Άρθρο 01 – Σκοπός

1. Σκοπός του παρόντος είναι η ενσωμάτωση στη νομοθεσία της χώρας, και ειδικότερα στον βασικό επενδυτικό νόμο Ν.4399/2016 (Α’117) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, ενός εξειδικευμένου επενδυτικού κινήτρου για την ανάπτυξη του οπτικοακουστικού τομέα. Συγκεκριμένα, με την προσθήκη των σχετικών διατάξεων στο Γενικό και στο Ειδικό Μέρος, βάζουμε τα θεμέλια στη δημιουργία ενός θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, που ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και σε πάρα πολλές χώρες του υπόλοιπου κόσμου.
Στόχος του παρόντος είναι, πέρα από την ενίσχυση της ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας, και η τόνωση της εγχώριας οικονομίας σε πολλούς άλλους τομείς που επηρεάζονται άμεσα ή έμμεσα, όπως ο τουρισμός, ο πολιτισμός, το εμπόριο, οι χρηματοοικονομικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες, οι υπηρεσίες παροχής καταλύματος και εστίασης, οι μεταφορές, οι κατασκευές, οι καλλιτεχνικές, ψυχαγωγικές και τεχνικές δραστηριότητες, και άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών.
2.Ως παραγωγή οπτικοακουστικού έργου για τον σκοπό του παρόντος εννοείται η οικονομική δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τομέα με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β΄ 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], που εμπίπτει στην κατηγορία:
-59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
3.Ως επενδυτικό σχέδιο για τον σκοπό του παρόντος εννοείται η παραγωγή ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου.

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:36 | FORTHNET MEDIA A.E.

  Σχόλια στο σχέδιο νόμου για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4399/2016 (Α’ 117)]

  1. Στο άρθρο 2 η παραπομπή στο Γενικό Μέρος-Κοινές Διατάξεις, στο Κεφάλαιο Α άρθρο 5 παράγραφο 3 του Ν. 4399/2016, πιθανότατα είναι λανθασμένη.
  2. Στο άρθρο 5 του σχεδίου νόμου στο εδάφιο (αα) της προστιθέμενης παραγράφου (ιβ), προτείνουμε την παρακάτω διατύπωση:
  «ιβ. Επιχειρήσεις που λειτουργούν με σκοπό:
  αα) την παραγωγή (ή συμπαραγωγή) οπτικοακουστικών έργων και εν γένει οπτικοακουστικού περιεχομένου».
  3. Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, με το οποίο προστίθεται νέο Κεφάλαιο ΙΔ’ και συγκεκριμένα στο «άρθρο 1 – Ορισμός», παρ.1, στον ορισμό του «Οπτικοακουστικού Έργου» θα προτείναμε η αναφορά στη 2η σειρά σε «συγκεκριμένη» απαρίθμηση των ειδών «Οπτικοακουστικού Έργου» να αντικατασταθεί από το «ενδεικτικά», προκειμένου το πεδίο εφαρμογής του νόμου να μπορεί να προσαρμοστεί σε μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής «οπτικοακουστικών έργων», ενώ στην ίδια παράγραφο προτείνουμε, επίσης, στην απαρίθμηση των «οπτικοακουστικών έργων» να προστεθεί μια αναφορά σε «αφιερωματικού ή/και ιστορικού χαρακτήρα εκπομπές», οι οποίες, προφανώς, συνιστούν «έργα».
  Τέλος, στην ίδια παράγραφο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι η δυνατότητα διανομής των παραγόμενων οπτικοακουστικών έργων θα μπορεί να πραγματοποιείται «σε μία ή/και» σε πολλαπλές πλατφόρμες.
  4. Στην παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου, στην οποία περιγράφονται οι εξαιρέσεις από τον ορισμό του «οπτικοακουστικού έργου» και ειδικότερα το σημείο (β) θα πρέπει να επαναδιατυπωθεί ως ακολούθως: «κάθε είδους μετάδοση αθλητικού αγώνα», διότι με την ιδιαίτερα ευρεία διατύπωση, που εμφανίζεται στο σχέδιο νόμου στο συγκεκριμένο σημείο («κάθε είδους αθλητικό γεγονός και πρόγραμμα»), αποκλείεται, χωρίς δικαιολογητικό λόγο, μια ολόκληρη κατηγορία εν δυνάμει παραγόμενων οπτικοακουστικών έργων που σχετίζονται μεν με τον αθλητισμό αλλά ενέχουν το στοιχείο της ροής, της δημιουργικότητας και της πρωτοτυπίας, βασικά χαρακτηριστικά ενός οπτικοακουστικού έργου.
  Περαιτέρω, στο σημείο (δ) της ίδιας παραγράφου, προτείνεται η αναφορά σε «ρεπορταζιακού και πληροφοριακού χαρακτήρα» εκπομπές να διαγραφεί, διότι η παραγωγή τέτοιου είδους εκπομπών και προγραμμάτων έχει αποδειχθεί επανειλημμένως στο παρελθόν ότι μπορεί να παρουσιάζει πρωτοτυπία και εύρος δημιουργικής ικανότητας, καθιστώντας αυτά «οπτικοακουστικά έργα».
  5. Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, με το οποίο προστίθεται νέο Κεφάλαιο ΙΔ’ και συγκεκριμένα στο «άρθρο 2 – Δικαιούχοι», πιθανολογείται ότι η παραπομπή στο άρθρο 5 του Γενικού Μέρους του ν. 4399/2016 είναι εσφαλμένη και η ορθή παραπομπή είναι προς το άρθρο 6 του ν. 4399/2016.
  6. Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, με το οποίο προστίθεται νέο Κεφάλαιο ΙΔ’ και συγκεκριμένα στο «άρθρο 3 – Υπαγόμενα και εξαιρούμενα επενδυτικά σχέδια» η παραπομπή αποκλειστικά σε «πολιτιστικά κριτήρια» και μάλιστα στα αποκλειστικώς απαριθμούμενα «πολιτιστικά κριτήρια» του Πίνακα Α του σχεδίου νόμου (η διατύπωση της πλειοψηφίας των οποίων είναι «στενή», ενώ από τη διατύπωση καθίσταται προφανές ότι παραπέμπει σχεδόν αποκλειστικά σε τηλεοπτικές σειρές ή κινηματογραφικά έργα), εν τοις πράγμασι καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη την υπαγωγή στο πλαίσιο του νέου νόμου οποιουδήποτε άλλου οπτικοακουστικού έργου, που δεν έχει το χαρακτήρα κινηματογραφικής ταινίας ή τηλεοπτικής σειράς. Χρειάζεται, λοιπόν κατά τη γνώμη μας, μεγαλύτερη ευρύτητα στην απαρίθμηση και διατύπωση των κριτηρίων του πίνακα Α και χρήσιμο είναι να αποφευχθεί η διατύπωση διαμέσου του άρθρου 3 «πολιτιστικά» κριτήρια.
  7. Στο άρθρο 8 του σχεδίου νόμου, με το οποίο προστίθεται νέο Κεφάλαιο ΙΔ’ και συγκεκριμένα στο «άρθρο 4 – Επιλέξιμες δαπάνες», παρ. 2, σημείο (γ), η αναφορά στο μισθολογικό κόστος θα προτείναμε να περιλαμβάνει τόσο τις θέσεις εργασίας, που δημιουργούνται για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, όσο και «τις προϋφιστάμενες θέσεις εργασίας, που υποστηρίζουν την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου», δεδομένου ότι και με τη διατήρηση υφισταμένων θέσεων εργασίας εξυπηρετείται ο σκοπός της τόνωσης της ελληνικής οικονομίας, στον οποίο, μεταξύ άλλων, στοχεύει το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου.

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:23 | Χρηστος Κωνσταντινου

  From: CL Productions
  Sent: Friday, March 3, 2017 11:38 AM
  To: info@clproductions.gr
  Subject: ΠΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

  From: CL Productions [mailto:info@clproductions.gr]
  Sent: Friday, March 03, 2017 10:33 AM
  To: ‘Hellenic Film Academy Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου’
  Subject: ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΙΟΙΗΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
  Importance: High

  (Παρακαλώ πολύ να κοινοποιηθεί άμεσα προς όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Ακαδημίας Κινηματογράφου)

  Προς το Δ.Σ της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου

  Στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε οπτικοακουστικά έργα είδα την συμμετοχή της ΕΑΚ στα σχόλια .

  Ως μέλος της ΕΑΚ ουδεμία πρόσκληση έλαβα για την μεταξύ των μελών της διαβούλευση, ώστε να προκύψουν προτάσεις για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα που αφορά το θεσμικό πλαίσιο. Ούτε όμως έλαβα κάποια ενημέρωση από το Δ.Σ για τις δικές του προτάσεις που προτίθεται να υποβάλει στη διαβούλευση, εκπροσωπώντας το σύνολο των μελών της.

  Ως ιδρυτικό μέλος που ήμουν παρών και ενεργός στην συνδιαμόρφωση του ιδρυτικού καταστατικού της, θεωρώ ότι η ενημέρωση των μελών της ΕΑΚ μέσω της διαβούλευσης δεν συνάδει με τις ιδρυτικές της αρχές αλλά και στην διαφύλαξη του κύρους της ως θεσμικού φορέα που παρεμβαίνει στη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου χωρίς την συνυπογραφή οποιουδήποτε κλαδικού συλλογικού φορέα. Ιδρυτική της αρχή άλλωστε ήταν ότι δεν ετεροπροσδιορίζεται όπως για πρώτη φορά συνέβη και διαμορφώνει τις θέσεις της ανεξάρτητα και αυτόνομα από κλαδικούς συλλογικούς φορείς.

  Ερωτώ λοιπόν το Δ.Σ :

  1. Γιατί δεν ζήτησε τις απόψεις των μελών της ΕΑΚ ώστε μετά από σύνθεση το Δ.Σ να καταλήξει σε ουσιαστική παρέμβαση που εκφράζει την κινηματογραφική κοινότητα με το κύρος και την αξιοπιστία της ΕΑΚ;

  2. Εφόσον το Δ.Σ δεν ζήτησε απόψεις των μελών, ποιες ήταν οι δικές του συγκεκριμένες θέσεις και προτάσεις για το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, τις οποίες ζητώ να μου γνωστοποιήσετε .

  Με λύπη μου τέλος διαπιστώνω ότι η ΕΑΚ έχει αποκλίνει από τις ιδρυτικές της αρχές επικαλούμενος την παρ. 2β) του άρθρου 19 και εξαντλείται στην «λαμπερή» συμμετοχή μας στην τελετή ανάδειξης των βραβείων.

  Κώστας Λαμπρόπουλος

  CL PRODUCTIONS

  Βριλησσού 65, 11476, Αθήνα /

  65 Vrilissou str,11476, Athens, Greece

  τηλ./tel 210-6412700, fax 210 6412709

  info@clproductions.gr
  

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:53 | ioannis xenos

  Μετά την από : 2 Μαρτίου 2017, 11:37 | PACT, που προσπαθούσε να “αποδείξει” το δικαίωμα της ίδιας στον διάλογο με 10 προτάσεις εύκολες και καθαρές, (δικαίωμα που δεν της αμφισβήτησε κανείς- μηδέ εγώ ο ίδιος σε καμία αναφορά μου), έφτιαξε και μία 11η πρόταση για να διασκεδάσει τις αναρτήσεις που έκανε με τα διακριτικά Ε.Α.Κ., ότι έχει δικαίωμα να παρέμβει.
  Αντιγράφω από το κείμενό της αυτής ανάρτησης:
  “Θεωρουμε δε πως η υπαρξη της Ελληνικης Ακαδημιας Κινηματογραφου, προυποθετει την δυνατοτητα παραγωγης Ελληνικων Κινηματογραφικων Ταινιων, αρα ειναι αυτονοητη η παρεμβαση της σε ενα τοσο σημαντικο νομοσχεδιο.” (οι τόνοι στις λέξεις λείπουν και στην ανάρτηση)

  Το “άρα είναι αυτονόητη”, ακούγεται σαν αυτό που αποκαλείται στην πολιτική επιστήμη “Μαρξική τελεολογία”, γίνεται ένα λογικό άλμα στο ποθούμενο νόημα του δικαιώματος της ΕΑΚ.

  Με βάση το καταστατικό της η Ε.Α.Κ. δεν μπορεί να μιλήσει για παραγωγές αυτές καθ’ αυτές, αλλά θα μπορούσε να αναφερθεί επί αρκετών γενικών θεμάτων όπως έκανε η Ε.Ε.Σ. (Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών) που κατέβασε όλη την νομολογία, μετά από 17 ημέρες μελέτης του νομοσχεδίου, φωτίζοντας θέματα λειτουργικά που πρέπει να συμπεριληφθούν τώρα!

  Και εν πάση περίπτωση θα μπορούσε να απαντήσει η ίδια η Ε.Α.Κ., για τον εαυτό της, ολοκληρωμένα με απόφαση Δ.Σ. ή και Γενικής Συνελεύσεως των μελών.

  Πάντως δεν απάντησε η ίδια ούτε μετά από 7 ημέρες. Άρα η αναγγελία των 3 ονομάτων, ότι από κοινού θα συμμετείχαν μαζί σε αναρτήσεις, που σταδιακά άρχισαν να μην μετέχουν, μέχρι που απόμεινε η PACT μόνη της, σημαίνει ότι συμμετείχαν έκοντες – άκοντες, και πως η τριάδα ήταν ένα τρικ, για να δοθεί μεγάλο κύρος & σπουδαιότητα, στην παρέμβαση που θα κάνανε από κοινού.

  Ήταν ένα “διαφημιστικό” τρικ, και μία παρουσίαση “Σοκ & Δέος”!

  Υπό αυτό το πρίσμα, της πλαστότητας της “Τριάδας”, καλό είναι ο νομοθέτης να καταλάβει ότι για όσα λένε, θα πρέπει να αναζητείται η ουσία, πίσω από τις αναρτήσεις, όπως διαφώτισε με την παρέμβασή του από την .9 Μαρτίου 2017, 10:53 | Βασίλειος Οκάμης, όπου φώτισε τα 2 θέματα που σας ενδιαφέρουν -πέρα και πίσω από τα προφανή. Το πρώτο είναι η αλλαγή όλου του εργασιακού (αν και δεν συζητάμε στο παρόν νομοσχέδιο αυτά τα θέματα) και το δεύτερον η νομιμοποίηση δια της τεθλασμένης της καθυστέρησης των πληρωμών.(που αυτό το ζητάτε πολύ και πράτετε ανάλογα στις εταιρείες σας-και παρανόμως!).

  Επανέρχομαι, στις αναρτήσεις της “Τριάδας”, ότι αφού αποδείχθηκαν επίπλαστες τόσο ως προς τους σκοπούς, αλλά και ως προς την ίδια την “Τρισυπόστατη ανάρτηση”, να κηρύξει αφερέγγυες τις προτάσεις των τριών στο σύνολό τους.

  Υπήρξαν δε και άλλοι συμμετέχοντες στην διαβούλευση, που απέδειξαν ότι οι κ.κ. της ΕΑΚ/PACT, ούτε διαβασμένοι ήταν, ούτε μας το κείμενό τους είναι άρτιο! Απλά φέραν ένα δικό τους κείμενο σε άρθρα, με δική τους ορολογία, προφανώς για ίδιον όφελος.

  Ας διαβάσει ο Νομοθέτης με προσοχή, και θα κατανοήσει πολλά.

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:46 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Αναφορικά με τις από 9 Μαρτίου 2017, 12:54, προτάσεις της Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετών, όπως και άλλων συμμετεχόντων προσώπων και σωματείων του χώρου (EAK / PACT/ ETEKT κλπ), ας σημειωθούν τα ακόλουθα:

  Αναλώνεται πολύ χώρος για θέματα τα δεν σχετίζονται με το παρόν νομοσχέδιο, όπως τα θέματα του ωραρίου και ρύθμισής του αναφορικά με τις ωρες εργασία των μελών των συνεργείων, εξασφάλιση αδειών γυρισμάτων κλπ. Συμπεριφέρονται δε κάποιοι, ως να έχουν λυθει τα τόσα προβλήματα, ανεπάρκειες και αντιφάσεις του παρόντος νομοσχεδίου, ως να είχε ψηφισθεί και αυτό που απομένει να ήταν να ρυθμίσουμε τα ωράρια εργασίας, αμοιβές υπερεργασίας κλπ.
  Αυτο όμως δεν ισχύει, επομένως καλό θα ήταν να εστιάσουμε στο παρόν νομοσχέδιο, και τα εργασιακά να αντιμετωπισθούν με διαφορετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας.

  Επίσης αναλώνεται πολύ χώρος για το αν το FILM COMMISSION, το οποίο πλέον έχει ενταχθεί με τον 3905/2010 (Νόμος Γερουλάνου) στο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ, έχουν γραφτεί πολλά σχόλια. Και εδω χαμένος χωρος και χρόνος. Υπάρχουν χώρες, που έχουν εντάξει παρόμοια νομοσχέδια σε ένα πλήρες και λειτουργικό FILM COMMISSION και άλλες, όπου λειτουργεί αυτονόμως. Το ελληνικό FILM COMMISSION ειναι ανύπαρκτο και δεν διαθέτει και το εξειδικευμένο και στελεχωμένο προσωπικό για να ανταπεξέλθει σε τοσες σύνθετες διαδικασίες οικονομικής φύσης. Όταν αυτο γίνει ας αναλάβει να διεκπεραιώσει την φυσική του λειτουργία, δλδ την υποδοχή παραγωγών απο το εξωτερικό με πληροφόρηση χωρων γυρισμάτων και την αντίστοιχη διαδικασία διευκόλυνσης των αδειοδοτήσεων.
  Κανείς δεν πρέπει να φοβάται την κατάργηση του ΕΚΚ!
  Ο νόμος 3905/ 2010 υπάρχει ως νόμος του Κράτους, άρα και το FILM COMMISSION. Εκείνο που οφείλεται απο τον νομοθέτη να γίνει είναι ο υπό σχεδιασμό νόμος για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]»,
  μετά την διαβούλευση αν είναι συμβατός με τους υπάρχοντες νόμους, που έχω προαναφέρει σε προηγούμενη εκτενή ανάρτησή μου, δηλαδή με την εθνική νομοθεσία αλλά και με το κανονιστικό πλαίσιο της ΕΕ, λαμβανοντας υπόψιν, εφόσον εμπίπτουν, και τους νόμους που έχουν αναφερθεί στις αναρτήσεις άλλων προσώπων και σωματείων που λαμβανουν μέρος στην εν λόγω διαβούλευση.

  – Επίσης, επειδή υπάρχει μεγάλη σύγχυση σε πολλούς (πρόσωπα και σωματεία) στα σχόλια αναφορικά με τις ημεδαπές και αλλοδαπές (υπερ-)παραγωγές και ποιες απο αυτές θα εντάσσονται στον εδώ νόμο και τύχουν των προνομίων του θα πρέπει να υπενθυμιστεί σε όλους ο
  NOMOΣ ΥΠ’ΑΡΙΘ. 3842, Αρ. Φύλλου 58, 23 Απριλίου 2010, http://www.bankofgreece.gr/BoGDocuments/%CE%9D_3842-2010.pdf
  ΣΕΛΙΔΕΣ 59 (https://nomoi.info/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%91-58-2010-%CF%83%CE%B5%CE%BB-59.html ) και ακόλουθες στο άρθρο Άρθρο 73 («Κίνητρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας και τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και κίνητρα για την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής / Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις., «Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που υπάγεται σε φορολογική υποχρέωση στην Ελλάδα και επενδύει στην παραγωγή κινηματογραφικού έργου μεγάλου μήκους με προορισμό την προβολή σε κινηματογραφική αίθουσα απαλλάσσεται από το φόρο που του αναλογεί……») και να μην συγχέονται αυτά με εκείνα στον τον νυν υπό διαβούλευση νόμο.
  Παρόλα αυτα θα πρέπει και ο Νομοθέτης να προσέξει, ωστε να μην υπάρχουν ασυμαβτότητες στον υφιστάμενο και στον υπο διαβουλεύση νόμο.

  – Θα ηθελα να προσθέσω για πολλούς (EAK/PACT/ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ και άλλους συμμετέχοντες), που κάνουν εκτενή μνεία για κατηγορίες και νομική μορφή εταιρειών, που θα ειναι δυνατόν να τύχουν των προνομιών του νόμου, οτι ότι είναι ασύμβατη με την Νομολογία της ΕΕ η διατήρηση ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ και ότι κανείς τους δεν κάνει μνεία για τον ΝΟΜΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3919, Αρ. Φύλλου 32, 2 Μαρτίου 2011, http://www.ish.gr/content/attachements.el/N.3919-2011.pdf
  «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», όπως και την Τροποποίηση του Ν. 3919/2011 με τον Ν.4038/2012 άρθρο 16 παράγραφος 4 και χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων, όπου αναφέρεται ρητά ότι «Με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 32 Α) η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, σημαντικό βήμα, που αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Με το νόμο αυτόν εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και τη συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών.

  Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου, καταργούνται οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου καταργούνται: ….
  Παράλληλα με το άρθρο 3 καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα…..
  Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για νέους επαγγελματίες και τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.

  Στον ενδεικτικό κατάλογο πεδίου εφαρμογής που εμφανίζεται έχουν καταγραφεί τα επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ν. 3919/2011 (με έκδοση εγκυκλίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α.)

  16. Ωδεία – Σχολές χορού – σχολές δραματικής τέχνης – Κινηματογράφος (40 επαγγέλματα) (ΓΓ πολιτισμού)

  Αρα τόσο τα σωματεία, τα πρόσωπα, τα οποία συμμετέχουν στην παρούσα διαβούλευση όσο και ο Νομοθέτης θα πρέπει να λάβουν υπόψιν τους τις περιοριστικές διατάξεις που προτείνουν (και υφίστανται ήδη στον κανονισμό προγραμμάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΚ), ώστε να μην αντίκεινται με την εθνική μας αλλά και την Νομοθεσίς της Ε.Ε. για την άρση των κλειστών επαγγελμάτων!!!

  Στα σχόλια της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ ζητείται: «Τέλος πρέπει να προβλεφθεί η με δόσεις καταβολή της επιχορηγήσεως -κατόπιν προσκομίσεως αντιστοίχων δικαιολογητικών- και όχι η εφάπαξ καταβολή. Τούτο είναι αυτονόητο ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη άμεσης ρευστότητος για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των γυρισμάτων.»
  Κάτι που ΔΕΝ πρέπει να γίνει ποτέ, γιατι ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΩΝ ΓΥΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΑΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ πλήρως να αξιολογηθει, εάν η εταιρεία παραγωγής έχει τηρήσει τις από τον νόμο προβλεπόμενες ρυθμίσεις και δεσμεύσεις της, για να τύχει την τελικής ταμειακής αντικαταβολής / επιστροφής φόρου που της αναλογεί. Ειδάλλως, αν τελικά η παραγωγή ΔΕΝ τηρήσει τα από το νόμο προβλεπόμενα, θα τρέχει το ΕΚΟΜΕ να αναζητήσει τα καταβεβλημένα χρηματικά ποσά να του επιστραφούν; Το ΕΚΟΜΕ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ να αναλάβει τον ρόλο τράπεζας για να αντιμετωπίσει η εν λόγω ελληνική μικρή ή μεσαία επιχείρηση τα προβλήματα ρευστότητάς της και να υποκαταστήσει το τραπεζικό σύστημα. Σε όλες τις χώρες αυτο το θέμα δανεισμού και ρευστότητας των επιχειρήσεων, πριν την έναρξη, με την έναρξη και κατ.α την διάρκεια των γυρισμάτων το αναλαμβάνουν τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών, που χορηγούν ενδιάμεση χρηματοδότηση μετά απ την κατάθεση, έλεγχο των υπογεγραμμένων συμβολαίων, του χρηματοδοτικου πλάνου κλπ στοιχείων της παραγωγής.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα προς αξιολόγησιν οπτικοακουστικά έργα είναι πρωτίστως καλλιτεχνικές δημιουργίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν αξιολογήσεως από άτομα αναγνωρισμένου κύρους και με εμπειρία στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. πρέπει να στελεχωθεί όχι μόνον από εκπροσώπους συναρμοδίων Υπουργείων, αλλά πρωτίστως από άτομα του Κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών παραγωγών και του καλλιτεχνικού χώρου.»).
  Η οπτικοακουστική βιομηχανία του Χόλιγουντ θεωρεί τις κινηματογραφικές παραγωγές ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΙΟΝ και όχι καλλιτεχνικό.
  Ακόμα και οι ποροηγμένες χώρες της Δύσης και της Ε.Ε. και ΕΟΧ όσο και αν αποζητούν μέσω των συνθηκών GATT / ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ κλπ την εξαίρεση της κινηματογραφικής παραγωγής απο τα ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ και έως ένα βαθμό το πετυχαίνουν, για να τυγχάνουν κρατικών επιδοτήσεων δεν παύουν να μεταχειρίζονται τις οπτικοακουστικές παραγωγές σε παρόμοια επενδυτικά προγράμματα ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ως σύνθετα ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΜΕ ΕΜΠΟΡΙΚΑ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, που υπόκεινται σε συγκεκριμένους κανόνες και όρους χρηματοδοτήσεων, ενισχύσεων απο κρατικούς φορείς, τράπεζες κλπ.
  Ειρήσθω εν παρόδω αποτελεί, και έτσι πρέπει να είναι, το παρόν νομοσχέδιο αποτελεί ένα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ και όχι καλλιτεχνικής έγκρισης από την εγχώρια καλλιτεχνική κοινότητα – κάτι που φαίνεται ότι αποσκοπεί η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ – των εν λόγω υπερπαραγωγών που θα έρθουν απο το εξωτερικό. Δηλαδή πιστεύει κανείς ότι θα δεχθεί μια υπερπαραγωγή απο το Χόλυγουντ να υποστεί το σενάριο που θα καταθέσεις τη βάσανο της καλλιτεχνικής έγκρισης της εγχωριας καλλιτεχνικής κοινότητας, για να τύχει των προνομίων του νόμου. Μάλλον αστειευόμαστε. Θα μεταναστεύσει στις άμεσα ανταγωνίστριες χώρες μας (και ειναι αρκετές), όπως γινόταν μέχρι σήμερα και καλύτερα να μην θεσπίσουμε τον εν λόγω νόμο με τετοιες αγκυλώσεις. Θα μπορούσαν ως συναξιολογητές στην επιτροπή του ΕΚΟΜΕ να ενταχθούν και 2 πρόσωπα που θα αποστέλλουν 1 το ΥΠΠΟΑ όσο και 1 το ΥΠΟΙΚ για να διευρύνουν τον διάλογο με καλλιτεχνικά κριτήρια αλλά δεν θα πρέπει αυτά να αποτελουν την πλειοψηφία στην εν λόγω επιτροπή ή ΔΣ του ΕΚΟΜΕ.

  Η Εταιρεία Ελλήνων Σκηνοθετων ΕΕΣ σχολιάζει την καλλιτεχνική διάσταση του υπο διαβούλευση νομοσχεδίου («Πάρα ταύτα η μοριοδότηση των κατηγοριών των κριτηρίων πάσχει. Στους σκοπούς του προς ψήφισιν Σ/Ν συγκαταλέγεται η ενίσχυση της Ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ακολούθως, ανατρέχοντας στα κριτήρια επιλεξιμότητος βλέπουμε ότι η κατηγορία Α περί περιεχομένου και η κατηγορία Β περί βασικών συντελεστών περιλαμβάνουν τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό στοιχείο. Οι δύο αυτές κατηγορίες λαμβάνουν μοριοδότηση 45 και 30 αντιστοίχως, ήτοι συνολικώς 75. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής, που περιλαμβάνει μόνον το Ελληνικό στοιχείο και που θα έπρεπε να πριμοδοτηθεί για την τόνωση της Ελληνικής παραγωγής, λαμβάνει μοριοδότηση μόλις 25. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να αναθεωρηθεί η ως άνω μοριοδότηση. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής πρέπει να λάβει μοριοδότηση τουλάχιστον 40 με τις άλλες δύο κατηγορίες να μοιρασθούν μοριοδότηση 30 μορίων.»)
  προφανώς δεν έχει καταλάβει τον τρόπο που διενεργούνται διεθνώς οι παραγωγές!
  Έχω αναλύσει εκτενώς στην προηγούμενη μου αναλυτική ανάρτηση ότι ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΑΝΤΙΘΕΣΗ με τα από την ΕΕΣ προτεινόμενα, πρεπει να ανασταλεί εντελώς το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ με την μοριοδότηση, όπου αποτελεί η υποχρέωση των παραγωγών απο το εξωτερικό να αποπερατώσουν τις ταινίες τους μετα το πέρας των γυρισμάτων στην Ελλάδα! Αυτο δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει. Δεν έγινε ποτε σε καμμια αντιστοιχη χωρς της Ευρώπης ή του εξωτερικού.
  Αν η ΕΕΣ επιθυμεί την πλήρη αποτυχία του παρόντος νομοσχεδίου ας επιμείνει σε αυτη την πρόταση. Προφανώς εχει παρεξηγήσει εντελώς η ΕΕΣ της φύση του παρόντος νομοσχεδίου για τις επενδύσεις «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]» και θεωρεί ότι ειναι κάποιοι πρόγραμμα απασχόλησης, επιμόρφωσης ή άλλης μορφής του ελληνικού Οργανισμού Απασχολήσεως Ελληνικού Δυναμικού ΟΑΕΔ για την απασχόληση της ελληνικής κινηματογραφικής κοινότητας, όλων των ειδικοτήτων! Πλανάται πλάνην οικτράν!
  Δεν είναι! Και να γινει κατι τέτοιο θα περιμένουμε για δεκαετίες ακόμα στην Ελλάδα την προσέλκυση μεγάλων υπερπαραγωγών απο το εξωτερικό.
  Άλλα ειναι τα μετρα που οφείλει να αναλάβει η Πολιτεία για να ανανήψει η απασχόληση στην ελληνικη κινηματογραφικής κοινότητα, αλλά αυτά εκφευγουν του παρόντος!
  Επαναλμβάνω εδώ χάριν διευκόλυνσης των αναγνωστών μέρος της ανάρτησης μου προ ημερών:
  Διαπιστώθηκε οτι το παρόν ελληνικό ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ αποτελεί σχεδόν αντιγραφή εκείνου της Μάλτας αναφορικά με τις ορολογίες και το point system. Αλλα δυστυχώς μόνο εν μέρει.
  Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι, επειδή έχουν συμπληρωθεί απο ελληνικής πλευράς πολλά και αρνητικά επιπλέον προαπαιτούμενα, που δεν επιβάλλονται απο την νομολογία της Ε. Ε. ή άλλες διεθνώς, σε αντίθεση με εκεινο της Μάλτας θα το οδηγήσουν σε άμεση και πλήρη αποτυχία, διότι καμμια διεθνής παραγωγή, υψηλού προϋπολογισμού και δη αμερικανική θα επιλέξει την Ελλάδα, αντί των άνω χωρών, για τόπο γυρισμάτων και ως εκ τούτου να τύχει των προνομίων του νόμου.
  Αυτό είναι περισσότερο απο αυτονόητο στον κάθε με μικρή εμπειρία επαγελματία στα περί κινηματογραικής παραγωγής με μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου.
  Εξηγούμαι. Η ουσία, η αρχή και η βάση αλλά και τα κυριότερα λάθη εκπόνησης του Σχεδίου Νόμου, πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που ίσως, ας ελπίσουμε ότι θα επιλυθούν με τρόπους fast track, βρισκονται στο λεγόμενο point system, δηλ στον τρόπο που έχει δημιουργηθεί αυτό στον
  ΠΙΝΑΚΑ Α, στις
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Και στον
  ΠΙΝΑΚΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.
  Στην πρoοσπάθειά του ο νομοθέτης και οι εκπονητές του νομοσχεδίου να το καταστήσουν συμβατό με την νομολογία και κανονισμούς της Ε.Ε. οποως εκεινος που προαναφερθηκε Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς , Άρθρο 53 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς διέπραξαν τα εξής σφάλματα, τα όποια δεν επιβάλλει με αυτον τον στενό τρόπο ούτε ο κανονισμός της ΕΕ αλλα ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.
  Παρότι ο νόμος της Μάλτας έχει κατηγορίες και ένα point system, δεν βασίζεται στο λάθος σκεπτικό και δεν διαπράττει το ακόλουθο λάθος όπως το ελληνικό νομοσχέδιο:
  O έλληνας νομοθέτης προβλέπει στην σελίδα 11, ΠΙΝΑΚΑΣ Α του νομοσχεδίου ότι:
  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως σε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιστον στη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία.»
  Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση point system –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο και επβάλλει η Ε. Ε. και υιοθετούν οι χώρεςς μέλη της, ΚΑΙ Η ΜΑΛΤΑ- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο αλλά ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ!
  Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στους μη έχοντες εμειρία, που θα οδηγήσει παρά κάνοντας επί χάρτου ενα λεγόμενο case study θετωντας και τα σωστά ερωτήματα πριν!
  Επιθυμεί η χωρα μας να προσελκύσει παραγωγές υψηλου προϋπολογισμού, π.χ. απο το Χόλιγουντ στην Ελλάδα, που μέχρι σημερα μεταναστεύουν σε άλλες, χωρες, Μαλτα, Ουγγαρία κλπ?
  Αν ναι, τότε ας πράξουν οι εκπονητές του νομοσχεδίου το εξής.
  Ας πάρουν ταινίες υψηλου προϋπολογισμού, όπως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, JASON BOURNE, που δεν επέλεξαν την Ελλαδα, επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος νόμος και ας εφαρμόσουν πιλοτικά σε αυτές επι χάρτου το πόιντ σύστεμ του υπάρχοντος νομοσχεδίου!
  Αν ελπίδα του νομοθέτη είναι ότι με το point system στο νομοσχέδιο αυτό μελλοντικά θα προσελκύσουμε τετοιου είδους ή παρόμοιες ευρωπαικές παραγωγες τοτε είναι οικτρά γελασμένος.
  Υψηλού προϋπολογισμού παραγωγές τετοιου είδους ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΟΥΤΕ 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία ΚΑΙ ΟΥΤΕ 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία!!!
  Συνοπτικά και για να τα πούμε με πολύ απλά λόγια, έχοντας μιλήσει με μεγάλους παραγωγούς στο Χόλιγουν και μεταξύ αυτών και με τον ελληνοαμερικανό σεναριογράφο της υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, Ευάγγελο Σπηλιοτόπουλο
  (http://www.protothema.gr/stories/article/400215/evan-spiliotopoulos-o-senariografos-tou-irak-li-apo-ta-vrilissia/
  http://www.imdb.com/name/nm0818746/ )
  με πληροφόρησαν ότι ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΠΑΠΑΓΩΓΗ του Χόλιγουντ δεν επιθυμεί, πέραν των γυρισμάτων, που θα επιθυμούσε να κάνει στην Ελλάδα και να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια να υποχρεωθεί απο την ελληνική νομοθεσία σε πράγματα που υπαγορεύονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ για να συλλέξει τον ελάχιστον αριθμό πόντων σε κάθε μαι απο αυτές για να τύχει των προνομίων αυτού νόμου.
  Με έλλα λόγια δεν μπορεί να υποχρεώσει μια παραγωγή του Χόλιγουντ να παραμεινει στην Ελλάδαμετα την λήξη των γυσρισμάτων και να αποπερατώσει την ταινία σε ελληνικά εργαστήρια μονταζ εικόνας, ήχου, ψηφιακών και ειδικών εφε, εγγραφης μουσικής κλπ. Αυτα ειναι ανεδαφικά πράγματα και κανεις δεν υποχρεώνει τις υπερπαραγωγές στη Μάλτα, ούτε στην Ουγγαρία, όπως με διαβεβαιωσε ο Εβαν Σπηλιοτόπουλος της ταινίας ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES να παραμεινει η παραγωγη εκει για την αποπεράτωσή της. ΟΙ παραγωγή του ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES έφυγαν μετα την λήξη των γυρισμάτων και αποπεράτωσαν την παραγωγή στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.
  Άρα αυτο το ειδος point system που ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ πρέπει να αλλάξει ριζικά!
  Καταλαβαίνω ότι τα πολλά προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή φρέσκων κεφαλαίων παραγωγής από το εξωτερικό προς την χώρα μας.
  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον τετοια ποσοστά που επιστρε΄φουν οι ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ (ΜΑΛΤΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ κλπ) λαμβανοντας υπόψιν ότι κάθε έργο, αν εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ, να τυγχάνει μαις επιπλεόν επιδότησης.
  Εφόσον ληφθουν υπόψιν του νομοθέτη και οι σχετικές μελέτες ιδιαίτερα εκεινης, που έχει συντάξει
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η Έξυπνη Οικονομία “πολιτιστικές” και “δημιουργικές” βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση { Λαζαρέτου Σ., Η έξυπνη οικονομία: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τμήμα Ειδικών Μελετών, Φεβρουάριος 2014. , Δικτυακός τόπος: http://www.bankofgreece.gr}
  http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1245#
  αλλά και το ΙΟΒΕ για την «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία» http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122014_REP_GR.pdf
  Άρα για άλλη μια φορά και επειδή το θέμα ειναι εξαιρετικά σύνθετο, όπου πρέπει να ληφθούν πολλοί νόμοι και διατάξεις υπόψιν του νομοθέτη και της κινηματογραφικής κοινότητας, κάτι που δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, προτείνονται τα ακόλουθα:
  Για να πετύχει ο νόμος μας και να κατστει η χώρα μας ανταγωνιστικη θα πρέπει
  – να καταρτιστεί ομάδα εργασία απο το αρμόδια υπουργεία, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων και
  – να μελετήσουν οι άνω αρμόδιοι φορείς τους άνω νόμους
  – να μιμηθούμε τους Γάλλους, οι έπραξαν κάτι παρόμοιο και να παραγγείλει η ομαδα εργασίας του κράτους ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΙΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μέγεθος χώρας μας, ΑΕΠ, γεωγραφικό πλεονέκτημα κλπ) από 2 φορείς,
  – αφενός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που διαθετει τετοια εμπειρία
  – την Hamac Conseils
  – και την Mazars office
  2 ινστιτούτα στα οποία ανέθεσαν οι Γάλλοι την δικής τους συγκριτική μελέτη, που αντιπαραβάλλει το Ευρωπαικό και Καναδικό σύστημα επενδυτικών κιντήτρων αφενός και αφετέρου εκεινου της Γαλλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ουγγαρίας, ώστε να πατήσουμε στην τεχνογνωσία αυτών των φορεών και να γλυτώσουμε χρόνο
  «Comparative study of tax incentive systems and the location of television and film production”,
  Εδώ όπου σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν 2 σύνδεσμοι με περίληψη της συγκριτικής μελέτης στα αγγλικά και άλλος με ολόκληρη την συγκριτική μελέτη στα γαλλικά!
  https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Surveys-and-studies2/Study-of-tax-systems-and-tv-and-film-production,

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • 10 Μαρτίου 2017, 13:27 | Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

  αρ. 1
  Ο ΣΕΠΚΤΒ&Π – Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Κινηματογράφου – Τηλεόρασης – Βίντεο & Πολυμέσων, χαιρετίζει την κατάθεση ενός νομοσχέδιου που ανταποκρίνεται μετά από πολλά χρόνια στις ανάγκες της οπτικοακουστικής βιομηχανίας και θα αποτελέσει ένα σοβαρό και αποτελεσματικό εργαλείο για την ανάπτυξη της παραγωγής στην Ελλάδα αλλά και στους τομείς όπως πολιτιστικό, πνευματικό, τουριστικό, επαγγελματικό, κα.
  Σίγουρα αυτό το σχέδιο νόμου δεν είναι τέλειο αλλά αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για όλη την Ελληνική Παραγωγή, όπως η κατάργηση του φόρου επί των εισιτηρίων, που υπήρξε ένας από τους λόγους της επιβράδυνσης και της καταστροφής του τότε καλού κινηματογράφου στην Ελλάδα (και για όσους δεν το γνωρίζουν μέχρι και το 1998 αποδιδόταν μόνο στις εμπορικές παραγωγές (ταινίες) με βάση τα πωλούμενα εισιτήρια, δια μέσου του ΕΚΚ – Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου) και ίσως μελλοντικά την επιστροφή του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην πρωτέρα οικία του. Ως γνωστόν το ΕΚΚ δημιουργήθηκε από τους Έλληνες παραγωγούς μέσα από τα σπλάχνα της ΕΤΒΑ και εντός του Υπουργείου Βιομηχανίας για να μεταφερθεί δυστυχώς αργότερα στο Υπ. Πολιτισμού με τα γνωστά αποτελέσματα.
  Ιδρυτές, Πρόεδροι και Μέλη του ΣΕΠΚΤΒ&Π υπήρξαν οι μεγάλοι και καθοριστικοί παραγωγοί του ελληνικού κινηματογράφου και μετέπειτα της τηλεόρασης, όπως ο Φ. Φίνος, Κλ. Κονιτσιώτης, Τζ. Πάρις, Κ. Καραγιάννης, Α. Καρατζόπουλος, Απ. Τεγόπουλος, Θ. Καραγιάννης, Δαμασκηνός-Μιχαηλίδης, Χ. Σπέντζος, Χ. Μανιάτης, Μ. Λεφάκης, Περγαντής, Σ. Γεωργιάδης, κ.ά.
  Aντιπροσωπεύει σχεδόν όλους τους οπτικοακουστικούς παραγωγούς, με πάνω από 100 ενεργά μέλη, έχοντας στο ενεργητικό τους πάνω από 2.353 κινηματογραφικές ταινίες, 2.128 βιντεοταινίες (η συντριπτική πλειοψηφία και των δύο κατηγοριών) , τον μεγαλύτερο κύκλο εργασιών που πραγματοποιείται από τον κλάδο (85%) με εκατομμύρια ώρες εκπομπών από την ίδρυση της Ελληνικής Τηλεόρασης, αμέτρητα δραματοποιημένα σίριαλ, ντοκιμαντέρ, διαφημιστικά, οπτικοακουστικά προγράμματα κάθε είδους και βεβαίως διεθνείς παραγωγές και συμπαραγωγές καθώς επίσεις απασχολεί τους περισσότερους εργαζόμενους στον οπτικοακουστικό χώρο στην Ελλάδαν όπου το μεγαλύτερο ποσοστό τους είναι μόνιμοι υπάλληλοι με σύμβαση αορίστου χρόνου, συμβάλλοντας ενεργά και ουσιαστικά στην διατήρηση των θέσεων εργασίας.

  Σ.Ε.Π.Κ.Τ.Β.&Π.-ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ–ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ–ΒΙΝΤΕΟ & ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:14 | PACT

  Σε όλη τη διάρκεια της διαβούλευσης διαπιστώσαμε να καταναλώνεται πολύς χρόνος σε κριτική άλλων σχολιαστών και να αναπτύσσονται θεωρίες συνομωσίας, αντί να γίνεται τοποθέτηση υπέρ ή εναντίον του νομοσχεδίου, όπως είναι και αναφαίρετο δικαίωμα κάθε σχολιαστή.

  Σαν φορέας που τον αφορά άμεσα η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων κάθε τυπολογίας είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε κάποιες διευκρινίσεις..

  Η PACT έχει εμπλακεί εντατικά στην υπόθεση προσέλκυσης ξένων παραγωγών στην Ελλάδα τα τελευταία πέντε χρόνια. Η εμπλοκή της αυτή προσδιορίζεται από μελέτες και υπομνήματα που έχει συντάξει, την διεξοδική μελέτη του θέματος από τον ΙΟΒΕ με χρηματοδότηση της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, από συζητήσεις με Film Commissions και ανάλυση σχετικών νόμων άλλων ευρωπαϊκών χωρών και μετά από επικοινωνία με παραγωγούς τόσο από την Ευρώπη όσο και από την Αμερική.

  Σε όλα αυτά τα χρόνια η PACT συζήτησε και εξέλιξε τις απόψεις της σε συναντήσεις τόσο με μέλη του ΣΑΠΟΕ όσο και μέλη της ΕΑΚ, φορείς οι όποιοι είχαν έντονη παράλληλη δραστηριότητα για την επίτευξη αυτού του κοινού στόχου.

  Είναι σαφές λοιπόν, ότι η κατάθεση του παρόντος προσχέδιου νόμου δεν μας ξάφνιασε, γι’αυτό και εμφανιστήκαμε έτοιμοι να καταθέσουμε άμεσα τις προτάσεις μας, συμφωνώντας σε κάποια σημεία του νομοσχεδίου και διαφωνώντας σε άλλα.

  Εννοείτε πως ο κάθε συλλογικός φορέας έχει το δικαίωμα να επιλέξει πως και πότε θα τοποθετηθεί δημόσια.

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:50 | Σταματης Αθανασουλας

  κινητρα για την αναπτυξη του οπτικοακουστικου τομεα υπαρχουν στις περισσοτερες χωρες του κοσμου και τα αποτελεσματα ειναι χειροπιαστα οχι μονο για τον κλαδο αλλα και για αλλους κλαδους της οικονομιας ενος τοπου,πολης,χωρας.
  Η θεσπιση αντιστοιχων κινητρων και στην Ελλαδα του 21ου αιωνα ειναι λιγοτερο επιλογη απο μονοδρομος

 • 10 Μαρτίου 2017, 12:47 | ΣΑΠΟΕ

  ΣΑΠΟΕ
  Παρέμβαση.
  Μετά την παράλογη κατάργηση τον Αύγουστο του 2015 του μοναδικού κινήτρου για ιδιωτικές επενδύσεις στον κινηματογράφο, αυτό του ειδικού φόρου στα κινηματογραφικά εισιτήρια, αναμέναμε, στις κρίσιμες οικονομικές συνθήκες, μια νομοθετική παρέμβαση από την Πολιτεία που θα κάλυπτε το επενδυτικό κενό και θα έβαζε τα θεμέλια οπτικοακουστικής βιομηχανίας στη χώρα μας η οποία επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα πολλούς άλλους τομείς. .
  Πάγιο αίτημα του Συνδέσμου μας ήταν η αρμοδιότητα του κινηματογράφου, που είναι η ραχοκοκκαλιά του οπτικοακουστικού τομέα, να μεταφερθεί στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για ν’ αντιμετωπίζεται ως τομέας που συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας αλλά και στην ανάδειξη του πολιτισμού της.
  Το νομοσχέδιο για τη σύσταση καθεστώτος ενίσχυσης ιδιωτικών επενδύσεων σε οπτικοακουστικά έργα (τροποποίηση διατάξεων στον Αναπτυξιακό Νόμο) που έφερε σε δημόσια διαβούλευση το νεοσύστατο Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής είναι ένα ακατανόητο συνονθύλευμα διατάξεων που αναφέρονται χωρίς καμία διάκριση στο σύνολο των οπτικοακουστικών έργων και έρχονται σε σύγκρουση με τον νόμο για τον κινηματογράφο, τον Κανονισμό και τις συστάσεις για τα εθνικά καθεστώτα ενισχύσεων της Ε.Ε.. Μικρές και μεγάλες παραγωγές, ελληνικές και ξένες σήριαλ, ταινίες και βιντεοεφαρμογές, μπορούν να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο όλες με τις ίδιες προϋποθέσεις και κριτήρια.
  Το νομοσχέδιο διέπεται από προχειρότητα που αποδεικνύει στη πράξη τη παντελή έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Εξαιρούνται τα οπτικοακουστικά έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας που παράγουν θέσεις εργασίας στην αξιακή αλυσίδα, που είναι οι ξένες παραγωγές, ενισχύονται όμως τα εργαστήρια τεχνικής επεξεργασίας που απαγορεύονται από τον Κανονισμό της Ε.Ε. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί προικοδοτούνται με την ενίσχυση για να παράξουν το περιεχόμενό τους για τις πλατφόρμες τους και εντέλει «συμψηφίζεται» η υποχρέωσή τους να επενδύσουν σε κινηματογραφικά έργα με άλλο νόμο που δεν έχουν τηρήσει εδώ και 28 χρόνια. Για όλους τους άλλους, όλους της «μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας» της στρατηγικής αναπτυξιακής κατεύθυνσης του Αναπτυξιακού Νόμου, είναι πράγματι πολύ ελκυστική η εφάπαξ επιστροφή 25% των δαπανών παραγωγής οπτικοακουστικού έργου και υπόσχεται να δώσει χρήματα στην λογική «όλοι να πάρουν από κάτι». Υπάρχει πρόβλεψη όμως πόσα χρήματα θα διατίθενται ετησίως; Προφανώς όχι, αφού δεν υπάρχει στρατηγικός σχεδιασμός. Θα καθορίζονται όμως, όπως μας πληροφορεί το νομοσχέδιο με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης.
  Με το νομοσχέδιο μία νεοσύστατη ανώνυμη εταιρία το ΕΚΟΜΕ Α.Ε, η οποία αναλαμβάνει την διαχείριση των ενισχύσεων, που υλοποιεί προγράμματα και δράσεις στους τομείς των οπτικοακουστικών μέσων και της ψηφιακής τεχνολογίας και στην εξειδικευμένη υποβοήθηση των επικοινωνιακών πολιτικών, παράγει και διαχειρίζεται οπτικοακουστικό υλικό και μέσα ψηφιακής επικοινωνίας και πληροφόρησης, κάθε άλλο παρά «απλοποιούνται υπερβολικά οι γραφειοκρατικές διαδικασίες» που εξαγγέλθηκε με τον Αναπτυξιακό Νόμο. Αφού, για την παροχή της εφάπαξ ενίσχυσης απαιτούνται κοινές υπουργικές αποφάσεις, η συνεργασία όλων των συναρμόδιων Υπουργείων, Περιφερειών και Δήμων που είναι υποχρεωμένοι να συνεργάζονται με το νεοσύστατο ΕΚΟΜΕ Α.Ε. Για όλη την πολύπλοκη εφαρμογή που θα κάνει το ΕΚΟΜΕ και την εκπλήρωση των σκοπών του-κι απ’ όσα διαβάζουμε ζητάει 2.000 τ.μ για να στεγαστεί στο Ιδρυμα Σ. Νιάρχος- η λύση υπάρχει σε άλλη διάταξη νόμου. Αποσπώνται υπάλληλοι της ΕΡΤ Α.Ε και ΝΠΙΔ του δημοσίου.
  Αναρωτιόμαστε. Καταργείται ο νόμος για τον κινηματογράφο; Ο Υπουργός Πολιτισμού δεν ασκεί την κινηματογραφική πολιτική; Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου καταργείται; Σε ποιά μελέτη βασίστηκε, και με ποιο στόχο και στρατηγική κατεύθυνση συντάχθηκε το νομοσχέδιο;
  Ίσως όμως, οι συντάκτες του νομοσχεδίου να γνωρίζουν και να σκέφτονται πράγματα περισσότερα από αυτά που εμείς μπορούμε ν’ αντιληφθούμε. Σ’ αυτή τη σκέψη μας οδηγεί ότι το αρμόδιο(;) Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής που έχει την πρωτοβουλία του νομοσχεδίου συγκεντρώνει στον έλεγχό του πολλές και ετερόκλητες αρμοδιότητες, όπως η συνεργασία με την Αρχή Ασφάλειας Πληροφοριών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΕΥΠ)» αλλά και αρμοδιότητες διαχείρισης του ΕΣΠΑ που ως τώρα υπάγονταν στο Υπουργείο Οικονομικών και Ανάπτυξης.
  Το Δ.Σ.
  του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΣΑΠΟΕ)

 • 10 Μαρτίου 2017, 11:48 | Ραμάκης Κωνσταντίνος

  Επιτέλους ένας νόμος να ενισχύει την επένδυση στην Ελλάδα. Είναι πολύ σωστή η παροχή οικονομικών κινήτρων, ειδικά για τις ξένες παραγωγές στην Ελλάδα, Κυρίως σήμερα που όλες οι βαλκανικές χώρες αλλά και οι αναπτυγμένες χώρες σε ολο τον κόσμο, έχουν καθιερώσει μια επιστροφή απο 20% εώς 30%, για τα γυρίσματα που γίνονται στην χώρα τους και ειδικά για χρήματα που αποδεδειγμένα έρχονται από το εξωτερικό άρα δίνουν πνοή στην Ελληνική οικονομία.
  Το βασικό για εμένα πρόβλημα είναι να ξεπεράσει το ελληνικό δημόσιο την πάγια πολιτική του και ανεξάρτητα τι κάνει με άλλες υποχρεώσεις του να γίνεται άμεση επιστροφή του ποσοστού αυτού στην ξένη εταιρεία και να μην υπάρχει αυτή η γραφειοκρατική καθυστέρηση που υπάρχει παντού σήμερα. Επίσης το ίδιο πρέπει να ισχύσει και με το Φπα για την ελληνική εταιρεία παραγωγής, (τιμολογείς στο εξωτερικό χωρίς Φπα και σε τιμολογούν οι συνεργάτες στην Ελλάδα με Φπα αρα το κέρδος και πολλές φορές τα ίδια κεφάλαια γυρνάνε αρνητικά αν δεν πάρεις γρήγορα πίσω το Φπα σου).
  Είναι κάτι που αν το Ελληνικό δημόσιο λειτουργήσει με την μέχρι τώρα νοοτροπία μας να πάρουμε τώρα τα λεφτά και μετά τι μας νοιάζει τι θα γίνει με τον ξένο, σύντομα θα μαθευτεί και ο νομος θα καταστεί ουσιαστικά ανενεργός αλλά και η χώρα θα συνεχίσει να δείχνει σαν εχθρός στις ξένες επενδύσεις.

 • Καταρχάς συγχαρητήρια για την πρωτοβουλία ενίσχυσης.

  Επιβάλλεται να συμπεριληφθούν και τα ψηφιακά παιχνίδια (βιντεοπαιχνίδια) ως μια ακόμα κατηγορία στην ενίσχυση παραγωγής. Πρόκειται για ένα διαδραστικό οπτικοακουστικό μέσο το οποίο έχει δυνατότητα να φτάσει σε εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο.

  Μακροπρόθεσμα, μια τέτοια κίνηση θα αυξήσει την κινητικότητα των εγχωρίων studios. Θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας και υλοποιηθούν νέες παραγωγές. Επίσης σημαντικό, η χώρα δυνητικά θα γίνει φάρος προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και δημιουργίας ξένων studios στη χώρα μας. Έχει αποδειχτεί έμπρακτα ότι οι ενισχύσεις μεγαλώνουν την σχετική κοινότητα.

  Αρκεί να δείτε το παράδειγμα του Καναδά, όπου οι εγχώριες εταιρείες συνείσφεραν $1.7 δις(2011)/$2.3(2013)/$3 δις(2015) στο GDP της χώρας και το απασχολούμενο προσωπικό αυξήθηκε κατά 24% ανάμεσα 2013-2015. 90% των πωλήσεων έχει καθαρά εξαγωγικό χαρακτήρα.

  Εκτός του Καναδά, παρόμοιες ενισχύσεις έχουν κάνει διάφορες πολιτείες της Αμερικής, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία και η Μάλτα.

  Επί του πρακτικού, το αντίστοιχο νομοσχέδιο του Η.Β. (Video Games Tax Relief) έχει πολλές ομοιότητες με το προτεινόμενο σχετικά με τα πολιτιστικά κριτήρια οπότε θα ήταν χρήσιμο ως reference.

  Είναι στο χέρι μας να ενδυναμώσουμε τους εγχώριους παραγωγούς οπτικοακουστικών μέσων, είτε δημιουργούν ταινίες και ντοκιμαντέρ, είτε παιχνίδια. Η σημασία είναι να τους διευκολύνουμε να δημιουργούν και να φέρνουν έσοδα και αναγνώριση σε Ελληνικές εταιρείες και στη χώρα. Συγκριτικά, η παγκόσμια αγορά για ταινίες κυμαίνεται στα $38 δις, και για παιχνίδια $99.6 δις.

  Είναι στο χέρι μας να αδράξουμε την ευκαιρία αυτή και να μπορέσουμε να διαφημίσουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα αφουγκράζεται τις ανάγκες (και τις ευκαιρίες) και στους 2 πολύ δυναμικούς κλάδους.

  Με εκτίμηση,

  Δρ. Μαρία Σιφνιώτη,
  Game Producer & Researcher,
  Total Eclipse
  http://www.totaleclipsegames.com
  ——————

  https://www.gov.uk/hmrc-internal-manuals/video-games-development-company-manual
  http://www.ouryclark.com/site-assets/pdf/quick-guides/corporation-tax/Oury-Clark-Guide-to-Video-Games-Tax-Relief.pdf
  http://www.rossmartin.co.uk/companies/running-the-business/1503-video-games-development-relief
  http://www.hlta.ca/wp-content/uploads/2015/05/CGA_Economic_Impact_Report_Final.pdf
  http://www.gamesindustry.biz/articles/2015-11-16-video-games-contributed-usd3bn-to-canadas-gdp-in-2015
  http://ukie.org.uk/sites/default/files/need%20to%20know%20-%20UK%20Games%20Tax%20Relief%20-%20March%202014.pdf

 • 9 Μαρτίου 2017, 23:13 | Παναγιώτης Κυριακουλάκος- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ

  Η Ελληνική Ένωση Κινουμένων Σχεδίων- ΑΣΙΦΑ ΕΛΛΑΣ χαιρετίζει την αναγνώριση από την Πολιτεία του αναπτυξιακού χαρακτήρα της παραγωγής οπτικοακουστικών και διαδραστικών έργων και τη συνακόλουθη θέσπιση κινήτρων για την ενίσχυση της παραγωγικής δραστηριότητας στην Ελλάδα με ένταξη ειδικού κεφαλαίου στον αναπτυξιακό νόμο.
  Πρόκειται για πάγιο αίτημα των επαγγελματιών του οπτικοακουστικού τομέα τουλάχιστον την τελευταία εικοσιπενταετία, κάτι που κάνει τη θέσπιση και εφαρμογή των κινήτρων κατεπείγουσα ανάγκη.
  Είναι φανερό ότι ο ορισμός του οπτικοακουστικού έργου ως επενδυτικού σχεδίου χρήζει περαιτέρω περιγραφής, επειδή η σύνδεση με τους φορολογικούς ΚΑΔ και την υφιστάμενη ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία έχει το μειονέκτημα να διατηρεί έννοιες και ορισμούς που ανταποκρίνονταν σε παλαιότερες εποχές, όταν η ψηφιακή τεχνολογία δεν είχε ακόμα κυριαρχήσει σε όλο το φάσμα υλοποίησης και διανομής ενός οπτικοακουστικού έργου.
  Για να γίνουμε σαφέστεροι, το οπτικοακουστικό έργο μετέχει της οικονομίας των δικτύων (φεστιβάλ, αίθουσες, τηλεοπτικά και διαδικτυακά κανάλια, αλυσίδες πώλησης κονσολών και οπτικών δίσκων, κλπ) μέσω των οποίων το κοινό αποκτά πρόσβαση σε μια εμπειρία με διάρκεια, όπου ζητούμενο είναι η εμβύθιση σε έναν εικονικό κόσμο.
  Η πρωτοτυπία και καινοτομία περιεχομένου του εικονικού κόσμου καθορίζει μέρος της αξίας του έργου, ενώ σημαντικό μέρος της αξίας παράγεται από το μάρκετινγκ της εμπειρίας και τη δημιουργία προσδοκίας στο κοινό. Στο ευρωπαϊκό νομικό σύστημα που μας αφορά, δημιουργός του έργου λογίζεται ο σκηνοθέτης, ο οποίος επικουρείται από μια δημιουργική ομάδα (όπου συμμετέχουν σε δεύτερο στάδιο ηθοποιοί και animators) και υποστηρίζεται από τεχνίτες και τεχνικούς.
  Τα μέσα παραγωγής ενσωματώνουν πλέον συστήματα μικροηλεκτρονικής, ρομποτικής και πληροφορικής δίνοντας στο δημιουργό πρωτόγνωρες εκφραστικές δυνατότητες. Ο συνδυασμός ταλέντου και τεχνολογίας που απαιτείται για να υλοποιηθεί το οπτικοακουστικό έργο κάνει την παραγωγή του πρωτοτύπου πολύ κοστοβόρα, αντίθετα η αναπαραγωγή φυσικών ή ψηφιακών αντιγράφων από το πρωτότυπο έργο είναι αμελητέο ποσοστό σε σχέση με το κόστος παραγωγής και μάρκετινγκ.
  Υπενθυμίζουμε τα παραπάνω για δύο λόγους: πρώτα για να είναι σε όλους κατανοητό το μεγάλο οικονομικό ρίσκο που παίρνει ο παραγωγός οπτικοακουστικών έργων και στη συνέχεια για να αποσαφηνίσουμε την έννοια του δύσκολου έργου. Ο έλεγχος των δικτύων διανομής γίνεται το ζητούμενο, για όσο το δυνατόν αμεσότερη πρόσβαση στο κοινό και απόσβεση της επένδυσης, γεμίζοντας π.χ. εκατοντάδες κινηματογραφικές αίθουσες με αντίστοιχες κόπιες σε ένα μόνο Σαββατοκύριακο (αίθουσες στις οποίες δεν προβάλλονται ταυτόχρονα οι ανταγωνιστικές ταινίες) ή ακολουθώντας αμεσότερο έλεγχο μέσω διαδικτυακών καναλιών και τεχνικών ηλεκτρονικού εμπορίου. Στις συνθήκες αυτές, ένα δύσκολο οπτικοακουστικό έργο είναι αυτό που συναντά, ήδη από τη φύση της παραγωγής του, περισσότερα εμπόδια πρόσβασης στα δίκτυα διανομής λόγω γλώσσας, άγνωστου σκηνοθέτη, κλπ. Τα κριτήρια που θεσπίζονται δηλαδή, με το σχέδιο νόμου που παραδόθηκε στη διαβούλευση, είναι τα σωστά κριτήρια ορισμού ενός δύσκολου οπτικοακουστικού έργου. Αυτά τα έργα έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ενίσχυσης από τα υπόλοιπα, αλλά νομίζουμε ότι είμαστε καθαροί στην άποψή μας ότι κάθε οπτικοακουστικό έργο, όπως περιγράφηκε παραπάνω, ως έργο διανοητικής ιδιοκτησίας απαιτεί εργασίες έρευνας και ανάπτυξης, οι οποίες έχουν αυξημένο οικονομικό ρίσκο και επομένως αξίζουν οικονομικής ενίσχυσης από την Πολιτεία.
  Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε επίσης τον ορισμό της βιοτεχνικής ή βιομηχανικής δραστηριότητας και πόσο νόημα έχει στον οπτικοακουστικό τομέα, επιφυλασσόμαστε όμως σε περίπτωση που μας ζητηθεί να αναφερθούμε αναλυτικά στην παράμετρο αυτή που θέτει ήδη από το πρώτο άρθρο το παρόν νομοσχέδιο.

 • 9 Μαρτίου 2017, 14:15 | Athanasios Papantonopoulos

  Προσβασιμότητα σε οπτικοακουστικά έργα ΑμεΑ (για άτομα με αναπηρία).

  1. SDH υπότιτλοι για κινηματογραφικές ταινίες. (για κωφούς και βαρήκοους)
  2. SDH υπότιτλοι για τηλεοπτικά προγράμματα. (για κωφούς και βαρήκοους)
  3. AD ακουστική περιγραφή για κινηματογραφικές ταινίες (για τυφλούς και ανθρώπους με προβλήματα όρασης)
  4. AD ακουστική περιγραφή για τηλεοπτικά προγράμματα (για τυφλούς και ανθρώπους με προβλήματα όρασης)
  5. Παρέμβαση στο δομικό περιβάλλον
  6. Βελτιστοποίηση των εργαλείων αναπαραγωγής οπτικοακουστικών έργων για όλες και όλους.

  Από την προσβασιμότητα οι ωφελούμενοι είναι εκατοντάδες χιλιάδες, το δε κόστος είναι αμελητέο για τον προϋπολογισμό ενός έργου.
  Συνδυάζεται με την εξυπηρέτηση πολιτών που χρησιμοποιούν και άλλες γλώσσες για την παρακολούθηση ενός οπτικοακουστικού έργου.
  Η καθολική πρόσβαση στο περιεχόμενο της τέχνης του κινηματογράφου και της τηλεόρασης μέσα από το δικαιωματικό πλαίσιο που ορίζει η διεθνής σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των αναπήρων έχει επικυρωθεί στην ευρωπαϊκή και ελληνική Βουλή.

  Κίνηση Καλλιτεχνών με Αναπηρία.

 • Προτάσεις για την τροποποίηση του Σχέδιο Νόμου
  «Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα [Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4399/2016 (Α’117)]»

  Προκαταρκτικώς οφείλουμε να χαιρετίσουμε την κατάρτιση του παρόντος Σ/Ν. Αποτελεί μία πρωτοβουλία για την ρύθμιση των ενισχύσεων των οπτικοακουστικών παραγωγών, η οποία κινείται προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο η ενίσχυση αυτή έπρεπε να είχε ενταχθεί στον Ν. 4399/2016 εξ αρχής.

  Ειδικότερα, ο αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 αποτελεί ενσωμάτωση στην Ελληνική έννομη τάξη του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 651/2014 περί ενισχύσεων. Ο Κανονισμός αυτός στο 11ο Τμήμα του με τίτλο «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και την διατήρηση της κληρονομιάς» εντάσσει τα ειδικά καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα εντός των ενισχύσεων για τον πολιτισμό.

  Συνεπώς, έπρεπε εξ αρχής να ενταχθεί το ειδικό καθεστώς ενισχύσεως οπτικοακουστικών έργων στον Ν. 4399/2016. Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι γνώμονα και οδηγό για το προς ψήφιση Σ/Ν πρέπει να αποτελεί ο ως άνω Ευρωπαϊκός Κανονισμός με τους ειδικότερους όρους του.

  Συνακόλουθα το Σ/Ν πρέπει μεν να είναι περιεκτικό και λεπτομερές, αλλά να ρυθμίζει τα απολύτως απαραίτητα κατά τρόπο γενικό, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν διευρυμένο πλαίσιο εντάξεως των παραγωγών στο ειδικό καθεστώς ενισχύσεως. Τούτο είναι το πνεύμα όχι μόνον του Ν. 4399/2016, αλλά και του ίδιου του Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

  1. Δικαιούχοι των ενισχύσεων
  Σύμφωνα με το άρθρο 5 του επενδυτικού Νόμου 4399/2016, δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:
  α. ατομική επιχείρηση,
  β. εμπορική εταιρεία,
  γ. συνεταιρισμός,
  δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του N. 4019/2011 (Α` 216), Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του N. 4384/2016 (Α` 78),
  ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
  στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
  ζ. δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους, εφόσον:
  αα. δεν τους έχει ανατεθεί η εξυπηρέτηση δημόσιου σκοπού,
  ββ. δεν έχει ανατεθεί από το κράτος αποκλειστικά σε αυτούς η προσφορά υπηρεσιών,
  γγ. δεν επιχορηγείται η λειτουργία τους με δημόσιους πόρους για το διάστημα τήρησης των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του άρθρου 21.

  Την ως άνω επιλογή του Νομοθέτη ακολουθεί και το επίμαχο προς διαβούλευση Σ/Ν στο άρθρο 8 αυτού. Ωστόσο, στον τομέα της Ελληνικής παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, είναι συνήθης η λειτουργία αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών οικονομικού σκοπού (Α.Μ.Κ.Ε.), οι οποίες δεν θεωρούνται επιχειρήσεις με την στενή έννοια του νόμου, ήτοι δεν επιδιώκουν το κέρδος, δεν έχουν την εμπορική ιδιότητα και δεν λαμβάνουν τις μορφές που απαιτεί το ως άνω άρθρο (ατομική επιχείρηση, εμπορική εταιρεία κλπ.).

  Παρά ταύτα, ο Κανονισμός 651/2014, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, Άρθρο 1 ορίζει την επιχείρηση, ως κάθε οντότητα, ανεξάρτητα από την νομικής της μορφή, που ασκεί οικονομική δραστηριότητα. Στον ως άνω Κανονισμό εστηρίχθη και ο Ν. 4399/2016. Όμως, συνέστειλε το πεδίο των προς ενίσχυσιν δικαιούχων, ώστε οι Α.Μ.Κ.Ε. να μην εντάσσονται στους δικαιούχους, παρ’ ότι ασκούν οικονομική δραστηριότητα. Προς τούτο πρέπει στο άρθρο 5 του Ν. 4399/2016 να προστεθεί εξαίρεση για τις Α.Μ.Κ.Ε. και να θεωρηθούν και αυτές δικαιούχοι ενισχύσεων για παραγωγή οπτικοακουστικών έργων.

  Συνακόλουθα στο άρθρο 5 του Σ/Ν στην περίπτωση (αα) για τις εγχώριες παραγωγές, δεν πρέπει να προβλέπονται ειδικές ενισχύσεις περιοριστικά μόνον για επιχειρήσεις παραγωγής, αλλά για επιχειρήσεις 1) προ-παραγωγής (ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων), 2) παραγωγής και 3) μετα-παραγωγής έως και τεχνικής επεξεργασίας και διανομής οπτικοακουστικών έργων, ώστε να θεσμοθετείται ρητώς ένα διευρυμένο πλαίσιο των οικονομικών φορέων που ασκούν τις ως άνω δραστηριότητες.

  2. Επιλέξιμες δαπάνες
  Ο Κανονισμός 651/2014 στο άρθρο 54 παρ. 5 προβλέπει ευρύτατο πλαίσιο επιλεξίμων δαπανών: ενισχύσεις παραγωγής και έξοδα για την βελτίωση της προσπελασιμότητος για ΑΜΕΑ, ενισχύσεις προ-παραγωγής και ενισχύσεις διανομής-προωθήσεως οπτικοακουστικών έργων.

  Το προς ψήφισιν Σ/Ν, όμως, στο άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 4 του ειδικού καθεστώτος) δημιουργεί ασάφεια ως προς τις δαπάνες παραγωγής και μετα-παραγωγής/τεχνικής επεξεργασίας, ώστε δίδεται η εντύπωση ότι αυτές δεν εντάσσονται στις επιλέξιμες δαπάνες, καθώς αλλού γίνεται λόγος για παραγωγή και αλλού για μετα-παραγωγή/τεχνική επεξεργασία. Αυτό το σημείο πρέπει να τύχει διευκρινίσεως. Πρέπει δηλαδή, πέραν των άλλων δαπανών (για δικαιώματα, μισθολογικό κόστος και προμήθεια υλικών), το σκέλος της παραγωγής (περίπτωση β’) να αναλυθεί σε δαπάνες που αφορούν άμεσα την προ-παραγωγή, συγγραφή σεναρίου και ανάπτυξη οπτικοακουστικών έργων, την παραγωγή, την εκτέλεση παραγωγής, την μετα-παραγωγή και τεχνική επεξεργασία, καθώς και την διανομή, σύμφωνα και με το πλαίσιο του ως άνω Κανονισμού.

  3. Είδος ενισχύσεως
  Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4399/2016 η ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων μπορεί να λάβει είτε την μορφή επιχορηγήσεως είτε την μορφή φοροαπαλλαγής είτε την μορφή καλύψεως του μισθολογικού κόστους, είτε άλλες μορφές.

  Με το άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 5 του ειδικού καθεστώτος) η ενίσχυση λαμβάνει κατ’ αρχήν την μορφή επιχορηγήσεως. Βέβαια στο προστιθέμενο άρθρο 4, ως προανεφέρθη, προεβλέφθη και το μισθολογικό κόστος. Άρα εν προκειμένω πρέπει να γίνει ρητή πρόβλεψη ότι η ενίσχυση λαμβάνει τόσο την μορφή της επιχορηγήσεως όσο και την μορφή καλύψεως του μισθολογικού κόστους.

  Στις μορφές αυτές πρέπει να προστεθεί και η φοροαπαλλαγή ως ορίζεται στο άρθρο 10 παρ. 1α του Ν. 4399/2016. Και τούτο, διότι είναι πολύ σημαντικό η εγχώρια παραγωγή οπτικοακουστικών έργων να είναι ελκυστική και να προσφέρει κίνητρα σε ξένους παραγωγούς.

  Πέραν των ανωτέρω πρέπει να προστεθεί ως ειδική μορφή ενισχύσεως του άρθρου 12 Ν. 4399/2016 και η άδεια λήψεως σκηνών σε οποιονδήποτε Δημόσιο χώρο και ιδίως τους αρχαιολογικούς, η οποία και θα δίδεται αυτομάτως άμα τη αποφάσει εντάξεως στο ειδικό καθεστώς.

  Τέλος πρέπει να προβλεφθεί η με δόσεις καταβολή της επιχορηγήσεως -κατόπιν προσκομίσεως αντιστοίχων δικαιολογητικών- και όχι η εφάπαξ καταβολή. Τούτο είναι αυτονόητο ιδίως για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν ανάγκη άμεσης ρευστότητος για την απρόσκοπτη διεξαγωγή των γυρισμάτων.

  4. Ύψος ενισχύσεως
  Όσον αφορά στο ύψος των ενισχύσεων, αυτό στο άρθρο 4 και το άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 6 του ειδικού καθεστώτος) του Σ/Ν έχει ορισθεί στο 25% και έως του ποσού των πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Ωστόσο η αντίστοιχη Κοινοτική μέγιστη ένταση ενισχύσεως αγγίζει το 50% και σταδιακά έως και το 100% για τα δύσκολα οπτικοακουστικά έργα (Κανονισμός 651/2014 Άρθρο 54). Σε αυτά τα ποσοστά πρέπει να προσαρμοστεί και το ύψος της ενισχύσεως του παρόντος Σ/Ν.

  5. Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.
  Όσον αφορά στο Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., αυτό έχει ήδη συσταθεί με τον περίφημο Ν. 4339/2015 για τις τηλεοπτικές άδειες. Με το άρθρο 45 παρ. 3 προβλέπεται ότι το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. μπορεί να αναλαμβάνει προγράμματα ενισχύσεων. Με τα άρθρα 46-49 του ιδίου Νόμου προβλέπεται η στελέχωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. από εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομίας, Πολιτισμού, Παιδείας κ.α. Συνεπώς δεν συμμετέχουν άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου ή του Κινηματογράφου.

  Ο ρόλος του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. με το προς ψήφισιν Σ/Ν ενισχύεται. Το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθίσταται το κεντρικό όργανο, το οποίο θα συλλέγει τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά και θα υλοποιεί τις ενισχύσεις. Δεν καθίσταται σαφές, όμως, εάν το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. είναι ο φορέας που αξιολογεί τα προς ένταξιν επενδυτικά σχέδια. Διότι το προς ψήφισιν Σ/Ν παραπέμπει στο άρθρο 14 Ν. 4399/2016, στο οποίο ο αρμόδιος για την αξιολόγηση είναι ο αξιολογητής του Μητρώου του άρθρου 24 του ως άνω Νόμου. Τούτο πρέπει να διευκρινιστεί ευκρινώς.

  Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταστεί σαφές ότι τα προς αξιολόγησιν οπτικοακουστικά έργα είναι πρωτίστως καλλιτεχνικές δημιουργίες. Για τον λόγο αυτό πρέπει να τύχουν αξιολογήσεως από άτομα αναγνωρισμένου κύρους και με εμπειρία στον χώρο των οπτικοακουστικών παραγωγών. Προς αυτήν την κατεύθυνση το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. πρέπει να στελεχωθεί όχι μόνον από εκπροσώπους συναρμοδίων Υπουργείων, αλλά πρωτίστως από άτομα του Κινηματογράφου, των οπτικοακουστικών παραγωγών και του καλλιτεχνικού χώρου.

  6. Χαρακτήρας των έργων
  Με το άρθρο 8 (προστιθέμενο άρθρο 1 του ειδικού καθεστώτος) του προς διαβούλευση Σ/Ν ορίζεται το αντικείμενο της ενισχύσεως. Συναφώς, δίδεται ένας ευρύτατος ορισμός, ώστε να περιληφθεί κάθε δυνατή μορφή οπτικοακουστικού έργου και κάθε μέσο διανομής.

  Ως προελέχθη, η οπτικοακουστική παραγωγή είναι πρωτίστως μία καλλιτεχνική διαδικασία. Όμως, από το ως άνω άρθρο λείπει ο καλλιτεχνικός και Κινηματογραφικός προσανατολισμός του έργου. Αντικατοπτρίζεται, δε, η διάθεση του Νομοθέτη να μεταχειριστεί τα ως άνω έργα όχι ως καλλιτεχνικές δημιουργίες, αλλά ως αναπτυξιακά πλάνα, παρ’ ότι με τον Κανονισμό ΕΕ 651/2014 περί ενισχύσεων, τα καθεστώτα ενισχύσεων για οπτικοακουστικά έργα έχουν ενταχθεί στις «Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και την διατήρηση της κληρονομιάς». Για τον λόγο αυτό και για να καταστούν σαφή τα ως άνω σε επίπεδο ερμηνείας και εφαρμογής του Νόμου, στον τίτλο του Κεφαλαίου ΙΔ’ που προστίθεται στον Ν. 4399/2016 πρέπει να προστεθεί η ενίσχυση της παραγωγής «Κινηματογραφικών και οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα».

  7. Κριτήρια επιλεξιμότητος
  Φρονούμε ότι η πρόβλεψη κριτηρίων επιλεξιμότητος πολιτιστικών και όχι οικονομικών συνάδει με τον καλλιτεχνικό προσανατολισμό που εξετέθη στην αμέσως προηγουμένη θέση. Τυχόν ύπαρξη οικονομικών κριτηρίων και διαχωρισμός των επιχειρήσεων παραγωγής σε μικρές-μεσαίες-μεγάλες θα ερχόταν σε αντίθεση με τον ως άνω προσανατολισμό. Επί πλέον θα δημιουργούσε και προβλήματα, διότι θα μπορούσαν να αποκλειστούν από μία υψηλή επιχορήγηση οπτικοακουστικά έργα ιδιάζουσας καλλιτεχνικής αξίας και να προκρίνονταν άλλα με μόνο κριτήριο τον κύκλο εργασιών της επιχειρήσεως που τα παράγει.

  Πάρα ταύτα η μοριοδότηση των κατηγοριών των κριτηρίων πάσχει. Στους σκοπούς του προς ψήφισιν Σ/Ν συγκαταλέγεται η ενίσχυση της Ελληνικής οπτικοακουστικής βιομηχανίας. Ακολούθως, ανατρέχοντας στα κριτήρια επιλεξιμότητος βλέπουμε ότι η κατηγορία Α περί περιεχομένου και η κατηγορία Β περί βασικών συντελεστών περιλαμβάνουν τόσο το Ελληνικό όσο και το Ευρωπαϊκό στοιχείο. Οι δύο αυτές κατηγορίες λαμβάνουν μοριοδότηση 45 και 30 αντιστοίχως, ήτοι συνολικώς 75. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής, που περιλαμβάνει μόνον το Ελληνικό στοιχείο και που θα έπρεπε να πριμοδοτηθεί για την τόνωση της Ελληνικής παραγωγής, λαμβάνει μοριοδότηση μόλις 25. Για τον λόγο αυτόν πρέπει να αναθεωρηθεί η ως άνω μοριοδότηση. Η κατηγορία Γ περί παραγωγής πρέπει να λάβει μοριοδότηση τουλάχιστον 40 με τις άλλες δύο κατηγορίες να μοιρασθούν μοριοδότηση 30 μορίων.

  Τέλος, προσθήκη πρέπει να γίνει στην Β κατηγορία των βασικών συντελεστών του έργου. Εκεί, στην περίπτωση Β.2 απουσιάζει η ειδικότητα του ηχολήπτη (production sound mixer). Ο ηχολήπτης είναι βασικότατος συντελεστής σε μια παραγωγή οπτικοακουστικού έργου. Προς τούτο πρέπει να προστεθεί και αυτή η ειδικότης βασικού συντελεστή.

  ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

 • Επιτέλους θα ενισχυθούν οι κινηματογραφικές παραγωγές στη χώρα μας. Επιβάλλεται ως κίνητρο εκσυγχρονισμού.

 • 7 Μαρτίου 2017, 15:53 | Μιλτιαδης Μακρης

  ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

  Είναι πολύ θετικη η παροχη οικονομικων κινητρων τοσο για τις ελληνικες οσο και για τις διεθνεις παραγωγες, αλλα εάν δεν λυθουν τα θεσμικα θεματα (όπως η καθιερωση του 12ωρου που ισχυει σε ολο τον κοσμο, η δυνατοτητα πληρωμης με εργοσημο, η γρηγορη αδειοδοτηση των γυρισματων, η αμεση επιστροφη του ΦΠΑ) ο νομος θα καταστει de facto ανενεργος.

 • 7 Μαρτίου 2017, 09:27 | Spiros Skouras

  Τι θα συμβει εαν εφαρμοστει ο νομος οπως προτεινεται στο προσχεδιο…

  ΚΑΜΜΙΑ διεθνης παραγωγη δεν θα ενταχθει στα κινητρα που προβλεπονται. Απλη αναγνωση του πινακα πολιτιστικων κριτηριων το επιβεβαιωνει.

  Θα υποβαλλονται τετραπλασιοι (τουλαχιστον) προυπολογισμοι απο το πραγματικο κοστος παραγωγης, θα εισπρατουν το 25% επιδοτηση και θα κανουν την παραγωγη με αυτα. Οτι γινεται δηλαδη και σημερα με τους φουσκωμενους προυπολογισμους προς το ΕΚΚ και την ΕΡΤ.

  Θα κατακλυσθει το ΕΚΟΜΕ απο εκατονταδες προτασεις μικρομηκαδων που θα ζηταν επιδοτηση για παραγωγες των 20.000 ευρω, (ωστε να τις κανουν με 5.000)

  Ολα τα καναλια θα «μετονομασουν» τα προγραμματα τους σε «τηλεταινιες» και θα κανουν αιτηση επιδοτησης.

  Το ΕΚΟΜΕ θα φρακαρει απο εκατονταδες αιτησεις για αδειες ληψης σκηνων, τις οποιες θα ειναι αδυνατο να διαικπεραιωσει.

  Θα πρεπει να προσληφθουν καμμια εκατοσταρια ατομα στο ΕΚΟΜΕ για προσπαθησουν να συντονισουν ολους τους εμπλεκομενους δημοσιους φορεις.

  Η Ελλαδα θα κερδισει το πρωτο βραβειο του μεγαλυτερου πινακα πολιτιστικων κριτηριων στην Ευρωπαικη Ενωση.

  Οσοι καταφερουν να ενταχθουν στην επιδοτηση θα παρουν ζεστο χρημα μετα απο 3-4 χρονια, οπως και στις υπολοιπες ενισχυσεις των αναπτυξιακων νομων

  Οσοι δουλεψουν σε επιδοτουμενες παραγωγες θα πληρωθουν μετα απο 3-4 χρονια

 • 6 Μαρτίου 2017, 12:39 | Βασίλειος Οκάμης

  “Eξ ελαχίστων και απλουστάτων υποθέσεων δεικνύναι τα ζητούμενα” Πυθαγόρας
  Διαβάζοντας το νομοσχέδιο και τις παρατηρήσεις μέχρι και 6/3/17 ότι είχε ανεβεί από τον διαχειριστή, κατανόησα μεν το πνεύμα του νομοθέτη, όχι όμως τις ιδιαίτερες ελλείψεις και αντιφάσεις.

  Θα επιχειρήσω χρησιμοποιώντας την λογική να καταδείξω ορισμένα χρήσιμα σημεία για το καλό της διαβούλευσης.

  Το παρόν νομοσχέδιο φαίνεται να επιχειρεί να δημιουργήσει ένα θεσμικό πλαίσιο, και κίνητρα για της Μεγάλες Ξένες Παραγωγές που θέλουν έρθουν στην χώρα. Θέλουν να έρθουν αλλά δεν την επιλέγουν γιατί δεν έχουν φορολογικά ή άλλα οικονομικά κίνητρα.
  Ας δούμε μερικές ελλείψεις ή αντιφάσεις:

  1. Το Ε.Κ.Κ. έχει επανδρώσει πρόσφατα την θέση του Διευθυντή του Film Commission Office αν και έπρεπε να το είχε κάνει αυτό από το 2010 όπως ήταν γραμμένο στα άρθρα του. Ερωτήθηκε το Ε.Κ.Κ. που υπάγεται σε άλλο υπουργείο αλλά δραστηριοποιείται αντίστοιχα στον ίδιο τομέα?

  2. Το Ε.Κ.Κ. πρόσφατα, πριν την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή Film Commission, είχε διεξάγει “πληρωμένη έρευνα” από αναγνωρισμένη εταιρεία του εξωτερικού, που θα εξέδιδε ένα πόρισμα-προτάσεις, σε σχέση με τις ανάγκες τις χώρας για την σωστή οργάνωση και την ανταγωνιστικότητα της Ελλάδας σε αντιπαράθεση με τις γειτονικές χώρες. Εκλήθησαν μεμονωμένοι επαγγελματίες και εταιρείες στα γραφεία και κατέθεταν εμπειρίες και απόψεις επί τριημέρου! Αυτή η έκθεση διαβάστηκε από τους συντάκτες του παρόντος?

  3. Υπάρχει περίπτωση στου Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης να μην ξέρουν ότι το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. που ετοιμάζουν θα έχει σε κάποια θέματα συναρμοδιότητα με το Ε.Κ.Κ.?

  4. Όπως όλοι ξέρουν πολύ καλά στην χώρα μας, η συναρμοδιότητα ακυρώνει την οποιαδήποτε αρμοδιότητα, καθώς δεν έχουμε δημόσιους υπαλλήλους που σπεύδουν στην ανάληψη των ευθυνών και των αρμοδιοτήτων, αλλά συνήθως παραιτούνται των αρμοδιοτήτων τους είτε των ευθυνών τους.

  5. Πιθανώς να έρχεται μία θεαματική κατάργηση του Ε.Κ.Κ., δεδομένου ότι έχει απωλέσει την αυτοχρηματοδοτική του διάσταση με την κατάργηση του φόρου θεαμάτων, ως δήθεν απαίτηση των Θεσμών, για την ΜΗ ύπαρξη φόρων προς τρίτους….

  6. Η στελέχωση του εν λόγω Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. έχει ήδη ξεκινήσει!!! και μάλιστα αναζητώντας κάποιους από τους δημοσίους υπαλλήλους που ήδη υπάρχουν αλλού!!!, και έχουν εμπειρία Δημοσίου, και με ένα μικρό λογικό άλμα θα υποθέσω ότι δεν θα ζητηθεί ουδείς που να έχει σχετική εμπειρία, άρα αυτό που είναι κρίσιμο νομοσχέδιο για την ανάπτυξη, θα πέσει σε χέρια άσχετων πάλι. Ιδού η πρόσκληση για στελέχωση του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. :
  http://www.opengov.gr/home/2016/04/25/6934 , και ιδού οι ικανότητες του υποψηφίου όπως ζητούνται τα παραθέτω με copy paste ανέγγιχτα:
  Β. Νόμιμες προϋποθέσεις, Ουσιαστικά προσόντα.
  Οι υποψήφιοι για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου του Δ.Σ και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε, πρέπει να διαθέτουν κατ’ ελάχιστο, τα κατωτέρω τυπικά και ουσιαστικά προσόντα:
  Β 1. Να έχουν την ιδιότητα είτε του μόνιμου δημοσίου υπαλλήλου είτε του υπαλλήλου του Δημοσίου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, (Δηλαδή να είναι μόνιμος ή να είναι ήδη συμβασιούχος του Δημοσίου! – οι ημέτεροι που λέγεται… Δηλαδή ο Ταγματάρχης της ΕΡΤ ή ο Καραντινάκης που τα είχε πάει καλά- έτσι λέγανε όλοι!?, αλλά τις 4 διευθυντικές θέσεις που περιέγραφε ο Νόμος 3905 δεν τις πλήρωσε ποτέ. Δηλαδή ήταν καλός, αλλά δεν τηρούσε τον Νόμο 3905 με βάση τον οποίο επανεκκίνησε το Ε.Κ.Κ.)
  Β 2. Nα είναι επιστήμονες εγνωσμένου κύρους
  (δηλαδή ο Σιμόπουλος και ο Νανόπουλος της N.A.S.A.)
  Β 3. Nα είναι κάτοχοι πτυχίου ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής και κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου της αλλοδαπής,
  (Α μάλιστα, αλλά δεν διευκρινίζεται αν ψάχνουν για πτυχιούχο με σχετικό πτυχίο! Άραγε πώς θα υπάρχει κάποιος με εμπειρία και σχετικό πτυχίο ήδη υπάλληλος στο Δημόσιο?, όταν θα είχε διοριστεί για ανάγκες άλλης λειτουργικής θέσεως? Αλήθεια αν είχε σχετικό πτυχίο γιατί τον είχαν σε θέση που χρειάζονταν να έχει ένα άλλο πτυχίο? Και άραγε η εμπειρία που έχει θα είναι η ενδεικνυόμενη σε σχέση με αυτή την θέση που θα κληθεί να καλύψει?)
  Β 4. Να γνωρίζουν σε άριστο βαθμό την αγγλική ή γαλλική ή γερμανική γλώσσα,

  Β 5. Να διαθέτουν αποδεδειγμένη διοικητική εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών, καθώς και εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και τον σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε
  (Λογικά λοιπόν επανέρχεται δηλαδή να είχαν εργαστεί στην ΕΡΤ, στο ΕΚΚ ή σε κάποιο Φεστιβάλ (Ελληνικό/Αθηνών/Επιδαύρου/Θεσσαλονίκηςς) ή σε κάποιον Φορέα του ΥΠ.ΠΟ. ΤΟΥΡ που στελεχώνεται με ιδιώτες τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή ανακύκλωση προσώπων. Όταν η “Συριζέικη” Αριστερά , αποκαταστεί στον κρατικό μηχανισμό την “Πασοκοκρατία”, τότε πρέπει να ακουστεί “ο αγώνας τώρα δικαιώνεται”.)
  Β Επισημαίνεται ότι επαγγελματική και διοικητική εμπειρία σε θέματα συναφή με την αποστολή και το σκοπό του Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. καθώς και τυχόν ειδική εμπειρία στην ψηφιακή τεχνολογία και την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού θα ληφθεί ιδιαιτέρως υπόψη.
  (…………………………………αυτό είναι πλεονασμός κ Παππά)

  6. Με τα παραπάνω δύο σημεία, δηλαδή το 4 & 5, και χρησιμοποιώντας το εργαλείο της λογικής, κατανοούμε ότι ΔΕΝ θέλουν οι ίδιοι οι συντάκτες να επιτύχει ο Νόμος-πλαίσιο.

  7. Από πολλές πλευρές συγγραφέων φαίνεται ότι υπήρξε βιασύνη στην κατάθεση του Ν/Σ, τόσο για τις αντιφάσεις, όσο και για τις ελλείψεις γνώσεων (περί του χώρου) των Νομοθετούντων.

  Από την πλευρά των συμμετεχόντων στην διαβούλευση είδα ότι:

  8. Η ΕΑΚ/PACT θεωρεί σχεδόν ότι όλο το νομοσχέδιο είναι για τα σκουπίδια, οπότε αφού της έτυχε να γίνει διαβούλευση, σκέφτηκε να νομοθετήσει εξ ολοκλήρου και κατέβασε σε τεύχη ένα νομοσχέδιο, (για όσους κατανοούν το παλεύει εκ των έσω) όπου δεν αρέσκονται μόνο σε εισηγήσεις, αλλά κατέθεσαν μνημόνιο συνεννόησης που αφορά την δική της ορολογία ? ! Δηλαδή μιλάμε για Μεγάλη Σκέψη.

  9. Ο κ Ταραβήρας έχει όλα τα προσόντα και τις γνώσεις να ήταν ο ειδικός σύμβουλος έως και ο Συντάκτης του νομοσχεδίου, δυστυχώς δεν θα μπορέσει να βοηθήσει περισσότερο, καθώς δεν φαίνεται να στηρίζεται από κάποιους Φορείς. Επίσης είναι φως-φανάρι ότι ούτε στο Υπουργείο, ούτε στην Γενική Γραμματεία τον γνωρίζαν για να τον συμβουλευθούν. Ποσώς δεν τους απησχόλησε ότι έχει ξαναγίνει διαβούλευση περί της ενισχύσεως της κινηματογραφικής τέχνης και άρα υπήρχαν τοποθετήσεις σημαντικές που αφορούσαν τα ίδια τα Οπτικοακουστικά θέματα!

  10. Ο κ Παπαδόπουλος περισσότερο από όλους αναμενόταν να παρέμβει με τον θεσμικό του ρόλο ως Πρόεδρος της Εταιρείας Ελλήνων Σκηνοθετών , αλλά και προσωπικά αφού έχει εκτεθεί στα κοινά και του οφείλεται μία επανόρθωση για την σχετική ταλαιπωρία με την μή υπογραφή της κάλυψης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ε.Κ.Κ. (ο κ Παπαδόπουλος μπορεί να είναι ΜΙΑ επιλογή για τον Ε.Κ.Ο.Μ.Ε.- έχει θητεύσει σε ΔΣ της ΕΡΤ εποχής κ Ταγματάρχη! Ο κ Ταγματάρχης φαίνεται να είναι ο πιο εδεδειγμένος!, έχει περισσότερη εμπειρία και είναι πιο Πασόκος)

  11. ο κ Ξένος φαίνεται ότι προέρχεται από τις τάξεις του Σ.Α.Π.Ο.Ε. , που διαφωνούσαν με τις κοινές αναρτήσεις της ΕΑΚ/PACT και του Σ.Α.Π.Ο.Ε. , ενώ θεματοποίησε την εύλογη απορία των κοινών αναρτήσεων? Και μάλλον δικαιώθηκε. Απέμεινε η PACT μόνη σε τίτλο. Άραγε είχαν κοινή στρατηγική και τριχοτομήθηκαν? Ο δε Σ.Α.Π.Ο.Ε. σίγησε και ουδένα σχόλιο πλέον κατέθεσε.

  12. ο κ Καραγιώργος βρίσκεται πολύ πιο κάθετος και τόσο “αμερικάνος”, που μπορεί να μην ξέρει τίποτα για την Ευρωπαϊκή νομοθεσία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε ακόμα μέλη κ. Καραγιώργο – δεν βγήκαμε ακόμα, περιμένετε λίγο…

  13. Ένας κατεξοχήν φορέας Σύνδεσμος Ελλήνων Παραγωγών Κινηματογράφου, Τηλεόρασης και Βίντεο (ΣΕΠΚΤΒ), άνευ απόψεως!, κι ενώ θα έπρεπε να είχε βαρύνοντα λόγο, αφού το Ε.Κ.Ο.Μ.Ε. φαίνεται ότι φτιάχνεται για να βοηθήσει το τηλεοπτικό τοπίο, αφού για την σύνταξη των οικονομικών ενισχύσεων, αναζητήθηκε ο δρόμος μέσα από το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης . Μπορεί αυτοί που θα είναι οι πιο ωφελημένοι, να τηρούν σιγήν ιχθύος, αφού το νομοσχέδιο θα δώσει ώθηση στον τομέα της αγοράς που δραστηριοποιούνται.

  14. Ως ανέκδοτο όμως ήταν η ανάρτηση του σωματείου των τεχνικών (Ε.ΤΕ.Κ.Τ.-Ο.Τ. , όπου Ο.Τ. σημαίνει Οπτικοακουστικού Τομέα), που βλέπει να γίνονται αναρτήσεις για την πλήρη αλλαγή των εργασιακών όρων, όσο των συνθηκών από την PACT
  copy paste:
  Όσον άφορα τους Περιστασιακά Απασχολούμενους (όπου περιστασιακά απασχολούμενοι είναι όλοι στον Οπτικοακουστικό Τομέα εκτός των Στούντιο και των Τηλεοράσεων), συμφώνα με τα ισχύοντα θα πρέπει και αυτοί να προσλαμβάνονται μέσα από μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, γεγονός που αποτρέπει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλων παραγώγων όπου θα πρέπει όντος 2-3 ημερών να προσληφθούν 200-300 άτομα. Γεγονός πρακτικά αδύνατον. (ομολογία ότι θα αφήνουν ανασφάλιστους κάποιους)
  Για λυθεί το πρόβλημα των Περιστασιακά Απασχολούμενων κάναμε μια σχετική πρόταση στο ΣΕΠΕ/Υπουργειο Εργασίας πριν από 7 χρόνια, όπου προτείναμε η πληρωμή των περιστασιακά εργαζομένων να γίνεται με εργόσημο. (Για όσους δεν το κατάλαβαν, τι λέει και τι εννοεί)
  Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και το επαγγελματικό σωματείο των εργαζομένων στην παράγωγη (ΕΤΕΚΤ) έχει ζητήσει με παρέμβαση του στο Υπουργείο Εργασίας την καθιέρωση του 12ωρου, σαν βασική ημερήσια απασχόληση στην παράγωγη Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων.
  (δηλαδή ότι τα έχουνε βρει μετξαύ τους!! για 12ωρο ως βάση εργασίας
  Τελικά η Ε.ΤΕ.Κ.Τ.-Ο.Τ. παρεμβαίνει διευκρινίζοντας τους όρους που είχε κάνει την πρόταση- χωρίς να αναφερθεί στα υπόλοιπα μείζονα θέματα των εργασιακών.)
  copy paste:
  3) Για να διασφαλιστεί η πιστότητα του παραγόμενου οπτικοακουστικού έργου πρέπει να υπάρξει μητρώο παραγωγών και μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών συντελεστών.
  Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η Ένωσή μας (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) έχει εισηγηθεί ως προς το εργασιακό καθεστώς των τεχνικών, για λόγους ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα εξής:
  «Εισήγηση για απασχόληση εργαζομένων πέραν του οκταώρου ΜΟΝΟ για τεχνικούς κινηματογράφου – τηλεόρασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που παρέχουν περιστασιακή – εξαρτημένη εργασία:
  Προτείνεται για επενδυτικούς / ανταγωνιστικούς λόγους και με γνώμονα την παγκόσμια αγορά εργασίας, καθεστώς (10) δεκάωρου ή (12) δωδεκάωρου, όπως ισχύει παγκοσμίως, με βάση πάντα το οκτάωρο, προσμετρώντας αυτές ως υπερωριακές ώρες και μετά από αίτηση του παραγωγού στο αρμόδιο ΣΕΠΕ για υπερεργασία σε συγκεκριμένο έργο.
  Σημείωση: Η 1 ώρα εκ των 12 είναι παύση εντός του ωραρίου για προσφερόμενο γεύμα εργασίας προς όλο το συνεργείο, τους ηθοποιούς και τους συμμετέχοντες βοηθητικούς (το γεύμα ισχύει και σήμερα, όπου στο 8ωρο είναι ½ ώρα διάλειμμα).»
  Λένε ότι, έχουν κάνει πρόταση για καθεστώς 10ωρου ή 12ωρου. Μα οι 10 ώρες είναι ήδη νόμιμες και το υπουργείο αναγνωρίζει και 1 παράνομη αλλά επιτρεπόμενη και αν σε πιάσουν θα πρέπει να πληρώσεις τις σχετικές κυρώσεις…. (αυτά λέει η εργατική νομοθεσία κύριοι) Δηλαδή κύριοι η ανάπτυξη θα έρθει με μία ακόμα υπερωρία η οποία αντιστοιχεί στην ώρα του φαγητού?

  Εν κατακλείδι, και σε σχέση με την παραπάνω εικόνα των συμμετεχόντων αλλά και του Νομοθέτη θα χρησιμοποιήσω το ξυράφι του Οκαμ:
  Among competing hypotheses, the one with the fewest assumptions should be selected .
  «Κανείς δεν θα πρέπει να προβαίνει σε περισσότερες εικασίες από όσες είναι απαραίτητες».
  Κινηματογραφικά ειπωμένο “το ξυράφι του Όκαμ” από τον Arthur Conan Doyle.
  “Once you eliminate the impossible, whatever remains, no matter how improbable, must be the truth”.
  Όταν ξεχωρίσεις το Αδύνατον, ότι απομένει, ασχέτως πόσο απίθανο φαίνεται, πρέπει να είναι η Αλήθεια.

  Σε μία τελική εκτίμηση, η διαβούλευση γίνεται για να υπάρχει το άλλοθι της επικοινωνίας με τους ενδιαφερόμενους.
  1. Έτσι συζητώντας για τα άρθρα του Νομοσχεδίου, ουδείς θα ασχοληθεί με τις αργομισθίες του Νέο θεσμοθετούμενου Ε.Κ.Ο.Μ.Ε., να μην καταλάβει κανείς ότι δημιουργούνται θέσεις για να βολεύονται οι ημέτεροι.

  Μία δεύτερη τελική εκτίμηση, δεν γίνεται για να βοηθήσει τις ξένες παραγωγές να έρχονται με κίνητρα σύγχρονα, αλλά για να δώσει ενίσχυση για παραγωγή προγραμμάτων για την τηλεόραση!
  2. Δηλαδή να βοηθήσει τους καναλάρχες (με ενίσχυση) να παράγουν τα έργα που θα παίζουν στου “αδειοδοτημένους σταθμούς της αριστεράς”.

  Και μία τρίτη, ότι το προπέτασμα καπνού του δήθεν ΝΟΜΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων, με μία ελλειμματική αντιγραφή του νόμου της Μάλτας (έτσι λέει ο κ Ταραβήρας), ώστε να φτιάξει ένα εργαλείο για να χρηματοδοτούνται τα προγράμματα της Ελληνικής τηλεόρασης και οι Ευρωπαϊκές ταινίες και συμπαραγωγές και εναρμόνιση με Ε.Ε..
  3. Όποιος άλλος ενδιαφέρεται είτε είναι Αμερικάνος, είτε Άραβας, είτε Ινδός, είτε Κινέζος, είτε Αυστραλός, είτε Βρετανός (σε λίγο) ακούσει και point system , πλαίσιο μοριοδοτήσεων ενίσχυσης κλπ θα πάει κάπου αλλού στην Μεσόγειο ή και στον Κόσμο.

  4. Θα πάνε εκεί όπου δίνουν για Επιλέξιμες Δαπάνες ένα συγκεκριμένο ποσοστό %, σχεδόν χωρίς κανένα όριο ποσού.

  5. Το παραπάνω σημαίνει ότι δεν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, ούτε να έχουμε εισροή συναλλάγματος. Οπότε επανέρχομαι ότι οι νομοθέτες δεν θέλουν να επιτύχει στους σκοπούς του ο Νόμος – Πλαίσιο.

 • 4 Μαρτίου 2017, 07:45 | Πάρης Καραγιώργος

  Χαιρετίζω την Απόφαση του Υπουργείου να νομοθετήσει την ενίσχυση των οπτικοακουστικών γενικότερα έργων κι όχι μόνο των κινηματογραφικών.

  Στις παρατηρήσεις μου θα προσθέσω ότι οι προσπάθειες που έχουν γίνει από το 2007 και μετά, δεν έχουν τελεσφορίσει ούτε ώς προς το να υπάρξει πλήρες νομοθετικό πλαίσιο, πχ δωρεές και χορηγίες σε παραγόμενα έργα, ούτε ως προς αυτές καθ’ αυτές τις διατάξεις να είναι είτε λειτουργικές, είτε αποδοτικές. Δηλαδή υπήρξαν και προσπάθειες που έγιναν αλλά ως προβληματικές δεν έφεραν αποτέλεσμα.

  Στο οπτικοακουστικό χώρο τα πάντα κρίνονται όμως όχι από τις προθέσεις αλλά από το αποτέλεσμα και μόνο.

  Ως πρώτο ζητούμενο λοιπόν ωφείλει να είναι το αποτέλεσμα(αυτό που θεωρούμε ότι θα επιφέρει) ο Νόμος που σχεδιάζεται και είμαστε στην Διαβούλευση.

  Ειναι λοιπόν συμαντικό ο Νόμος να είναι πλήρης, να εμπεριέχει και ενσωματώνει ότι άλλο υπάρχει στην νομοθεσία-ότι είναι αντιφατικό λόγω παλαιότητας, να το καταργεί ρητά-, να προβλέπει τους ορισμούς (σε ίδια έργα με άλλη ονομασία), που έχουν δοθεί σε άλλους νόμους, όπως επίσης και την δράση των Φορέων που θα δημιουργήσει ώστε να μην δημιουργούνται στον ίδιο χώρο επάλληλοι ή συγκρουόμενοι Φορείς που δραστηριοποιούνται για τους ίδιους ή όμοιους σκοπούς.

  Ως προς αυτά έχουν ήδη καταθέσει απόψεις τους με πολλές παρατηρήσεις που ωφείλει να επανεξετάσει ο νομοθέτης οι κκ Μάνου , Ξένος, και κυρίως ο κ Ταραβήρας, ενώ και οι ΣΑΠΟΕ, PACT , Σκουρογιάννης και ο κ Σαμιώτης προσθέρουν ιδέες για την ευρύτητα και την πληρότητα που θα πρέπει να έχει η Νεα νομοθεσία ως Νόμος-πλάισιο.

 • 3 Μαρτίου 2017, 19:53 | Dimitris Efstathiou

  Αξιότιμοι κυρίες κ κύριοι της PACT, διαπιστώνουμε πραγματικά την αγωνίας σας να εμφανιστείτε ως το προεξάρχον σωματείο κ ως οι μεγαλύτεροι εργοδότες του κινηματογραφικου χωρου παρότι στην ιστοσελίδα σας δεν προκύπτει κάτι τετοιοι αλλα ουτε και απο την πράξη.
  Μια απλή ερώτηση σας θετουμε και θα θέλαμε μια απαντηση.
  Γιατι φυλλοροείτε σιγα σιγα στις αναρτήσεις σας;
  Ξεκινήσατε να ανεβάζετε αναρτήσεις αρχικά ως ΕΑΚ (=ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ) / PACT / ΣΑΠΟΕ (= Συνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών Οπτικοακουστικών Εργων) από κοινού, λες κ εχετε κοινά συμφεροντα εσεις οι 2, δηλ.  PACT και ΣΑΠΟΕ με την ΕΑΚ, ακόλουθα ο ΣΑΠΟΕ  δεν εμφανίζεται αλλά μείνατε εσεις με την ΕΑΚ όλως περιέργως και τελικά εδω εμφανιζεστε μονοι σας ως PACT. Τι συμβαινει σχετικά με τις θέσεις αναφορικά με το νομοσχεδιο;
  Θα διαφωτίσετε την κινηματογραφική κοινότητα ως προς τις επιδιώξεις σας και απόψεις σας κ ακολούθως τον νομοθέτη, που διαβαζει τα σχόλια σας γιατι μας εχετε μπερδέψει με αυτες τις συμπεριφορές. Μιλάτε κ για τα 3 σωματεία, για εσας κ την ΕΑΚ…για ποιους τελος πάντων;
  Δεν χρειάζεστε φυσικά αναρτησιόμετρο…. για τις αναρτήσεις σας.

  Ευχαριστούμε θερμά. 
  Φιλικά,
  Δ.Ε.

 • 3 Μαρτίου 2017, 10:44 | PACT

  κ. Ευσταθιου

  Προφανως εχετε καθε δικαιωμα να εκφερετε τις αποψεις σας σε ενα δημοσιο διαλογο, οπως και καθε ενας μας που ασχολειτε σοβαρα με την παραγωγη οπτικοακουστικων εργων.

  Ειναι απαραιτητο ομως πριν χρησιμοποιησετε τις αποψεις καποιου τριτου (ωστε να στηριξετε καποια «θεωρια συνωμωσιας») να τις εχετε διαβασει πρωτα.

  Μια απλη αναγνωση των αναρτησεων μας θα σας αποδειξει οτι σε καμμια περιπτωση δεν υποστηριζουμε τον προτεινομενο πινακα πολιτιστικων κριτηριων, πολυ περισσοτερο δε οσον αφορα την κατηγορια Γ. Μικρες (δυσκολες) Παραγωγες οπου προτεινουμε ιδιαιτερα ευνοικη μεταχειριση.

  Οσον αφορα τις Μεγαλες (διεθνεις) Παραγωγες η θεση μας ειναι πως η ενισχυση θα πρεπει να γινεται παραλληλα απο δυο πηγες. Λογω εισαγωγης νεων κεφαλαιων στην χωρα και λογω καλυψης ενος απλου πινακα πολιτιστικων κριτηριων, ο οποιος δεν δημιουργει τα προβληματα που και εσεις εντοπισατε.

 • 3 Μαρτίου 2017, 10:54 | PACT

  Θα ηταν καλο να γνωριζουμε εαν υπαρχει καποιο «αναρτησιομετρο» το οποιο επιτρεπει ή οχι την καταθεση παρατηρησεων στην διαβουλευση, απο «ασχετους» φορεις.

  Οι εταιρειες μελη της PACT ειναι παραγωγοι ή συμπαραγωγοι σε περισσσοτερες απο 130 κινηματογραφικες ταινιες, πλεον των εκατονταδων αλλων οπτικοακουστικων εργων καθε τυπολογιας.

  Ειναι αρκετο αυτο ή θα πρεπει να ζητησουμε την διαγραφη των αναρτησεων μας?

 • 2 Μαρτίου 2017, 17:09 | Dimitris Efstathiou

  Η Pact όπως αναφερει και στη ιστοσελίδα της http://www.pact.gr/

  είναι καθαρά μια ένωση εταιριών διαφήμισης και δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχεση με παραγωγές κινηματογράφου και τηλεόρασης (μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης, κινουμένου σχεδίου) όσο και αν ισχυρίζεται πιο κάτω ότι είναι το σωματείο ή ένωση που εκπροσωπει τον κινηματογραφικό / τηλεοπτικό χώρο.

  Επίσης στον ιστότοπό της pact: http://www.pact.gr/members/ , όπου απαριθμούνται τα μέλη της, επιβεβαιώνεται ότι οι εταιρείες αυτες ασχολούνται κυρίως ή αποκλειστικά με τη διαφήμιση και μερικές μόνο με το post production, με εξαίρεση 3-4 εταρειών μόνο που ασχολούνται και με κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές.

  Τίθεται λοιπόν το ερώτημα πως παρεμβαίνει η PACT στον δημόσιο διάλογο για ένα νομοσχέδιο που δεν άπτεται των δραστηριοτήτων της αλλά του ΣΑΠΟΕ, του συνδεσμου παραγωγών δλδ που ασχολειται με τις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές στην Ελλάδα και ετσι μόνο μπορει να απαντηθεί το ερώτημα και να λυθεί η απορία γιατί έχει παρεισφρήσει στο τωρινο σχέδιο νόμου η πρόβλεψη στις ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ και μάλιστα στην σελιδα 13, ότι για να είναι επιλέξιμη μια ταινία στην Κατηγορία Γ πρεπει να συλλέξει οπωσδήποτε τουλάχιστον 12 απο 25 πόιντς σε αυτην την κατηγορία απο το  post production που πρέπει υποχρεωτικά να γίνει όλο στην Ελλάδα, κατα παρέκλιση άλλων αναλογων νόμως χωρών της Ε.Ε. και ιδιαιτερα εκεινων στις οποίες δυστυχώς προσελκύονται οι μεγάλες παραγωγές απο ΗΠΑ και Βόρειο Ευρώπη, δηλαδή στην Μάλτα, Τσεχία, Ουγγαρία κλπ., όπου δεν υποχρεώνονται οι αλλοδαπές παραγωγές να κάνουν το post production σε συτες για να συλλλέξουν πόντους αλλά εμπίπτουν με αλλη πιο ελαστική πριμοδότηση στο πλαίσιο του επενδυτικου νόμου της κάθε χώρας.

  Αυτο αναφερεται και σε σχόλια άλλου σχολιαστή της διαβούλευσης.

  Οπότε τίθεται το ερώτημα αν η PACT εχει συμπραξει με κάποιο τροπο στην διαμόρφωση του παρόντος νομοσχεδίου και επιχειρηματολογει υποστηρίζοντας εδω, ως εκπρόσωπος της συντριπτικής πλειοψηφίας των μελών της διαφημιστών που έχουν υποδομές ή των αμιγώς εταιρειών post production, ανεδαφικές επιδιώξεις, που θα υποχρεώσουν τις υπερπαραγωγές του Χόλιγουντ να κάνουν το post production σε υποδομές στην Ελλάδα, ντε φακτο δηλαδή σε εκείνες των εταιρειών-μελών της, αδιαφορώντας πως κάτι τέτοιο δεν επιβλάλλουν χωρες αντιστοιχες της δικιάς μας σε αλλοδαπες παραγωγές και κατ αυτόν τον τρόπο ή PACT υπονομεύει άθελά της την όποια εφαρμοσιμότητα του νόμου, βάζοντας πάνω από όλα το οικονομικό συμφερον των ολιγάριθμων μελών της και όχι της χώρας γενικότερα;!!!

 • 2 Μαρτίου 2017, 15:44 | Xριστίνα Σπυροπούλου

  Εξαιρετικές οι παρατηρήσεις όλων των συναδέλφων, και ειδικότερα της ΕΑΚ/PACT, για έναν πολυαναμενόμενο και καλοδεχούμενο νόμο. Για μια πιο αποτελεσματική και επιτυχημένη απόδοση και εφαρμογή, θα πρότεινα να αποφευχθούν οι αφηρημένες παραπομπές σε διατάξεις άλλων νόμων και να ενσωματωθούν στο νομοσχέδιο αυτούσιες οι διατάξεις που θα τυγχάνουν εφαρμογής. Με τον τρόπο αυτό θα διασφαλιστεί μια πλήρης, κατανοητή και διαυγής απόδοση και μετάφραση του νόμου που θα εξυπηρετεί τους ξένους υποψήφιους επενδυτές, καθώς θα προλαμβάνονται όλες οι απορίες που θα ανακύπτουν από την παραπομπή σε άλλα νομοθετήματα, όπως καταδεικνύεται και από τα σχόλια των καλών συναδέλφων. Παράλληλα, δεν θα καθίσταται αναγκαία για τους ξένους επενδυτές η λειτουργικά προβληματική και ενδεχομένως χρονοβόρος αναζήτηση των ρυθμίσεων των νόμων, που θα αφορούν οι παραπομπές, και μάλιστα σε μεταφρασμένο κείμενο. Εναλλακτικά, προς εξυπηρέτηση του ίδιου σκοπού, θα μπορούσε η Ε.Κ.Ο.ΜΕ. να μεριμνήσει για τη σύνταξη μία Λευκής Βίβλου, ως λειτουργικό εγχειρίδιο, που θα ενσωματώνει τις διατάξεις των ήδη υφιστάμενων νόμων, που θα παρουσιάζουν ενδιαφέρον εφαρμογής (και οι οποίες δεν θα αναφέρονται αυτούσιες στο νέο νόμο), μαζί με την μετάφρασή τους σε επιλεγμένη γλώσσα ή γλώσσες. Συγχαρητήρια σε όλους για τη θετική πρωτοβουλία, μέσα από την οποίαν καλλιεργείται ένα πλαίσιο οράματος και αισιοδοξίας!

 • 2 Μαρτίου 2017, 13:59 | Σπύρος Ν. Ταραβήρας

  Θεωρούμε δεδομένο ότι θα έπρεπε να ισχύει από δεκαπενταετίας τουλάχιστον, απαραίτητο λόγω της οικονομικής κατάστασης της χωρας μας και επιβεβλημένο για εθνικούς αλλά και διεθνώς ανταγωνιστικούς λόγους να θεσπιστεί η λειτουργία ενός συστήματος κινήτρων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, κάτι που αποτελεί σταθερό αίτημα όλων ή πολλών εμπλεκομένων επαγγελματικών κλάδων του κινηματογράφου, και λογίζουμε ως θετικό βήμα την κατάθεση αυτού του νομοσχεδίου.
  Στα πλαίσια των επισημάνσεων που θα αναφερθούν στην παρουσα διαβουλευση προς βελτίωση του παρόντος νομοσχεδίου θα υπενθυμίσουμε, ότι αποτελείται περισσότερο απο απαραίτητο να γνωρίζουν οι εκπονητές & συντάκτες του παρόντος νομοσχεδίου ενδελεχώς και με κάθε τους λεπτομέρεια όλα τα άλλα νομοσχέδια που διέπουν
  1. την παραγωγή κινηματογραφικών / οπτικοακουστικών έργων στην χώρα μας δλδ.
  ο Νόμος υπ’ αριθμ. 1597 «Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις» , ΦΕΚ 68/ 21 Μαΐου 1986 http://www.yppo.gr/files/g_1952.pdf

  Νόμος υπ’ αριθμ. 2557 «Θεσμοί, μέτρα και δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης» , ΦΕΚ 271/ 24 Δεκεμβρίου 1997, Αφορά στα Γράμματα, Εικαστικές Τέχνες, Μουσική, Θέατρο – Χορό – Κινηματογράφο, http://www.yppo.gr/files/g_1940.pdf

  Νόμος υπ’ αριθμ. 3004 «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τις Κινηματογραφικές συμπαραγωγές» ΦΕΚ 76/ 8 Απριλίου 2002 http://www.yppo.gr/files/g_1954.pdf

  ο Νόμος υπ’ αριθμ. 3525/2007 «Πολιτιστική Χορηγία» ΦΕΚ 16/Α/ 26 Ιανουαρίου 2007 http://www.yppo.gr/files/g_9880.pdf

  και ΚΥΡΙΩΣ τον
  Νόμο υπ’ αριθμ. 3905 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 219/ 23 Δεκεμβρίου 2010 http://www.yppo.gr/files/g_43302.pdf

  Ο Νόμος Ν.4399/2016 (ΦΕΚ 117/Α/22.6.2016) Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις https://www.espa.gr/elibrary/n4399_2016_FEK117A_Anaptyxiakos.pdf

  Και τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 651/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 17 της Ιουνίου 2014 για την κήρυξη ορισμένων
  Κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ’ εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 Της Συνθήκης /
  L 187/64 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 26.6.2014 ΤΜΗΜΑ 11, Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς , Άρθρο 53 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς
  (βλ. σελίδα 13 κάτω και ακόλουθες σχετικές εντός του αρχείου)
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
  (βλ. και εδω Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty Text with EEA relevance
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2014:187:TOC ) κλπ.

  και εκφεύγει του παρόντος η ενδελεχής ανάλυση αλλά, σκοπός θα ήταν να υπάρει συμβατότητα του παρόντος υπό σχεδιασμό νόμου τόσο με την εθνική όσο και με την κοινοτική νομοθεσία με όλους τους παραπάνω και όσους ακόμα απαιτείται νόμους. Αυτό δεν συμβαίνει!
  Υπερβαίνει τα όρια του σχολιασμού σε αυτόν τον χώρο αλλά έχουν διαπιστωθεί πολλές ασυμβατότητες ή αντικρουόμενες ή επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες ή ορισμοί του παρόντος νομοσχεδίου με με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.
  Ας αναφερθεί εδώ ένα απλό παράδειγμα.
  Στο παρόν νομοσχέδιο επιχειρείται ο ορισμός του ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ, όπως και οι εξαιρέσεις αυτών, που θα μπορούν να εντασσονται στα προνόμια αυτού του νόμου και θα δύναται να τύχουν των ενισχύσεών του, όπου στο
  Άρθρο 08 – Καθεστώς Ενίσχυσης Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα
  Στο Ειδικό Μέρος–Καθεστώτα Ενισχύσεων του Ν.4399/2016 (Α’117) προστίθεται μετά το Κεφάλαιο ΙΓ΄ Κεφάλαιο ΙΔ΄ ως εξής: ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄ ΕΝΙΣΧΥΣH ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
  Άρθρο 1 – Ορισμός ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

  Αλλά στο Άρθρο 2 του Νόμο υπ’ αριθμ. 3905 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 219/ 23 Δεκεμβρίου 2010 http://www.yppo.gr/files/g_43302.pdf
  δίδεται διαφερετικός ορισμός του «κινηματογραφικού έργου» και δη

  (α) «Κινηματογραφικό έργο» είναι εκείνο που αποτυ−
  πώνεται σε υλικό φορέα εικόνας ή εικόνας και ήχου,
  οποιασδήποτε διάρκειας και προορίζεται για προβολή
  στις κινηματογραφικές αίθουσες, όποιο και αν είναι το
  περιεχόμενο και όποιες και αν είναι οι μέθοδοι, τα μέσα
  και τα υλικά, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή,
  την αναπαραγωγή ή την προβολή του, είτε είναι ήδη
  γνωστά είτε εφευρεθούν στο μέλλον.
  (β) «Κινηματογραφικό έργο μεγάλου μήκους» είναι το κι−
  νηματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε
  είναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων
  σχεδίων και έχει διάρκεια τουλάχιστον εξήντα λεπτά.
  (γ) «Κινηματογραφικό έργο μικρού μήκους» είναι το κινη−
  ματογραφικό έργο που είτε έχει επινοημένο μύθο είτε εί−
  ναι έργο τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) είτε είναι κινουμένων
  σχεδίων και έχει διάρκεια λιγότερο από εξήντα λεπτά.

  Νομικά στέρεο θα ήταν να τηρηθεί μια ενιαία ορολογία ως προς τον ορισμό, διάρκειες, εξαιρέσεις κλπ των έργων, που θα δύνανται να ενταχθούν στον νόμο και ως εκ τούτου θα έπρεπε να υιοθετηθεί ταυτόσημη ορογία με εκείνη του υπάρχοντος νόμου Νόμο υπ’ αριθμ. 3905 «Ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και άλλες διατάξεις» ΦΕΚ 219/ 23 Δεκεμβρίου 2010 σε όλα τα σχετικά που ορίζουν τι είναι ένα οπτικοακουστικό / κινηματογραφικό έργο και ποια θα εξαιρούνται απο τον νόμο αυτό (πορνογραφικου περιεχομένου κλπ, όπως ήδη προβλέπεται.

  Οι νομικοί του αρμοδίου Γραφείου της Βουλής των ελλήνων και των αρμοδίων νομοπαρασκευατσικών επιτροπών θα μελετήσουν σίγουρα τους άνω υφιστάμενους νόμους και άλλους και θα απαλείψουν τις ασυμαβατότητες.

  Σημαντικό και εξαιρετικά θετικό θεωρείται οτι δεν γίνεται στον παρόντα νόμο καμμιά διάκριση ανάμεσα στις ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους, κάθε είδους, μυθοπλασίας, τεκμηρίωσης, κινουμένων σχεδίων και οτι θα δύνανται όλες αυτές να καταθέτουν φακέλλους και απολαμβάνουν των προνομίων του νόμου, όπως οι μεγάλου μήκους.

  2. ΑΛΛΑ ΕΞΙΣΟΥ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΑΤΗ ευθύνη των εκπονητών & συντακτών του παρόντος νομοσχεδίου αποτελεί η πλήρης και εμπεριστατωμένη γνώση των νομοσχεδίων άλλων χωρών, ΚΥΡΙΩΣ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΙΣ ΕΝ ΔΥΝΑΜΕΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, λόγω γεωγραφικού ή μεγέθους ή γειτνίασης της χώρας μας με αυτές και διαθέτουν πολυετή ή μεγαλύτερη εμπειρία στον τομέα αυτά (φοροαπαλλαγών, φοροεπιστροφών, επιδοτήσεων ή ενίσχυσης κάθε μορφής τετοιων παραγωγών, όπως η Μάλτα, η Ουγγαρία, η Τσεχία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, Κροατία, Πολωνία και ακολούθως η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, το Ηνωμένο Βασίλειοα ή άλλες υπερατλαντικές χώρες, όπω η Αυστραλία, Καναδάς, ΗΠΑ κλπ.
  Ως εκ τούτου θεωρείται πλήρως αναγκαίο και αναπόφευκτο για να μην οδηγηθει το σχέδιο νόμου να καταλήξει ένας αναποτελεσματικός νόμος να αναλυθεί τι επικρατεί διεθνώς.
  Δεν χρειάζονται αυτές οι λεπτομερείς, γραφειοκρατικού, φοροτεχνικου τύπου αναλύσεις που ήδη επιχειρούνται στο ποιος, ποτε και υπο ποιές συνθήκες θα λάβουν οι παραγωγοί ή οι επενδυτές τα χρήματά τους πίσω, ωσαν να είχαν επιλυθεί τα βασικά του νομοσχεδίου και ως δια μαγείας να περνάμε στα «ψιλά» γράμματα του νομοσχεδίου, όταν αυτό το νομοσχέδιο πάσχει στην βάση του και ειναι σίγουρο οτι ΔΕΝ θα ευωδοθούν οι προθέσεις του νομοθέτη (αν είναι αυτές) και της κινηματογραφικής κοινότητας να προσελκύσουμε στην Ελλάδα με αυτό διεθνείς, υψηλού κυρίως ή και μεσαίου προϋπολογισμού παραγωγές απο το εξωτερικό και δη από τις ΗΠΑ, οι οποίες δυστυχώς μεταναστεύουν στις άνω ανταγωνίστριες χώρες μας (Μάλτα, η Ουγγαρία, , η Τσεχία, η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Σερβία, Κροατία, Πολωνία και ακολούθως η Γαλλία, η Ισπανία) τα τελευταία 15 και πλέον χρόνια.
  Μια εξαιρετικά ενδελεχής μελέτη και αντιπαραβολή του τι ισχύει σε πάρα πολλές χώρες διεθνώς έχει γίνει, έχει κωδικοποιηθεί ΧΩΡΑ ΑΝΑ ΧΩΡΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ και έχει αναδημοσιευθεί εδώ.
  Αυτή η λεπτομερής μελέτη και σύγκριση θα έπρεπε να αποτελούσε ΠΡΩΤΟ ΜΕΛΗΜΑ ΚΑΙ γνώμωνα του νομοθέτη και φαίνεται να μην έχει γίνει ή καθόλου επαρκώς, διαφορετικά δεν θα προέκυπταν και πολλά κωλύματα, ατέλειες κλπ στο παρόν νομοσχέδιο, που θα αναφερθούμε κατωτέρω
  http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates
  The Best Countries in the World to Film Your Movie, Based on Production Incentives
  Τι επικρατεί στο διενές κινηματογραφικό γίγνεσθαι στα των κινήτρων, μέτρων ενίσχυσης κλπ.
  This comprehensive guide to global production incentives asks: why not film in Fiji when you can recoup 50% of your production budget?
  Filming a movie internationally has more benefits than merely exotic locale. In an effort to create jobs and stimulate local economies, many countries worldwide essentially pay productions to shoot within their borders. These production incentives vary significantly in structure and scope from country to country, but the end goal is universal: a symbiotic financial relationship between the country and foreign film productions. For a film with limited resources, shooting abroad could be just the ticket.
  There are, of course, caveats to consider when comparing incentives. Each country stipulates a unique set of requirements, but the main issues to flag are the minimum amount of qualifying local expenditure (which can be high), local employment regulations, and whether or not the country requires the film to pass a cultural eligibility test.
  International production incentives should not be confused with co-productions, which are multi-country productions that operate based on government treaties.
  Here are the most common forms of incentives:
  • Cash rebates function similarly to grants and are paid to the production company in percentages based on qualifying local expenditures, including labor, production costs, and other services
  • Tax incentives are similar to rebates, but the production company must file a tax return to claim the funds. In turn, the company will receive a credit for taxes owed on qualifying local expenditures, including labor, production costs, and other services
  • National or regional film funds are limited government-sponsored grants for which a production must specifically apply
  • Tax shelters, relief, or waivers allow investors tax breaks on their investments
  Below, we’ve broken down the world’s most attractive production incentives by continent. Based on our research, you should start thinking seriously about setting your next film in Colombia (60% cash rebate), Fiji (50% cash rebate), or Canada (30% to 70% tax credits).
  FILM OFFICES / FILM COMMISSIONS: Στον άνω σύνδεσμο, όπου γίνεται πληρης και αναλυτική κωδικοποίση των ανάλογων νόμων θα πληροφορηθείτε επίσης και θέματα σχετικά με τις υποδομές που λειτουργουν film offices (σε επιπεδο Κρατιδίων, περιφερειας ή πολης), και για τα λεγόμενα film commissions, π.χ. στην Γαλλία υπάρχουν 41 Γραφεία film commissions και στην Γερμανία σε κάθε Κρατίδιο της ένα (σύνολο 17), πλεόν εκεινων των γραείων που διαθέτει ο κάθε δήμος!
  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Αρκει να διαβασει κάποιος και να αντιπαραβάλλει τα προγράμματα ενισχύσεων όλων των χωρών της ΕΕ στον προαναφερθέντα σύνδεσμο
  http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates
  για να αντιληφθει την ισχύ του προαναφερθέντος ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΕ και πως αποτυπώνεται στα προγράμματα ενισχύσεων αυτών με διαφορετική ελαστικότητα = μοριοδότηση βεβαια σε κάθε μία χώρα
  {(βλ. σελίδα 13 κάτω και ακόλουθες σχετικές εντός του αρχείου)
  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0651&from=EN
  (βλ. και εδω Commission Regulation (EU) No 651/2014 of 17 June 2014 declaring certain categories of aid compatible with the internal market in application of Articles 107 and 108 of the Treaty Text with EEA relevance http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.187.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2014:187:TOC ) }
  Για να δωσει πρόσθετα κινητρα για την παραγωγη κινηματογραφικών παραγωγών που προαγουν τον Ευρωπαικο πολιτισμο, η ΕΕ εχει θεσπισει μια σειρα από ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ, τα οποια πρεπει να πληροι μια παραγωγη ώστε να εχει αυξημενη χρηματοδότηση. Τα ισχυοντα σημερα ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ αναφερονται αυστηρα στο ευρωπαικό γίγνεσθαι, αφήνοντας τα εθνικα, στενα γεωγραφικά κριτηρια μιας χωρας στην άκρη.
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ: όπως ορίζει το άρθρο για το τι είναι οπτικοακουστικό / κινηματογραφικό έργο κάθε είδους και διάρκειας και με ελάχιστο όριο προϋπολογισμού € 50.000.
  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: παρόμοια και συμβατά κάθε εταιρεία με τη νομολογία της Ε.Ε. Κάθε περιορισμός με ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ή ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ οδηγεί στην στρέβλωση των κανόνων περί του ανταγωνισμού εντος της Ε. Ε. και στη δημιουργία ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΩΝ κάτι που αντικειται στους κανόνες της Ε.Ε!

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
  ΑΝΤΙΚΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ Ε.Ε. και δεν δύναται να υπάρχει discrimination των ταινιών και των προνομίων που θα έχουν βάσει του ύψους του προϋολογισμού τους, δηλαδή πολλα προνόμια και φοροαπαλλαγές στις υπερπαραγωγές και λίγα προνόμια και μικρές φοροαπαλλαγές στις χαμηλού προϋπολογισμού!
  Ποιος τραβάει και με ποιο γνώμωνα ποιες ειναι οι ταινίες χαμηλού και υψηλου προϋπολογισμού?
  Και γιατι να μην πριμοδοτηθεί, ενισχυθεί με παρόμοιο τρόπο μια ταινία από το εξωτερικό, π.χ. ενός έλληνα (ή πρώτης, δευτερης γενιάς) που σπουδάζει ή έχει σπουδάσει σο εξωτερικό σε Ακαδημία Κινηματογράφου, όπου αναγκάστηκε να μεταβεί λόγω έλλειψης παρόμοιας Ακαδημίας στην χωρα μας (και υπάρχουν εκακτονταδες ελληνόπουλα που φευγουν για αυτόν τον λόγο στο εξωτερικό) και έχει αντλήσει κεφαλαια στο εξωτερικό και επιθυμεί να γυρίσει την ταινία του στην Ελλαδα (μετα απο παραμονή για 25 χρόνια στο εξωτερικό γνωρίζω δεκάδες τετοιους) και να μην εχει την ίδια αντιμετώπιση όπως μια υψηλου προϋπολογισμού ταινία?
  Για λόγους καλύτερης και ταχύτερης αντιμετώπισης των διαφορετικού προϋπολογισμού ταινιών, θα ήταν πολύ απλό και διακιότερο να απολαμβανουν όλες της ίδιας απολύτως μεταχείρησης / φοροαπαλλαγών / φοροενισχύσεων και απλά εντός του ΕΚΟΜΕ να υπάρχει διαφορετικό γραφείο που θα διαχερίζεται τις ταινίες χαμηλού προϋπολογισμού κάθε είδους μικρού μήκους, μεγάλου μηκους, μυθοπλασία, τεκμηρίωσης, κινουμένων σχεδίων (π.χ. μέχρι € 1 εκατομ.) και εκεινες μεγάλου μήκους μυθοπλασία, τεκμηρίωσης, κινουμένων σχεδίων (π.χ. άνω του € 1 εκατομ.).

  ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Μετά από συγκριτική μελέτη και ανάλυση που έγινε σχετικά με τα ισχύοντα σε άλλες χωρες της Ε. Ε., της Ευρώπης και διεθνώς
  Βλέπε εδω http://nofilmschool.com/2016/07/film-production-incentives-tax-incentives-movie-rebates
  Και εδω
  Μάλτα http://www.maltafilmcommission.com/malta-cash-rebates/
  http://www.maltafilmcommission.com/wp-content/uploads/2016/03/Malta-Film-Commission-Financial-Incentives-for-Audiovisual-Industry-Guidelines.pdf
  http://www.switchpg.com/malta-film-commission/wp-content/uploads/2014/09/MFC-CULTURAL-DIFFICULT-WORKS.pdf
  Ουγγαρία http://mnf.hu/en/industry/hungarian-tax-rebate-for-film-productions
  Τσεχία http://www.filmcommission.cz/en/incentives/key-points/ και http://www.filmcommission.cz/en/incentives/key-points/
  Σερβία http://www.filminserbia.com/
  Κροατία http://filmingincroatia.hr/en/production_incentive/rebate_for_film_and_tv_production
  http://ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/251945/251945_1581093_89_2.pdf
  Πολωνία http://en.pisf.pl/funding/international-co-productions http://en.pisf.pl/funding/
  Γαλλία http://www.filmfrance.net/v2/gb/home.cfm?choixmenu=taxrebate
  Γερμανία http://www.dfff-ffa.de/en.html http://www.dfff-ffa.de/filing-an-application.html

  διαπιστώθηκε οτι το παρόν ελληνικό ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ αποτελεί σχεδόν αντιγραφή εκείνου της Μάλτας αναφορικά με τις ορολογίες και το point system. Αλλα δυστυχώς μόνο εν μέρει.
  Με μεγάλη μου λύπη διαπιστώνω ότι, επειδή έχουν συμπληρωθεί απο ελληνικής πλευράς πολλά και αρνητικά επιπλέον προαπαιτούμενα, που δεν επιβάλλονται απο την νομολογία της Ε. Ε. ή άλλες διεθνώς, σε αντίθεση με εκεινο της Μάλτας θα το οδηγήσουν σε άμεση και πλήρη αποτυχία, διότι καμμια διεθνής παραγωγή, υψηλού προϋπολογισμού και δη αμερικανική θα επιλέξει την Ελλάδα, αντί των άνω χωρών, για τόπο γυρισμάτων και ως εκ τούτου να τύχει των προνομίων του νόμου.
  Αυτό είναι περισσότερο απο αυτονόητο στον κάθε με μικρή εμπειρία επαγελματία στα περί κινηματογραικής παραγωγής με μια απλή ανάγνωση του σχεδίου νόμου.
  Εξηγούμαι. Η ουσία, η αρχή και η βάση αλλά και τα κυριότερα λάθη εκπόνησης του Σχεδίου Νόμου, πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών, που ίσως, ας ελπίσουμε ότι θα επιλυθούν με τρόπους fast track, βρισκονται στο λεγόμενο point system, δηλ στον τρόπο που έχει δημιουργηθεί αυτό στον
  ΠΙΝΑΚΑ Α, στις
  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΠΙΝΑΚΑΣ Β – ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ – ΠΑΡΑΓΩΓΗ
  Και στον
  ΠΙΝΑΚΑ Β, ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ – ΕΙΔΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ.

  Στην πρoοσπάθειά του ο νομοθέτης και οι εκπονητές του νομοσχεδίου να το καταστήσουν συμβατό με την νομολογία και κανονισμούς της Ε.Ε. οποως εκεινος που προαναφερθηκε Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς , Άρθρο 53 Ενισχύσεις για τον πολιτισμό και τη διατήρηση της κληρονομιάς διέπραξαν τα εξής σφάλματα, τα όποια δεν επιβάλλει με αυτον τον στενό τρόπο ούτε ο κανονισμός της ΕΕ αλλα ΟΥΤΕ ΚΑΙ Ο ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΣ ΝΟΜΟΣ ΤΗΣ ΜΑΛΤΑΣ.
  Παρότι ο νόμος της Μάλτας έχει κατηγορίες και ένα point system, δεν βασίζεται στο λάθος σκεπτικό και δεν διαπράττει το ακόλουθο λάθος όπως το ελληνικό νομοσχέδιο:
  O έλληνας νομοθέτης προβλέπει στην σελίδα 11, ΠΙΝΑΚΑΣ Α του νομοσχεδίου ότι:
  «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  Για να είναι επιλέξιμο και να υπαχθεί στο καθεστώς του παρόντος ένα οπτικοακουστικό έργο είναι αναγκαία η ελάχιστη συνολική βαθμολογία 50/100, το οποίο κατανέμεται ως ακολούθως σε κάθε βαθμολογική κατηγορία (Α. Β. Γ): 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία, 13/30 τουλάχιστον στη Β κατηγορία και 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία.»
  Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση point system –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο και επβάλλει η Ε. Ε. και υιοθετούν οι χώρεςς μέλη της, ΚΑΙ Η ΜΑΛΤΑ- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο αλλά ΤΟ ΟΛΕΘΡΙΟ ΛΑΘΟΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ!
  Αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό στους μη έχοντες εμειρία, που θα οδηγήσει παρά κάνοντας επί χάρτου ενα λεγόμενο case study θετωντας και τα σωστά ερωτήματα πριν!
  Επιθυμεί η χωρα μας να προσελκύσει παραγωγές υψηλου προϋπολογισμού, π.χ. απο το Χόλιγουντ στην Ελλάδα, που μέχρι σημερα μεταναστεύουν σε άλλες, χωρες, Μαλτα, Ουγγαρία κλπ?
  Αν ναι, τότε ας πράξουν οι εκπονητές του νομοσχεδίου το εξής.
  Ας πάρουν ταινίες υψηλου προϋπολογισμού, όπως ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, JASON BOURNE, που δεν επέλεξαν την Ελλαδα, επειδή δεν υπήρχε ο κατάλληλος νόμος και ας εφαρμόσουν πιλοτικά σε αυτές επι χάρτου το πόιντ σύστεμ του υπάρχοντος νομοσχεδίου!
  Αν ελπίδα του νομοθέτη είναι ότι με το point system στο νομοσχέδιο αυτό μελλοντικά θα προσελκύσουμε τετοιου είδους ή παρόμοιες ευρωπαικές παραγωγες τοτε είναι οικτρά γελασμένος.
  Υψηλού προϋπολογισμού παραγωγές τετοιου είδους ΔΕΝ ΘΑ ΣΥΛΛΕΞΟΥΝ ΟΥΤΕ 25/45 τουλάχιστον στην Α κατηγορία ΚΑΙ ΟΥΤΕ 12/25 τουλάχιστον στη Γ κατηγορία!!!
  Συνοπτικά και για να τα πούμε με πολύ απλά λόγια, έχοντας μιλήσει με μεγάλους παραγωγούς στο Χόλιγουν και μεταξύ αυτών και με τον ελληνοαμερικανό σεναριογράφο της υπερπαραγωγής του Χόλιγουντ ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES, Ευάγγελο Σπηλιοτόπουλο
  (http://www.protothema.gr/stories/article/400215/evan-spiliotopoulos-o-senariografos-tou-irak-li-apo-ta-vrilissia/
  http://www.imdb.com/name/nm0818746/ )
  με πληροφόρησαν ότι ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΙΑ ΥΠΕΡΠΑΠΑΓΩΓΗ του Χόλιγουντ δεν επιθυμεί, πέραν των γυρισμάτων, που θα επιθυμούσε να κάνει στην Ελλάδα και να ξοδέψει πολλά εκατομμύρια να υποχρεωθεί απο την ελληνική νομοθεσία σε πράγματα που υπαγορεύονται στην ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α και ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Γ για να συλλέξει τον ελάχιστον αριθμό πόντων σε κάθε μαι απο αυτές για να τύχει των προνομίων αυτού νόμου.
  Με έλλα λόγια δεν μπορεί να υποχρεώσει μια παραγωγή του Χόλιγουντ να παραμεινει στην Ελλάδαμετα την λήξη των γυσρισμάτων και να αποπερατώσει την ταινία σε ελληνικά εργαστήρια μονταζ εικόνας, ήχου, ψηφιακών και ειδικών εφε, εγγραφης μουσικής κλπ. Αυτα ειναι ανεδαφικά πράγματα και κανεις δεν υποχρεώνει τις υπερπαραγωγές στη Μάλτα, ούτε στην Ουγγαρία, όπως με διαβεβαιωσε ο Εβαν Σπηλιοτόπουλος της ταινίας ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES να παραμεινει η παραγωγη εκει για την αποπεράτωσή της. ΟΙ παραγωγή του ΗΡΑΚΛΗΣ / HERCULES έφυγαν μετα την λήξη των γυρισμάτων και αποπεράτωσαν την παραγωγή στο Λονδίνο και στο Λος Άντζελες.
  Άρα αυτο το ειδος point system που ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ Η ΥΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΑΙΝΙΑ ΝΑ ΣΥΛΛΕΞΕΙ ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΑΡΙΘΜΟ ΠΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΩΡΡΕΥΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΑΖΙ πρέπει να αλλάξει ριζικά!
  Καταλαβαίνω ότι τα πολλά προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή φρέσκων κεφαλαίων παραγωγής από το εξωτερικό προς την χώρα μας.
  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον τετοια ποσοστά που επιστρε΄φουν οι ΑΜΕΣΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΡΙΕΣ ΧΩΡΕΣ ΜΑΣ (ΜΑΛΤΑ, ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΣΕΧΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΚΡΟΑΤΙΑ κλπ) λαμβανοντας υπόψιν ότι κάθε έργο, αν εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ, να τυγχάνει μαις επιπλεόν επιδότησης.
  Εφόσον ληφθουν υπόψιν του νομοθέτη και οι σχετικές μελέτες ιδιαίτερα εκεινης, που έχει συντάξει
  Η ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η Έξυπνη Οικονομία “πολιτιστικές” και “δημιουργικές” βιομηχανίες στην Ελλάδα: μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση { Λαζαρέτου Σ., Η έξυπνη οικονομία: Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες στην Ελλάδα. Μπορούν να αποτελέσουν προοπτική εξόδου από την κρίση;, ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών, Τμήμα Ειδικών Μελετών, Φεβρουάριος 2014. , Δικτυακός τόπος: http://www.bankofgreece.gr}
  http://www.blod.gr/lectures/Pages/viewlecture.aspx?LectureID=1245#
  αλλά και το ΙΟΒΕ για την «Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα: Επιδράσεις στην οικονομία» http://iobe.gr/docs/research/RES_05_F_02122014_REP_GR.pdf

  Προτείνονται τα ακόλουθα.
  Για να πετύχει ο νόμος μας και να κατστει η χώρα μας ανταγωνιστικη θα πρέπει
  – να καταρτιστεί ομάδα εργασία απο το αρμόδια υπουργεία, Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, των αρμόδιων επαγγελματικών φορέων και
  – να μελετήσουν οι άνω αρμόδιοι φορείς τους άνω νόμους
  – να μιμηθούμε τους Γάλλους, οι έπραξαν κάτι παρόμοιο και να παραγγείλει η ομαδα εργασίας του κράτους ΑΜΕΣΑ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ ΖΗΤΩΝΤΑΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΤΩΝ ΕΥΘΕΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΤΟ ΕΛΗΝΙΚΟ ΝΟΜΟΙΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΜΕ ΠΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΩΣ ΧΩΡΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ (μέγεθος χώρας μας, ΑΕΠ, γεωγραφικό πλεονέκτημα κλπ) από 2 φορείς,
  – αφενός στην ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, που διαθετει τετοια εμπειρία
  – την Hamac Conseils
  – και την Mazars office
  2 ινστιτούτα στα οποία ανέθεσαν οι Γάλλοι την δικής τους συγκριτική μελέτη, που αντιπαραβάλλει το Ευρωπαικό και Καναδικό σύστημα επενδυτικών κιντήτρων αφενός και αφετέρου εκεινου της Γαλλίας, Βελγίου, Λουξεμβούργου, Ιρλανδίας, Ηνωμένου Βασιλείου, Γερμανίας, Ουγγαρίας, ώστε να πατήσουμε στην τεχνογνωσία αυτών των φορεών και να γλυτώσουμε χρόνο
  «Comparative study of tax incentive systems and the location of television and film production”,
  Εδώ όπου σε αυτόν τον ιστότοπο υπάρχουν 2 σύνδεσμοι με περίληψη της συγκριτικής μελέτης στα αγγλικά και άλλος με ολόκληρη την συγκριτική μελέτη στα γαλλικά!
  https://www.mazars.com/Home/News/Our-publications/Surveys-and-studies2/Study-of-tax-systems-and-tv-and-film-production,

  ΣΠΥΡΟΣ N. TΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Σεναριογράφος, Παραγωγός,
  Απο το 1990 Εταιρεία Παραγωγής Κινηματογραφικών & Τηλεοπτικών Ταινιών Atalante Pictures, Μόναχο, Γερμανία
  Πρώην Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Σκηνοθεσίας & Σεναρίου της Δημόσιας Ανωτάτης Ακαδημίας & Κινηματογράφου Μονάχου
  http://www.hff-muenchen.de/wir/hffint/index.html
  Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου, Βερολίνο DFA, http://www.deutsche-filmakademie.de/en/welcome.html
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου EFA http://www.europeanfilmacademy.org/
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σκηνοθετών VG BILD – KUNST, Βόννη
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών Δικαιωμάτων Οπτικοακουστικών Έργων Σεναριογράφων, Συγγραφέων VG WORT, Μόναχο
  Μέλος της Εταιρείας Συλλογικής Διαχείρησης Πνευματικών ΔικαιωμάτωνΟπτικοακουστικών Έργων Παραγωγών VGF, Μόναχο, Γερμανία
  Μέλος της Εταιρείας «ΑΘΗΝΑ» Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρησης Δημιουργών Θεατρικών & Οπτικοακουστικών Έργων, Αθήνα, Ελλάδα

 • Η Ένωση Τεχνικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης – Οπτικοακουστικού Τομέα (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) βρίσκει θετική τη προσπάθεια δημιουργίας θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα και ελπίζουμε στη σύντομη θεσμοθέτηση και του film commission από τους αρμόδιους φορείς.
  Στον ανοικτό διάλογο προσθέτουμε τα εξής:
  1) Στον Πίνακα Α, Κατηγορία Β, Βασικοί Συντελεστές, στη παράγραφο Β.2 είναι απαραίτητο να προστεθεί η ειδικότητα του ηχολήπτη, ο οποίος αποτελεί βασικό συντελεστή στη παραγωγή οπτικοακουστικού έργου.
  2) Ο ΕΚΟΜΕ πρέπει να απαρτίζεται και από εξειδικευμένο προσωπικό του οπτικοακουστικού χώρου και να συνεργάζεται με φορείς που ανήκουν στον τομέα αυτόν.
  3) Για να διασφαλιστεί η πιστότητα του παραγόμενου οπτικοακουστικού έργου πρέπει να υπάρξει μητρώο παραγωγών και μητρώο πιστοποιημένων τεχνικών συντελεστών.
  Επισημαίνουμε, επίσης, ότι η Ένωσή μας (Ε.Τ.Ε.Κ.Τ.-Ο.Τ.) έχει εισηγηθεί ως προς το εργασιακό καθεστώς των τεχνικών, για λόγους ανάπτυξης, στο Υπουργείο Εργασίας, καθώς και στη Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας, τα εξής:
  «Εισήγηση για απασχόληση εργαζομένων πέραν του οκταώρου ΜΟΝΟ για τεχνικούς κινηματογράφου – τηλεόρασης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που παρέχουν περιστασιακή – εξαρτημένη εργασία:
  Προτείνεται για επενδυτικούς / ανταγωνιστικούς λόγους και με γνώμονα την παγκόσμια αγορά εργασίας, καθεστώς (10) δεκάωρου ή (12) δωδεκάωρου, όπως ισχύει παγκοσμίως, με βάση πάντα το οκτάωρο, προσμετρώντας αυτές ως υπερωριακές ώρες και μετά από αίτηση του παραγωγού στο αρμόδιο ΣΕΠΕ για υπερεργασία σε συγκεκριμένο έργο.
  Σημείωση: Η 1 ώρα εκ των 12 είναι παύση εντός του ωραρίου για προσφερόμενο γεύμα εργασίας προς όλο το συνεργείο, τους ηθοποιούς και τους συμμετέχοντες βοηθητικούς (το γεύμα ισχύει και σήμερα, όπου στο 8ωρο είναι ½ ώρα διάλειμμα).»

 • 1 Μαρτίου 2017, 12:34 | Διονύσης Σαμιώτης

  Πολύ καλή πρωτοβουλία, μακάρι να προχωρήσει και σε υλοποίηση.

  Έχουν ήδη γίνει πολύ χρήσιμες παρατηρήσεις, οπότε θα εστιάσω σε 3 σημεία, που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικά:

  1.Δικαιούχοι

  α.Είναι πολύ σημαντικό στις περιπτώσεις διασυνοριακής συνεργασίας (συμπαραγωγές), το ποσό του κινήτρου να έχει δικαιούχο τον Έλληνα συμπαραγωγό και να αποτελεί τμήμα του Ελληνικού χρηματοδοτικού πλάνου.
  Το κάνουν με μεγάλη επιτυχία οι Ούγγροι και έτσι προσελκύουν πολλές Ευρωπαικές συμπαραγωγές, συμμετέχουν σε αιτήσεις χρηματοδότησης από το Eurimages και άλλα Ευρωπαικά προγράμματα.
  Οι Έλληνες παραγωγοί είανι οι πρώτοι «πρεσβευτές» του προγράμματος και αυτό θα λειτουργήσει σαν extra κίνητρο συμπαραγωγών.
  β.Δικαιούχοι στις τηλεοπτικές παραγωγές, να είναι ανεξάρτητοι παραγωγοί, σύμφωνα με τον ορισμό της σχετικής Ευρωπαικής οδηγίας.

  2.Καταβολή Ενίσχυσης

  Η συνολική καταβολή 30 μέρες μετά (που προυποθέτει άψογη λειτουργία της γραφειοκρατίας) δεν βοηθά την διεξαγωγή γυρισμάτων, που απαιτούν εβδομαδιαίο cash flow, οπότε θα πρότεινα να δίνεται η δυνατότητα προκαταβολών με εγγυήσεις, ή/και σταδιακή καταβολή ενίσχυσης με τμηματική προσκόμιση δικαιολογητικών και τιμολογίων.

  3. Πολιτιστικά κριτήρια

  Για την προσέλκυση οπτικοακουστικών παραγωγών από Αμερική, Ασία, Μέση Ανατολή, κλπ, είναι σημαντικό να αυξηθεί η μοριοδότηση σκηνών, που προβάλλουν την Ελλάδα στον κόσμο, στην Α κατηγορία.

  Μια τελευταία παρατήρηση είναι πως ένας νόμος εντάσσεται σε μια αλυσίδα διατάξεων και πρακτικών, οπότε καλό είναι, για την εύρυθμη λειτουργία της οπτικοακουστικής παραγωγής και διανομής στην Ελλάδα, να γίνουν παρεμβάσεις με μέτρα ενίσχυσης των υποδομών, απλοποίηση διαδικασιών, πάταξη της πειρατείας, τυποποίηση και διαφάνεια διαδικασιών για τις αμοιβές πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων, κλπ.

 • 1 Μαρτίου 2017, 01:15 | ioannis xenos

  Πολύ Σωστή κίνηση ο νόμος ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων στα οπτικοακουστικά έργα. Να γίνει για να λυθούν και χρόνια θέματα, όπως οι ταινίες που θέλουν να έρθουν από το εξωτερικό για γυρίσματα στην χώρα, και δεν έχουμε το τυρί της επιστροφής επιλέξιμων δαπανών…..που έχουν όλες οι γειτονικές χώρες

  Ωστόσο να σας θυμίσω ότι υπάρχει ήδη ένας νόμος για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης που «πνέει τα λοίσθια» λόγω λαθών των προηγουμένων κυβερνήσεων , και άρα θα ήταν ωφέλιμο η παρούσα νομοθέτηση να περιέχει και επαναλήψεις ή επαναφορές ουσιαστικές για το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου όπως ο 3905/2010…
  1. η επιστροφή από το εισιτήριο μέρος του Φόρου θεαμάτων καταργήθηκε παρέλυσε τον Νόμο στο Σύνολό του. Να επιστρέψει ο φόρος επί των εισιτηρίων των αιθουσών, ώστε να επιστρέψει και η αυτοχρηματοδότηση του ΕΚΚ σε μεγάλο βαθμό.
  2. το 1,5% από τις διαφημίσεις των αδειοδοτημένων καναλιών….
  3. την πρόβλεψη με γρήγορες και απλές διαδικασίες της χορηγίας/δωρεάς σε κινηματογραφικά projects(επενδυτικούς σχεδιασμούς), όπου το δωρούμενο ποσόν θα απαλλάσσεται από την φορολόγηση(έχουν γίνει προσπάθειες το 2007, αλλά χρειάζεται σαφήνεια και ολοκλήρωση λεπτομερειών κλπ

  Το Σχόλιο σας θα δημοσιευθεί μόλις ελεγχθεί απο τον διαχειριστή.

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 13:47 | ΕΑΚ / PACT

  Με δεδομένο ότι η λειτουργία ενός συστήματος κινήτρων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα, αποτελεί πάγιο αίτημα όλων των εμπλεκομένων επαγγελματικών κλάδων την τελευταία 7ετια, η Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου καθώς και η Ένωση Παραγωγών Επικοινωνίας PACT (η οποια εκπροσωπει και την πλειονοτητα των εταιριών που διαχειρίζονται διεθνείς παραγωγές στην χώρα μας), θεωρούν θετικό βήμα την κατάθεση αυτού του σχεδίου νόμου.

  Για να διασφαλιστεί όμως ότι και οι λεπτομέρειες, που προβλέπονται να ρυθμιστούν με σχετικές υπουργικές αποφάσεις θα συντείνουν προς θετική κατεύθυνση, καθώς και κάποιες απαραίτητες διευκρινίσεις που πρέπει να γίνουν στο υφιστάμενο κείμενο, θα καταθέσουμε τις προτάσεις και τα σχόλια μας σε όλα τα προς διαβούλευση άρθρα.

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΡΓΩΝ ΒΑΣΕΙ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Αναγνωρίζουμε την καλή πρόθεση του νομοθέτη να υποστηρίξει όλα τα είδη παράγωγης Οπτικοακουστικών έργων, αλλά έτσι όπως είναι διατυπωμένο το σχέδιο νομού αντιμετωπίζεται μια παράγωγη μικρού μήκους κόστους 20.000 ευρώ, μια ελληνική παράγωγη κόστους 600.000 ευρώ και μια διεθνή παράγωγη κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ με τον ίδιο τρόπο, τα ιδία κριτήρια, τις ίδιες διαδικασίες και τελικά την ιδία επιδότηση βάσει των Πολιτιστικών Κριτήριων.

  Πιστεύουμε πώς μία τέτοια προσέγγιση δεν λαμβάνει υπ’ όψιν της σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάλογα το μέγεθος και το είδος κεφαλαιακής υποστήριξης των παραγωγών, δημιουργώντας άθελα της δυσλειτουργίες και αποδυνάμωση του κινήτρου που θεσπίζει.

  Με βάση τον παραπάνω προβληματισμό προτείνουμε να δημιουργηθούν 3 σαφώς διακριτές κατηγορίες έργων προς παραγωγή, με διαφορετικά κριτήρια , ποσοστά επιστροφών και επιδότησης.

  Α. Μεγάλες Παραγωγές
  Β. Μεσαίες Παραγωγές
  Γ. Μικρές Παραγωγές

  (Δείτε αναλυτικά το πως καθορίζονται οι κατηγορίες στις παρατηρήσεις μας του άρθρου 4)

  ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

  Στο παρόν σχέδιο νομού σωστά ο νομοθέτης προβλέπει την θέσπιση οικονομικών κινήτρων –ανάλογα με αυτά που ισχύουν σε όλο τον κόσμο- τα οποία θα επιτρέψουν στην χωρά μας να σταθεί σε ένα διεθνές ανταγωνιστικό επίπεδο.

  Πριν όμως από τα οικονομικά κίνητρα είναι απολύτως απαραίτητο να λυθούν πρώτα κάποια θεσμικά θέματα τα οποία είτε λόγω μιας ξεπερασμένης νομολογίας ή μιας κεκτημένης νοοτροπίας «αρμόδιων», αποτρέπουν την προσέλκυση διεθνών παραγώγων και δημιουργούν μεγάλα προβλήματα δυσλειτουργίας στις Ελληνικές παράγωγες και συμπαραγωγές.

  Αντιλαμβανόμαστε ότι κάποια από τα προαπαιτούμενα δεν είναι στο αντικείμενο του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, αλλά είναι σημαντικό να είναι γνωστά, διότι εάν δεν διευθετηθούν τα κίνητρα από μόνα τους δεν θα σταθούν ικανά να δημιουργήσουν ροή κεφαλαίων παραγωγής προς την χώρα.

  Συνοπτικά τα σημαντικότερα αντικίνητρα είναι:

  Α. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΗΨΕΩΣ ΣΚΗΝΩΝ

  Είναι προφανές ότι όσα κίνητρα και να δοθούν για την προσέλκυση διεθνών παραγώγων, θα μείνουν κενό γράμμα εάν δεν μπορεί να διασφαλιστεί ότι θα τους δοθεί επίσημα και απρόσκοπτα άδεια γυρισμάτων.

  Ιδιαίτερα οι παράγωγες που θα ενταθούν στα πλαίσια αυτού του νομού θα πρέπει αυτόματα να λαμβάνουν δωρεάν αδεία λήψεως σκήνων σε οποιονδήποτε δημόσιο εσωτερικό ή εξωτερικό χώρο, στον οποίο επιτρέπεται ελευθέρα ή με αντίτιμο πρόσβαση του κοινού, περιλαμβανόμενων και όλων των αρχαιολογικών χώρων. Εάν θα πρέπει να εξαιρείται ένας συγκεκριμένος αρχαιολογικός χώρος, αυτό θα πρέπει να γίνεται με ρητή υπουργική απόφαση. Εννοείται πως κάθε παράγωγη θα πρέπει να ακολουθήσει τις οδηγίες του φορέα διαχείρισης του χώρου όσον άφορα τον προγραμματισμό, τα μέτρα ασφάλειας, το παρεχόμενο προσωπικό από τον χώρο καθώς και το ύψος της ασφαλιστικής κάλυψης.

  (Δείτε αναλυτικά τις προτάσεις μας στις παρατηρήσεις του άρθρου 8.ΙΔ.7.5)

  Β. ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΚΑΝΟΝΕΣ

  Η διεθνώς γενικά αποδεκτή απασχόληση στην Παραγωγή Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων – και ιδιαίτερα στα γυρίσματα – είναι 12 ώρες ημερησίως, φυσικά με ανάλογη αμοιβή.

  Σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία όμως οι τεχνικοί στην Παραγωγή Οπτικοακουστικών Έργων, θα πρέπει να προσλαμβάνονται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, όπου ισχύει το 8ωρο και μέχρι 3 ώρες υπερωρίες, υπό προϋποθέσεις και ετήσιους περιορισμούς ,οι οποίες δεν μπορούν να καλύψουν μια οποιαδήποτε παραγωγή.

  Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι και το επαγγελματικό σωματείο των τεχνικών στην παραγωγή (ΕΤΕΚΤ) έχει ζητήσει με παρέμβασή του στο Υπουργείο Εργασίας την καθιέρωση του 12ωρου, σαν βασική ημερησία απασχόληση στην παράγωγη Αυτοτελών Οπτικοακουστικών Έργων.

  Όσον άφορα τους Περιστασιακά Απασχολούμενους (κομπάρσους, βοηθητικό προσωπικό, κλπ), σύμφωνα με τα ισχύοντα θα πρέπει και αυτοί να προσλαμβάνονται μέσα από μια χρονοβόρα γραφειοκρατική διαδικασία, γεγονός που αποτρέπει την δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλων παραγωγών όπου θα πρέπει εντός 2-3 ημερών να προσληφθούν 200-300 άτομα. Γεγονός πρακτικά αδύνατον.

  Και για τα δυο αυτά θέματα, υπάρχουν λύσεις που μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις παρατηρήσεις μας του άρθρου 8.ΙΔ.8.1)

  Γ. ΑΜΕΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΠΑ & REBATE

  Αποτελεί συνήθη διεθνή πρακτική για την παράγωγη ενός μεσαίου-μεγάλου αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου, και την καλύτερη παρακολούθηση των εξόδων της να δημιουργείται μια εταιρία συγκεκριμένου σκοπού, η οποία με την ολοκλήρωση της παράγωγης «κλείνει» μεταφέροντας το έργο σε μια τρίτη εταιρία.

  Αυτό σημαίνει πως όλοι οι έλεγχοι των οικονομικών στοιχείων από την εταιρία ορκωτών ελεγκτών θα πρέπει να ολοκληρωθούν σε διάστημα 1-2 μηνών από τέλος της παραγωγής, και στο επόμενο δίμηνο να γίνουν και οι σχετικές επιστροφές ΦΠΑ.

  Με δεδομένο ότι οποιαδήποτε επιστροφή rebate θα γίνεται μετά την έγκριση των εξόδων της παράγωγης, την εξόφληση με πληρωμή στο τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων και τον έλεγχο των ανωτέρω από ανεξάρτητη διεθνή η τοπική εταιρία ορκωτών ελεγκτών, προτείνουμε πως το βεβαιωμένο προς επιστροφή ΦΠΑ να αποδίδεται το μέγιστο εντός 2 μηνών από την σχετική έκθεση των ορκωτών ελεγκτών.

  Δ. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ

  Όλες οι σημαντικές παραγωγές οπτικοακουστικών έργων, χρειάζονται κατά κανόνα αρκετά χρόνια για να χρηματοδοτηθούν και να προετοιμαστούν πριν φτάσουν στο γύρισμα.

  Ιδιαίτερα οι Μεγάλες Παραγωγές, μπορούν να φτάσουν τα 3 ή και περισσότερα χρόνια προετοιμασίας. Αυτό σημαίνει πως ένας παραγωγός που θα πρέπει σήμερα να αποφασίσει που θα γίνει το γύρισμα ενός έργου μετά από 3 ή 4 χρόνια, θα πρέπει να είναι σίγουρος για το νομικό πλαίσιο επιστροφής φόρου, που θα ισχύει και τότε, ώστε να κάνει με ασφάλεια τον σχετικό οικονομικό προγραμματισμό.

  Προτείνουμε ότι για λειτουργήσουν θετικά τα κίνητρα προσέλκυσης Μεγάλων & Μεσαίων Παραγωγών θα πρέπει να ισχύουν τουλάχιστον για 10 χρόνια από την ανακοίνωση τους.

  ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΩΝ (REBATE) ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

  Στο παρόν σχέδιο νομού τα οικονομικά κίνητρα παρέχονται μέσω επιδοτήσεων που προβλέπει ο αναπτυξιακός νόμος. Ένα τέτοιο σύστημα θα μπορούσε να λειτουργήσει επιμέρους ενισχυτικά για Μεσαίες ή εξ ολοκλήρου για Μικρές παραγωγές, όχι όμως για τις Μεγάλες.

  Σε όλο τον κόσμο, όπου προβλέπετε σύστημα rebate, η επιστροφή (από 25% έως 45%) άφορα φόρους που έχουν ήδη πληρωθεί από την παραγωγή σε επιλέξιμες δαπάνες, εντός της χωράς. Παράδειγμα…

  Για κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ νέο κεφάλαιο που εισάγεται μέσα στην χώρα και ξοδεύει μια διεθνής (από την ΕΕ ή τρίτη χωρά) παραγωγή σε επιλέξιμες δαπάνες στην Ελλάδα, πληρώνοντας φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ελληνικό ΑΦΜ, αναλογούν πάνω από το 50% πάσης φύσεως φόροι, εισφορές, παράβολα και τέλη προς το δημόσιο.

  Εάν θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική θα πρέπει για κάθε εκατομμύριο επιλέξιμων δαπανών, να επιστρέφεται στον διεθνή παραγωγό τουλάχιστον 25% επειδή έφερε νέο χρήμα στην χώρα και ένα επιπλέον 10% επιδότηση εάν το συγκεκριμένο έργο εκπληρεί τα συγκεκριμένα πολιτιστικά κριτήρια που προβλέπει η ΕΕ.

  Άλλωστε ο στόχος του παραπάνω νομοσχεδίου δεν πρέπει να είναι μόνο η εισαγωγή κεφαλαίων και δημιουργία νέων θέσεως εργασίας στην παραγωγή οπτικοακουστικών έργων, αλλά και ένα σύνολο από πολλαπλασιαστικά ωφελήματα για την χώρα όπως φαίνονται και στην σχετική μελέτη που έχει συντάξει το ΙΟΒΕ http://hellenicfilmacademy.gr/projects/research/

  Ακολουθούν οι προτάσεις και τα σχόλια μας σε κάθε ένα από τα προς διαβούλευση άρθρα…

  ΕΑΚ / PACT

 • 28 Φεβρουαρίου 2017, 01:03 | ioannis xenos

  Πολύ Σωστή κίνηση ο νόμος ενίσχυσης των ιδιωτικών επενδύσεων στα οπτικοακουστικά έργα. Να γίνει για να λυθούν και χρόνια θέματα, όπως οι ταινίες που θέλουν να έρθουν από το εξωτερικό για γυρίσματα στην χώρα, και δεν έχουμε το τυρί της επιστροφής επιλέξιμων δαπανών…..που έχουν όλες οι γειτονικές χώρες

  Ωστόσο να σας θυμίσω ότι υπάρχει ήδη ένας νόμος για την ενίσχυση και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης που «πνέει τα λοίσθια» λόγω λαθών των προηγουμένων κυβερνήσεων , και άρα θα ήταν ωφέλιμο η παρούσα νομοθέτηση να περιέχει και επαναλήψεις ή επαναφορές ουσιαστικές για το σύνολο του νομοθετικού πλαισίου όπως ο 3905/2010…
  1. η επιστροφή από το εισιτήριο μέρος του Φόρου θεαμάτων που βλακωδώς καταργήθηκε παραλύοντας τον Νόμο στο Σύνολό του.
  2. το 1,5% από τις διαφημίσεις των αδειοδοτημένων καναλιών….
  3. την πρόβλεψη με γρήγορες και απλές διαδικασίες της χορηγίας/δωρεάς σε κινηματογραφικά projects(επενδυτικούς σχεδιασμούς), όπου το δωρούμενο ποσόν θα απαλλάσσεται από την φορολόγηση(έχουν γίνει προσπάθειες το 2007, αλλά χρειάζεται σαφήνεια και ολοκλήρωση λεπτομερειών κλπ

 • 27 Φεβρουαρίου 2017, 16:50 | ΕΑΚ / PACT / ΣΑΠΟΕ

  Στα πλαισια των παρατηρησεων που θα καταθεσουμε στην παρουσα διαβουλευση, θεωρουμε απαραιτητο να προηγηθει μια συντομη ορολογία ωστε να ειναι σαφες το «λεξιλογιο» το οποιο χρησιμοποιουμε α,λλα και για να γινει γνωστο το διεθνες περιβαλλον μεσα στο οποιο θα πρεπει να λειτουργησει ο νομος.

  οι φορεις:

  EAK – Ελληνικη Ακαδημια Κινηματογραφου
  PACT – Ενωση Παραγωγων Επικοινωνιας
  ΣΑΠΟΕ – Συνδεσμος Ανεξαρτητων Παραγωγων Επικοινωνιας

  REBATE: Με δεδομενο ότι οι παραγωγες οπτικοακουστικων εργων ξοδευουν κατά την διαρκεια του γυρισματος μεγαλα ποσα σε μικρό χρονικό διαστημα, πολλες χώρες προσφέρουν οικονομικά κίνητρα για τις προσελκύσουν στην περιοχη τους. Τα Rebates είναι ουσιαστικα επιστροφη ενός ποσοστου από τους πασης φυσεως φορους, εισφορες και τελη που εχουν ηδη πληρωθει από την παραγωγη σε επιλεξιμες δαπανες, εντος της χωρας. Ενδεικτικά, σε κάθε ένα εκατομμύριο ευρώ, που εισάγεται μεσα στην χωρα και ξοδεύεται από μια παραγωγή σε επιλέξιμες δαπάνες , πληρώνοντας φυσικά ή νομικά πρόσωπα με ελληνικό ΑΦΜ, αναλογούν πάνω από το 50% οι πάσης φύσεως φοροι και εισφορες προς το δημοσιο. Η επιστροφη στον Παραγωγο ενός μερους αυτων των καταβληθεντων φορων αναφέρεται ως Rebate και υπολογίζεται ως ποσοστό επι του συνόλου των επιλέξιμων δαπανών.

  ΥΨΟΣ ΤΩΝ REBATES: Σήμερα τα Rebates που προσφέρονται παγκόσμια είναι μεταξύ του 25% έως το 45% των επιλέξιμων δαπανών που ξοδεύονται από μία χώρα για μια παραγωγή σε άλλη χώρα. Παράδειγμα… Στην παραγωγή Jason Bourne η Τενερίφη προσέφερε 37% και το Λονδίνο 30% Rebate, γι’ αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των γυρισμάτων έγινε στη Τενερίφη.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Επιλέξιμες δαπάνες καλούνται τα άμεσα έξοδα παραγωγης που ξοδευονται σε μια χωρα (αμοιβες και εισφορες συνεργατων, εξοδα διαμονης και διατροφης, ενοικιασεις εξοπλισμου, χώρων και αντικειμένων, κλπ) και καθορίζονται από την σχετική νομοθεσία ωστε να αποτελέσουν το σύνολο επί του οποίου θα υπολογισθεί το Rebate. Γενικές προϋποθέσεις για να θεωρηθει μια δαπανη ως επιλεξιμη ειναι ότι οι δικαιούχοι των δαπανών ειναι φυσικα ή νομικα προσωπα που φορολογούνται στην χωρα, το σχετικο κοστος τους περιλαμβανεται στον εγκεκριμενο προυπολογισμο παραγωγης, εχουν εκδώσει νόμιμα παραστατικά εντός του προβλεπομένου διαστήματος παραγωγής και έχουν εξοφληθεί μέσω τραπεζικής μεταφοράς.

  ΜΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Δεν θωρουνται επιλεξιμες δαπανες τα Εξοδα Χρηματοδοτησης, η αγορά τεχνολογικού εξοπλισμού και οι αποσβεσεις αυτου, οι παγιες εγκαταστασεις σε οικοπεδα και κτιρια και οι αποσβεσεις τους, τα εξοδα προβολης και διαφημιστικης επικοινωνιας του εργου, οι αμοιβες και εξοδα από πασης φυσεως συνεργατες (φυσικα ή νομικα προσωπα) οι οποιοι δεν εχουν την εδρα τους και δεν φορολογουνται στην Ελλαδα.

  FRESH MONEY: Είναι τα κεφάλαια που εισάγονται στην χώρα προκειμένου να δαπανηθούν σε επικείμενη παραγωγή και αποτελούν βασική προυπόθεση για να ενεργοποιηθεί το rebate. Αυτό ελέγχεται από διεθνώς πιστοποιημένη εταιρία ορκωτών ελεγκτών, οι οποίοι και πιστοποιούν την κατάθεση του κεφαλαίου σε ορισμένο τραπεζικό λογαριασμό και παράλληλα ότι όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από τον ίδιο λογαριασμό στα κέντρα κόστους που προβλέπονται από τον προυπολογισμό.

  FILM OFFICES: Ονομάζονται οι δημόσιοι, δημοτικοί, αλλά και οι ιδιωτικοί φορείς, που έχουν στόχο να προσελκύσουν παραγωγές στην περιοχή τους. Σήμερα λειτουργούν περισσότεροι από 500 σε δεκάδες χώρες.

  FILM COMMISSIONS: Σε χωρες που λειτουργουν πολλα film offices (σε επιπεδο περιφερειας ή και μιας πολης), αυτά συντονιζονται από ένα εθνικο (συνηθως δημοσιο) οργανο το οποιο στελεχωνεται απο προσωπα με μεγαλη εμπειρια και κυρος στην παραγωγη. Γενικα τα film commissions εχουν θεσμικο και συμβουλευτικο χαρακτηρα προς τις κυβερνησεις, ενώ τα film offices κανουν την καθημερινη δουλεια.

  PRODUCER / PRODUCTION COMPANY: Ο Παραγωγος ενός εργου είναι το φυσικο ή νομικο προσωπο που εχει την πρωτοβουλια για την επιλογη του σεναριου και των συντελεστων, την οργάνωση και τον συντονισμό των δραστηριοτήτων καθως και την οικονομικη ευθυνη που απαιτειται για την παραγωγή ενός οπτικοακουστικού έργου.

  PRODUCTION SERVICE COMPANY/ LINE PRODUCER: Μια διεθνης εταιρια παραγωγης όταν κανει γυρισματα σε καποια άλλη χωρα, αναθετει σε μια τοπικη εταιρια παραγωγης την οργανωση του τμηματος της παραγωγης που θα γινει εκει.Αυτή καλείται Production Services company. Ο υπευθυνος της Production Services Company (αναφερεται και ως εταιρια εκτελεσης ή διαχειρισης παραγωγης) είναι ο Line Producer. Όλα τα συστηματα rebate, προυποθετουν την συνεργασια της διεθνους εταιριας παραγωγης με μια τοπικη εταιρια εκτελεσης παραγωγης.

  ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Ανεξαρτητα και παραλληλα με το rebate καποιες χωρες επιδοτουν τις παραγωγες οπτικοακουστικων εργων και μεσω πολιτιστικων κριτηρίων (cultural tests), αναπτυξιακων νομων ή αλλων διαδικασιων όπως το tax shelter ή την συμπαραγωγη με τα εθνικα κεντρα κινηματογραφου.

  ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ: Για να δωσει επιπλεον κινητρα για την παραγωγη οπτικοακουστικων εργων που προαγουν τον Ευρωπαικο πολιτισμο, η ΕΕ εχει θεσπισει μια σειρα από cultural tests, τα οποια πρεπει να πληρει μια παραγωγη ώστε να εχει αυξημενη επιδοτηση. Τα ισχυοντα σημερα cultural tests αναφερονται αυστηρα σε πανευρωπαικα δεδομενα, απορριπτοντας τα εθνικα κριτηρια. Πχ. Το κριτηριο Ευρωπαιος σκηνοθετης πριμοδοτειται, αλλα το κριτηριο Ελληνας σκηνοθετης απορριπτεται.

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ REBATE: Για να επιστραφουν τα rebates στο Παραγωγο, μια εταιρια ορκωτων ελεγκτων θα πρεπει να:
  • Βεβαιωσει την εισαγωγη ποσου (το οποιο καλυπτει τον συνολικο προυπολογισμο) σε τροφοδοτη τραπεζικο λογαριασμο από τον Παραγωγο,
  • Ελεγξει τα παραστατικα των συνεργατων για όλα τα επιλεξιμα εξοδα.
  • Πιστοποιησει ότι εγιναν οι πληρωμες μεσω μεταφορας σε ελληνικους τραπεζικους λογαριασμους των συνεργατων/προμηθευτων.

  Οι τροποι επιστροφης των rebates είναι:

  CASH REBATE: Το Υπουργειο Οικονομικων εκδιδει εντος 3 μηνων μηνων από την εκθεση των ορκωτων ελεγκτων σχετικη επιταγη η οποια κατατιθεται στον λογαριασμο του Παραγωγου. Αυτος είναι ο πιο συνηθισμενος και αποτελεσματικος τροπος πληρωμης των rebates.

  TAX CREDIT REBATE: Το Υπουργειο Οικονομικων εκδιδει εντος 3 μηνων μηνων από την εκθεση των ορκωτων ελεγκτων σχετικη επιταγη, την οποια χρησιμοποιει η τοπικη εταιρια εκτελεσης παραγωγης για να εξωφλησει τις φορολογικες και ασφαλιστικες υποχρεωσεις της, ενώ παραλληλα αναλαμβανει αυτή την πληρωμη των rebates προς τον Παραγωγο. Αυτό το συστημα λειτουργει σε χωρες που οι Production Service Companies είναι πολύ μεγαλες εταιριες, γεγονος που δεν ισχυει στην Ελλαδα. Ειδικα στην Ισπανια εφαρμοζεται ένα μικτο συστημα οπου το 85% περιπου του rebate επιστρεφεται ως cash, ενώ το υπολοιπο 15% ως tax credit μεσω της production services company, η οποια αναλαμβανει να τα επιστρεψει στον Παραγωγο.

  TRANSFERABLE TAX CREDIT REBATE: Το Υπουργειο Οικονομικων εκδιδει εντος 3 μηνων μηνων από την εκθεση των ορκωτων ελεγκτων σχετικη επιταγη, την οποια η τοπικη εταιρια εκτελεσης παραγωγης μεταφερει σε καποια τριτη εταιρια (συνηθως συνδεδεμενη με την εταιρια παραγωγης) η οποια εχει μεγαλες φορολογικες υποχρεωσεις. Η τριτη εταιρια εξωφλει με την επιταγη τις φορολογικες και ασφαλιστικες υποχρεωσεις της, ενώ παραλληλα αναλαμβανει αυτή την πληρωμη των rebates προς τον Παραγωγο. Αυτό το συστημα λειτουργει σε χωρες που η εταιριες παραγωγης εχουν συνδεδεμενες εταιριες στην χωρα. Πχ στην Μεγαλη Βρεττανια η (πχ) Hollywood Productions UK εχει συνδεση με την Hollywood Distributions UK κι ετσι αντισταθμιζονται οι φοροι της Distributions με το rebate που δικαιουται η εταιρια Productions. Τετοιες συνδεσεις ειτε δεν υφιστανται στην Ελλαδα, ειτε είναι σε πολύ μικρα μεγεθη.

  MINIMUM ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Όλα τα συστηματα rebates προβλεπουν ένα ελαχιστο οριο επιλεξιμων δαπανων, για να ενταχθει μια παραγωγη στην διαδικασια, ετσι ώστε το συστημα υποστηριξης να μην μπλοκαρει με πολύ μικρα projects. Τα υπαρχοντα minimum ξεκινουν από 150.000 ευρω ανα εργο (σε χωρες όπως η Σερβια, η Σλοβακια, κλπ) και φτανουν το 1.000.000 λιρες στην Μ. Βρεττανια.

  MAXIMUM ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ: Συνηθως τα συστηματα rebates προβλεπουν ένα μεγιστο οριο επιλεξιμων δαπανων. Περα από αυτό, η παραγωγη μπορει να ξοδεψει οσα θελει, αλλα δεν θα υπάρχει rebate για το υπερβάλλον. Τα συνηθισμενα maximum είναι γυρω 15.000.000 ευρω budget (αρα μεγιστο rebate γυρω στα 5.000.000 ευρω) ενώ υπαρχουν χωρες όπως η Μ. Βρεττανια οι οποιες δεν εχουν οριο budget, δηλαδη δεχονται παραγωγες 100 εκατομμυριων στις οποιες προσφερουν rebate 30 εκκατομυριων.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΕΡΓΑ: Νοουνται τα αυτοτελη οπτικοακουστικα έργα ανεξαρτητα απο το θέμα, το ειδος του εργου, το ποσοστο του συνολικου εργου που θα γυριστει στην χωρα, τον αριθμο των εργαζομενων, την διαρκεια γυρισματος, την γλωσσα, το format, την διαρκεια του εργου ή του μεσου μεταδοσης και διανομης -είτε ως μεμονωμένο εργο, είτε ως σειρα- σε οποιαδηποτε διαδραστικη ή γραμμικη πλατφορμα, τα οποια αφ’ ενός δεν θίγουν τον σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, δεν εισάγουν ή προάγουν διακρίσεις βάσει φύλου, φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, εθνικότητας, θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή σεξουαλικού προσανατολισμού και αφ’ετερου οι επιλέξιμες δαπανες παραγωγής του έργου που θα πραγματοποιηθουν στην χωρα επικράτεια από φυσικα ή νομικα προσωπα δεν είναι λιγωτερες από (πχ) 250.000 Ευρώ.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: Τα συστηματα rebates στοχευουν στην αυξηση της απασχολησης στην παραγωγη οπτικοακουστικων εργων μεσω της προσελκυσης νεων κεφαλαιων στην χωρα. Αυτό σημαινει ότι εξαιρουνται από τις επιστροφες οι τοπικες εταιριες παραγωγης, τα τηλεοπτικα δικτυα ή οποιος άλλος θα ηθελε να επενδυσει στην παραγωγη ενός εργου χρησιμοποιωντας εθνικα κεφαλαια. Για τις περιπτωσεις αυτές, οι χωρες εφαρμοζουν αλλα παραλληλα συστηματα επιδοτησης μεσω αναπτυξιακων νομων ή αλλων διαδικασιων όπως το tax shelter ή την συμπαραγωγη με τα εθνικα κεντρα κινηματογραφου.

 • Καλησπέρα,

  Σελίδα 11, από το PDF αρχείο, υπάρχει αναλυτικός πίνακας με τρεις κατηγορίες, με τις προϋποθέσεις για να είναι επιλέξιμο ένα έργο. Στην Β κατηγορία βρίσκονται οι βασικοί συντελεστές. Συγκεκριμένα στην Β.2 υποκατηγορία απουσιάζει αυτή του ηχολήπτη (Production Sound Mixer). Ο ηχολήπτης είναι από τους βασικούς συντελεστές (Head of Department – HoD) σε ένα οπτικοακουστικό έργο, μετά απο αυτή του σκηνοθέτη και του διευθυντή φωτογραφίας. Στην Β.2 υποκατηγορία πρέπει να προστεθεί και η θέση του ηχολήπτη ως βασικού συντελεστή μαζί με τους υπόλοιπους βασικούς συντελεστές.

  Μετά τιμής
  Βασίλειος Αλεξανδρής

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 19:45 | ΜΑΡΙΑ ΚΛΗ

  Πολύ καλός ο νόμος, αλλά υπάρχουν στην Ελλάδα οι υποδομές (π.χ. χώροι, τεχνολογία, ανθρώπινο δυναμικό που την γνωρίζει, έμμεση υποστήριξη), για μεγάλες παραγωγές;
  Επίσης: 1ον Τι θα γίνει με τη φορολόγηση ενίσχυσης; Κυρίως για τις ξένες εταιρίες; Τι προβλέπει ο επενδυτικός νόμος και εάν είναι περιοριστικός πως μπορεί να τροποποιηθεί; (το 25% που δίνετε στους ξένους πρέπει να είναι καθαρό για να έρθουν, αν φορολογηθεί αυτό το ποσοστό τότε το κίνητρο είναι πολύ μικρότερο, ας φορολογηθούν στη χώρα τους).
  2ον Στις τηλεοπτικές σειρές, κάθε τηλεοπτική περίοδος (season) θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως νέο έργο, αυτό δεν διαφαίνεται στο νομοσχέδιο πουθενά. (μακάρι βέβαια να γίνονται στην Ελλάδα σειρές με πολλές σεζόν…) Πάντως, ένα από τα κύρια ζητούμενα του νόμου και ίσως το πιο δύσκολο σε αυτή τη χώρα, είναι η αγαστή και συγχρονισμένη συνεργασία των φορέων του δημοσίου (υπουργεία, περιφέρειες, δήμοι κλπ.), έτσι ώστε να υπάρξουν θετικά αποτελέσματα.

 • 22 Φεβρουαρίου 2017, 11:09 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΑΝΟΥ

  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΣΧΟΛΙΟΥ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

  2.Ως παραγωγή οπτικοακουστικού έργου για τον σκοπό του παρόντος εννοείται η οικονομική δραστηριότητα του οπτικοακουστικού τομέα με βάση την «Εθνική Ονοματολογία Οικονομικών Δραστηριοτήτων – Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας 2008» [υ.α. 1100330/1954/ΔΜ/2008 (Β΄ 2149) και Εγκ./Πολ. 1133/2008], που εμπίπτει στην κατηγορία:
  -59.1 Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων.
  ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΗΦΘΟΥΝ ΚΑΔ ΑΠΟ 59.11 ΕΩΣ 59.22 ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΞΕΧΩΡΙΣΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ ΓΙΑ ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΔΙΔΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
  3.Ως επενδυτικό σχέδιο για τον σκοπό του παρόντος εννοείται η παραγωγή ενός αυτοτελούς οπτικοακουστικού έργου.
  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕΣΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΟΧΙ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ ΤΟΝ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟ, ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ, ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΚΛΠ

 • 21 Φεβρουαρίου 2017, 08:36 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΙ NA ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΡΗΤΑ Η ENΙΣΧΥΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ, ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΎΝ ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ.