Άρθρο 19: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από …………….. εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επί μέρους διατάξεις.