Άρθρο 2 Οργανισμός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 30 του ν. 2324/1995

Η παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 4622/2019 (Α΄ 133), μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καταρτίζεται οργανισμός στον οποίο, ιδίως, καθορίζονται και εξειδικεύονται θέματα διάρθρωσης και προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, και συγκεκριμένα:

α) η οργάνωση και διάρθρωση των οργανικών μονάδων και σχετικών υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, η σύσταση, συγχώνευση και κατάργηση οργανικών μονάδων, η σύσταση, μετατροπή και κατάργηση των οργανικών θέσεων,

β) οι αρμοδιότητες των οργανικών θέσεων του προσωπικού της,

γ) τα προσόντα διορισμού ανά κλάδο και ανά ειδικότητα,

δ) οι προϋποθέσεις, τα κριτήρια και η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ο αριθμός οργανικών θέσεων του μόνιμου προσωπικού της,

ε) οι κλάδοι από τους οποίους προέρχονται οι προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων αυτής,

στ) ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η κατανομή των οργανικών θέσεων του μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ή έμμισθης εντολής προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα,

ζ) οι διαδικασίες μετακίνησης προσωπικού, τα προσόντα και η ειδικότερη διαδικασία διορισμού εξωτερικών συμβούλων και

η) κάθε άλλο σχετικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια.».

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 19:15 | Όμιλος Χρηματιστηρίου Αθηνών

  Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019: «1. Η οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Πρωθυπουργού, κατά περίπτωση, και των αρμόδιων Υπουργών για τον προϋπολογισμό και για θέματα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους.» Προτείνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να οριστεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και να ακολουθήσει την πρόβλεψη που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε να καθορίζει η ίδια τον Οργανισμό της.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 15:20 | Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρία

  Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρία: Αξιολόγηση ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς»

  Κατά τη γνώμη της Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορικής Εταιρίας, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Εκσυγχρονισμός του πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», το οποίο τέθηκε σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση στις 28.12.2021, επιδιώκει την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, μέσω, κυρίως, της ενίσχυσης της οργανωτικής διάρθρωσής και της εσωτερικής λειτουργίας της. Προς την κατεύθυνση αυτή κινούνται οι διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορούν στην αναθεώρηση του ρόλου του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 4), στην καθιέρωση νέας εσωτερικής οργανωτικής διάρθρωσης των υπηρεσιών της (άρθρο 5), και στη θέσπιση νέου Οργανισμού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (άρθρο 2) και Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (άρθρο 3). Στο ίδιο πλαίσιο, η σύσταση της νέας Διεύθυνσης Αξιολογήσεων (άρθρο 6) με αρμοδιότητα την αξιολόγηση υποθέσεων που χειρίζονται οι διευθύνσεις ή οι μονάδες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όταν έχει εκκινήσει διαδικασία επιβολής κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά, θα ενισχύσει την αντικειμενικότητα και την ταχεία εξέταση υποθέσεων. Επιπλέον, η κατάρτιση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς πενταετούς στρατηγικού σχεδίου και ετήσιου επιχειρησιακού σχεδίου αποτελούν σημαντικό βήμα για την διασφάλιση ενός διαφανούς και αποτελεσματικού πλαισίου λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και αναμένεται να εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία της, κατά τα πρότυπα ευρωπαϊκών και διεθνών εποπτικών αρχών, καθιερώνοντας για πρώτη φορά ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πλαίσιο αρχών, κριτηρίων και στόχων βάσει των οποίων λειτουργεί η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  Στα θετικά στοιχεία του σχεδίου νόμου συγκαταλέγεται, επίσης, η καθιέρωση ειδικής πενταετούς παραγραφής σχετικά με την αρμοδιότητα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να επιβάλλει κυρώσεις (άρθρο 8) καθώς και η ενίσχυση της διαφάνειας μέσω της δημοσίευσης των αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλεται κάποια διοικητική κύρωση ή μέτρο (άρθρο 7). Οι παραπάνω ρυθμίσεις συμβάλλουν στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου και στην καθιέρωση προβλεψιμότητας στη δράση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και μπορούν να συμβάλλουν στην επιτάχυνση της εξέτασης των υποθέσεων που εκκρεμούν προς εξέταση.
  Παρά το εκσυγχρονιστικό και καινοτόμο πνεύμα του σχεδίου νόμου, παραμένουν περαιτέρω ζητήματα λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που χρήζουν νομοθετικής παρέμβασης. Συγκεκριμένα:
  1. Στο νομοσχέδιο δεν έχουν περιληφθεί ρυθμίσεις για την ενίσχυση του ρόλου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σχετικά με ζητήματα πράσινης χρηματοδότησης, περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG) και καινοτομίας (fintech, crypto-assets, κ.α.), κάτι που θα μπορούσε να επιτευχθεί π.χ. μέσω της θέσπισης ειδικής διεύθυνσης εντός της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (εάν κριθεί σκόπιμο οι διευθύνσεις να καθορίζονται από το νόμο για το οποίο βλ. παρακάτω) η οποία και πρέπει να στελεχωθεί από εξειδικευμένο προσωπικό στους τομείς αυτούς.
  2. Παραλείπεται η καθιέρωση κριτηρίων μέτρησης της απόδοσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και επίτευξης των στόχων της και σχετικής υποχρέωσης αναφοράς επ’ αυτών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Επομένως, η θέσπιση τέτοιων κριτηρίων επαφίεται πλήρως σε οικειοθελή βάση εκ μέρους της Επιτροπής.
  3. Το σχέδιο νόμου, επίσης, δεν αποδίδει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αρμοδιότητες σχετικά τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την ανάπτυξη της ελληνικής κεφαλαιαγοράς καθώς επικεντρώνεται κυρίως σε θέματα εσωτερικής λειτουργίας της και λιγότερο αναπτυξιακού χαρακτήρα. Ωστόσο, ενδείκνυται να αποδοθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σχετική αρμοδιότητα, ώστε, από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικών και την Τράπεζα της Ελλάδος, να αναπτυχθεί ένα στρατηγικό πλάνο αναπτυξιακής πορείας της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα.
  4. Δεδομένης της συνεχούς εξέλιξης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των κεφαλαιαγορών σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και ευελιξία και να μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα στις απαιτήσεις της αγοράς, δεν κρίνεται αποτελεσματική η υιοθέτηση οργανογράμματος μέσω της διαδικασίας έκδοσης Π.Δ., λόγω της δύσκαμπτης και χρονοβόρας σχετικής διαδικασίας, αλλά θα έπρεπε να υιοθετείται από το διοικούν αυτή όργανο.
  5. Τέλος, προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορέσει να αναβαθμίσει την οργανωτική διάρθρωσή της και να στελεχωθεί αποτελεσματικά θεωρείται αναγκαία η εξαίρεση του προσωπικού της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς τόσο από το σύστημα προσλήψεων του ΑΣΕΠ, όσο και από το ενιαίο μισθολόγιο, καθώς και τους περιορισμούς του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα, και η υιοθέτηση πολιτικής προσλήψεων οι όροι της οποίας θα διαμορφώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τηρουμένων των αρχών της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της ισότητας, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις εσωτερικές διαδικασίες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  Στην Ποταμίτης Βεκρής Δικηγορική Εταιρία, αποτιμούμε θετικά το σχέδιο νόμου καθόσον θεωρούμε ότι τα νέα στοιχεία που εισάγει προωθούν τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Επίσης θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η περαιτέρω τροποποίηση των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων προκειμένου να εκσυγχρονισθεί κι άλλο ο ρόλος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εποπτικής αρχής με ιδιαίτερη έμφαση στα θέματα της διαχείρισης του ανθρώπινου δυναμικού που θα αποτελέσει και την αιχμή του δόρατος για το μέλλον.

 • ΠΡΟΤΑΣΗ
  Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις στο παρόν σχέδιο νόμου δεν αντιμετωπίζουν τα σοβαρά θέματα που υφίστανται εδώ και χρόνια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:

  1. Την απελευθέρωση από τους περιορισμούς του δημοσίου της διαδικασίας πρόσληψης στελεχών (απελευθέρωση από ΑΣΕΠ και από μισθολόγιο Δημοσίου). Είναι επιτακτικό η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να προσελκύσει στελέχη υψηλού επιπέδου και εξειδίκευσης από την αγορά, ελληνική και διεθνή, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις λειτουργίας και εποπτείας. Αυτό είναι κάτι που έχει λυθεί σε άλλες χώρες της ΕΕ και θα πρέπει να ισχύσει το ίδιο και για την ελληνική κεφαλαιαγορά.
  Αυτή η απελευθέρωση θα επιτρέψει στην ΕΚ να προσλάβει με γρήγορους ρυθμούς τα ικανά και έμπειρα στελέχη που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική και έγκαιρη αντιμετώπιση τόσο θεμάτων εποπτείας όσο και κανονιστικών ρυθμίσεων.
  2. Την αναγκαιότητα πλήρους και εκσυγχρονισμένης μηχανογράφησης της ΕΚ, η οποία απαιτεί οικονομικούς πόρους για την ανάπτυξη συστημάτων ΙΤ και για την πρόσληψη υψηλού επιπέδου τεχνικών στελεχών, για την οποία επίσης δεν φαίνεται να επαρκούν οι προτεινόμενες διατάξεις του σχεδίου νόμου.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 14:49 | Νικόλαος Τσουτσάνης – Δικηγορική Εταιρεία Νικόλαος Τσουτσάνης και Συνεργάτες

  Α) Από τη διάταξη του άρθρο 76Α ν. 1969/1991, όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 22 ν. 3371/2005 (ΦΕΚ Α 178/14.7.2005), προκύπτει ότι «η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απολαύει λειτουργικής ανεξαρτησίας και διοικητικής αυτοτέλειας (παρ. 1). Η ΕΚ υποβάλει έκθεση πεπραγμένων κάθε μήνα Μάρτιο εκάστου έτους στον Πρόεδρο της Βουλής και στον Υπουργό Οικονομικών και ο Πρόεδρος της ΕΚ καλείται δύο φορές τον χρόνο από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής προκειμένου να την ενημερώνει για θέματα της Κεφαλαιαγοράς (παρ. 3)».
  Ενόψει των παραπάνω και σε συνδυασμό με το άρθρο 76 παρ. 2 ν. 1969/1991 σύμφωνα με το οποίο έχει ανατεθεί σε αυτήν ο έλεγχος της εφαρμογής των διατάξεων της νομοθεσίας περί Κεφαλαιαγοράς, είναι προφανές ότι η ΕΚ αποτελεί Ανεξάρτητη Αρχή υποκείμενη στις αντίστοιχες υποχρεώσεις των λοιπών Ανεξάρτητων Αρχών που λειτουργούν στην Ελλάδα (υποβολή ετήσιων πεπραγμένων στον Πρόεδρο της Βουλής, Υπουργό Οικονομικών, εμφάνιση Προέδρου σε Επιτροπή Βουλής).
  Υπό τα δεδομένα αυτά και λαμβάνοντας υπόψη τα άρθρα 18, 19 και κυρίως 20 παρ. 1 ν. 4622/2019 σχετικά με το επιτελικό Κράτος κατά το οποίο οι Ανεξάρτητες Αρχές καταρτίζουν με αποφάσεις τους τον Οργανισμό Λειτουργίας τους, θα πρέπει ο Οργανισμός της ΕΚ να καταρτίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΕΚ και όχι με Προεδρικό Διάταγμα, όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου και όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία με απόφαση του Δ.Σ. της έχει καταρτίσει τον Οργανισμό της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
  Άλλωστε, από όσα έχω υπόψη μου, ο Οργανισμός της ΕΚ μέσω Προεδρικού Διατάγματος είχε επιχειρηθεί από τις προηγούμενες διοικήσεις της ΕΚ με κατάρτιση σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος και μέχρι σήμερα δεν κατέστη δυνατό να εκδοθεί αυτό.
  Β) Στο άρθρο 2 του σχεδίου νόμου θα πρέπει:
  α) να προστεθεί διάταξη κατά την οποία θα αναφέρεται ότι οι προσλήψεις του αναγκαίου προσωπικού που ως εκ της φύσεως της αποστολής της ΕΚ απαιτεί εξειδικευμένα στελέχη (δικηγόρους, ελεγκτές και οικονομολόγους), με εξειδικευμένες γνώσεις, προϋπηρεσία και εμπειρία σε θέματα Κεφαλαιαγοράς, να πραγματοποιείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της ΕΚ, για δυνατότητα αμεσότερης και ευκολότερης πρόσληψης, και να μην υπάγονται στο ν. 4765/2021 μέσω ΑΣΕΠ, δεδομένης της υφιστάμενης σ’ αυτό μακροχρόνιας και χρονοβόρου διαδικασίας.
  β) Να προστεθεί διάταξη εξαίρεσης από το Ενιαίο Μισθολόγιο των νεοπροσλαμβανομένων υπαλλήλων και στελεχών και πρόβλεψη σε κάθε περίπτωση εξίσωσης του μισθού τους με τους παλαιούς υφιστάμενους με καταβολή προσωπικής διαφοράς μισθού, όπως αντίστοιχα συμβαίνει και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.
  Το ενιαίο μισθολόγιο σε συνδυασμό με τη διαδικασία του ΑΣΕΠ, εξ όσων μπορώ να γνωρίζω, έχει στερήσει από την ΕΚ την πρόσληψη στελεχών με προσόντα και προϋπηρεσία καθόσον λόγω του άκρως χαμηλού μισθολογίου για νεοπροσλαμβανόμενους που προβλέπεται από τος διατάξεις του Ενιαίου Μισθολογίου δεν προσήλθαν καίτοι επελέγησαν.
  ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: οι παραπάνω προτάσεις καθίστανται αναγκαίες για την εφαρμογή των προβλεπόμενων τόσο του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου σχετικά με την ευρεία διάρθρωση των υπηρεσιών της ΕΚ όσο και της συνιστώμενης διεύθυνσης αξιολογήσεων στο άρθρο 6 αυτού, προκειμένου να επιτελέσει τον σκοπό για τον οποίο συστήνεται και να ασκήσει τις αρμοδιότητες που της παρέχονται σε αυτό. Επίσης είναι απαραίτητες για την απρόσκοπτη και με ασφάλεια δικαίου λειτουργία της ΕΚ ως Ανεξάρτητης Αρχής και εντάσσονται «στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας της ΕΚ» της επικεφαλίδας του σχεδίου νόμου.

 • Σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 1 του ν. 4622/2019: «1. Η οργάνωση και λειτουργία των φορέων της Κεντρικής Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των εποπτευόμενων από αυτούς νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, πλην των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με προεδρικά διατάγματα, τα οποία εκδίδονται με πρόταση του καθ` ύλην αρμόδιου Υπουργού ή του Πρωθυπουργού, κατά περίπτωση, και των αρμόδιων Υπουργών για τον προϋπολογισμό και για θέματα οργάνωσης της δημόσιας διοίκησης. Η οργάνωση και λειτουργία των Ανεξάρτητων Αρχών, καθορίζονται με Οργανισμούς, οι οποίοι καταρτίζονται, αντικαθίστανται ή τροποποιούνται με αποφάσεις των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους.»

  Προτείνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να οριστεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή και να ακολουθήσει την πρόβλεψη που αφορά τις ανεξάρτητες αρχές, ώστε να καθορίζει η ίδια τον Οργανισμό της.

 • Άρθρο 2 του σχεδίου νόμου:
  (i) Στο παρόν άρθρο προβλέπεται η κατάρτιση οργανισμού με την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος, μετά από πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών και του Υπουργού Οικονομικών, ύστερα από γνώμη της ΕΚ. Στον οργανισμό καθορίζονται μεταξύ άλλων θέματα διάρθρωσης και προσωπικού της ΕΚ, τα οποία θα πρέπει να αναπροσαρμόζονται αντιστοίχως στις εκάστοτε ανάγκες και συνθήκες της εποχής. Για το λόγο αυτό κρίνουμε ότι για λόγους ευελιξίας η κατάρτιση του οργανισμού να μην γίνεται μέσω ΠΔ, το οποίο τροποποιείται πιο περίπλοκα αλλά με κοινή υπουργική απόφαση, ώστε ο οργανισμός να μπορεί να προσαρμόζεται στις εξελίξεις της χρηματαγοράς και τις ανάγκες της ΕΚ.

  (ii) Προτείνουμε να διευκρινιστεί αν η γνώμη της ΕΚ που προβλέπεται στην παρ. 2 αφορά σύμφωνη ή απλή γνώμη.

 • 11 Ιανουαρίου 2022, 11:53 | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ

  Θέματα Προσωπικού
  α) Είναι γνωστή η υποστελέχωση των υπηρεσιών της Ε.Κ. σε συνάρτηση με τη φύση, τον όγκο και την έκταση των αρμοδιοτήτων που καλείται να ασκήσει, οι οποίες έχουν αυξηθεί εκθετικά την τελευταία δεκαετία, στο πλαίσιο των ραγδαίων εξελίξεων στο χώρο των κεφαλαιαγορών. Στις παρούσες διατάξεις δεν αποτυπώνεται, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας, καμία ρύθμιση αναφορικά με τη δυνατότητα άμεσης στελέχωσης, που θα επιτευχθεί μέσω παροχής κινήτρων προσέλκυσης, αλλά και διατήρησης, εξειδικευμένου και έμπειρου προσωπικού. Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι οι εξελίξεις στο χώρο των κεφαλαιαγορών σε παγκόσμιο επίπεδο έχουν εδώ και καιρό αναδείξει την επιτακτική ανάγκη στελέχωσης της Ε.Κ. με νέες ειδικότητες, για την επίτευξη της οποίας βασική προϋπόθεση είναι η διαμόρφωση κατάλληλου πλαισίου μισθολογικών κινήτρων.

  β) Οι ισχύουσες διαδικασίες προσλήψεων έχουν αποδειχθεί απολύτως δυσλειτουργικές δεδομένου ότι η προσέλκυση νέων στελεχών είναι τρομερά χρονοβόρα (2-3 έτη). Επιπλέον οι απολαβές, βάσει του ισχύοντος μισθολογίου, δεν είναι ικανές να προσελκύσουν και να διατηρήσουν έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη από τη δεξαμενή της αγοράς, δεδομένου και του βαθμού ευθύνης και πολυπλοκότητας των καθηκόντων των στελεχών της Ε.Κ. Επισημαίνουμε ότι το υφιστάμενο προσωπικό έχει υποστεί σημαντικότατες μειώσεις αποδοχών, στο πλαίσιο των μνημονιακών ρυθμίσεων, ενώ ένα μεγάλο μέρος των σημερινών αποδοχών του δεν αποτελούν καν συντάξιμες αποδοχές, καθώς εντάσσονται σε καθεστώς «προσωπικής διαφοράς». Για τους λόγους αυτούς η Ε.Κ. έχει υποστεί κατά την τελευταία δεκαετία απώλεια σημαντικού αριθμού έμπειρων στελεχών της.

  γ) Συνεπώς, ένα τεράστιο πρόβλημα για τη λειτουργία της ΕΚ, δηλαδή η έλλειψη του απαραίτητου στελεχιακού δυναμικού, δεν αντιμετωπίζεται, παρά το γεγονός ότι για την αποτελεσματική εκτέλεση του έργου της κρίνεται απολύτως αναγκαία η επαναφορά της δυνατότητας άμεσης στελέχωσής της με εξειδικευμένα στελέχη που διαθέτουν την κατάλληλη εμπειρία, μέσω διαδικασιών διαφανών μεν, σύντομων δε. Επιπρόσθετα, πρέπει να προβλεφθούν απαραιτήτως μισθολογικά κίνητρα προσέλκυσης νέων στελεχών και διατήρησης των υφιστάμενων.

  δ) Συναφώς σημειώνεται ότι έχουν ήδη υποβληθεί στον κ. Υπουργό Οικονομικών, τόσο από τη Διοίκηση της Ε.Κ., όσο και από τη νομοπαρασκευαστική επιτροπή που είχε συσταθεί για να εκπονήσει σχέδιο διατάξεων σχετικά με την οργάνωση και λειτουργία της Ε.Κ., διατάξεις σχετικές με τη διαδικασία των προσλήψεων και την παροχή μισθολογικών κινήτρων, οι οποίες όμως δεν συμπεριλήφθηκαν εντέλει στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

  ε) Επιπλέον, σημειώνεται η ανάγκη τροποποίησης της αναφοράς «κλάδοι», όπου αυτή γίνεται, σε «κατηγορίες και κλάδοι», δεδομένου ότι πρέπει να διασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσληψης και η υπηρεσιακή εξέλιξη του ΕΕΠ της Ε.Κ., που αποτελεί την πλειοψηφία των εργαζομένων της.

  Οργανόγραμμα
  α) Η άμεση αναγκαιότητα κατάρτισης επικαιροποιημένου οργανογράμματος, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου που χρονολογείται από το 2009, παρά τις επανειλημμένες επισημάνσεις μας, δεν αντιμετωπίζεται στις εν λόγω διατάξεις.

  β) Το οργανόγραμμα της Ε.Κ., σύμφωνα με το Π.Δ. 65/2009, έχει ξεπεραστεί προ πολλού, δημιουργώντας καθημερινά προβλήματα λειτουργίας, καθώς δεν αποτυπώνει τις νέες αρμοδιότητες της Ε.Κ. που προέκυψαν έκτοτε, λόγω νέων καθώς και επικαιροποιημένων ευρωπαϊκών και εθνικών νομοθετημάτων, και δεν εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες αποτελεσματικής εποπτείας.

  γ) Η επιχειρούμενη επίλυση του σοβαρότατου αυτού προβλήματος μέσω παραπομπής σε έκδοση Π.Δ. που θα ρυθμίζει σχετικώς την οργανωτική δομή της Ε.Κ., κρίνεται απολύτως αναποτελεσματική, λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνται για την έκδοση του, σε σχέση με την επείγουσα ανάγκη θεσμοθέτησης νέου σύγχρονου οργανογράμματος.

  δ) Η εφαρμογή του συνόλου των προτεινόμενων διατάξεων εξαρτάται από την έκδοση οργανογράμματος, δεδομένου ότι το Οργανόγραμμα αποτελεί τη βάση όλης της λειτουργίας κάθε Οργανισμού. Σύμφωνα με τις προτεινόμενες διατάξεις, το Οργανόγραμμα της Ε.Κ. θα υποβληθεί ως πρόταση στον Υπουργό Οικονομικών εντός 12 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου, χωρίς να προσδιορίζεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα για την έκδοσή του, κατόπιν πρότασης του Υπουργείου Οικονομικών και Εργασίας στην ΠτΔ, ως εκ τούτου η εφαρμογή των συνολικών προτεινόμενων ρυθμίσεων παραπέμπεται χρονικά στο απώτερο μέλλον.

 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ & ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ – (ΣΕΔ)
  Ένωση Μετόχων Χρηματιστηρίου Αθηνών
  Μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Παρακαλούμε να εξετάσετε και πάλι δύο σοβαρά θέματα, τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει να λυθούν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς:
  1ον Η διαδικασία πρόσληψης προσωπικού (Εξαιρετικά σημαντικό)
  Η Ε.Κ. εδώ και αρκετά χρόνια είναι σε μεγάλο βαθμό υποστελεχωμένη, με αποτέλεσμα να γίνεται δύσκολη η λειτουργία της.
  Η Ε.Κ. χρειάζεται εξειδικευμένα στελέχη, τα οποία να γνωρίζουν άριστα, τόσο τη νομοθεσία της Κεφαλαιαγοράς, όσο και τα οικονομικά της Κεφαλαιαγοράς.
  Είναι γνωστό ότι τα στελέχη αυτά σπανίζουν.
  Προτείνουμε να αποδεσμευθεί η πρόσληψη στελεχών και προσωπικού στην Ε.Κ. τόσο από το ΑΣΕΠ, όσο και από το μισθολόγιο του Δημοσίου. Θεωρούμε ότι μόνο έτσι θα γίνει δυνατόν να συμπληρωθούν οι πολλές κενές θέσεις που υπάρχουν στο προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  2ον Το οργανόγραμμα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει πιο ευέλικτο και να μην χρειάζεται Προεδρικό Διάταγμα για την τροποποίηση του.
  Να αρκεί μια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., ή η σύμφωνη γνώμη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ή έστω μία Υπουργική απόφαση, μετά από πρόταση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
  Είναι σημαντικό η Ε.Κ. να έχει ευελιξία στη λειτουργία της.
  Με εκτίμηση
  Για το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΔ
  Ο Πρόεδρος
  Μπάμπης Εγγλέζος