Άρθρο 01 – Ορισμοί – Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν. 4557/2018

(παρ. 2 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)

1. Οι υποπερ. αα’, ββ’ και γγ’ της περ. β’ της παρ. 17 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 αντικαθίστανται, μετά το τέλος της περ. γ΄ προστίθεται περ.δ΄ και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:
«17. «Πραγματικός δικαιούχος»: το ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει ο πελάτης, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή τα οποία ελέγχουν αυτόν, καθώς και το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται ιδίως:
α) Όσον αφορά στις εταιρείες:
αα) Το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.
Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από φυσικό πρόσωπο αποτελεί ένδειξη άμεσου ελέγχου αυτής. Η κατοχή ποσοστού μετοχών άνω του 25% ή ιδιοκτησιακού δικαιώματος άνω του 25% μιας εταιρείας από άλλη εταιρεία, ο έλεγχος της οποίας ασκείται από φυσικό ή φυσικά πρόσωπα ή από περισσότερες εταιρείες που ελέγχονται από το ίδιο ή τα ίδια φυσικά πρόσωπα, αποτελεί ένδειξη έμμεσου ελέγχου. Ο έλεγχος με άλλα μέσα μπορεί να εξακριβωθεί, μεταξύ άλλων, με βάση τις προϋποθέσεις των παραγράφων 2 έως και 5 του άρθρου 32 του ν. 4308/2014.
Τα ανωτέρω δεν αφορούν την περίπτωση εισηγμένης σε ρυθμιζόμενη αγορά εταιρείας, υποκείμενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία ή ισοδύναμα διεθνή πρότυπα που εξασφαλίζουν επαρκή διαφάνεια σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο ή εταιρείας που διαπραγματεύεται σε Πολυμερή Μηχανισμό Διαπραγμάτευσης, υποκείμενης σε απαιτήσεις γνωστοποίησης ισοδύναμες αυτών της ρυθμιζόμενης αγοράς.
ββ) Αν, και μόνο εφόσον εξαντληθούν όλα τα δυνατά μέσα και ελλείψει βάσιμων υποψιών, δεν προσδιοριστεί κανένα πρόσωπο ως πραγματικός δικαιούχος, σύμφωνα με την περ. αα΄ ή αν υπάρχουν αμφιβολίες ως προς το ότι το πρόσωπο που προσδιορίστηκε είναι ο πραγματικός δικαιούχος, το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτατου διοικητικού στελέχους διευθύνοντος την εταιρεία. Τα υπόχρεα πρόσωπα τηρούν αρχεία των δράσεων που έχουν αναλάβει για να προσδιοριστεί ο πραγματικός δικαιούχος, σύμφωνα με τα ανωτέρω.
β) Όσον αφορά στα εμπιστεύματα (trusts):
αα) ο ή οι εμπιστευματοπάροχοι,
ββ) ο ή οι εμπιστευματοδόχοι,
γγ) ο ή οι προστάτες, αν υπάρχουν,
δδ) οι δικαιούχοι ή, εφόσον οι δικαιούχοι της νομικής οντότητας ή του νομικού μορφώματος δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη, η κατηγορία προσώπων προς το συμφέρον των οποίων κυρίως έχει συσταθεί ή λειτουργεί η νομική οντότητα ή το νομικό μόρφωμα,
εε) οποιοδήποτε άλλο φυσικό πρόσωπο στο οποίο τελικά ανήκει ή το οποίο ασκεί άμεσα ή έμμεσα με οποιοδήποτε μέσο τον έλεγχο του εμπιστεύματος.
γ) Όσον αφορά λοιπές νομικές οντότητες ή νομικά μορφώματα παρεμφερή με τα εμπιστεύματα συμπεριλαμβάνονται τα πρόσωπα που κατέχουν αντίστοιχη ή ανάλογη θέση με τα πρόσωπα που αναφέρονται στην περ. β΄.
δ) Όσον αφορά σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου πραγματικός δικαιούχος είναι το ή τα φυσικά πρόσωπα που κατέχουν θέση ανώτερου διοικητικού στελέχους».

2. Η παρ. 18 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«18. «Ανώτερο διοικητικό στέλεχος»: το διευθυντικό στέλεχος ή ο υπάλληλος ή το αιρετό ή διορισμένο μονομελές όργανο ή μέλος συλλογικού οργάνου διοίκησης με υψηλή ιεραρχική θέση, ικανή για τη λήψη αποφάσεων ιδρύματος ή οργανισμού που επηρεάζουν την έκθεση σε κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, ο οποίος γνωρίζει επαρκώς τον βαθμό έκθεσης του ιδρύματος ή του οργανισμού στον ανωτέρω κίνδυνο, χωρίς να είναι απαραίτητα μέλος του διοικητικού συμβουλίου.

3. Η παρ. 20 του άρθρου 3 του ν. 4557/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«20. «Ηλεκτρονικό χρήμα»: Το ηλεκτρονικό χρήμα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4021/2011 (Α΄218), με εξαίρεση τη νομισματική αξία όπως αναφέρεται στις υποπερ. αα’ και ββ’ της περ. α’ της παρ. 3 του άρθρου 11 του ίδιου νόμου.»

4. Στο άρθρο 3 του ν. 4557/2018 προστίθενται παρ. 24 και 25 ως εξής:
«24. «Εικονικά νομίσματα»: Η ψηφιακή αναπαράσταση αξίας που δεν εκδίδεται από κεντρική τράπεζα ή δημόσια αρχή ούτε έχει την εγγύησή τους, δεν συνδέεται κατ’ ανάγκη με νομίμως κυκλοφορούν νόμισμα και δεν διαθέτει το νομικό καθεστώς νομίσματος ή χρήματος, όμως γίνεται αποδεκτή από φυσικά ή νομικά πρόσωπα ως μέσο συναλλαγής και μπορεί να μεταφέρεται, να αποθηκεύεται ή να διακινείται ηλεκτρονικά.

25. «Πάροχος υπηρεσιών θεματοφυλακής πορτοφολιών εικονικών νομισμάτων»: Η οντότητα που παρέχει υπηρεσίες για τη διασφάλιση ιδιωτικών κρυπτογραφικών κλειδιών για λογαριασμό των πελατών της, με στόχο τη διακράτηση, αποθήκευση και μεταβίβαση εικονικών νομισμάτων.»

 • 11 Σεπτεμβρίου 2020, 13:01 | ΛΙΑΝΑ ΛΕΠΙΔΑ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί το εξής: Σε περίπτωση που η υπόχρεη προς καταχώριση νομική οντότητα ανήκει σε αλλοδαπή νομική οντότητα, ποιας νομικής οντότητας το διευθυντικό στέλεχος ταυτοποιείται ως ανώτατο διοικητικό στέλεχος που καταχωρίζεται ως Πραγματικός Δικαιούχος, κατά την υποπερίπτωση β) της περίπτωσης 17 του άρθρου 3 Ν.4557/2018; Της υπόχρεης προς καταχώριση, της ενδιάμεσης ή της απώτατης;
  Σημειωτέον ότι στον Οδηγό Χρήσης (παράδειγμα 8, σελίδα 31) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αναφέρεται ότι σε αυτή την περίπτωση καταχωρούνται τα στοιχεία του Ανώτατου διοικητικού στελέχους που διευθύνει την εταιρεία της τελευταίας στη σειρά διαδοχής εταιρείας.

 • 10 Σεπτεμβρίου 2020, 16:55 | Φ.Γ.

  ««17. «Πραγματικός δικαιούχος»: το ή τα φυσικά πρόσωπα, στα οποία τελικά ανήκει ο πελάτης, νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, ή τα οποία ελέγχουν αυτόν, καθώς και το ή τα φυσικά πρόσωπα για λογαριασμό των οποίων διεξάγεται συναλλαγή ή δραστηριότητα. Ως «πραγματικός δικαιούχος» νοείται ιδίως:
  α) Όσον αφορά στις εταιρείες:
  αα) Το ή τα φυσικά πρόσωπα στα οποία τελικά ανήκει η εταιρεία ή τα οποία ελέγχουν αυτή διά της κατοχής ή του ελέγχου αμέσως ή εμμέσως ικανού ποσοστού των μετοχών ή των δικαιωμάτων ψήφου ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων αυτής, μεταξύ άλλων και μέσω μετοχών στον κομιστή ή μέσω ελέγχου με άλλα μέσα.»

  Εφόσον αναφέρεται η φράση ΤΕΛΙΚΑ ΑΝΗΚΕΙ , σε περίπτωση ομίλου ή πολυεπιπέδων εταιρικών δομών θα πρέπει να αποσαφηνιστεί εαν δηλωθεί ο τελικός δικαιούχος και όχι όλο το οργανόγραμμα ή «δέντρο» ότι έχει καλυφθεί η υποχρεώση δήλωσης στο μητρώο. Αλλιώς να αποσαφηνιστεί ότι οι εταιρείες κτλ. που ανήκουν σε όμιλο ή είναι μέρος πολυεπίπεδων δομών είναι υποχρεωμένες να δηλώσουν όλο το οργανόγραμμα ή «δέντρο».

 • 2 Σεπτεμβρίου 2020, 11:21 | theodoros

  24. «Εικονικά νομίσματα»:
  Αυτη «Η ψηφιακή αναπαράσταση αξίας» τι φρουτο ειναι και πως δικαιολογειται-φορολογειται για απλους ιδιωτες?
  ολο και περισσοτεροι θα λαμβανουν μερος σε ανταλλακτηρια ψηφιακων νομισματων και θα καταγραφουν κερδη αι ζημιες. αυτες που ακριβως δηλωνονται στο Ε1?

 • 30 Αυγούστου 2020, 21:37 | Suspect

  Προτεινω σας παρακαλω να επιβαλλετε τα POS μηχανηματα στα περιπτερα, στα παρκινγκ και γενικα σε ολους τους επαγγελματικους κλαδους. Ετσι θα πιασετε απο τα εξοδα τους φοροφυγαδες. Σε βαθος χρονου, θα ξεχαστουν, θα χρησιμοποιουν ολοι την καρτα με αποτελεσμα να φαινονται τα εξοδα τους.