Άρθρο 18

Το  εδάφιο  4   της  παραγράφου  2  του   άρθρου  471  του  Κώδικα Ποινικής   Δικονομίας   αντικαθίσταται  ως  εξής :
«Δεύτερη  αίτηση  αναστολής εκτέλεσης  από  τον κατηγορούμενο  είναι  απαράδεκτη  αν  δεν  παρέλθουν  δύο   μήνες  από την  απόρριψη της  προηγούμενης».