Άρθρο 9

1. Η παράγραφος  1  του άρθρου 245 του Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«1. Η προανάκριση είναι συνοπτική και, αφού κληθεί ο κατηγορούμενος να απολογηθεί πριν από σαράντα οκτώ τουλάχιστον ώρες, περατώνεται: α) με απευθείας κλήση του κατηγορουμένου στο ακροατήριο ή β) με πρόταση του εισαγγελέα στο δικαστικό συμβούλιο, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην επόμενη παράγραφο, ή γ) με παραγγελία του εισαγγελέα στον ανακριτή, εφόσον προκύπτει τέλεση κακουργήματος. Στην τελευταία περίπτωση η προανάκριση μπορεί και να διακοπεί κατά τον ίδιο τρόπο».

2. Η παράγραφος  2  του άρθρου 245 του Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«2. Πρόταση στο συμβούλιο γίνεται, εφόσον ο εισαγγελέας κρίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο. Αν υπάρχουν περισσότεροι κατηγορούμενοι και δεν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις σε βάρος μερικών από αυτούς ή πρέπει να κηρυχθεί απαράδεκτη ή να παύσει οριστικά η ποινική δίωξη, ο εισαγγελέας μπορεί να χωρίσει την υπόθεση και να την εισαγάγει μόνο ως προς αυτούς στο δικαστικό συμβούλιο. Πρόταση επίσης στο δικαστικό συμβούλιο γίνεται και όταν ο εισαγγελέας εφετών, στον οποίο υποβάλλεται μετά την προανάκριση η δικογραφία, που αφορά πρόσωπα ιδιάζουσας δωσιδικίας, αρμοδιότητας τριμελούς εφετείου, κρίνει ότι δεν συντρέχουν επαρκείς ενδείξεις για την παραπομπή του κατηγορουμένου στο ακροατήριο και παραγγέλλει την εισαγωγή της υπόθεσης στο αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο».

3. Το δεύτερο  εδάφιο  της  παραγράφου  3   του  άρθρου  245  του   Κώδικα  Ποινικής  Δικονομίας  αντικαθίσταται  ως  εξής :

«Το  ίδιο  μπορεί  να  πράξει  και  ο  εισαγγελέας   και αν ο  δράστης  παραμένει άγνωστος  μετά από προανάκριση  κατά  το άρθρο  243 παρ. 2       εδ. α΄ ή προκαταρκτική  εξέταση  ή ένορκη  διοικητική  εξέταση   ή  πόρισμα  ή  έκθεση  ελέγχου του  Γενικού  Επιθεωρητή  Δημόσιας  Διοίκησης  ή  Σώματος ή Υπηρεσίας  Επιθεώρησης  και  Ελέγχου  των  φορέων της παραγράφου              2  του  άρθρου 1    του  ν. 3074/2002».

4. Οι  παράγραφοι  4 και 5 του  άρθρου  245 του Κώδικα  Ποινικής Δικονομίας  καταργούνται.

  • 19 Σεπτεμβρίου 2010, 20:19 | Δημήτριος Ζημιανίτης, Εισαγγελέας Πρωτοδικών

    Η κατάργηση των §§ 4 & 5 του άρθρου 245 ΚΠΔ είναι εντελώς εσφαλμένη, ενόψει του ότι ο θεσμός της διάταξης απόρριψης της έγκλησης ή αρχειοθέτησης της μήνυσης, όσον αφορά στα αδικήματα αρμοδιότητας του Μονομελούς Πλημ/κείου, αποδείχθηκε από την πράξη, μετά την ισχύ του Ν 3160/2003 απόλυτα επιτυχημένος, ελάφρυνε το φόρτο των δικαστικών συμβουλίων, από τα οποία πριν την ισχύ του πιο πάνω νόμου, αλλά και στο μέλλον –αν, παρ’ελπίδα τεθεί σε ισχύ η νέα διάταξη του σχεδίου νόμου-, έπρεπε να εκδίδεται απαλλακτικό βούλευμα για κάθε περίπτωση αναξιόλογης βαρύτητας αδικήματα αρμοδιότητας του Μονομελούς Πλημ/κείου. Η νέα διάταξη τίθεται αυθαίρετα χωρίς να λαμβάνει υπόψη της τα δεδομένα αυτά, ούτε ότι με άλλες διατάξεις του υπό κρίση σχεδίου νόμου (άρθρα 10, 24) επιβαρύνονται ήδη υπέρμετρα τα πρωτοβάθμια δικαστικά συμβούλια.