Άρθρο 30 – Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής- Τροποποίηση του άρθρου 49 του ν. 4557/2018

(παρ. 20 του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843)
Η παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4557/2018 αντικαθίσταται και το άρθρο 49 διαμορφώνεται ως εξής:
«Άρθρο 49
Εξουσίες των Μονάδων της Αρχής
(άρθρο 56 της Οδηγίας 2015/849)

1. Οι Μονάδες της Αρχής έχουν πρόσβαση σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα, στα δεδομένα και αρχεία της διατραπεζικής εταιρίας «Τειρεσίας Α.Ε.», καθώς και σε άλλες πληροφορίες που επιτρέπουν την έγκαιρη εξακρίβωση οποιωνδήποτε προσώπων κατέχουν ακίνητη περιουσία, μεταξύ άλλων μέσω μητρώων ή ηλεκτρονικών συστημάτων ανάκτησης δεδομένων. Όπου λειτουργούν ηλεκτρονικά συστήματα δημόσιας αρχής ή οργανισμού, η πρόσβαση γίνεται μέσω της απευθείας σύνδεσης με αυτά.
2. Οι Μονάδες μπορεί να ζητούν στο πλαίσιο των ελέγχων και των ερευνών τους τη συνεργασία και την παροχή στοιχείων κάθε είδους από φυσικά πρόσωπα, δικαστικές, προανακριτικές ή ανακριτικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου και οργανισμούς οποιασδήποτε μορφής. Ενημερώνουν εγγράφως ή με ασφαλές ηλεκτρονικό μέσο τους διαβιβάζοντες τις πληροφορίες ότι τις έλαβαν και τους παρέχουν άλλα σχετικά στοιχεία, στο μέτρο που δεν παραβιάζεται το απόρρητο των ερευνών τους και δεν δυσχεραίνεται η άσκηση των αρμοδιοτήτων τους. Τα αιτήματα της Αρχής εκτελούνται κατά προτεραιότητα.
Οι Μονάδες μπορεί, επιπλέον, σε σοβαρές, κατά την κρίση τους, υποθέσεις, να διενεργούν ειδικούς επιτόπιους ελέγχους σε οποιοδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα, καθώς και σε οποιοδήποτε ελεγχόμενο ή διερευνώμενο από αυτές φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να διερευνηθεί η τέλεση των εγκλημάτων του παρόντος, συνεργαζόμενες, αν κριθεί αναγκαίο, με τις εκάστοτε αρμόδιες αρχές.
3. Οι Μονάδες ζητούν από τα υπόχρεα πρόσωπα όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των καθηκόντων τους, στις οποίες περιλαμβάνονται και ομαδοποιημένες πληροφορίες που αφορούν ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών ή δραστηριοτήτων προσώπων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Επιπλέον, μπορούν να διενεργούν επιτόπιους ελέγχους και στις εγκαταστάσεις των υπόχρεων προσώπων, με την προϋπόθεση τήρησης της παρ. 1 του άρθρου 9, του άρθρου 9Α και της παρ. 1 του άρθρου 19 του Συντάγματος, και ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές για περιπτώσεις ελλιπούς συνεργασίας ή μη συμμόρφωσης των εν λόγω προσώπων προς τις υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με τον παρόντα νόμο.
4. Έναντι των Μονάδων δεν ισχύει, κατά τη διάρκεια των ελέγχων και ερευνών τους, οποιοδήποτε τραπεζικό, χρηματιστηριακό, φορολογικό ή επαγγελματικό απόρρητο, με την επιφύλαξη των άρθρων 212, 261 και 262 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας.
5. Οι Μονάδες μπορεί να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τους φορείς που αναφέρονται στο άρθρο 34 και τηρούν στατιστικά στοιχεία, σύμφωνα με το άρθρο 32.
6. Για την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής οι Μονάδες χρησιμοποιούν διαύλους επικοινωνίας που διασφαλίζουν πλήρως την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και, όπου είναι εφικτό, τεχνολογίες αιχμής που επιτρέπουν την ανώνυμη σύγκριση δεδομένων. Ειδικά η Α΄ Μονάδα χρησιμοποιεί για την επικοινωνία της με φορείς της αλλοδαπής ασφαλείς διαύλους, όπως ιδίως το δίκτυο FlU.Net ή το διάδοχό του και το δίκτυο ασφαλούς ανταλλαγής πληροφοριών της ομάδας Egmont των Μονάδων Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (Egmont Secure Web). Για την εκπλήρωση του σκοπού τους, οι Μονάδες μπορεί να συνάπτουν Μνημόνια Συνεργασίας με αρχές και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ημεδαπής ή αλλοδαπής.
7. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, ο Πρόεδρος, τα μέλη και το προσωπικό της Αρχής έχουν υποχρέωση να τηρούν τις αρχές της αντικειμενικότητας και της αμεροληψίας και να απέχουν από την εξέταση υποθέσεων για τις οποίες υπάρχει πιθανότητα σύγκρουσης συμφερόντων ή στις οποίες εμπλέκονται πρόσωπα συγγενικά ή οικεία. Επίσης, έχουν καθήκον να τηρούν εχεμύθεια για πληροφορίες των οποίων λαμβάνουν γνώση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Η υποχρέωση αυτή διατηρείται και μετά την εκούσια ή ακούσια αποχώρησή τους από την Αρχή. Όσοι παραβαίνουν το ανωτέρω καθήκον εχεμύθειας τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών (3) μηνών.».

  • 1 Σεπτεμβρίου 2020, 10:29 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΗΛΙΟΚΑΥΤΟΥ

    ΤΟ ΑΡΘΡΟ 49 ΤΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΑΜΕΡΟΛΗΨΙΑΣ ΚΑΙ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ.
    ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΙ Η ΑΡΧΗ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΑΡΘΡΟ 51) ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΤΗ, ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 47, ΓΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΟΡΙΟ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΕΞΙ (6) ΕΤΗ).
    ΣΤΟΝ Ν 4557/18 ΟΡΘΩΣ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ, ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΙΣΧΥΕΙ ΣΤΑ ΔΙΕΘΝΗ FIU ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ. ΔΥΣΤΥΧΩΣ Η ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΥΤΗ ΣΤΗΝ ΟΥΣΙΑ ¨ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ» ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΠΟΣΠΑΣΕΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ . ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΑΡΧΕΣ ΟΤΑΝ ΗΔΗ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΜΕΝΟΥΝ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ 6, 9 , 12 ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 20 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ.