταγγελόμενου, ποια ένδικα μέσα θα χρησιμοποιήσει για την αποκατάστασή του;

 • 30 Νοεμβρίου 2009, 02:01 | Θράσος

  Όσοι είχαν την ιδέα της ηλεκτρονικής διαβούλευσης, υποθέτω ότι ήλπιζαν να προσελκύσουν πρωτίστως σχόλια των αμέτοχων και απροκατάληπτων πολιτών.
  Η μέχρι στιγμής τύχη του συγκεκριμένου σχεδίου δεν τους δικαιώνει, αφού περισσότερα από τα μισά σχόλια προέρχονται από αστυνομικούς ή λιμενικούς.
  Ορισμένοι το δηλώνουν ευθέως, για τους υπολοίπους το συνάγουμε ασφαλώς από το περιεχόμενο (για κάποιους δε ακόμη και από την ορθογραφία).
  Θα μου πείτε, μα δεν είναι πολίτες κι αυτοί;
  Φυσικά και είναι, απλώς η δική τους συμβολή στη σχετική συζήτηση βαρύνεται εξ ορισμού με σαφή προδιάθεση προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις, κατά κανόνα εκτός θέματος (να τιμωρούνται οι συκοφάντες, να επιβραβεύονται οι καλοί αστυνομικοί, να μετέχουν συνδικαλιστές στην επιτροπή, να αγαπήσουμε επιτέλους τα ένστολα παιδιά του λαού που πασχίζουν για τρεις κι εξήντα κλπ).
  Δεν είναι εσφαλμένα όλα αυτά, απλώς γελοιοποιούν τη διαβούλευση (τί στην ευχή, όλη μέρα στο πληκτρολόγιο την περνούν οι αστυνομικοί μας;) και την τινάζουν στον αέρα.
  Ψυχραιμία λοιπόν, άξιοι συμπολίτες μας: το θέμα του σχεδίου είναι ένα και μόνον ένα, και αντιστοιχεί σε υπαρκτά και διαπιστωμένα ελλείμματα αξιοπιστίας της συνήθους διαδικασίας εκδίκασης καταγγελιών.
  Η άνοδος του κύρους της διαδικασίας αυτής, αν ποτέ επιτευχθεί, θα αποτελέσει την καλύτερη εγγύηση για την αξιοπρέπεια των ίδιων των αστυνομικών.

 • 29 Νοεμβρίου 2009, 10:50 | Δουβαλετέλλης Ευάγγελος

  Η παρακάτω πρόταση είναι μια λογική εξίσωση για να σώσετε τα θύματα της ασφάλτου εφόσον το επιθυμείτε.
  Σε κανένα δρόμο δεν επιτρέπεται να τρέχει το όχημα περισσότερο από 120 χλμ την ώρα. Σωστά? Ποίος ο λόγος λοιπόν να κυκλοφορούν αυτοκίνητα που πιάνουν τα 300?
  Καθήκον σας επιβάλλεται λοιπόν είναι εφόσον το πολιτικό κόστος δε το φοβάστε να νομοθετήσετε μέσω ΕΕ ή ανεξάρτητα ώστε να υπάρχουν κόφτες στα ΙΧ στα 120 χλμ όπως υπάρχουν στα φορτηγά για τα 80 χλμ.
  Ας μη ξεχνάμε πως και οι περιορισμοί στους ρύπους ή η επιβολή μέτρων ασφαλείας για οδηγούς και λοιπά από κάπου ξεκίνησαν και αυτές.

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 20:27 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

  Σχετικά με τις διευκρινήσεις που δόθηκαν θέλω να αναφέρω ότι αυτό που συζητείται μεταξύ των Αστυνομικών και ειδικά των νέων Αστυνομικών εννοώ ηλικιακά είναι το εξής
  » Μην ασχολείστε με τίποτα , Μην κάνετε τίποτα και εντελώς αθόρυβα κάντε Λευκή Απεργία »

  Πραγματικά πριν 15 χρόνια όταν μπήκα στην Αστυνομία δεν το φανταζόμουν ότι μπορεί η Ελληνική Αστυνομία κάποια στιγμή να διαλυθεί. . .
  Δ Υ Σ Τ Η Χ Ω Σ μέρα με την μέρα το νιώθω όλο και ποιο πολύ να πλησιάζει αυτή η μέρα.

  Κύριοι του Υπουργείου έχετε μεγάλες ευθύνες. Δεν είναι δυνατόν η Αστυνομία να έχει τόσα προβλήματα και εσείς να διαλέγετε να αρχίστε από αυτό το Γραφείο. Δεν είναι δυνατόν ο υπουργός που ήταν επικεφαλής στην εξάρθρωση της 17Ν. να μην βλέπει:
  1. οτι ξέφυγε η εγκληματικότητα
  2. ότι Τμήματά Ασφαλείας έχουν οργανική δύναμη 20 άτομα
  3. ότι δεν έχουμε οχήματα
  4. ότι πριν μερικούς μήνες έσπασα το πόδι μου και για 2 μήνες πήρα μείον 300 ευρώ. Έλεος έχω 2 παιδιά και εσείς ασχολείστε με το γραφείο ενώ όλο το Δημόσιο κάνει πάρτη με το δημόσιο χρήμα…
  5. ότι πέρσι μαθητές 15 ετών μας πετούσαν πέτρες και μάθανε να φωνάζουν το γνωστό μπάτσοι γουρούνια δολοφόνοι

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 15:29 | Γιαπρος Σπυρος Υπαξκος ΛΣ

  Κύριε Υπουργέ

  Σαν πολιτης της χωρας αλλα και σαν ενστολος επιθυμω να πω ενα μεγαλο ευχαριστω που μου δινετε την ευκαιρια να μιλησω μαζι σας, να σας συγχαρω για την δυναμικη σας εισοδο στα θεματα των σωματων ασφαλειας και να ευχηθω ακομα μεγαλυτερες επιτυχιες στη νεα σας θητεια.

  Το μεγαλυτερο μερος του προσωπικου των σωματων ασφαλειας εκφραζεται θετικα για το εργο της προηγουμενης σας θητειας. Αν οχι ολο, μεγαλο ποσοστο του προσωικου ΛΣ, του νεου μελους στην οικογενεια του ΥΠΠ, υποστηριζει τις θεσεις σας και επιθυμουσε χρονια την ενταξη του υπο την σκεπη του ΥΠΠ ενω παραλληλα ευχοταν να σας εχει Υπουργο.

  Πριν συνεχισω σε ειδικες τοποθετησεις επι του θεματος του νεου ΠΔ θελω να κανω καποιες γενικες επισημανσεις.

  Καταρχην θελω να πω οτι διαβασα ολα τα σχολια με μεγαλη προσοχη. Αυτο που διακρινω ειναι οτι το μεγαλυτερο ποσοστο αυτων που συμφωνουν – με εξαιρεση δυο σχολια – δεν παρουσιαζουν λογικη αιτιολογηση της συμφωνης γνωμης ενω δινουν την γενικη εντυπωση οτι απλα εχουν βαρεθει την αυθαιρεσια και την ατιμωρησια και στο υπο συσταση γραφειο διακρινουν οτι κατι παει να γινει. Απο την αλλη πλευρα οσοι διαφωνουν η επιφυλασσονται για τα αποτελεσματα αιτιολογουν τουλαχιστον επαρκως την αρνητικη τους γνωμη αλλα δυστυχως με ακραιο τροπο. Η πραγματικοτητα ομως αποτελειται απο στοιχεια και απο τις δυο πλευρες. Οντως κατι πρεπει να γινει αλλα ισως δεν ειναι αυτος ο τροπος για να γινει.

  Ειναι γεγονος οτι απο την ενοποιηση χωροφυλακης και αστυνομιας πολεων η αστυνομια – οσο μπορει τουλαχιστον – αλλαζει εκσυγχρονιζεται και το κυριοτερο γινεται πιο δημοκρατικη. Ομολογουμενως οι εμπειριες της παλαιας αστυνομιας εχουν αφησει βαθια χαραγμενα σημαδια που δυστυχως ακομα και σημερα φαινονται. Σημαντικο ρολο παιζουν και τα ΜΜΕ που στο κυνηγι της επιτυχιας παρουσιαζουν ΜΟΝΟ τα αρνητικα στοιχεια της αστυνομικης δρασης. Παρολο λοιπον που το μεγαλυτερο ποσοστο της δρασης ειναι θετικο, δυστυχως ΔΕΝ »πουλαει» και δεν βγαινει στη δημοσιοτητα. Ετσι λοιπον στον απλο πολιτη δινεται η εντυπωση οτι ολοι οι ενστολοι ανηκουμε στην παλια νοοτροπια της αυθαιρεσιας. Δεν ειμαστε ομως ετσι. Το μεγαλυτερο ποσοστο ανηκουμε στην »νεα» νοοτροπια. Δεν θελουμε συναδελφους που παρανομουν η που αυθαιρετουν. Αν εσεις θελετε να τους διωξετε μια φορα απο το σωμα μπορειτε να νιωθετε σιγουρος οτι εμεις το θελουμε δεκα φορες. Δυστυχως τα ελλατωματα του συστηματος επιτρεπουν την υπαρξη τετοιων συμπεριφορων και τα ελλατωματα ειναι πολλα. Καθυστερηση στην απονομη δικαιοσυνης, αθεμιτες παρεμβασεις, αδυναμια εντοπισμου κατα την εισαγωγη στο σωμα, στραβα ματια οταν εντοπιζονται, κουκουλωματα υποθεσεων στο βωμο της προστασιας του κυρους του σωματος ειναι καποια ενδεικτικα.Ολα αυτα ομως γεννουν προκαταληψεις.

  Ολοι ειμαστε πεπεισμενοι για τις αγνες προθεσεις σας. Ισως ομως να μην εχουν υπολογιστει οι σιγουρες για μενα αρνητικες επιπτωσεις απο την καταχρηση δικαιωματος απο πολιτες που θα δυσανασχετουν ακομα και με μια απλη παραβαση η εναν απλο σωματικο ελεγχο. Ειναι γνωστο οτι οι αστυνομικοι καταγγελονται απο πολιτες για αναρμοστη συμπεριφορα η αυθαιρεσια επειδη απλα κανουν την δουλεια τους με ακρα τυπικοτητα. Ειναι επισης γνωστο οτι μεγαλο ποσοστο των πολιτων ΔΕΝ γνωριζει την πραγματικη αποστολη των σωματων ασφαλειας παρα μονο ενα μικρο κοματι της αστυνομικης δρασης και πρακτικης. Επειδη τυχαινει να παρακολουθω διαφορα φορουμ του διαδικτυου στα οποια συζητιουνται θεματα αστυνομικης δρασης και συμπεριφορας, ειμαι σε θεση να γνωριζω οτι φτασαμε στο 2010 και ο απλος πολιτης δεν γνωριζει βασικες υποχρεωσεις που εχει απεναντι σε εναν αστυνομικο η καλυτερα απεναντι στη νομιμη αστυνομικη δραση ενω ταυτοχρονα παλι το μεγαλυτερο ποσοστο δεν αποδεχεται την νομιμη αστυνομικη δραση θεωρωντας την παρανομη. Αυτη λοιπον η »λογικη» του Ελληνα θα οδηγησει σε καθημερινα φαινομενα του τυπου :
  τι θες τωρα ? να με γραψεις ? θες καμια καταγγελια στο ΓΑΠΑ ?
  με εγραψες πουλακι μου ε ? παρε μια γραπτη καταγγελια στο ΓΑΠΑ
  δεν εχω να δηλωσω τιποτα … οτι εχω να δηλωσω θα το δηλωσω στο ΓΑΠΑ

  Αυτη η κατασταση θα φερει αντιθετα αποτελεσματα απο τα αναμενομενα αυξανοντας την ενταση μεταξυ πολιτων και αστυνομικων ενω αυτο που πρεπει να επιτευχθει ειναι η συμφιλιωση

  Θεωρειστε απο το μεγαλυτερο ποσοστο των αστυνομικων – και σωστα κατα την αποψη μου – ως ο καταλληλοτερος υπουργος για αυτο το υπουργειο. Σε αντιθεση με αλλους ειστε σε θεση να γνωριζετε οτι το μεγαλυτερο κοματι της δουλειας μας το κανουμε με το φιλοτιμο και σε αυτη την κοινωνια προσφερουμε ο καθενας μας το λιθαρακι του. Δυστυχως υπαρχουν ενστολοι που οχι μονο δεν βαζουν αυτο το λιθαρακι αλλα με τη δραση τους αμαυρωνουν το θεσμο. Υπαρχουν ενστολοι με ακραιες ιδεολογιες και χαρακτηρες με αρνητικα στοιχεια οι οποιοι κρυμμενοι πισω απο την ασπιδα της εξουσιας της ιδιοτητας τους προβαινουν σε ενεργειες αθεμιτης αστυνομικης πρακτικης.Φταιει και η χαλαροτητα των στρατευσιμων και η απαλλαγη απο την στρατιωτικη υποχρεωση οπου αυτη ισχυει και συνεπως η ελλειψη της – καλως νοουμενης – υποταγης στο συστημα και στους κανονες αυστηρης πειθαρχιας. Φταιει και η ελλειπης παιδεια απο την οικογενεια και το σχολειο για τον πραγματικο θεσμο των σωματων ασφαλειας. Φταιει και η παντελης απουσια ατσαλινων νευρων και γαιδουρινης υπομονης απεναντι στον πολιτη που σε προκαλει η σε βριζει.

  Εμεις οι ιδιοι οι ενστολοι λεμε ΟΧΙ σε τετοιους συναδελφους. Λεμε ΝΑΙ στο να πανε σπιτια τους αυτοι που ντροπιαζουν τον αστυνομικο θεσμο. Θελουμε επισης να δημιουργηθουν οι καταλληλοι μηχανισμοι που να εντοπιζουν αυτες τις συμπεριφορες πριν αποφοιτησει καποιος απο τη σχολη και βγει στο δρομο.

  Φοβαμαι οτι θα καουν ΠΑΡΑ πολλα χλωρα μαζι με ξερα απο την βροχη καταγγελιων που θα ακολουθησει.

  Ακομα και αν στην πορεια αποδειχθει η αβασιμοτητα τους μεσα στις περιβοητες 30 ημερες, του καλου ενστολου θα του εχουν κοπει τα φτερα απο το αγχος της εικονας που θα εχει δημιουργηθει και της αποψης που θα σχηματιστει απο την κοινη γνωμη αλλα κυριως απο την εικονα που θα σχηματισετε εσεις ο ιδιος για το προσωπο του.

  Ολη αυτη η διαδικασια φοβαμαι πως θα οδηγει τους ενστολους σε »απραξια» και σε στραβα ματια για τα παντα.

  Με το υπο διαβουλευση ΠΔ γινεται μια προσπαθεια αντιμετωπισης των περιστατικων αυθαιρεσιας. Οπως προκυπτει απο την αιτιολογικη εκθεση και την επι του θεματος ομιλια σας ειναι διαπιστωμενο πως τα υπαρχοντα συστηματα ειναι ελλειματικα. Σε ποιους τομεις ομως ειναι ελλειματικα ? Για ποιο λογο ειναι ελλειματικα ?

  Ειναι ξεκαθαρο οτι απαιτειται καποιος μηχανισμος ευελικτος στην αντιμετωπιση της αυθαιρεσιας. Θα ειναι ομως ο παρον μηχανισμος αυτος που απαιτειται ? Μηπως θα ηταν καλυτερο αν διορθωναμε τα προβληματα στα υπαρχοντα συστηματα ?

  Απο το κειμενο της ομιλιας αλλα και απο την ιδια την πραγματικοτητα αποδεικνυεται οτι οι υπαρχουσες διαδικασιες ειναι χρονοβορες. Τι φταιει ομως που ειναι χρονοβορες ?

  Οπως προκυπτει απο το κειμενο του ΠΔ :
  «…. ή οποιασδήποτε ανάρμοστης συμπεριφοράς ανεξαρτήτως αν αυτή στοιχειοθετεί πειθαρχική παράβαση ή ποινικό αδίκημα που τελέστηκε εν ώρα υπηρεσίας ή μη από προσωπικό των ανωτέρω υπηρεσιών.»

  το σημειο αυτο αδυνατω να το κατανοησω …. ειναι σαφες απο το ισχυον δικαιο οτι οποιαδηποτε αναρμοστη συμπεριφορα εμπιπτει σε πειθαρχικους – τουλαχιστον – κανονες και τιμωρειται

  αλλωστε – γενικα μιλωντας – αν μια συμπεριφορα δεν στοιχειοθετει παραβαση η αδικημα, πειθαρχικο η ποινικο για ποιο λογο και με ποια λογικη θα καταγγελλεται ?

  Επισης αξιο αποριας ειναι ποια θα ειναι η διαδικασια υποβολης αλλα και εξετασης και ορθης αξιολογησης των καταγγελιων σε περιπτωσεις:
  -προσωπικου με πολιτικη περιβολη
  -προσωπικου εκτος υπηρεσιας που επικαλειται την ιδιοτητα του και κανει καταχρηση εξουσιας
  -ενος πολιτη απεναντι σε πολλους ενστολους
  -ενος ενστολου απεναντι σε πολλους πολιτες

  Απο το νομοθετικο κειμενο που αφορα τη λειτουργια της υπηρεσιας εσωτερικων υποθεσεων προκυπτει αρμοδιοτητα εντος ενος συγκεκριμενου πλαισιου αδικηματων

  Επισης απο το κειμενο του ΠΔ αλλα και των σχετικων διευκρινηστικων παρατηρησεων το υπο συσταση γραφειο ΔΕΝ ειναι δικαιοδοτικο οργανο και η αρμοδιοτητα του περιοριζεται εντος ενος μικρου πλαισιου περιστατικων αυθαιρεσιας

  Συνεπως προκυπτουν δυο κρατικοι μηχανισμοι με περιορισμενο πεδιο δρασης ενω παραλληλα λειτουργει ο πειθαρχικος μηχανισμος και ο ποινικος.

  Σε συνολο λοιπον τεσσαρων μηχανισμων ειναι διαπιστωμενο οτι οι τρεις παρουσιαζουν προβλημα. Αξιο αποριας ειναι το τι μας εξασφαλιζει την απροβληματιστη λειτουργια αλλα και αποτελεσματικοτητα του τεταρτου.

  Και τη στιγμη αυτων των σκεψεων ερχεται στην επιφανεια η υποθεση αποταξης του ειδικου φρουρου που εκκρεμει απο το 2008.

  Απο τα ανωτερω ασφαλως μπορουμε να καταληξουμε στο συμπερασμα οτι η καθυστερηση ολοκληρωσης των διαδικασιων και απονομης δικαιοσυνης αποτελει εναν σημαντικοτατο παραγοντα στην αναποτελεσματικοτητα των υπαρχοντων μηχανισμων

  Απο την γραμματικη διατυπωση των διαταξεων του αρθρου 1 παρ 1, αρθρου 3 εδαφιο ε και αρθρου 4 παρ 3α και 4 σε συνδυασμο με τα στοιχεια Ε και ΣΤ των διευκρινιστικων σας παρατηρησεων προκυπτει οτι το ΓΑΠΑ λειτουργει ως ακολουθως :
  α. αρχικα το τμημα υποβολης καταγγελιων λαμβανει και εξεταζει και αξιολογει την καταγγελια και ακολουθως την υποβαλει με αιτιολογημενη της εισηγηση στην τριμελη επιτροπη
  β. ακολουθως η τριμελης επιτροπη αφου εξετασει την καταγγελια και την εισηγηση του τμηματος καταγγελιων αξιολογει και εφοσον πιθανολογειται η βασιμοτητα την διαβιβαζει στις αρμοδιες κατα περιπτωση αρχες

  Ειναι ξεκαθαρο λοιπον οτι θα εξεταζεται αν πληρουνται κατα τυπο και ουσια η αντικειμενικη και η υποκειμενικη υποσταση αδικηματων και ακολουθως θα προωθουνται στις αρμοδιες υπηρεσιες οι οποιες – μη δεσμευομενες – θα πρεπει υποχρεωτικα να επανεξετασουν την υποσταση των αδικηματων κατα τυπο και ουσια προκειμενου ασκησουν η οχι πειθαρχικη η ποινικη διωξη

  Το τελικο αποτελεσμα για τον πολιτη θα ειναι μια επισημη ενημερωση εντος συγκεκριμενης προθεσμιας οτι η καταγγελια του απορριφθηκε η προωθηθηκε στην αρμοδια υπηρεσια με κοστος ομως ενα επιπροσθετο διαδικαστικο κοματι το οποιο στην ουσια μεταφερει την καταγγελια τριαντα ημερες πιο πισω.

  Ας μου επιτραπει να διατηρησω επιφυλαξεις για την αποτελεσματικοτητα του ολου μηχανισμου δεν δειχνει να επιτυγχανει κατι παραπανω απο την διαρκη ενημερωση του καταγγελοντα και απο το να αυξανει την καθυστερηση ολοκληρωσης των διαδικασιων και απονομης δικαιοσυνης κατα τριαντα τουλαχιστον ημερες και προκαλει ευλογες αποριες για το αν τελικα θα επιτευχθει ο στοχος αρ. 3 της ομιλιας σας.

  Αντι λοιπον να δημιουργουμε νεους μηχανισμους γιατι να μην διορθωσουμε τους υπαρχοντες στα σημεια που πασχουν ?

  Δεν διαφωνουμε οτι ειναι αναγκαια η υπαρξη ενος θεσμου αυξημενης ανεξαρτησιας με ιεραρχικη και θεσμικη αποσυνδεση ελεγκτη και ελεγχομενου με μηχανισμους ταχυτατης διεκπεραιωσης οπως διατυπωνετε στην ομιλια σας

  Αυτη η αποσυνδεση ελεγκτη και ελεγχομενου ειναι αυτο που λειπει απο τους υπαρχοντες μηχανισμους, δηλαδη απο τις ΕΔΕ τις εσωτερικες υποθεσεις και τα πειθαρχικα συμβουλια και που προκαλει την αποτελεσματικοτητα ενω οσον αφορα την ποινικη διαδικασια η αναποτελεσματικοτητα ειναι αμεσα συνδεδεμενη με την υπερβολικα χρονοβορα διαδικασια η οποια οφειλεται στις τακτικες δικασιμους οι οποιες μπορει να ορισθουν και μετα απο μεγαλο χρονικο διαστημα αναλογα με το ποτε υπαρχει κενη θεση

  Για να μην μακρυγορησω αλλο και σε μια προσπαθεια εξευρεσης ενος μηχανισμου που να καλυπτει και τους πεντε βασικους στοχους της ομιλιας εχω να παρατηρησω τα ακολουθα :

  σε συντομο χρονικο διαστημα θα λαβετε την μεγαλη αποφαση της παραμονης η οχι του Λιμενικου Σωματος στον ΣΠΚ
  Επισης οπως εξαγγειλατε μελετατε την αναμορφωση του πειθαρχικου δικαιου των αστυνομικων

  Ειναι λοιπον ευκαιρια για τα ακολουθα

  -συνταξη Ποινικου και Πειθαρχικου Κωδικα Σωματων Ασφαλειας ο οποιος θα περιλαμβανει ολο το αναμορφωμενο πειθαρχικο δικαιο και για τα τρια σωματα και θα περιεχει και ειδικες ποινικες διαταξεις που δεν καλυπτονται απο τον ΠΚ

  -καταργηση των ΕΔΕ. Οπως ομολογει η ιδια η λεξη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ δεν εχουμε αποσυνδεση ελεγκτη και ελεγχομενου

  -ενοποιηση συγνωνευση ανασυσταση και αναδιοργανωση των υπηρεσιων εσωτερικων υποθεσεων σε ΜΙΑ και ΜΟΝΟ ΜΙΑ ανεξαρτητη και ΕΝΙΑΙΑ και για τα τρια σωματα η οποια να στελεχωνεται μονο απο δικαστικους λειτουργους οι οποιοι για λογους διαφανειας να εκλεγονται απο την βουλη με ειδικη πλοιοψηφια για συγκεκριμμενη θητεια και να ασχολουνται μονο με τον συγκεκριμμενο τομεα δικαιου δηλαδη τις ποινικες και πειθαρχικες υποθεσεις του προσωπικου των σωματων ασφαλειας.

  -συμμετοχη μαχιμου ενστολου προσωπικου με συμβουλευτικο-γνωμοδοτικο χαρακτηρα. ΜΟΝΟ ενας μαχιμος ενστολος που εχει υπηρετησει στο »πεζοδρομιο» μπορει να αντιληφθει αν η κρινομενη συμπεριφορα εμπιπτει εντος η εκτος των οριων της νομιμης αστυνομικης δρασης. ΝΑΙ υψωσα τον τονο της φωνης μου στον πολιτη και ΝΑΙ ασκησα αυξημενη σωματικη βια και ΝΑΙ εφτασα στα ΑΚΡΑ. Τα ερωτηματα ειναι: τηρησα τους κανονες αναγκαιοτητας και αναλογικοτητας ? μηπως με αναγκασε ο πολιτης να φτασω στα ακρα ? αυτα τα ακρα ειναι εντος των νομιμων οριων η περασα στην αντιπερα οχθη ? εξαντλησα ολα τα ηπιοτερα μετρα ? δικαιολογειται η συμεριφορα μου ? η σωματικη βια που ασκησα ηταν η αντιστοιχη προς το βαθμο αντιδρασης και αντιστασης του πολιτη κατα την συλληψη ? ακολουθησα την αρμοζουσα διαδικασια κλιμακωσης ? σε γενικες γραμμες ασκησα τις βελτιστες πρακτικες ? Απαντηση σε αυτα τα ερωτηματα μπορει να δωσει μονο ενας επαγγελματιας μαχιμος αστυνομικος. Και ειδικα για την ΕΛΑΣ δεν υπαρχει αμφιβολια οτι οι αριστοι επαγγελματιες υπηρετουν στην ΑΜΕΣΗ ΔΡΑΣΗ

  -οποιαδηποτε καταγγελια να κατατιθεται στον κατα τοπο εισαγγελεα ο οποιος θα την κοινοποιει αυθημερον στις εσωτερικες υποθεσεις στην υπηρεσια του αστυνομικου και στο γραφειο υπουργου. Σε καθε περιπτωση ειτε αυτοφωρου ειτε οχι ειτε ποινικου ειτε πειθαρχικου ο αστυνομικος με το που θα λαμβανει γνωση απο την υπηρεσια του χωρις αλλη κληση να υποχρεουται εντος 48 ωρων να καταθεσει εγγραφο υπομνημα στο οποιο θα αναλυει ολα τα πραγματικα περιστατικα και τους μαρτυρες. Εντος 48 ωρων οι εσωτερικες υποθεσεις θα εξεταζουν αν συντρεχουν ποινικες και πειθαρχικες ευθυνες και θα απορριπτουν την καταγγελια η θα παραπεμπτουν με αιτιολογημενη εισηγηση την υποθεση στο ποινικο δικαστηριο η στο πειθαρχικο συμβουλιο. Αν η υποθεση δεν ειναι ξεκαθαρη θα παρατεινεται η προθεσμια ολοκληρωσης της ερευνας μεχρι ενα μηνα.

  -λεπτομερη καθορισμο των περιπτωσεων που δικαιολογουν διαθεσιμοτητα. Η ιδια η πραξη παραπομπης στο δικαστηριο η στο πειθαρχικο συμβουλιο θα παραπεμπει και τον αστυνομικο ενωπιον του Υπουργου για την τυπικη εκδοση της αποφασης διαθεσιμοτητας

  -εκδικαση των ποινικων υποθεσεων προσωπικου των σωματων ασφαλειας απο ειδικης συνθεσης δικαστηριο στο οποιο να συμμετεχουν και πολιτες. δεν μιλω για δικαστηρια τυπου εκτακτων η ειδικων δικαστηριων η στρατοδικειων. οπως εχουμε ποινικο πολιτικο διοικητικο δικαστηριο ετσι να εχουμε και για τα σωματα ασφαλειας αλλα απο πολιτες δικαστες και οχι στρατοδικεια και με συμμετοχη πολιτων οπως στα μικτα ορκωτα. ισως να ακουγεται ακραιο αλλα οι ενστολοι δεν ειμαστε απλοι πολιτες αλλα μια ειδικη κατηγορια δημοσιων υπαλληλων και το υπαρχον συστημα απεδειξε οτι ειναι προβληματικο, τουλαχιστον στην ταχυτητα του

  -ολοκληρωση της διαδικασιας μεχρι την τελικη εκδικαση το ανωτερο εντος δυο μηνων

  Τελος θα ηθελα να αναφερθω στο θεμα των διακριτικών στοιχείων που δεν φέρουν τα αστυνομικά όργανα. Σε παρα πολλα κρατη του εξωτερικου εφαρμοζεται. Στο Ελληνικο στρατευμα εφαρμοζεται. Πολλοι ενστολοι του ΛΣ το εφαρμοζουν. Λεω ΝΑΙ στο να καθιερωθει το ταμπελακι με το ονοματεπωνυμο και τον βαθμο. Για τις ειδικες μοναδες ομως θα πω ΟΧΙ. Το προσωπικο των ειδικων μοναδων δεν δρα αυτοβουλα και μεμονωμενα. Δρουν σαν ομαδα με συγκεκριμενες τακτικες δρασης. Η καθε τους κινηση διατασσεται απο τον επικεφαλη τους. Τα ΥΑΤ πχ δρουν σαν ενα συνολο προσωπων με ομαδικες κινησεις και οχι ο καθενας αυτονομα. Δεν απομακρυνεται ενας αστυνομικος των ΥΑΤ αυτοβουλα για να σηκωσει την ραβδο και να αυθαιρετησει. Ακομη και αν καποιος κινηθει εκτος προγραμματος εχει επικεφαλη να τον αναφερει αρμοδιως ενω ταυτοχρονα ο καθενας τους εχει τον ατομικο του αριθμο. Αυτος ο αριθμος μπορει να αναγραφεται και στο εμπροσθιο μερος της στολης στο σημειο που θα εφερε το ονοματεπωνυμο του. Ετσι σε περιπτωση αυθαιρεσιας θα πρεπει να καταγγελθει ο συγκεκριμμενος αριθμος.
  Αντιθετα με ονοματεπωνυμο θα οδηγησει στο φαινομενο χωρις καν καταγγελια ο πολιτης να εχει τα πληρη στοιχεια του περιβοητου και μισητου »ΜΑΤΑΤΖΗ». Εφαρμοστε πιλοτικα για δυο-τρεις μηνες μονο την τοποθετηση αριθμου και στο στηθος εκτος απο το κρανος ωστε να εξαγετε ασφαλη συμπερασματα. Οσο για τους υπολοιπους ΝΑΙ να εφαρμοστει αμεσα … καθαρος ουρανος αστραπες δεν φοβαται. Ο ματατζης ομως δεν πρεπει να την πληρωσει για τις αποφασεις των επικεφαλων.

  ΓΣ
  Υπαξκος ΛΣ

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 08:19 | Panos

  «…και να αδερφε μου που μαθαμε να κουβεντιαζουμε ηρεμα,ησυχα και απλα…καταλαβαινομαστε τωρα…».Αφιερωμενο εξαιρετικα σε ολους και ιδιαιτερα στον Υπουργο και σε οσους συμμετεχουν στη δημοσια διαβουλευση!!!

  Παρακληση,ομως, πριν διατυπωσουμε την αποψη μας, ειναι πολυ σημαντικο να διαβασουμε προσεκτικα ολα τα σχετικα και κυριως την ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ.
  Παρακολουθω με ενδιαφερον και επιφυλασσομαι.
  Ευχαριστω.
  Υ.Γ.Η παραλειψη τονισμου οφειλεται σε τεχνικους λογους.

 • 27 Νοεμβρίου 2009, 01:41 | ΧΡΗΣΤΟΣ Α.

  Αγαπητοί κύριοι του Υπουργείου μας…
  Διευκρινιστικά και όσο αφορά στις διευκρινιστικές παρατηρήσεις σας:Όταν πάμε να χτίσουμε ένα οικοδόμημα,ξεκινάμε από τα θεμέλια τις βάσεις κλπ.Δεν χτίζουμε στον αέρα.Βάλτε μας πρώτα σε νέα κτήρια για να ανακτήσει το σώμα την αξιοπρέπειά του,δώστε μας υλικοτεχνικό εξοπλισμό για να μπορούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας,ανακατανέμετε την οργανική δύναμη όπως το επιβάλλουν οι παρούσες συνθήκες,βγάλτε έξω από τα γραφεία αυτούς που έχουν το «μέσο» και κοροιδεύουν όλους εμάς που είμαστε στο πεζοδρόμιο,δώστε μας φωνή να πούμε κι εμείς τη δική μας άποψη εκτός των συνδικαλιστών μας για να μην ακούγεται μόνο η μονόπλευρη άποψη των δημοσιογραφίσκων παντός είδους και που διαμορφώνει άποψη και το σημαντικότερο απ’όλα…βάλτε σε προτεραιότητα τα θέματα της ασφάλειας των πολιτών.Όχι τα στατιστικά στοιχεία και τα δελτία τύπου…Όταν όλα αυτά γίνουν πράξη,τότε θα είστε περήφανοι που δημιουργήσατε μια επαγγελματική Αστυνομία.Το γραφείο που επιθυμείτε να δημιουργήσετε δεν είναι όπως νομίζετε «ένα επιπλέον κίνητρο επαγγελματισμού για την Αστυνομία».Κίνητρα επαγγελματισμού είναι όσα προανέφερα.Δεν αντέχουμε πλέον τη χλεύη των πολιτών και την καθημερινή απορία τους όταν βλέπουν μια συνεχώς αυξανόμενη εγκληματικότητα.Δεν αντέχουμε να βλέπουμε ,εμείς οι ίδιοι, την Αστυνομία να κατακρεουργείται καθημερινά από ανούσιες διαταγές Αξιωματικών της που δεν κάνουν καν τον κόπο να φύγουν από το γραφείο τους και να δουν τι επικρατεί έξω.Δεν αξίζουμε αυτή την αντιμετώπιση.Κε Υπουργέ…η Αστυνομία μας είναι ευνουχισμένη σε πολλούς τομείς και σίγουρα δεν φταίτε εσείς για αυτό.Όμως σας παρακαλώ και νομίζω ότι εκφράζω την πλειονότητα των συναδέλφων μου:Πηγαίντε στις αστυνομικές Υπηρεσίες για να δείτε τα ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ προβλήματα και όχι όσα σας αναφέρουν οι επιτελείς του Σώματος…ΑΝ σας αναφέρουν κανένα.Γιατί γνωρίζουμε ότι έχετε τον τρόπο και την πυγμή να βελτιώσετε την κατάσταση.Μόνο εκεί θα διαπιστώσετε τι αλλαγές χρειάζονται πραγματικά.
  Ευχαριστώ για την ανάγνωση.
  Υ.Γ.:Ούτε ήμουν,ούτε είμαι αλλά ούτε και θα γίνω ποτέ συνδικαλιστής.