Άρθρο 7 Δημοσίευση των αποφάσεων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991

Στο άρθρο 78 του ν. 1969/1991 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει στον διαδικτυακό της τόπο, σύμφωνα με τη νομοθεσία, τις αποφάσεις, με τις οποίες επιβάλλεται διοικητική κύρωση ή μέτρο για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, αμέσως μετά την έγγραφη ενημέρωση του προσώπου, στο οποίο επιβάλλεται η σχετική κύρωση ή το σχετικό μέτρο. Η δημοσίευση διενεργείται χωρίς καθυστέρηση και περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το είδος και τη φύση της παράβασης και την ταυτότητα του προσώπου, στο οποίο επιβάλλεται η κύρωση ή το μέτρο. Η υποχρέωση δημοσίευσης δεν ισχύει για αποφάσεις επιβολής μέτρων διερευνητικού χαρακτήρα, όπως, ενδεικτικά, όταν διατάσσεται η διενέργεια ελέγχου σε εποπτευόμενη οντότητα.

2. Σε περίπτωση άσκησης, ενώπιον των δικαστικών, διοικητικών ή άλλων αρχών, προσφυγής κατά της απόφασης επιβολής διοικητικής κύρωσης ή μέτρου, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει άμεσα στον διαδικτυακό της τόπο τις πληροφορίες αυτές και κάθε μεταγενέστερη πληροφορία, σχετική με το αποτέλεσμα της προσφυγής. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς δημοσιεύει, επιπλέον, κάθε δικαστική απόφαση, που ακυρώνει αμετάκλητα προηγούμενη απόφαση επιβολής διοικητικών κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων.

3. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς διατηρεί κάθε δημοσίευση, κατά το παρόν άρθρο, προσβάσιμη στον διαδικτυακό της τόπο. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στην εν λόγω δημοσίευση διατηρούνται στον διαδικτυακό τόπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σύμφωνα με την ενωσιακή και εθνική νομοθεσία για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.».