Άρθρο 4 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου – Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 78 του ν. 1969/1991

  1. Η παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 1969/1991 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:

«2.α) Οι κατά νόμο αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ασκούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συνολική στρατηγική, την πολιτική κινδύνου και το πλαίσιο διαχείρισης αυτού:

βα) καταρτίζει τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας,

ββ) καταρτίζει το Στρατηγικό Σχέδιο, με το οποίο καθορίζονται η μακροπρόθεσμη στρατηγική κατεύθυνση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι στρατηγικοί στόχοι της, η αποστολή και οι βασικές αξίες της. Το Στρατηγικό Σχέδιο συντάσσεται σε πενταετή βάση και μπορεί να αναθεωρείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, όποτε κρίνεται τούτο σκόπιμο. Tο Στρατηγικό Σχέδιο δημοσιεύεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

βγ) καταρτίζει το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο. Το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο αφορά στα προγράμματα δράσης και τα επιμέρους επιχειρησιακά σχέδια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, στο πλαίσιο των επιλογών, των προτεραιοτήτων, των κατευθύνσεων και των στόχων που τίθενται για την κεφαλαιαγορά. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο γίνεται επιμερισμός των στρατηγικών στόχων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε ετήσιους στόχους, δράσεις και έργα, περιγράφονται τα ορόσημα και οι κρίσιμοι παράγοντες επιτυχίας και αναλύεται ο τρόπος, με τον οποίο το Στρατηγικό Σχέδιο τίθεται σε εφαρμογή, κατά τη διάρκεια του έτους. Με το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο καθορίζονται, επίσης, οι ποιοτικοί ή ποσοτικοί στόχοι των υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και οι υποχρεώσεις, οι δράσεις και τα έργα προς υλοποίηση, σε συμφωνία με το Στρατηγικό Σχέδιο. Tο Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο δημοσιεύεται μέσω του διαδικτυακού τόπου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

βδ) καταρτίζει την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, με την οποία παρουσιάζεται το έργο της Επιτροπής κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται του έτους, κατά το οποίο συντάσσεται, όπως και τα αποτελέσματα του σχετικού έτους στους κρίσιμους τομείς δράσης της, σε σχέση με τους στόχους του Ετήσιου Επιχειρησιακού Σχεδίου,

βε) εγκρίνει τον Ετήσιο Προϋπολογισμό, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 31 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146).

γ) Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει, επιπλέον, τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

γα) αποφασίζει για τον τρόπο λειτουργίας των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, σε επίπεδο γενικής διεύθυνσης, διεύθυνσης, τμημάτων ή άλλων επιμέρους μονάδων και υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας,

γβ) διασφαλίζει ότι το πρόγραμμα και οι δραστηριότητες των επιμέρους οργανικών μονάδων και υπηρεσιών της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς συμβαδίζουν με το Στρατηγικό Σχέδιο, το Ετήσιο Επιχειρησιακό Σχέδιο και τους τιθέμενους στόχους,

γγ) ελέγχει και εποπτεύει τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τον ν. 4795/2021 (Α΄ 62),

γδ) παρακολουθεί την πορεία εκτέλεσης του ετήσιου προϋπολογισμού, ελέγχει και αποφαίνεται για τη σκοπιμότητα δαπανών για έργα, παροχή υπηρεσιών ή προμήθειες,

γε) με αποφάσεις του, που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συγκροτεί υπηρεσιακά και πειθαρχικά συμβούλια,

γστ) μεταφέρει ανθρώπινους, οικονομικούς και λειτουργικούς πόρους, καθώς και υλικοτεχνικό εξοπλισμό μεταξύ των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

γζ) υποδεικνύει εκπροσώπους της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς σε συλλογικά όργανα του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και Φορέων.

δ) Το Διοικητικό Συμβούλιο παρακολουθεί και ελέγχει την υλοποίηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης, όπως καθορίζονται στον Οργανισμό και στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας. Υποχρεώσεις παρακολούθησης και ελέγχου των ρυθμίσεων διακυβέρνησης αναλαμβάνουν και τα όργανα, στα οποία ανατίθεται, κάθε φορά, η εκπλήρωση καθηκόντων, κατά τον ανωτέρω Οργανισμό και Κανονισμό.

ε) Το Διοικητικό Συμβούλιο αξιολογεί περιοδικά και, πάντως, ανά τριετία την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησης και εισηγείται την τροποποίηση του Οργανισμού ή του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, όπου τούτο κρίνεται σκόπιμο. Για την αξιολόγηση των ρυθμίσεων διακυβέρνησης ο Πρόεδρος και οι Αντιπρόεδροι υποβάλλουν γραπτές προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, μετά από εσωτερική διαβούλευση, με τα, κατά περίπτωση, αρμόδια όργανα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

στ) Το Διοικητικό Συμβούλιο διασφαλίζει την εφαρμογή του Οργανισμού και του Κανονισμού Εσωτερικής Λειτουργίας, την επαρκή και αποτελεσματική λειτουργία των οργανικών μονάδων και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και τη χρηστή διαχείριση των πόρων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.».