Άρθρο 08 – Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 4557/2018

(παρ. 8 και 9 (β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 και 5 του άρθρου 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847)

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 το πρώτο εδάφιο της περ. α’ αντικαθίσταται, προστίθεται τρίτο εδάφιο στην περ. β’ και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:
«1. Τα μέτρα της συνήθους δέουσας επιμέλειας που εφαρμόζουν τα υπόχρεα πρόσωπα ως προς τον πελάτη περιλαμβάνουν:
α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (L 257) ή οποιασδήποτε άλλης ασφαλούς, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής, διαδικασίας ταυτοποίησης που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται δεκτή από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ). Όταν ο πελάτης ενεργεί μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, το υπόχρεο πρόσωπο εξακριβώνει και επαληθεύει και την ταυτότητα του προσώπου αυτού, όπως και τα στοιχεία νομιμοποίησής του,
β) την εξακρίβωση της ταυτότητας του πραγματικού δικαιούχου, την επικαιροποίηση των στοιχείων και τη λήψη εύλογων μέτρων, όπως αυτά εξειδικεύονται με αποφάσεις της Τράπεζας της Ελλάδος και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Όσον αφορά τα νομικά πρόσωπα, τα εμπιστεύματα ή άλλα νομικά μορφώματα λαμβάνονται εύλογα μέτρα για να γίνει γνωστή η διάρθρωση του καθεστώτος ιδιοκτησίας και ελέγχου του πελάτη. Σε περίπτωση που ο πραγματικός δικαιούχος που προσδιορίζεται είναι το ανώτατο διοικητικό στέλεχος που αναφέρεται στην υποπερ. ββ’ της περ. α’ της παρ. 17 του άρθρου 3, τα υπόχρεα πρόσωπα λαμβάνουν τα αναγκαία εύλογα μέτρα για την εξακρίβωση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου που κατέχει τη θέση του ανώτατου διοικητικού στελέχους και τηρούν αρχείο με τις δράσεις που αναλήφθηκαν, καθώς και τις ενδεχόμενες δυσκολίες που διαπιστώθηκαν κατά τη διαδικασία επαλήθευσης,
γ) την αξιολόγηση και, ανάλογα με την περίπτωση, τη συλλογή πληροφοριών για το αντικείμενο και το σκοπό της επιχειρηματικής σχέσης,
δ) την άσκηση συνεχούς εποπτείας όσον αφορά την επιχειρηματική σχέση, με ενδελεχή εξέταση των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια αυτής, για να εξασφαλίζεται ότι οι συναλλαγές ή δραστηριότητες συνάδουν με τις γνώσεις που έχουν τα υπόχρεα πρόσωπα σχετικά με τον πελάτη, τις επαγγελματικές δραστηριότητες και το προφίλ κινδύνου του, καθώς και, εφόσον απαιτείται, την προέλευση των κεφαλαίων, σύμφωνα με κριτήρια που μπορεί να ορίζουν οι αρμόδιες Αρχές. Τα υπόχρεα πρόσωπα διασφαλίζουν επιπλέον την τήρηση ενημερωμένων εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών.»

2. Οι παρ. 6 και 7 του άρθρου 13 του ν. 4557/2018 αντικαθίστανται ως εξής:
«6. Με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος μπορεί να εξειδικεύονται διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/847 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2015 περί στοιχείων που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (L 141), λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/847 δεν εφαρμόζεται στις μεταφορές ποσών εντός της Ελλάδας σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που επιτρέπει πληρωμή αποκλειστικά για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών, όταν πληρούνται όλες οι παρακάτω προϋποθέσεις:
α) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου υπόκειται στον παρόντα,
β) ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών του δικαιούχου της πληρωμής είναι σε θέση να ανιχνεύει, μέσω του δικαιούχου, με αποκλειστικό αναγνωριστικό κωδικό συναλλαγής, τη μεταφορά ποσών από το πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνία με τον δικαιούχο της πληρωμής για την παροχή αγαθών ή υπηρεσιών και
γ) το ποσό που μεταφέρεται δεν υπερβαίνει τα χίλια (1.000) ευρώ.

7. Τα υπόχρεα πρόσωπα εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας στους νέους και υφιστάμενους πελάτες την κατάλληλη χρονική στιγμή, ανάλογα με το βαθμό κινδύνου ή όταν μεταβάλλονται οι σχετικές περιστάσεις του πελάτη ή όταν έχουν οποιαδήποτε έννομη υποχρέωση κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους να επικοινωνήσουν με τον πελάτη με σκοπό την αναθεώρηση κάθε ουσιαστικής πληροφορίας που σχετίζεται με τον πραγματικό δικαιούχο ή έχουν έννομη υποχρέωση από τον ν. 4170/2013 (Α’ 163).»

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:39 | Μιχάλης Διαμαντούλης

  Ο κανονισμός (ΕΕ) 910/2014 ρυθμίζει επαρκώς τις προδιαγραφές της ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά. Ως εκ τούτου δεν θεωρούμε ότι πρέπει να γίνεται ρητή αναφορά στην ΕΕΤΤ. Η ΤτΕ είναι η Ρυθμιστική Αρχή αρμόδια για θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και καταπολέμησης της τρομοκρατίας, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των πελατών των υπόχρεων προσώπων. Συνεπακόλουθα προτείνεται η επαναδιατύπωση του άρθρου 8 (άρθρο 13 τροποποίησης) παράγραφος 1, σημείο α. στη σελίδα 13 των σχεδίων αλλαγών:

  από: α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (L 257) ή οποιασδήποτε άλλης ασφαλούς, εξ αποστάσεως ή ηλεκτρονικής, διαδικασίας ταυτοποίησης που ρυθμίζεται, αναγνωρίζεται, εγκρίνεται ή γίνεται δεκτή από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ)

  σε: α) την εξακρίβωση και την επαλήθευση της ταυτότητας του πελάτη βάσει εγγράφων, δεδομένων ή πληροφοριών από αξιόπιστη και ανεξάρτητη πηγή, συμπεριλαμβανομένων, όπου υπάρχουν, μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης, σχετικών υπηρεσιών εμπιστοσύνης, όπως ορίζονται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά (L 257).

 • Κύριοι με την ιδιότητα του Ειδικού Γραμματέα της Γενικής Ομοσπονδίας Καταναλωτών Ελλάδας (ΙΝΚΑ – ΓΟΚΕ) επιθυμώ να εκφράσω τις απόψεις των μελών μας τόσο του ΔΣ όσο και των καταναλωτών.
  Διαβάζοντας συνολικά το σχέδιο νόμου και την Αιτιολογική έκθεση διαπιστώνουμε ότι καταργείτε το τεκμήριο της αθωότητας, χαρακτηρίζοντας υβριστικά ολόκληρο τον Ελληνικό λαό Τρομοκράτες ή / και Φοροφυγάδες, γεγονός απαράδεχτο για έναν λαό που στήριξε τις τράπεζες με το αίμα του και την υποταγή του στην Τρόικα – στους Αμερικάνους και Ευρωπαίους δανειστές.

  Έχουμε πολλές καταγγελίες από τα μέλη μας και έχουμε βιώσει οι ίδιοι την ανελέητη τρομοκρατία των τραπεζών, όπου χωρίς καμία προειδοποίηση στον πελάτη τους (χωρίς την αποστολή ενημερωτικού εγγράφου) να αρνούνται την ανάληψη χρηματικού ποσού στα ταμεία των τραπεζών (ακόμα και για 30 ευρώ όπως έχουμε καταγγελία) με αιτιολογία την επικαιροποίηση, φυσικά για την κατάθεση χρημάτων δεν υπάρχει καμία αναφορά.
  Αρκετά χρόνια πριν το 2018 είχαμε καταγγελίες από συνταξιούχους ότι πήγαν Παρασκευή (τέλος της εβδομάδας χωρίς να προλάβουν να ετοιμάσουν τα έγγραφα επικαιροποίησης) για να πάρουν την σύνταξη τους στο γκισέ συγκεκριμένης τράπεζας και δεν την έδωσε ο ταμίας (ενώ γνωρίζουμε ότι το σύστημα παρακάμπτεται), με συνέπεια να μην λάβουν την σύνταξη τους, εις βάρους τους, της οικογένειας τους, των αναγκών τους και των υποχρεώσεων τους, αλλά με κέρδος της τράπεζας που όσο αργεί να δώσει την σύνταξη τόσο απολαμβάνει μεγαλύτερο κεφάλαιο στο δυναμικό της, για επενδύσεις – δάνεια κλπ.
  Είδαμε με τα μάτια μας υπερήλικες να φεύγουν από το γκισέ χωρίς την σύνταξη που δικαιούνται, αυτός είναι ο σεβασμός στα γερατειά; είναι σεβασμός στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη; σκέφτηκε κανείς σας τις επιπτώσεις της έλλειψης χρημάτων την ώρα που κάποιος τα θέλει, είτε για να φάει είτε να πληρώσει τα χρέη του είτε οτιδήποτε έχει ανάγκη.

  Ο τραπεζοϋπάλληλος αναφέρει ότι έτσι είναι ο νόμος (δείτε άρθρο 13 παράγραφος 2), δηλαδή υπάρχει νόμος που υποστηρίζει αυτή η κυβέρνηση και οι προηγούμενες, όπου για να καταπολεμηθεί η τρομοκρατία και η φοροδιαφυγή βάζει σε άμεσο κίνδυνο της ζωής πολιτών, στερώντας τους το εισόδημα που δικαιούνται.
  Πραγματικά πιστεύει κανείς σας με αυτή τη χωρίς ηθική συμπεριφορά, στέρησης την σύνταξης, καταπολεμείται η τρομοκρατία και η φοροδιαφυγή;
  Φτάσαμε στο αποκορύφωμα της ασυδοσίας, έλλειψης σεβασμού, διακριτικής συμπεριφοράς και διεστραμμένης εφαρμογής αυτής την νομοθεσίας που συζητάμε σήμερα, σε ΑΜΕΑ μέλος μας, ολικά τυφλό – καρκινοπαθή και με νευρο/ψυχολογικά προβλήματα να του στερήσουν για 2 μήνες την σύνταξη και να αναγκαστεί να τρώει κονσέρβες αυτός και ο συνοδός του και για να λάβει των 2 μηνών συντάξεις τον υποχρέωσαν να κλείσει τον τραπεζικό λογαριασμό του: https://inkadikap.blogspot.com/2020/06/blog-post.html

  Πέρα από το τεκμήριο της αθωότητας, των ανωτέρω καταχρηστικών συμπεριφορών από τις τράπεζες, αναρωτιόμαστε πότε οι Έλληνες χρηματοδότησαν την τρομοκρατία μετά την σύλληψη της 17 Νοέμβρη; Αφού όλοι μας σύσσωμοι την καταγγέλλουμε και δεν την αποδεχόμαστε στην Ελληνική αλλά διεθνή κοινωνία.
  Είναι δυνατό η σύνταξη ενός υπερήλικα να θεωρείται έσοδο από εγκληματική ενέργεια ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας; Ιδιαίτερα όταν είναι το μοναδικό έσοδο, που είναι ορατός ο καταθέτης της σύνταξης. Αν κάποιος πιστεύει κάτι τέτοιο τότε, είναι σαν να μας λέει ότι ο το Ελληνικό Δημόσιο, ο ΕΦΚΑ, χρηματοδοτεί την τρομοκρατία και φοροδιαφεύγει. Μπορεί μια μικρού μεγέθους σύνταξη να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία; Νομίζουμε ότι είναι τεράστια τα ποσά εξόδων δημιουργίας και συντήρησης της τρομοκρατίας.

  Το ΙΝΚΑ γνωρίζει ότι οι κρατικοί μηχανισμοί ελέγχων φοροδιαφυγής και τρομοκρατίας συνεργάζονται με τις τράπεζες μεταδίδοντας αμφότεροι δεδομένα.

  Συνοψίζοντας όλα τα ανωτέρω οι θέσεις μας είναι:

  1ον οποιαδήποτε πρόσβαση σε τραπεζικά προσωπικά δεδομένα θα πρέπει να γίνεται μόνο με Εισαγγελική παραγγελία για συγκεκριμένο πρόσωπο και όχι για το σύνολο των τραπεζικών πελατών. Εφαρμόζοντας έτσι το τεκμήριο της αθωότητας. Δεν είναι ολόκληρος ο Ελληνικός λαός τρομοκράτες ή / και φοροφυγάδες.

  2ον το ΙΝΚΑ έχει διατυπώσει ότι το εκκαθαριστικό φορολογικής δήλωσης είναι ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο, εμπεριέχει πέρα από το οικονομικό προφίλ προσωπικά δεδομένα όπως: όνομα – ΑΦΜ και εισοδήματα συζύγου, στοιχεία οχημάτων και ακινήτων κλπ. Αφορά τις φορολογικές δραστηριότητες του φορολογούμενου και δεν μπορεί να δίνεται οπουδήποτε χωρίς να συντρέχει σημαντικός λόγος. Θεωρούμε ότι μαζί με το αντίγραφο Ταυτότητας οποιοσδήποτε πελάτης τράπεζας θα μπορεί να πέσει θύμα από αυτόν που έχει πρόσβαση σε αυτά τα προσωπικά δεδομένα, ιδιαίτερα τώρα που αντικαθιστούν το ανθρώπινο δυναμικό με ηλεκτρονικά κονσερβοκούτια.

  Στην αιτιολογική έκθεση του νόμου 4557/2018 στο άρθρο 13 αναφέρει για την παράγραφο 3 ότι η υποχρέωση της επαλήθευσης των ετήσιων εισοδημάτων του πελάτη με εκκαθαριστικό φόρου εισοδήματος δεν προκύπτει από την Οδηγία, αλλά υιοθετήθηκε εκ των υστέρων. Είναι λοιπόν μια επινόηση της Τράπεζας της Ελλάδας και της Ένωσης Τραπεζών ώστε να γνωρίζουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους. Για αυτό μεγάλες Ευρωπαϊκές Τράπεζες δεν ζητούν εκκαθαριστικό εφορίας τόσο κατά το άνοιγμα ενός τραπεζικού λογαριασμού όσο και για την διατήρηση του.

  Με δεδομένα τα ανωτέρω ζητούμε να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

  3ον Να πραγματοποιείται πραγματική αξιολόγηση του βαθμού κινδύνου, λαμβάνοντας υπόψη την επαγγελματική δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη που διακινούνται με την χρήση του τραπεζικού συστήματος.

  Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου 4557/2018 στο άρθρο 13 τα υπόχρεα πρόσωπα προβαίνουν σε επικαιροποίηση των στοιχείων και πληροφοριών του πελάτη, εφόσον τα στοιχεία που έχουν ήδη στη διάθεση τους δεν επαρκούν για να προβούν στην εξέταση της συμβατότητας των συναλλαγών του με διαμορφωμένο οικονομικό του προφίλ, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού κινδύνου του.

  Συνεπώς για χαμηλού κινδύνου περιπτώσεις δεν τίθεται θέμα διάπραξης αδικημάτων νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και ζητούμε την μη επικαιροποίηση στοιχείων, ιδιαίτερα των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

  Προτείνουμε να τοποθετηθεί ένα οικονομικό όριο, όπου κάτω από αυτό να μην ταλαιπωρούνται όσοι διαθέτουν τραπεζικό λογαριασμό, όπως όπως ίσχυε και παλαιότερα.

  Επειδή ο νόμος αναφέρει το δημόσιο συμφέρων, δεν είναι κανενός συμφέρων όταν ο κίνδυνος είναι χαμηλός.

  4ον σύμφωνα με τα ανωτέρω ζητούμε να εξαιρεθούν οι συνταξιούχοι, οι άνεργοι και όσοι λαμβάνουν μισθό από εργοδότη, από τα μέτρα δέουσας επιμέλειας προς τον πελάτη δηλαδή την επικαιροποίηση των στοιχείων τους, μειώνοντας έτσι την ταλαιπωρία τους και δείχνοντας τον πρέποντα σεβασμό προς το πρόσωπο τους.

  5ον Θεωρούμε ότι τα υπόχρεα πρόσωπα πρέπει να εφαρμόζουν τα μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τον πελάτη μονάχα σε αυτόν που μεταφέρει μεγάλα χρηματικά ποσά σε τρίτους και όχι στον λήπτη, που αποδεδειγμένα (η αυτονόητα) δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει την τρομοκρατία ή να φοροδιαφεύγει. Κάποιος που λαμβάνει π.χ. ένα ενοίκιο και χρησιμοποιεί το τραπεζικό σύστημά για τις αναγκαίες πληρωμές προς το δημόσιο ή την ενέργεια και τηλεφωνία, αυτόματα βρίσκεται στην χαμηλή επικινδυνότητα και θα πρέπει να εξαιρεθεί όπως αναπτύξαμε στο ανωτέρω «3».

  6ον οι Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενσωματώνονται σε αυτή την αλλαγή του νόμου 4557/2018 δίνουν έμφαση και έχουν ιδιαίτερη αναφορά στην ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που θα μεταφέρονται ή θα διαχειρίζονται, δεν υπάρχει αναφορά για το οικονομικό προφίλ του πελάτη και γιαυτό ζητούμε να αφαιρεθεί τελείως από τα μέτρα δέουσας επιμέλειας προς τον πελάτη. Είναι υπερβάλλον της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας και καταχρηστικό, θέτοντας σε υψηλούς κινδύνους τους Έλληνες καταναλωτές – πελάτες των τραπεζών.
  Αλλά και παράλληλα με την απαίσια συμπεριφορά των τραπεζικών καταστημάτων στους πελάτες τους, όπως περιγράψαμε στην αρχή, θα δώσουν το έναυσμα να προσφύγουν στις Ευρωπαϊκές Τράπεζες ή και τώρα στις ανερχόμενες Κινέζικες Τράπεζες, όπου δεν θίγουν τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πελατών τους. Χτυπούμε το καμπανάκι του κινδύνου για της Ελληνικές Τράπεζες, που το μέλλον τους διαγράφεται αβέβαιο, αφού πλέον δεν είναι το μονοπώλιο στην χώρα.