Άρθρο 09: Όριο Κάλυψης [Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/49]

 1. Το ανώτατο όριο κάλυψης του συνόλου των καταθέσεων κάθε καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ορίζεται σε εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των καταθέσεων που τηρούνται στο ίδιο πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των καταθέσεων, το νόμισμα και τον τόπο κατάθεσης εντός της ΕΕ.
 2. Κατ’ εξαίρεση προστατεύονται με πρόσθετο όριο τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ καταθέσεις στις οποίες πιστώνονται ποσά εντός μηνός από την ημερομηνία που έλαβε χώρα η αντίστοιχη δραστηριότητα και που προέρχονται αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις κατωτέρω δραστηριότητες και για χρόνο μέχρι έξι (6) μηνών από την ημέρα πίστωσης κάθε σχετικού ποσού:

α) από πώληση ή απαλλοτρίωση ιδιωτικής κατοικίας ή οικοπέδου, για το τίμημα ή την αποζημίωση που καταβάλλεται στον πωλητή που δεν ασχολείται κατ’ επάγγελμα με αγοραπωλησίες ακινήτων, ή ιδιοκτήτη,

β)από καταβολή οφειλής μεταξύ συζύγων, εφόσον το σχετικό ποσό έχει επιδικασθεί με δικαστική απόφαση,

γ) από καταβολή εφάπαξ ή και περιοδικών παροχών λόγω συνταξιοδότησης,

δ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω λύσης υπαλληλικής ή εργασιακής σχέσεως απασχόλησης,

ε) από καταβολή αποζημίωσης στους προσωρινά κρατηθέντες, κρατηθέντες ή καταδικασθέντες, οι οποίοι εν συνεχεία αθωώθηκαν σύμφωνα με την διάταξη 533 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας,

στ) από καταβολή αποζημίωσης λόγω αναπηρίας ή λόγω σωματικής βλάβης που προκλήθηκε από αδικοπραξία,

ζ) από καταβολή ασφαλιστικών παροχών είτε από κοινωνική είτε από ιδιωτική ασφάλιση,

η) από καταβολή αποζημίωσης σε κληρονόμους λόγω θανάτου του κληρονομουμένου ή από καταβολή ποσών που προκύπτουν λόγω κληρονομικής διαδοχής.

Ποσά που πιστώνονται μετά την παρέλευση ενός μηνός από την αντίστοιχη δραστηριότητα θα λαμβάνονται υπόψη εφόσον αποδεικνύεται εγγράφως ότι προέρχονται από τη δραστηριότητα αυτή.

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει κατατεθεί σε λογαριασμό ποσό προερχόμενο αποδεδειγμένα από μία η περισσότερες από τις ανωτέρω δραστηριότητες, το πρόσθετο όριο κάλυψης της παραγράφου 2 εφαρμόζεται μετά την εξάντληση του ορίου κάλυψης της παραγράφου 1 ανά καταθέτη. Το σύνολο δε της αποζημίωσης για κάθε δικαιούχο ποσών που προέρχονται από τις δραστηριότητες της παραγράφου 2 δεν δύναται να είναι ανώτερο από τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. Για τις περιπτώσεις κοινού λογαριασμού, το όριο της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται εις όφελος όλων των συνδικαιούχων ανεξαρτήτως του καταθέτη ή δικαιούχου τον οποίο αφορά η σχετική πίστωση και επί του συνόλου του υπολοίπου του λογαριασμού μετά την εξάντληση του ορίου κάλυψης της παραγράφου 1 και σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 10.

 1. Για τις περιπτώσεις β) και ζ) της παραγράφου 2 κάθε απαίτηση που πιστώνεται για τους σκοπούς της παραγράφου αυτής λαμβάνεται υπόψη εφόσον υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.
 2. Το πρόσθετο όριο της παραγράφου 2 αφορά αθροιστικά τις κατηγορίες α) έως η) ανωτέρω.
 3. Η προστασία της παραγράφου 2 παρέχεται μόνο εφόσον οι δικαιούχοι καταθέτες υποβάλουν σχετικό αίτημα στο ΤΕΚΕ κατόπιν ανακοινώσεως από το τελευταίο και πάντως εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αδυναμίας. Οι απαιτήσεις των δικαιούχων καταθετών σύμφωνα με την παράγραφο 2 θα εξελέγχονται από τον εκκαθαριστή του υπό εκκαθάριση πιστωτικού ιδρύματος. Σε περίπτωση εφαρμογής του μέτρου της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 43 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 περί αναδιάρθρωσης παθητικού, η εξέλεγξη των απαιτήσεων θα διενεργείται από τον εκτιμητή της παραγράφου 1 του εσωτερικού άρθρου 36 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015.

 

 1. Το όριο και οι κατηγορίες κάλυψης της παραγράφου 2 δύνανται να τροποποιούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του ΔΣ του ΤΕΚΕ.
 • 31 Ιανουαρίου 2016, 14:45 | Νίκος Λιόλιος

  Η Γνώμη της Ευρωπαικής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για το νομοσχέδιο αυτό είναι ξεκάθαρη και αφορά κυρίως το άρθρο αυτό και τα υπερβολικά όρια κάλυψης.
  Η Γνώμη αυτή, που την υπογράφει ο Πρόεδρος της κ. Ντράγκι, λέει ουσιαστικά τα εξής:
  Πρώτον. Δεν μπορεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤΕ) να χρηματοδοτήσει το ΤΕΚΕ γιατι η ΤΕ λειτουργεί κάτω από την ΕΚΤ και η χρηματοδότηση αυτή δεν επιτρέπεται στη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή ο κ. Ντράγκι σας λέει ότι εγώ δεν μπορώ να σας δωσω χρήματα και να χρηματοδοτήσω τα υπερβολικά όρια κάλυψης.
  Δεύτερον. Πιστεύω να έχεται κάνει Impact assessment (μελέτη αξιολόγησης επιπτώσεων) για τα υπερβολικά όρια κάλυψης που παρέχεται παρόλου που δεν το είδα στην εισηγητική έκθεση του Νόμου. Δηλαδή ο κ. Ντράγκι σας λέει ότι ελπίζω να ξέρεται που πάτε ΓΙΑΤΙ ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΠΑΤΕ ΘΑ ΕΙΣΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ.

  και φυσικά το ερώτημα είναι πως θα χρηματοδοτηθούν τα υπερβολικά όρια κάλυψης?

  Αφού δεν σας τα χρηματοδοτεί ο κ. Ντράγκι γιατί δεν πάτε στον κ. Σοιμπλε?

 • 31 Ιανουαρίου 2016, 13:24 | Κωνσταντίνος Κωνσταντίδης

  (Σας το στέλνω ξανά χωρίς τη μετάφραση στα ελληνικά του όρου Free riders που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι διατυπώνεται με τρόπο υβριστικό)

  Η εισηγητική Εκθεση της Οδηγίας 2014/49 ορίζει ότι
  για το όριο των 100.000 ισχύει η αρχή κάλυψης ανά καταθέτη και όχι ανά κατάθεση(παρ.22)
  για το όριο προστασίας των καταθέσεων άνω των 100.000 η παρ 26 δηλώνει «… τα Κράτη Μέλη πρέπει να αποφασίζουν ανώτατη κάλυψη όσον αφορα τις καταθέσεις αυτές» Δηλαδή η κάλυψη είναι ανά κατάθεση και όχι ανά καταθέτη

  Στο νόμο υπάρχει λάθος.
  Η παρ. 2 του αρθρου 9 του Νόμου ορίζει «για τις περιπτώσεις κοινού λογαριασμού το όριο προστασίας εφαρμόζεται εις οφελος όλων των συνδικαιούχων» και «…το πρόσθετο όριο αφορά αθροιστικά τις κατηγορίες …» δηλαδή κάλυψη ανά καταθέτη και όχι ανά κατάθεση
  Η ποστασία καταθέσεων κοινωνικού σκοπού πρέπει να εφαρμοστεί ανά κατάθεση

  Επιπλέον με τι κεφάλαια θα υποστηριζονται τα όρια αυτά? με το 0.8% των καταθέσεων το 2024? ή άλλες πηγές? Ποιές είναι αυτές οι «ακατανόμαστες» άλλες πηγές? τα δάνεια? Μπορείται να πάρεται δάνεια? από που? Δηλαδή 4ο Μνημόνιο?

  Αυξάνονται τα όρια εγγύησης – Δεν πρέπει να αυξηθούν και οι εισφορές των Τραπεζών? Δηλαδή οι τράπεζες θα είναι free rides και θα δημιουργούνται ηθικοί κίνδυνοιΗ Ευρωπαική Επιτροπή το είδε το νομοσχέδιο αυτό???

  Κωνσταντίνος Κωσταντίδης MSc European Studies

 • 31 Ιανουαρίου 2016, 12:07 | Κωσταντίνος Γεωρφίου

  Τι όρια κάλυψης είναι αυτά?
  πάνω πρόσθετο οριο 300.000 δηλαδή 400.000
  αλλά κάτω δεν μπορείται να μου δώσεται πάνω από 300.000
  Μπερδεύτικα
  Δεν μπορώ έγω να τα καταλάβω καλά που ήμουνα τόσα χρόνια στον τραπεζικό τομέα

  … και μετά εάν είμαι σε κοινό λογαρισμό θα μου δώσεται πολλάπλάσιο των 300.000 ή 400.000 δηλαδή πάνω από 1.000.000
  τώρα ειληκρινά ζαλίστικά
  Η Ελβετία έχει τέτοια όρια?

  Πρίν την υποβολή του σχολίου μου ζητήθηκε να κάνω ένα τεστ πολλαπλασιασμού
  Γιατί δεν ζητήθηκε και από τους υπεύθυνους του νομοσχεδίου να κάνουν ένα τεστ πρόσθεσης? 300.000 + 100.000 = 300.000 ????

 • 31 Ιανουαρίου 2016, 12:08 | Γιάννης Παπαδόπουλος

  Ειδα στο διαδύκτιο τη Γνωμη της Ευρωπαικής κεντρικής Τράπεζασ επι του νομοσχεδίου.
  Εκεί αναφέρεται σε ένα Impact assessment. Που είναι αυτό?
  Δεν το βρήκα στο διαδύκτιο Γιατί?
  Πωσ θέλεται από μένα που είμαι πολίτησ να συμμετάσχω στη Δημόσια Διαβούλευση ‘οταν δεν έχω όλα τα στοιχεία?
  που είναι η Διαφάνεια?