Άρθρο 04

Με την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται η υπ’ αριθ. ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/98546 υπουργική απόφαση «Αναπαραγωγή έργου πνευματικής ιδιοκτησίας προς όφελος τυφλών και κωφαλάλων, και επέκταση της ρύθμισης σε άλλες κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες» (Β’ 2065).