Άρθρο 6 Διεύθυνση Αξιολογήσεων – Προσθήκη άρθρου 33Α στον ν. 2324/1995

Στον ν. 2324/1995 (Α΄ 146) προστίθεται άρθρο 33Α ως εξής:

«1. Συστήνεται Διεύθυνση Αξιολογήσεων, η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των υποθέσεων, που χειρίζονται οι διευθύνσεις ή οι μονάδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν έχει εκκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Αντίστοιχα, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Αξιολογήσεων και οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκκινήσει διαδικασία ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόμενων φορέων, κατά τη νομοθεσία.

 1. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων διερευνά τα αποτελέσματα και τα πορίσματα των εισηγήσεων ελέγχου και έναρξης διαδικασίας επιβολής κυρώσεων που της υποβάλλονται από τις Διευθύνσεις της παρ. 1, για τη διαπίστωση παραβάσεων της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς και εισηγείται σχετικά στο Διοικητικό Συμβούλιο. Για την ως άνω αξιολόγηση λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του ελεγχόμενου προσώπου, κατά τη νομοθεσία. Για τις περιπτώσεις ανάκλησης άδειας λειτουργίας, ως τέτοιες νοούνται οι απόψεις που υποβάλλονται μετά την κοινοποίηση στον ελεγχόμενο, της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, περί έναρξης διαδικασίας ανάκλησης άδειας λειτουργίας, η οποία επέχει θέση κλήσης για την άσκηση του δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης.
 2. Η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την επιβολή κυρώσεων ή διοικητικών μέτρων, σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά. Σε διαφορετική περίπτωση, η Διεύθυνση υποβάλλει εισήγηση περί αρχειοθέτησης της υπόθεσης, λόγω μη στοιχειοθέτησης παράβασης.
 3. Σε περιπτώσεις έναρξης διαδικασίας ανάκλησης άδειας λειτουργίας εποπτευόμενου φορέα, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο την ανάκληση της άδειας λειτουργίας εποπτευόμενου φορέα, εφόσον πληρούνται οι κατά τη νομοθεσία προϋποθέσεις ανάκλησης. Σε διαφορετική περίπτωση, η διεύθυνση υποβάλλει εισήγηση, περί επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς, εφόσον συντρέχει τέτοια περίπτωση, ή για αρχειοθέτηση της υπόθεσης, λόγω μη στοιχειοθέτησης παράβασης.
 4. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της εξεταζόμενης υπόθεσης, η Διεύθυνση Αξιολογήσεων δύναται να ζητά, σύμφωνα με τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, από την εκάστοτε αρμόδια διεύθυνση της παρ. 1, πρόσθετα στοιχεία ή πληροφορίες ή και περαιτέρω έλεγχο της υπόθεσης, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας.».
 • Τα αντικείμενα του εποπτικού ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς εκτείνονται πλέον σε μεγάλο εύρος ελέγχων επί φορέων, προϊόντων και υπηρεσιών της κεφαλαιαγοράς, υπαγόμενα σε ιδιαίτερα λεπτομερές κανονιστικό πλαίσιο που απαιτεί εξειδικευμένη και τεχνικά άρτια γνώση του κάθε αντικειμένου. Η εμπλοκή της Διεύθυνσης Αξιολογήσεων θα είναι αποτελεσματική μόνο αν το διαδικαστικό στάδιο που προσθέτει καταφέρει να οδηγήσει σε: (α) επιτάχυνση και επικύρωση της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κυρώσεων και (β) ανατροφοδότηση της τεχνογνωσίας των στελεχών της κατά περίπτωση αρμόδιας διεύθυνσης εποπτείας.
  Λαμβάνοντας υπόψη το ευρύτατο και ιδιαίτερα εξιδεικευμένο αντικείμενο ελέγχων που αποτελεί αντικείμενο εργασιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η επιδιωκόμενη μεταρρύθμιση θα είναι αποτελεσματική υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η διακράτηση, κινητοποίηση, προσέλκυση και συνεχής βελτίωσης επαρκούς αριθμού εξειδικευμένων στελεχών.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 14:45 | Νικόλαος Τσουτσάνης – Δικηγορική Εταιρεία Νικόλαος Τσουτσάνης και Συνεργάτες

  Αναφέρομαι στο σχόλιο μου επί του άρθρου 2.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 11:54 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Περαιτέρω, αναφορικά με την προβλεπόμενη νέα Υπερ-Διεύθυνση Αξιολογήσεων, εγείρονται σοβαρότατα ζητήματα στελέχωσής της, καθώς λόγω της πληθώρας και διαφορετικότητας των εποπτικών αντικειμένων της Ε.Κ. θα πρέπει να δημιουργηθούν ικανά ως προς τον αριθμό αντίστοιχα τμήματα και συνακόλουθες θέσεις ευθύνης, μη συνυπολογιζομένου του απαιτούμενου στελεχιακού δυναμικού που πρέπει, λόγω αντικειμένου, να διαθέτει πολυετή εξειδίκευση και εμπειρία.

  Η εν λόγω καινοτομία στη δομή της Ε.Κ. δε φαίνεται να έχει ευρωπαϊκό προηγούμενο στις εθνικές αρχές εποπτείας κεφαλαιαγορών, δεν είναι προφανής η στόχευση και η αιτιολόγηση ως προς την αποτελεσματικότητά της στις ιδιαίτερες εθνικές συνθήκες εποπτείας, ενώ εκτιμάται ότι θα δημιουργήσει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις, λόγω της αύξησης του διοικητικού φόρτου.

  Σημειώνεται ότι η δομή ορισμένων ομόλογων ευρωπαϊκών αρχών περιλαμβάνει επιτροπές που λειτουργούν συμπληρωματικά ως προς την αξιολόγηση των κυρώσεων, με στόχο την πρόληψη σύγκρουσης συμφερόντων κατά το στάδιο της επιβολής τους και σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η εκχώρηση αρμοδιοτήτων αξιολόγησης ενδεχόμενων παραβάσεων του συνόλου των εποπτικών αντικειμένων σε ουσιαστικά ένα μόνο πρόσωπο, ήτοι εκείνο που θα προΐσταται της εν λόγω Διεύθυνσης.