Άρθρο 15: Ενεργοποίηση και διαδικασία καταβολής αποζημίωσης επενδυτών πελατών

  1. Το ΤΕΚΕ ενεργοποιεί την διαδικασία καταβολής αποζημίωσης και αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται αδυναμία συμμετέχοντος στο ΣΚΕ πιστωτικού ιδρύματος, σύμφωνα με τις οριζόμενες στις υποπεριπτώσεις α) και β) της περίπτωσης 2) της παραγράφου 1 του άρθρου 3, υποχρεώσεις του.
  2. Η παράταση του χρόνου εκπλήρωσης των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που προβλέπεται στο άρθρο 138 του ν. 4261/2014 δεν συνιστά καθ’ εαυτή περίπτωση αδυναμίας συμμετέχοντος πιστωτικού ιδρύματος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του κατά την έννοια των υποπεριπτώσεων α) και β) της περίπτωσης 2) της παραγράφου 1 του άρθρου 3.
  3. Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 19.
  4.  Σε έκτακτες περιπτώσεις και κατόπιν αιτήσεως του ΤΕΚΕ, η Τράπεζα της Ελλάδος δύναται να εγκρίνει μία τρίμηνη παράταση της προβλεπόμενης στην παράγραφο 3 προθεσμίας για την καταβολή αποζημιώσεων από το ΤΕΚΕ σε επενδυτές-πελάτες.
  5. Οι αποζημιώσεις καταβάλλονται στο νόμισμα της χώρας στην οποία παρασχέθηκε η καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία.
  6. Ανεξάρτητα από τις προβλεπόμενες προθεσμίες στις παραγράφους 3 και 4, στην περίπτωση κατά την οποία εναντίον επενδυτή – πελάτη ή άλλου ατόμου που δικαιούται ή έχει συμφέρον σε ποσά που τηρούνται σε λογαριασμό, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες που οδηγεί σε δέσμευση, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 2 του ν. 3691/2008, το ΤΕΚΕ αναστέλλει οποιαδήποτε καταβολή μέχρι να κριθεί τελεσίδικα η υπόθεση.
  7. Το ΤΕΚΕ δεν υποχρεούται στην καταβολή τόκου επί του ποσού αποζημίωσης για το διάστημα μέχρι την καταβολή αποζημίωσης στους δικαιούχους επενδυτές-πελάτες, εφόσον η αποζημίωση καταστεί διαθέσιμη εντός των προθεσμιών των παραγράφων 3 και 4.
  8. Κατά την ενεργοποίηση της διαδικασίας αποζημίωσης επενδυτών, τα κεφάλαια του ΣΚΕ που είναι κατατεθειμένα στο περιελθόν σε αδυναμία πιστωτικό ίδρυμα, οι προκύπτοντες δεδουλευμένοι τόκοι, καθώς και κάθε τυχόν οφειλόμενη εισφορά προς το ΣΚΕ αποδίδονται αμέσως στο τελευταίο από τους ασκούντες τη διοίκηση του περιελθόντος σε αδυναμία πιστωτικού ιδρύματος, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης ουσιαστικού ή δικονομικού δικαίου και πριν από την ικανοποίηση οποιασδήποτε άλλης απαίτησης.
  9. Η διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στους επενδυτές – πελάτες περιγράφεται αναλυτικά στα άρθρα 16 έως 19.