Άρθρο 9 Μεταβατικές διατάξεις

1. Εντός δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υποβάλλει στον Υπουργό Οικονομικών σχέδιο προεδρικού διατάγματος για τον Οργανισμό και καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, το Στρατηγικό Σχέδιο και το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο, σύμφωνα με τον παρόντα. Για τις ανάγκες της πρώτης εφαρμογής του επιχειρησιακού σχεδιασμού, κατά τους όρους του παρόντος, το ως άνω Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καταρτίζεται για χρονικό διάστημα μέχρι το πέρας του έτους που ακολουθεί το έτος κατάρτισης, κατά παρέκκλιση των όρων ετήσιας λειτουργίας του.

Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου μπορεί να παρατείνεται για χρονικό διάστημα πέραν του δωδεκάμηνου, με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Για τις ανάγκες σχεδιασμού, κατάρτισης του Κανονισμού και των Σχεδίων της παρ. 1 και για κάθε άλλο θέμα, συναφές με τα ανωτέρω, που αφορά στην ομαλή μετάβαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στους όρους του παρόντος, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, μετά από σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί να αναθέσει σε εξωτερικό σύμβουλο, διεθνούς κύρους, με αναγνωρισμένη εμπειρία και εξειδίκευση, το έργο της κατάρτισής τους.

Ο σύμβουλος του πρώτου εδαφίου παρέχει ενημέρωση στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε τρίμηνη βάση ή και εκτάκτως, αν τούτο κρίνεται σκόπιμο, ως προς την πρόοδο των εργασιών του και ως προς την ύπαρξη ζητημάτων που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την ομαλή πορεία των εργασιών της μετάβασης. Με την περάτωση των εργασιών του, συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης εργασιών, το οποίο εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  • Σχόλιο στο Άρθρο 9:
    Δεν γίνεται καμία αναφορά για το τι θα ισχύσει στο μεσοδιάστημα έως την κατάρτιση του οργανισμού. Τονίζεται ότι το μεσοδιάστημα μπορεί να υπερβαίνει το δωδεκάμηνο