Άρθρο 3 Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – Αντικατάσταση παρ. 13 άρθρου 35 ν. 2324/1995

Η παρ. 13 του άρθρου 35 του ν. 2324/1995 (Α΄ 146) αντικαθίσταται ως εξής: «13. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καταρτίζεται και τροποποιείται ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας εγκρίνεται από τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος διενεργεί έλεγχο νομιμότητας. Στον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς καθορίζονται ενδεικτικά τα εξής:α) τα θέματα εσωτερικής λειτουργίας της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και, ιδίως, οι εσωτερικές διαδικασίες, που διέπουν κάθε αντικείμενο εργασίας, οι διαδικασίες συγκρότησης και οι βασικοί όροι λειτουργίας των οργάνων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως, για τα συλλογικά όργανα, ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων, που μπορούν να λαμβάνουν χώρα και με τηλεδιάσκεψη, ο τρόπος λήψης αποφάσεων και οι όροι αντικατάστασης ή αναπλήρωσης των μελών τους,

β) το πλαίσιο του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και η οργάνωση και λειτουργία της μονάδας εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνου, σύμφωνα με τον ν. 4795/2021 (Α΄ 62),

γ) οι πολιτικές και οι κανόνες δεοντολογίας, που οφείλουν να τηρούν τα όργανα διοίκησης και το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, οι μηχανισμοί αποτροπής, εντοπισμού και διαχείρισης καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων και οι διαδικασίες εσωτερικής προειδοποίησης, σε σχέση με δυνητικές ή πραγματικές παραβάσεις του προσωπικού,

δ) η διαδικασία ανταλλαγής στοιχείων και πληροφοριών μεταξύ των οργάνων διοίκησης και των οργανικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς,

ε) ο τρόπος λειτουργίας των οργανικών μονάδων της και οι όροι συνεργασίας μεταξύ αυτών,

στ) τα κάθε είδους εργασιακά και υπηρεσιακά θέματα, στα οποία περιλαμβάνονται και τα ζητήματα αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας,

ζ) η διαδικασία υποβολής καταγγελιών, ο χειρισμός τους, τα κριτήρια εξέτασής τους και τα κριτήρια καθορισμού του απώτατου χρόνου, στον οποίο μπορεί να αναφέρονται οι εικαζόμενες παραβάσεις, καθώς και του απώτατου χρόνου εξέτασης αυτών. Για τον καθορισμό των κριτηρίων του πρώτου εδαφίου λαμβάνονται υπόψη, ιδίως, το δημόσιο συμφέρον, ως ειδικότερο συμφέρον του επενδυτικού κοινού, καθώς και οι πιθανές επιπτώσεις της εικαζόμενης παράβασης στην ομαλή λειτουργία της αγοράς. Τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των καταγγελιών ποσοτικοποιούνται, κατ` εφαρμογή συστήματος μοριοδότησης, και καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής αυτού. Το σύστημα μοριοδότησης χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον εσωτερικό χειρισμό των καταγγελιών από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και τα αποτελέσματα της κατάταξης δεν δημοσιοποιούνται και δεν κοινοποιούνται στον καταγγέλλοντα ή σε τρίτο.

η) τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης, αυτεπάγγελτα ή κατόπιν καταγγελίας, υποθέσεων πιθανολογούμενων παραβάσεων, τα κριτήρια θέσπισης στρατηγικών στόχων, κατ’ εφαρμογή συστήματος ανάλυσης κινδύνου, και ο καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής αυτού,

θ) κάθε άλλο θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη λειτουργία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Με όμοια απόφαση μπορούν να επαναπροσδιορίζονται, να εξειδικεύονται ή να επεκτείνονται οι αρμοδιότητες των διοικητικών μονάδων της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, εφόσον αυτό καθίσταται αναγκαίο λόγω της τροποποίησης της εθνικής νομοθεσίας, καθώς και της προσαρμογής της στην ενωσιακή νομοθεσία.».

 • Επί της πρώτης παραγράφου:
  Κρίνουμε ότι δεν θα έπρεπε να χρειάζεται έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας από τον αρμόδιο υπουργό -έστω και κατόπιν διενέργειας μόνο ελέγχου νομιμότητας- κατ’ αντιστοιχία και προς αντίστοιχες διατάξεις άλλων εποπτικών αρχών όπως η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (άρθρο 17 του ν. 4624/2019) και της Εθνικής Αρχής Τηλεπικοινωνίων και Ταχυδρομείων (άρθρο 12 στ. λβ΄του ν. 4070/2012).

  Επί της περίπτωσης στ και ως ολικό ζήτημα:
  -Είναι κρίσιμο να προβλεφθούν ρυθμίσεις προκειμένου η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να διατηρήσει τη στελέχωσή της με εξειδικευμένα και καταρτισμένα στελέχη.
  -Προτείνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να μπορεί να αξιοποιεί τους πόρους και τον προϋπολογισμό της για την αντ-αμοιβή των έμπειρων και αξιόλογων στελεχών της, την προσέλκυση νέου καταρτισμένου δυναμικού και τη συνεργασία με εξωτερικό μηχανισμό για την αξιολόγηση των στελεχών της ως βέλτιστη πρακτική ορθής διακυβέρνησης.
  -Μια πρόταση θα ήταν η αξιοποίηση του ειδικού επιστημονικού προσωπικού που μπορεί να προσλαμβάνεται με σχέση ιδιωτικού δικαίου (βλ. αντίστοιχη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 3051/2002 που ορίζει ότι «το επιστημονικό και λοιπό προσωπικό κάθε ανεξάρτητης αρχής προσλαμβάνεται στις θέσεις που προβλέπονται στον οργανισμό της».) Με αυτόν τον τρόπο θα καταστεί δυνατό να ενταχθούν αντίστοιχες θέσεις στον Οργανισμό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  Προτείνεται η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να οριστεί ως ανεξάρτητη διοικητική αρχή, ώστε να έχει και την απαιτούμενη δυνατότητα ευελιξίας πρόσληψης ειδικού επιστημονικού προσωπικού.