Άρθρο 42 Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου – Αντικατάσταση του άρθρου 125 του ν. 4261/2014 (παρ. 49 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 125 του ν. 4261/2014 (Α΄107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 125
Απαίτηση για τη διατήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου
(άρθρο 133 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Είναι δυνατή η καθιέρωση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου από κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ή για ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτού, σε όλα ή σε υποσύνολο ανοιγμάτων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5. Η εν λόγω απαίτηση διατήρησης αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου αποσκοπεί στην αποτροπή και τον μετριασμό των μακροπροληπτικών ή συστημικών κινδύνων που δεν καλύπτονται από τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 575/2013 και από τα άρθρα 123 και 124 του παρόντος νόμου, κατά την έννοια του κινδύνου διαταραχής του χρηματοπιστωτικού συστήματος με πιθανότητα σοβαρών αρνητικών επιπτώσεων για το χρηματοπιστωτικό σύστημα και την πραγματική οικονομία σε συγκεκριμένο κράτος μέλος.
2. Τα ιδρύματα υπολογίζουν το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου ως εξής:

όπου:
BSR = το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου,
rT = το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας που εφαρμόζεται στο συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο ενός ιδρύματος,
ET = το συνολικό ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο ενός ιδρύματος υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013,
i = ο δείκτης που δηλώνει το υποσύνολο των ανοιγμάτων που αναφέρονται στην παρ. 5,
ri = το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας που εφαρμόζεται στο ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο του υποσυνόλου ανοιγμάτων i και
Ei = το ποσό ανοίγματος σε κίνδυνο ενός ιδρύματος για το υποσύνολο ανοιγμάτων i υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 92 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
3. Για τους σκοπούς της παρ. 1, υπεύθυνη για τον καθορισμό του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου και τον προσδιορισμό των ανοιγμάτων και των υποσυνόλων ιδρυμάτων στα οποία εφαρμόζεται είναι η εντεταλμένη αρχή.
4. Για τους σκοπούς της παρ. 1, η εντεταλμένη αρχή δύναται να απαιτεί από τα ιδρύματα να τηρούν απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου από κεφάλαιο κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 υπολογιζόμενο σύμφωνα με την παρ. 2, σε ατομική, ενοποιημένη ή υποενοποιημένη βάση, σύμφωνα με τα άρθρα 6 έως 24 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
5. Το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου μπορεί να εφαρμόζεται στα εξής:
α) όλα τα ανοίγματα στην Ελλάδα,
β) τις ακόλουθες κατηγορίες ανοιγμάτων, εφόσον υφίστανται στην Ελλάδα:
αα) όλα τα ανοίγματα λιανικής σε φυσικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με ακίνητα που προορίζονται για κατοικία,
ββ) όλα τα ανοίγματα σε νομικά πρόσωπα που εξασφαλίζονται με υποθήκες επί εμπορικών ακινήτων,
γγ) όλα τα ανοίγματα σε νομικά πρόσωπα εξαιρουμένων αυτών που ορίζονται στην υποπερ. ββ),
δδ) όλα τα ανοίγματα σε φυσικά πρόσωπα εξαιρουμένων αυτών που ορίζονται στην υποπερ. αα),
γ) όλα τα ανοίγματα σε άλλα κράτη μέλη, με την επιφύλαξη των παρ. 11 και 14,
δ) τις κατηγορίες ανοιγμάτων που ορίζονται στην περ. β), τα οποία υφίστανται σε άλλα κράτη μέλη, με μόνο σκοπό την αναγνώριση τυχόν ποσοστού αποθέματος ασφαλείας που έχει οριστεί από άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 126,
ε) ανοίγματα σε τρίτες χώρες,
στ) υποσύνολα κάθε μιας από τις κατηγορίες ανοιγμάτων που προσδιορίζονται στην περ.β).
6. Το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου εφαρμόζεται σε όλα τα ανοίγματα ή σε υποσύνολο ανοιγμάτων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 5, όλων των ιδρυμάτων ή σε ένα ή περισσότερα υποσύνολα αυτών των ιδρυμάτων και ορίζεται και αναπροσαρμόζεται σε πολλαπλάσια του 0,5 %. Είναι δυνατόν να εισαχθούν διαφορετικές απαιτήσεις για διαφορετικά υποσύνολα ιδρυμάτων και ανοιγμάτων. Το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου δεν αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των κινδύνων που καλύπτονται από τα άρθρα 123 και 124.
7. Η εντεταλμένη αρχή, όταν απαιτεί την τήρηση αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου, λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:
α) το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου δεν προκαλεί δυσανάλογες δυσμενείς επιπτώσεις στο σύνολο ή σε τμήματα του χρηματοπιστωτικού συστήματος άλλων κρατών μελών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά, εμποδίζοντας την ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς,
β) το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου επανεξετάζεται από την εντεταλμένη αρχή τουλάχιστον ανά διετία,
γ) το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου δεν χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση κινδύνων που καλύπτονται από τα άρθρα 123 και 124.
8. α) Η εντεταλμένη αρχή ειδοποιεί το ΕΣΣΚ, πριν προβεί σε δημοσίευση της απόφασής της σύμφωνα με την παρ. 12. Περαιτέρω, όταν το ίδρυμα, στο οποίο εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα ποσοστά αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου, αποτελεί θυγατρική μητρικής εταιρείας εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος, η εντεταλμένη αρχή ειδοποιεί, επίσης τις αρχές του εν λόγω κράτους μέλους. Η εντεταλμένη αρχή ειδοποιεί, επίσης, το ΕΣΣΚ, όταν ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου εφαρμόζεται σε ανοίγματα σε τρίτες χώρες.
β) Οι εν λόγω ειδοποιήσεις καθορίζουν αναλυτικά:
αα) τους μακροπροληπτικούς ή συστημικούς κινδύνους στην Ελλάδα,
ββ) τους λόγους για τους οποίους οι εν λόγω μακροπροληπτικοί ή συστημικοί κίνδυνοι απειλούν τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικούσυστήματος της Ελλάδας, με αιτιολόγηση του ποσοστού του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου,
γγ) τους λόγους για τους οποίους το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου θεωρείται ότι είναι πιθανό να είναι αποτελεσματικό και αναλογικό για τον μετριασμό του κινδύνου,
δδ) εκτίμηση του πιθανού θετικού ή αρνητικού αντικτύπου του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου στην εσωτερική αγορά βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών,
εε) το ποσοστό ή τα ποσοστά του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που η εντεταλμένη αρχή προτίθεται να επιβάλει και τα ανοίγματα στα οποία εφαρμόζονται τα ποσοστά και τα ιδρύματα που υπόκεινται στα ποσοστά αυτά,
στστ) όταν το ποσοστό του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου εφαρμόζεται σε όλα τα ανοίγματα, επεξήγηση των λόγων για τους οποίους η εντεταλμένη αρχή θεωρεί ότι το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου δεν επικαλύπτει τη λειτουργία του αποθέματος ασφαλείας O-SII που προβλέπεται στο άρθρο 124.
γ) Σε περίπτωση που με την απόφαση καθορισμού του ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου μειώνεται ή δεν τροποποιείται το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας που είχε καθοριστεί προηγουμένως, η εντεταλμένη αρχή συμμορφώνεται μόνο με την παρούσα παράγραφο.
9. Όταν ο καθορισμός ή επανακαθορισμός ποσοστού ή ποσοστών αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγμάτων της παρ. 5 που υπόκειται σε ένα ή περισσότερα αποθέματα ασφαλείας συστημικού κινδύνου δεν έχει ως αποτέλεσμα συνολικό ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου υψηλότερο του 3 % για οποιοδήποτε από τα ανοίγματα αυτά, η εντεταλμένη αρχή ειδοποιεί το ΕΣΣΚ σύμφωνα με την παρ. 8 ένα (1) μήνα πριν από τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 12. Για τους σκοπούς της παρούσας παραγράφου, η αναγνώριση ποσοστού αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που ορίζει άλλο κράτος μέλος, σύμφωνα με το άρθρο 126, δεν προσμετράται για το όριο του 3 %.
10. α) Όταν ο καθορισμός ή επανακαθορισμός ποσοστού ή ποσοστών αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγμάτων της παρ. 5 που υπόκειται σε ένα ή περισσότερα αποθέματα ασφαλείας συστημικού κινδύνου έχει ως αποτέλεσμα συνολικό ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου υψηλότερο του 3 % και έως 5 %, για οποιοδήποτε από τα ανοίγματα αυτά, η εντεταλμένη αρχή ζητεί τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την ειδοποίηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 8. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδοτεί εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή της ειδοποίησης. Όταν η γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι αρνητική, η εντεταλμένη αρχή συμμορφώνεται με τη γνώμη αυτή ή αναφέρει τους λόγους για τους οποίους δεν το πράττει.
β) Όταν ένα ίδρυμα στο οποίο εφαρμόζονται ένα ή περισσότερα ποσοστά αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου αποτελεί θυγατρική μητρικής εταιρείας εγκατεστημένης σε άλλο κράτος μέλος, η εντεταλμένη αρχή ζητεί, με την ειδοποίηση που υποβάλλεται σύμφωνα με την παρ. 8, σύσταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΣΣΚ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το ΕΣΣΚ παρέχουν το καθένα τις οικείες συστάσεις εντός έξι (6) μηνών από την παραλαβή της ειδοποίησης.
γ) Όταν υπάρχει διαφωνία μεταξύ της εντεταλμένης αρχής και της αρχής άλλου κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη μητρική ή θυγατρική ως προς το ποσοστό ή τα ποσοστά αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που είναι εφαρμοστέα στο εν λόγω ίδρυμα και στην περίπτωση αρνητικής σύστασης τόσο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και του ΕΣΣΚ, η εντεταλμένη αρχή ή η αρχή του άλλου κράτους μέλους όπου είναι εγκατεστημένη μητρική ή θυγατρική μπορεί να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕΑΤ και να ζητήσει τη συνδρομή της σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 (L 331/12). Η απόφαση καθορισμού του ποσοστού ή των ποσοστών αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου για τα εν λόγω ανοίγματα αναστέλλεται, έως ότου λάβει απόφαση η ΕΑΤ.
11. Όταν ο καθορισμός ή επανακαθορισμός ποσοστού ή ποσοστών αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου σε οποιαδήποτε κατηγορία ή υποκατηγορία ανοιγμάτων της παρ. 5, που υπόκειται σε ένα ή περισσότερα αποθέματα ασφαλείας συστημικού κινδύνου, έχει ως αποτέλεσμα συνολικό ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου άνω του 5 %, για οποιοδήποτε από τα ανοίγματα αυτά, η εντεταλμένη αρχή ζητεί την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πριν από την εφαρμογή του αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου.
12. Η εντεταλμένη αρχή ανακοινώνει τον καθορισμό ή τον επανακαθορισμό ενός ή περισσότερων ποσοστών αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου με δημοσίευση στον ιστότοπό της. Η εν λόγω δημοσίευση περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
α) το ποσοστό ή τα ποσοστά αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου,
β) τα ιδρύματα στα οποία εφαρμόζεται το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου,
γ) τα ανοίγματα στα οποία εφαρμόζεται το ποσοστό ή τα ποσοστά αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου,
δ) αιτιολόγηση του καθορισμού ή επανακαθορισμού του ποσοστού ή των ποσοστών αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου,
ε) την ημερομηνία από την οποία τα ιδρύματα εφαρμόζουν το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου, όπως αυτό καθορίστηκε ή επανακαθορίστηκε, και
στ) τα ονόματα των χωρών στις οποίες υφίστανται τα ανοίγματα που προσμετρώνται στο απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου.
Όταν η δημοσίευση των πληροφοριών που αναφέρονται στην περ. δ) θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι εν λόγω πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται στη δημοσίευση.
13. Αν κάποιο ίδρυμα δεν τηρεί πλήρως την απαίτηση της παρ. 1, του επιβάλλονται οι περιορισμοί της διανομής κερδών που αναφέρονται στις παρ. 3 και 4 του άρθρου 131. Αν η εφαρμογή των περιορισμών της διανομής κερδών οδηγεί σε ανεπαρκή βελτίωση του κεφαλαίου κοινών μετοχών της Κατηγορίας 1 του ιδρύματος λαμβάνοντας υπόψη τον σχετικό συστημικό κίνδυνο η εντεταλμένη αρχή δύναται να λάβει πρόσθετα μέτρα σύμφωνα με το άρθρο 56.
14. Αν η εντεταλμένη αρχή αποφασίσει να καθορίσει το απόθεμα ασφαλείας συστημικού κινδύνου βάσει των ανοιγμάτων σε άλλα κράτη μέλη, το απόθεμα καθορίζεται στο ίδιο ποσοστό σε όλα τα ανοίγματα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός αν το απόθεμα ασφαλείας καθορίζεται, προκειμένου να αναγνωριστεί το ποσοστό αποθέματος ασφαλείας συστημικού κινδύνου που έχει καθορίσει άλλο κράτος μέλος σύμφωνα με το άρθρο 126.»