Άρθρο 31 – Έναρξη ισχύος

Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με εξαίρεση την παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 4557/2018, όπως τροποποιείται με το άρθρο 7 του παρόντος, η οποία τίθεται σε ισχύ αναδρομικά από τις 10.7.2020.