Άρθρο 07: ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1.  Δεν ορίζονται πρόεδροι και μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών, όσοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια καθώς και:

     α) Εκείνοι που δεν έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή δεν έχουν απαλλαγεί απ΄ αυτές νόμιμα, καθώς επίσης και εκείνοι που είναι ανυπότακτοι ή έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για λιποταξία.

     β) Εκείνοι που δεν είναι γραμμένοι στα μητρώα αρρένων, προκειμένου για άνδρες ή στα γενικά μητρώα των δημοτών, προκειμένου για γυναίκες.

     γ)  Εκείνοι που στερήθηκαν τα πολιτικά τους δικαιώματα με αμετάκλητη καταδίκη, και μετά τη λήξη του χρόνου στέρησης.

     δ) Εκείνοι που καταδικάστηκαν αμετάκλητα σε ποινή στερητική της ελευθερίας μεγαλύτερη από τρεις μήνες για αδίκημα που τελέστηκε με δόλο.

     ε)  Εκείνοι που καταδικάσθηκαν και με οριστική απλώς απόφαση σε οποιαδήποτε ποινή, για κλοπή (άρθρα 372 – 374 Α Π.Κ.), απάτη (άρθρο 386-386Α Π.Κ.), υπεξαίρεση κοινή ή στην υπηρεσία (άρθρα 375, 258 Π.Κ.), εκβίαση (άρθρο 385 Π.Κ.), πλαστογραφία (άρθρο 216 Π.Κ.), πλαστογραφία πιστοποιητικών (άρθρο 217 Π.Κ.), πλαστογραφία και κατάργηση ενσήμων (άρθρο 218 Π.Κ.), ψευδή βεβαίωση (άρθρο 242 Π.Κ.), ψευδορκία και ψευδή ανώμοτη κατάθεση (άρθρα 224, 225 Π.Κ.), παραπλάνηση  σε ψευδορκία (άρθρο 228 Π.Κ.), ψευδή καταμήνυση (άρθρο 229 Π.Κ.), απιστία δικηγόρου (άρθρο 233 Π.Κ.), απιστία περί την υπηρεσία (άρθρο 256 Π.Κ.), δωροδοκία (άρθρα 235-237 Π.Κ.), καταπίεση (άρθρο 244 Π.Κ.), παράβαση καθήκοντος (άρθρο 259 Π.Κ.), συκοφαντική δυσφήμηση (άρθρο 363 Π.Κ.), υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (άρθρο 220 Π.Κ.), υπεξαγωγή εγγράφων (άρθρο 222 Π.Κ.), παραβίαση υπηρεσιακού απορρήτου (άρθρο 252 Π.Κ.), έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας και οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής (άρθρα 336-353 Π.Κ.), καθώς και για παραβίαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, λαθρεμπορίας και τυχερών παιχνιδιών.

Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

   στ) Εκείνοι που έχουν παραπεμφθεί για κακούργημα ή πλημμέλημα από εκείνα που αναφέρονται στην παραπάνω περίπτωση ε΄.

              Το κώλυμα αυτό ισχύει μέχρις ότου εκδοθεί αμετάκλητο απαλλακτικό βούλευμα ή αμετάκλητη αθωωτική απόφαση.

              Η παραγραφή κακουργήματος ή πλημμελήματος από εκείνα που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε΄ και στ΄ δεν αίρουν το κώλυμα.

              Επίσης, δεν αίρουν το κώλυμα, η αποκατάσταση, η χάρη και η αναστολή εκτέλεσης της ποινής, έστω και αν πέρασε ο χρόνος της αναστολής.

              Η παραγραφή της ποινής που έχει επιβληθεί με την καταδικαστική απόφαση ή η άρση των συνεπειών της απόφασης για ένα από τα εγκλήματα της περίπτ. ε΄ δεν αίρει το κώλυμα.

     ζ)  Εκείνοι που τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική, δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) ή και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις (άρθρα 1676 Α.Κ.).

     η) Εκείνοι που έχουν παυθεί, ύστερα από δικαστική απόφαση, από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από θέση δικηγόρου, λόγω ποινικής καταδίκης.

     θ) Εκείνοι που έχουν απολυθεί από θέση δικαστικού λειτουργού, λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, καθηγητή Ανωτάτου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου Ο.Τ.Α. ή Ν.Π.Δ.Δ. ή φορέα του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή από θέση δικηγόρου με αμετάκλητη απόφαση του οικείου δικαστηρίου ή του αρμόδιου συμβουλίου για πειθαρχικούς λόγους ή για ανεπάρκεια.

     ι)   Εκείνοι στους οποίους έχει επιβληθεί, κατά την τελευταία δεκαετία και με οριστική απλώς απόφαση, οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή (πλην της επιπλήξεως) για οποιοδήποτε πειθαρχικό αδίκημα.

   ια)  Εκείνοι που έχουν παραπεμφθεί για πειθαρχικό αδίκημα που μπορεί να επισύρει την ποινή της οριστικής παύσης.

  ιβ)   Εκείνοι που δεν είναι υγιείς σωματικά ή ψυχικά. Η εξέταση της υγείας των υποψηφίων γίνεται κατά το σύστημα που ισχύει για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους.

2. Τα παραπάνω κωλύματα, πρέπει να μην υπάρχουν κατά το χρόνο έκδοσης της πρόσκλησης ή της ανακοίνωσης για την υποβολή υποψηφιοτήτων και κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων περί ορισμού προέδρων και μελών των Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών.

3. Οι πρόεδροι και τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών, εκπίπτουν αυτοδικαίως από το αξίωμά τους, εφόσον κατά τη διάρκεια της θητείας τους, συντρέξει έστω και μία από τις περιπτώσεις, που αποτελούν κώλυμα πληρώσεως των οικείων θέσεων, όπως οι περιπτώσεις αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Η έκπτωση διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

  • 23 Αυγούστου 2013, 10:00 | Κωνσταντίνος Μπαρτζελιώτης

    Αντί της απόλυτης και γενικής διατύπωσης του άρθρου 7 § 1 περ. ιβ προτείνω να γίνει παραπομπή στο άρθρο 7 § 1 του κκυρωθέντος με τον Ν. 3528/2007 υπαλληλικού κώδικα (1. Υπάλληλοι διορίζονται όσοι έχουν την υγεία που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της αντίστοιχης θέσης. Η έλλειψη φυσικών σωματικών δεξιοτήτων δεν εμποδίζει το διορισμό, εφόσον ο υπάλληλος, με την κατάλληλη και δικαιολογημένη τεχνική υποστήριξη, μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα της αντίστοιχης θέσης. [..])