Άρθρο 10 Καταργούμενες διατάξεις

Το π.δ. 65/2009 καταργείται από την έκδοση του π.δ. της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146), όπως αντικαθίσταται με το άρθρο 2 του παρόντος.