Άρθρο 52: Κυρώσεις [παράγραφοι 4, 5 & 6 του άρθρου 4 της Οδηγίας 2014/49]

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων πιστωτικών ιδρυμάτων ή υποκαταστημάτων που συμμετέχουν υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν πιστωτικό ίδρυμα που εδρεύει στην Ελλάδα ή υποκατάστημα πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί στην Ελλάδα, εδρεύει σε τρίτη χώρα και συμμετέχει υποχρεωτικά στο ΤΕΚΕ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως μέλος του ΤΕΚΕ, το ΤΕΚΕ ενημερώνει άμεσα την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία, σε συνεργασία με το ΤΕΚΕ, λαμβάνει αμελλητί τα κατάλληλα μέτρα, περιλαμβανομένου του διορισμού επιτρόπου, και, εάν είναι αναγκαίο, επιβάλλει κυρώσεις, περιλαμβανομένου του διορισμού επιτρόπου, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη παράγραφο 2 του άρθρου 59 και στο άρθρο 137 του ν. 4261/2014 (Α΄ 107), προς εξασφάλιση της τήρησης των υποχρεώσεων του συγκεκριμένου μέλους του.

β) Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 1, το μέλος του ΤΕΚΕ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο ΣΚΚ, το ΤΕΚΕ δύναται, με τη ρητή συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος , να γνωστοποιήσει στο εν λόγω μέλος του ότι προτίθεται να το αποκλείσει από το ΣΚΚ, τάσσοντας προθεσμία όχι μικρότερη από ένα (1) μήνα, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Εάν, μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής, το μέλος του ΤΕΚΕ δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, το ΤΕΚΕ αποκλείει το εν λόγω μέλος του από το ΣΚΚ και η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του.

γ) Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 1, το μέλος του ΤΕΚΕ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν από τη συμμετοχή τους στο ΣΚΕ, το ΤΕΚΕ δύναται, με τη ρητή συναίνεση της Τράπεζας της Ελλάδος, να γνωστοποιήσει στο εν λόγω μέλος του ότι προτίθεται να το αποκλείσει από το ΣΚΕ, τάσσοντας προθεσμία όχι μικρότερη από δώδεκα (12) μήνες, προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Εάν μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής το μέλος του ΤΕΚΕ δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του, το ΤΕΚΕ αποκλείει το εν λόγω μέλος του από το ΣΚΕ και η Τράπεζα της Ελλάδος ανακαλεί την άδεια λειτουργίας του.

  1. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων υποκαταστημάτων που συμμετέχουν προαιρετικά στο ΤΕΚΕ ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Εάν υποκατάστημα στην Ελλάδα πιστωτικού ιδρύματος που εδρεύει σε κράτος-μέλος της ΕΕ και καλύπτεται συμπληρωματικά από το ΣΚΕ δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως μέλους του ΣΚΕ, το ΤΕΚΕ ενημερώνει άμεσα την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία γνωστοποιεί τούτο στην εποπτική αρχή του κράτους-μέλους, στο οποίο εδρεύει το πιστωτικό ίδρυμα και σε συνεργασία με αυτήν λαμβάνονται όλα τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλιστεί η τήρηση των υποχρεώσεων του υποκαταστήματος.

β) Εάν, παρά τα μέτρα που λαμβάνονται σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 2, το υποκατάστημα δεν συμμορφωθεί προς τις υποχρεώσεις του, οι οποίες απορρέουν εκ της συμμετοχής του στο ΣΚΕ, και παρέλθει, μετά τη σχετική ειδοποίηση, χρονικό διάστημα όχι μικρότερο από δώδεκα (12) μήνες, το ΤΕΚΕ μπορεί, με τη συγκατάθεση και της εποπτικής αρχής του ενδιαφερόμενου κράτους-μέλους και κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης προς την Τράπεζα της Ελλάδος, να αποκλείσει το υποκατάστημα από το ΣΚΕ. Οι υφιστάμενες κατά τη χρονική στιγμή αποκλεισμού απαιτήσεις επενδυτών – πελατών του υποκαταστήματος κατά τις διατάξεις του παρόντος καλύπτονται συμπληρωματικά από το ΣΚΕ. Το ΤΕΚΕ ενημερώνει τους επενδυτές-πελάτες του πιστωτικού ιδρύματος για την παύση της συμπληρωματικής κάλυψης και για την ημερομηνία κατά την οποία αρχίζει να παράγει αποτελέσματα.

  1. Η προβλεπόμενη κάλυψη καταθετών και επενδυτών-πελατών παρέχεται για καταθέσεις που ελήφθησαν και απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν μέχρι την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος.