Άρθρο 13: Όριο κάλυψης επενδυτικών υπηρεσιών

 

  1. Το ανώτατο όριο κάλυψης από το ΤΕΚΕ του συνόλου των απαιτήσεων κάθε επενδυτή – πελάτη, οι οποίες προκύπτουν από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έναντι συμμετέχοντος στο ΣΚΕ πιστωτικού ιδρύματος ορίζεται σε τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη έναντι ορισμένου συμμετέχοντος στο ΣΚΕ πιστωτικού ιδρύματος, ανεξαρτήτως καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας.
  2. Αν το όριο κάλυψης αυξηθεί συνεπεία διάταξης νόμου, το ΔΣ αποφασίζει με την ειδική πλειοψηφία της παραγράφου 8 του άρθρου 48 για ανάλογη αναπροσαρμογή των τακτικών εισφορών στο ΣΚΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32.