Άρθρο 23

Το  πρώτο εδάφιο του  άρθρου 499 του Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Στα άρθρα  111 παρ. 6 , 112 παρ. 3  , 113 παρ. 1 περ. Α΄ στοιχ. γ΄ και  περ. Γ΄  και 114 περ. Γ ΄ ορίζεται   το   δικαστήριο   που   είναι   αρμόδιο  να  κρίνει  την έφεση».