Άρθρο 14 – Εφαρμογή μέτρων δέουσας επιμέλειας από τρίτα μέρη – Τροποποίηση του άρθρου 19 του ν. 4557/2018

(παρ. 14 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

1. Η περ. θ’ της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4557/2018 αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:
«2. Για τους σκοπούς του παρόντος, ως τρίτα μέρη νοούνται:
α) τα πιστωτικά ιδρύματα, β) οι εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, γ) οι εταιρείες πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων τρίτων, δ) οι εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου, ε) οι εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, στ) οι εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ζ) οι εταιρείες επενδυτικής διαμεσολάβησης, η) οι ασφαλιστικές εταιρείες, θ) τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτη χώρα που είναι μέλος της FATF και η οποία δεν έχει επισημανθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως τρίτη χώρα υψηλού κινδύνου νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.»

2. Η περ. β’ της παρ. 3 του άρθρου 19 του ν. 4557/2018 αντικαθίσταται και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:
«3. Τα υπόχρεα πρόσωπα που στηρίζονται σε τρίτο μέρος:
α) Λαμβάνουν από το τρίτο μέρος κάθε πληροφορία που αυτό αποκτά, εφαρμόζοντας τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη και τον πραγματικό δικαιούχο που προβλέπονται στις περ. α΄, β΄ και γ΄ της παρ. 1 και στην παρ. 4 του άρθρου 13,
β) διασφαλίζουν ότι τους διαβιβάζονται αμελλητί, ύστερα από αίτημά τους, κατάλληλα αντίγραφα, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, των εγγράφων και των δεδομένων εξακρίβωσης και ελέγχου της ταυτότητας, συμπεριλαμβανομένων, εφόσον είναι διαθέσιμα, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά, ή οποιασδήποτε άλλης ασφαλούς, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής, διαδικασίας ταυτοποίησης που έχει αποκτήσει το τρίτο μέρος κατά την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων δέουσας επιμέλειας.».