Άρθρο 44: Ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων [Άρθρα 3 & 4 της Οδηγίας 2014/49 ]

  1. Το ΤΕΚΕ διενεργεί ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων των συστημάτων του. Οι εν λόγω ασκήσεις πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον ανά τριετία και συχνότερα όποτε απαιτείται. Η πρώτη άσκηση διενεργείται το αργότερο στις 3 Ιουλίου 2017.
  2. Το ΤΕΚΕ χρησιμοποιεί τις πληροφορίες που απαιτούνται για τη διενέργεια ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων στα συστήματά του αποκλειστικά στο πλαίσιο των ασκήσεων αυτών και τις διατηρεί μόνο για το διάστημα που απαιτείται για τον σκοπό αυτό.
  3. Το ΤΕΚΕ διασφαλίζει το απόρρητο και την προστασία των δεδομένων που αφορούν τους λογαριασμούς των καταθετών και των επενδυτών – πελατών. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με το νόμο 2472/1997.
  4. Η Τράπεζα της Ελλάδος ασκεί τον έλεγχο των υποβαλλόμενων από τα πιστωτικά ιδρύματα στοιχείων είτε αυτόβουλα στο πλαίσιο της εποπτικής της αρμοδιότητας είτε κατόπιν αιτήματος του ΤΕΚΕ.
  5. H Τράπεζα της Ελλάδος ή οι αρμόδιες για την εποπτεία των συμμετεχόντων ιδρυμάτων αρχές ενημερώνουν το ΤΕΚΕ σε περίπτωση που διαπιστώνουν προβλήματα σε κάποιο πιστωτικό ίδρυμα, τα οποία ενδέχεται να ενεργοποιήσουν την παρέμβαση του ΤΕΚΕ.