Άρθρο 25 Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης – Τροποποίηση του άρθρου 89 του ν. 4261/2014 (παρ. 28 του άρθρου 1 της οδηγίας (ΕΕ) 2019/878)

Στην παρ. 4 του άρθρου 89 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) προστίθεται τελευταίο εδάφιο, παρ. 4Α και 6 και το άρθρο 89 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 89
Εποπτική διαδικασία εξέτασης και αξιολόγησης (άρθρο 97 της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ)
1. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά κριτήρια που παρατίθενται στο άρθρο 90, εξετάζει τις ρυθμίσεις, τις στρατηγικές, τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς που εφαρμόζουν τα ιδρύματα για τη συμμόρφωσή τους προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του παρόντος και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 575/2013.
Προς το σκοπό αυτόν αξιολογεί:
α) κινδύνους τους οποίους τα ιδρύματα έχουν αναλάβει ή ενδέχεται να αναλάβουν,
β) κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το χρηματοπιστωτικό σύστημα εξ αιτίας του ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη τον προσδιορισμό και τη μέτρηση του συστημι-κού κινδύνου δυνάμει του άρθρου 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1093/2010 ή των συστάσεων του ΕΣΣΚ όπου απαιτείται, και
γ) κινδύνους που εντοπίζονται κατά τις ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, το εύρος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος.
2. Το πεδίο εφαρμογής της εξέτασης και αξιολόγησης της προηγούμενης παραγράφου θα καλύπτει όλες τις απαιτήσεις του παρόντος και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013.
3. Βάσει της εποπτικής εξέτασης και αξιολόγησης που προβλέπεται στην παρ. 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προσδιορίζει κατά πόσο οι ρυθμίσεις, οι στρατηγικές, οι διαδικασίες και οι μηχανισμοί που εφαρμόζουν τα ιδρύματα, καθώς και τα ίδια κεφάλαιά τους και η ρευστότητά τους εξασφαλίζουν τη συνετή διαχείριση και την κάλυψη των κινδύνων τους.
4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθορίζει με απόφασή της τη συχνότητα και το εύρος της εξέτασης και αξιολόγησης της παρ. 1 συνεκτιμώντας το μέγεθος, τη συστημική σπουδαιότητα, τη φύση, το μέγεθος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του συγκεκριμένου ιδρύματος, λαμβάνοντας υπόψη την αρχή της αναλογικότητας. Η εξέταση και αξιολόγηση επικαιροποιείται τουλάχιστον σε ετήσια βάση για τα ιδρύματα που καλύπτονται από το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης της παρ. 2 του άρθρου 91. Κατά τη διενέργεια της εξέτασης και της αξιολόγησης της παρ. 1, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εφαρμόζει την αρχή της αναλογικότητας, σύμφωνα με τα κριτήρια που δημοσιοποιούνται δυνάμει της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 134.
4Α. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δύναται να προσαρμόσει τις μεθοδολογίες για την εφαρμογή της εξέτασης και της αξιολόγησης που αναφέρονται στην παρ. 1, προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη ιδρύματα με παρόμοια χαρακτηριστικά κινδύνου, όπως παρόμοια επιχειρηματικά μοντέλα ή γεωγραφική θέση των ανοιγμάτων. Οι εν λόγω προσαρμοσμένες μεθοδολογίες μπορούν να περιλαμβάνουν δείκτες αναφοράς κινδύνων καθώς και ποσοτικούς δείκτες, επιτρέπουν τη δέουσα συνεκτίμηση των ειδικών κινδύνων στους οποίους μπορεί να εκτίθεται κάθε ίδρυμα και δεν θίγουν τον ειδικό για κάθε ίδρυμα χαρακτήρα των μέτρων που επιβάλλονται βάσει του άρθρου 96. Εφόσον η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρησιμοποιεί προσαρμοσμένες μεθοδολογίες σύμφωνα με την παρούσα παράγραφο, ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ).
5. Σε περίπτωση που ίδρυμα ενέχει συστημικό κίνδυνο σύμφωνα με το άρθρο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμελλητί την ΕΑΤ σχετικά με τα αποτελέσματα της εποπτικής διαδικασίας εξέτασης και αξιολόγησης.
6. Όταν μια εξέταση, ιδίως η αξιολόγηση των ρυθμίσεων εταιρικής διακυβέρνησης, του επιχειρηματικού μοντέλου ή των δραστηριοτήτων ενός ιδρύματος, παρέχει στην Τράπεζα της Ελλάδος ή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσιμες υποψίες ότι, σε σχέση με το εν λόγω ίδρυμα, διαπράττεται ή έχει διαπραχθεί, επιχειρείται ή έχει επιχειρηθεί να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ή υπάρχει αυξημένος τέτοιος κίνδυνος, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ενημερώνει αμέσως την ΕΑΤ και την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες του άρθρου 47 του ν. 4557/2018 (Α’ 139). Σε περίπτωση δυνητικού αυξημένου κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες συνεργάζονται και κοινοποιούν αμέσως την κοινή τους εκτίμηση στην ΕΑΤ. Η Τράπεζα της Ελλάδος ή η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει μέτρα καταλλήλως σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.».