Κεφάλαιο Δ’ Κυρώσεις Άρθρο 14 Ποινικές και αστικές κυρώσεις

 

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 170 και 189 του Ποινικού Κώδικα, όσοι μετέχουν σε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση, η οποία έχει απαγορευθεί νόμιμα με απόφαση της αρμόδιας αστυνομικής ή λιμενικής αρχής ή παρεμποδίζουν τη διεξαγωγή δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους.
2. Στην περίπτωση που παρεισφρέουν σε αυτήν πρόσωπα με σκοπό να αλλοιώσουν με βιαιοπραγίες τον ειρηνικό χαρακτήρα της συνάθροισης, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, εκτός αν οι πράξεις τους τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
3. Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 170 και 189 του Ποινικού Κώδικα, όσοι δεν συμμορφώνονται προς τους περιορισμούς που επιβάλλει η παριστάμενη αστυνομική ή λιμενική αρχή τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους. Αν οι υπαίτιοι του προηγούμενου εδαφίου τέλεσαν βιαιοπραγίες, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο (2) ετών, εκτός αν οι πράξεις τους τιμωρούνται βαρύτερα με άλλη διάταξη.
4. Ο οργανωτής δημόσιας υπαίθριας συνάθροισης ευθύνεται για την αποζημίωση όσων υπέστησαν βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας και της ιδιοκτησίας από τους συμμετέχοντες στη δημόσια υπαίθρια συνάθροιση. Από την ευθύνη αυτή απαλλάσσεται, εάν είχε γνωστοποιήσει εγκαίρως τη διεξαγωγή της συνάθροισης και αποδεικνύει ότι είχε λάβει όλα τα πρόσφορα και αναγκαία μέτρα για την πρόληψη και αποτροπή της ζημίας, σύμφωνα με το άρθρο 4 του παρόντος νόμου.

5. Η διάταξη της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζεται αναλογικά και για τον οργανωτή της παραγράφου 3 του άρθρου 3 του παρόντος.

 • 6 Μαρτίου 2020, 01:16 | Σκίννερ Ανδρέας-Γεώργιος

  Σε ένα ακόμα άρθρο παρουσιάζονται διατάξει πιο τιμωρητικές από αυτές της Χούντας: στο ν.δ. 794/1971 υπήρξαν τα εξής άρθρα:
  Ἄρθρον 9. Ποινικὴ εὐθύνη τῶν διοργανωτῶν καὶ ομιλητῶν δημοσίας συναθροίσεως.
  Ἄρθρον 10. Ποινικὴ εὐθύνη τῶν διαταρασσόντων δημοσίαν συνάθροισιν.
  Ἄρθρον 11. Ὁπλοφοροῦντες.
  Ἄρθρον 12. Πρόσωπα ξένα πρὸς τὴν δημοσίαν συνάθροισιν.

  Για τους απλούς συμμετέχοντες δεν προβλεπόταν καμία ποινή! Για τους διοργανωτές μάλιστα, προβλέπονταν ποινές διαρκείας μηνών. Μόνο για όσους διετάρασσαν τις συναθροίσεις προβλέπονταν οι ποινές του παρόντος Σ/Ν. Μηδενική φυσικά αναφορά στην αστική ευθύνη αποζημίωσης του οργανωτή που προβλέπεται στο παρόν.
  Η ποινικοποίηση απλής εξάσκησης του δικαιώματος του συνέρχεσθαι είναι αντιδημοκρατική και αντισυνταγματική, και πρέπει να αποσυρθεί οπωσδήποτε. Αφήστε το λαό να αντιπολιτευθεί ελεύθερα!