Άρθρο 12 Μέσα και διαδικαστικές προϋποθέσεις

 

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9, η αρμόδια αστυνομική ή λιμενική αρχή μπορεί να χρησιμοποιεί προς τούτο κάθε νόμιμο μέσο, εφόσον προηγουμένως δεν έχει καταστεί δυνατή η εκούσια συμμόρφωση και αποχώρηση των συμμετεχόντων σε συνάθροιση.

2. Τα μέσα που η αστυνομική αρχή μπορεί να χρησιμοποιήσει για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 9 πρέπει, σε κάθε περίπτωση να είναι τα πρόσφορα, αναγκαία και ανάλογα σε σχέση με τις περιστάσεις, λαμβανομένων υπ’ όψη του είδους της συνάθροισης, του αριθμού των συμμετεχόντων και των αξιόποινων πράξεων που τελούνται ή που η τέλεσή τους πιθανολογείται σοβαρά.