Άρθρο 24 – Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών – Προσθήκη άρθρου 34Α στο ν. 4557/2018

(παρ. 32 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

Μετά από το άρθρο 34 του ν. 4557/2018, προστίθεται άρθρο 34 Α ως εξής:
«Άρθρο 34Α
Συνεργασία μεταξύ των ελληνικών και των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών

Οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 6 και κάθε άλλη αρχή που είναι αρμόδια για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και των βασικών αδικημάτων αυτών δεν απαγορεύουν ούτε θέτουν αναιτιολόγητους ή υπερβολικά περιοριστικούς όρους στην ανταλλαγή πληροφοριών ή τη συνδρομή μεταξύ αυτών και των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών. Ειδικότερα, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές δεν δύνανται να απορρίψουν αίτημα για συνδρομή με την αιτιολόγηση ότι:
α) το αίτημα θεωρείται ότι περιλαμβάνει επίσης φορολογικά θέματα,
β) η εθνική νομοθεσία απαιτεί από το υπόχρεο πρόσωπο να τηρεί απόρρητο ή εμπιστευτικότητα, εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι πληροφορίες που ζητούνται προστατεύονται από νομικό προνόμιο ή επαγγελματικό απόρρητο, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ. 2 του άρθρου 22,
γ) βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία, εκτός εάν η συνδρομή θα παρεμπόδιζε την εν λόγω έρευνα, διερεύνηση ή διαδικασία,
δ) η φύση ή η κατάσταση της ομολόγου αρμόδιας αρχής που υποβάλλει το αίτημα είναι διαφορετική από εκείνη της αρμόδιας αρχής προς την οποία αυτό απευθύνεται.».