Άρθρο 14

1. Ο  τίτλος του  άρθρου  315 του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας   αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Άρθρο  315 –  προσωρινή  κράτηση  και  περιοριστικοί   όροι».

2. Η  παραγράφος   1   του  άρθρου  315 του Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας   αντικαθίσταται  ως  εξής :

«1. Αν  ο  κατηγορούμενος  κρατείται  προσωρινά ή   τελεί  υπό     περιοριστικούς  όρους,  το  συμβούλιο  αποφασίζει ταυτόχρονα  και  για  την  απόλυσή  του  ή  για  τη  συνέχιση  της  προσωρινής  κράτησης ή  για τη  διατήρηση   ή  όχι  της   ισχύος   των   περιοριστικών  όρων,   αν  συντρέχει μία   από  τις   περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στο  άρθρο  282.».

3. Η  παράγραφος  3  του  άρθρου  315  του  Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«3. Το συμβούλιο,  παραπέμποντας  τον  κατηγορούμενο  στο  ακροατήριο,  αν  συντρέχει   νόμιμη περίπτωση, επιβάλλει σ΄αυτόν  περιοριστικούς  όρους ή διατάσσει  τη  σύλληψη  και  προσωρινή   κράτησή  του,  ακόμη  και  αν  δεν  έχει  εκδοθεί  ένταλμα  σύλληψης  ή προσωρινής   κράτησης».