Άρθρο 14 Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων – Τροποποίηση του άρθρου 56 του ν. 4261/2014 (παρ. 16 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Το άρθρο 56 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 56
Εποπτικές εξουσίες και εξουσίες επιβολής κυρώσεων (άρθρο 64 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ασκεί τις εποπτικές αρμοδιότητες και επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται στον παρόντα και στη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία:
α) άμεσα ή
β) σε συνεργασία με άλλες αρχές, ή
γ) υπό την ευθύνη της, με ανάθεση καθηκόντων στις αρχές της περ. β), ή
δ) με τη συνδρομή των αρμόδιων δικαστικών αρχών.
2. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται από την Τράπεζα της Ελλάδος ή την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά την άσκηση των εποπτικών τους αρμοδιοτήτων και των εξουσιών τους για την επιβολή κυρώσεων αναφέρουν τους λόγους στους οποίους βασίζονται, οι οποίοι δύνανται να προκύπτουν και να συμπληρώνονται από τα στοιχεία του φακέλου της υπόθεσης.».