ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ – Άρθρο 10: ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗ

1.  Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται κατά εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων προς έκδοση πράξεων, των διοικητικών αρχών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 1 του παρόντος νόμου, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών που αρχίζει από την κατά νόμο επίδοση της πράξεως ή από την πλήρη γνώση αυτής ή από τη συντέλεση της παραλείψεως, όπως η έναρξη της προθεσμίας και η συντέλεση της παραλείψεως, ορίζονται στις διατάξεις των άρθρων 66 παρ. 1 και 63 παρ. 2 αντιστοίχως, του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

2.  Ειδικώς επί φορολογικών υποθέσεων, η ενδικοφανής προσφυγή του παρόντος νόμου, ασκείται κατά των απορριπτικών, εν όλω ή εν μέρει αποφάσεων της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ή κατά της τεκμαιρομένης (λόγω παρόδου απράκτου της προθεσμίας) απόρριψης της ενδικοφανούς προσφυγής που προβλέπεται στο άρθρο 70 Β του ν. 2238/1994 (Α΄ 151), εφ’ όσον η αμφισβητούμενη από τον υπόχρεο διαφορά του κυρίου φόρου, τέλους, εισφοράς ή προστίμου υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ. Το ένδικο βοήθημα της προσφυγής ασκείται παραδεκτώς μόνο κατά της απόφασης που εκδίδεται για την ενδικοφανή προσφυγή του παρόντος νόμου ή κατά της τεκμαιρόμενης (από την πάροδο άπρακτης της τρίμηνης προθεσμίας, που ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 13) απόρριψής της.

3.  Η ενδικοφανής προσφυγή ασκείται από εκείνον στον οποίο αφορά η διοικητική πράξη ή η παράλειψη ή του οποίου έννομα συμφέροντα προσβάλλονται με αυτή ˙ πρέπει δε να περιέχει τα ακριβή στοιχεία του προσφεύγοντος και οπωσδήποτε διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, το Περιφερειακό Γραφείο Ενδικοφανών Προσφυγών στο οποίο απευθύνεται, την προσβαλλόμενη πράξη, απόφαση ή παράλειψη, συγκεκριμένους λόγους, σαφές αίτημα, χρονολογία και υπογραφή.

4.  Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στη γραμματεία της αρχής που εξέδωσε την (αρχική) πράξη ή που παρέλειψε την έκδοση αυτής˙ ενημερώνεται δε ο προσφεύγων για την ημερομηνία συζητήσεώς της, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Κατά την κατάθεση της ενδικοφανούς προσφυγής, ο προσφεύγων ενημερώνεται για την προθεσμία εντός της οποίας η Ανεξάρτητη Διοικητική Επιτροπή οφείλει να αποφανθεί καθώς και για το ότι από την παρέλευση άπρακτης της σχετικής προθεσμίας τεκμαίρεται σιωπηρή απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής προσβλητή ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών δικαστηρίων.

Η αρχή στην οποία κατατέθηκε η ενδικοφανής προσφυγή, υποχρεούται να την διαβιβάσει αμελλητί μαζί με τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης, στο κατά τόπο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο Ενδικοφανών Προσφυγών και εντός το πολύ είκοσι (20) ημερών από την κατάθεση, υποχρεούται να διαβιβάσει τις απόψεις της επί της ενδικοφανούς προσφυγής.

Η παράλειψη της διαβίβασης των παραπάνω στοιχείων, συνιστά ιδιαίτερο πειθαρχικό αδίκημα των αρμοδίων για την ενέργεια αυτή υπαλλήλων.

5. Για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, καταβάλλεται κατά την κατάθεση, με ποινή απαραδέκτου, παράβολο υπέρ ΤΑΧΔΙΚ ύψους 60 ευρώ. Τα ποσά των παραβόλων καλύπτουν τα λειτουργικά έξοδα των Περιφερειακών Γραφείων Ενδικοφανών Προσφυγών.

 • 23 Αυγούστου 2013, 10:33 | Κωνσταντίνος Μπαρτζελιώτης

  Προτείνω την κατοχύρωση της δυνατότητας του Συνηγόρου του Πολίτη να παρεμβαίνει στη διαδικασία ενώπιον των επιτροπών με ταυτόχρονη κατάργηση ή τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 4 § 4 του Ν. 3094/2003, κατά την οποία ο ΣτΠ κωλύεται να παρέμβει σε περίπτωση που έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή μέχρι να υπάρξει απόφαση επ’ αυτής ή μέχρι την άπρακτη πάροδο τριμήνου.
  Με βάση την κατάσταση που επικρατεί σε πολλές δημόσιες υπηρεσίες ως προς τον όγκο δουλειάς σε σχέση με τον αριθμό των υπαλλήλων και αντίστοιχα τον χρόνο διεκπεραίωσης των υποθέσεων, η απαίτηση του άρθρου 10 § 4 του νομοσχεδίου για την Υπηρεσία κατά πράξης της οποίας κατατίθεται προσφυγή να αποστείλει τις απόψεις της εντός 20 ημερών φαίνεται αρκετά αισιόδοξη. Επίσης, η απειλή επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων σε βάρος των υπαλλήλων που δεν θα τηρήσουν τη συγκεκριμένη προθεσμία είναι πολύ πιθανό να δράσει αποτρεπτικά από την υποβολή ουσιαστικών και τεκμηριωμένων απόψεων από πλευράς της Διοίκησης.
  Η υποχρεωτικότητα της δήλωσης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του προσφεύγοντος όπως αυτή φαίνεται να προκύπτει στο άρθρο 10 § 3 του νομοσχεδίου μάλλον θα αποκλείσει μεγάλες κατηγορίες πληθυσμού που δεν έχουν ούτε πρόσβαση σε τηλέφωνο.
  Επίσης αποτρεπτικά για πολλούς πιθανούς ενδιαφερόμενους θα δράσει και η διάταξη του άρθρου 10 § 5 που προβλέπει παράβολο 60 ευρώ. Κάποιο ευεργέτημα πενίας θα ήταν χρήσιμο, καθώς και η πρόβλεψη για επιστροφή του παραβόλου σε περίπτωση αποδοχής της προσφυγής.

 • 21 Αυγούστου 2013, 14:13 | Στέργιος Μαρτίνοβιτς

  θα μπορούσε να προστεθεί αρμοδιότητα του Προέδρου της Επιτροπής να κινεί ο ίδιος την πειθαρχική διαδικασία σε περιπτώσεις καθυστερήσεων.

 • 14 Αυγούστου 2013, 11:29 | Α.Ν.Ε.

  Στην παρ. 3 εδ. β΄του άρθρου αναφέρεται πως η ενδικοφανής προσφυγή πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε κάποια στοιχεία. Τι συνεπάγεται η παράλειψη ή ορισμένων εξ’ αυτών; Απόρριψη της προσφυγής ως απαράδεκτης; Ποιος ελέγχει την ύπαρξη αυτών των υποχρεωτικών στοιχείων; Η Υπηρεσία που εξέδωσε την προσβαλλομένη; η Διοικητική Επιτροπή; Επίσης, η έλλειψη αυτών των στοιχείων θεραπεύεται και αν ναι, πως;

 • 4 Αυγούστου 2013, 13:49 | Α.Ν.Ε.

  Σύμφωνα με το άρθρο 10§4 «Η ενδικοφανής προσφυγή κατατίθεται στη γραμματεία της αρχής που εξέδωσε την (αρχική) πράξη ή που παρέλειψε την έκδοση αυτής˙ ενημερώνεται δε ο προσφεύγων για την ημερομηνία συζητήσεώς της, στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.»
  Σύμφωνα με το άρθρο 11§§ 2, 3 Ο αρχαιότερος μεταξύ των προέδρων των τριμελών Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών, ή όπου υπάρχουν περισσότερες, ανά κατηγορία υποθέσεων, ο αρχαιότερος των προέδρων των καθ΄ ύλην αρμοδίων Επιτροπών, με πράξη του ορίζει την τριμελή Επιτροπή η οποία θα επιληφθεί της ενδικοφανούς προσφυγής. Ακολούθως ο πρόεδρος αυτής, με πράξη του, ορίζει τον εισηγητή και την ημερομηνία και ώρα της συζητήσεως. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να ανατίθεται ο χειρισμός υποθέσεως σε άλλη Επιτροπή του ίδιου Περιφερειακού Γραφείου, από εκείνη στην οποία υπάγεται, κατά τις διατάξεις του παρόντος νόμου ή του Κανονισμού Λειτουργίας του, προκειμένου να επιτευχθεί ταχύτερη διεκπεραίωσή της ή για να αποφευχθεί επιβάρυνση της καταρχήν αρμόδιας Επιτροπής.
  Αν αρμόδια να αποφανθεί για την ενδικοφανή προσφυγή, είναι Ανεξάρτητη Διοικητική Επιτροπή άλλου Περιφερειακού Γραφείου, ο κατά την παράγραφο 2 αρχαιότερος πρόεδρος οφείλει να την διαβιβάσει αμέσως, στο αρμόδιο Περιφερειακό Γραφείο.
  Το ζήτημα που θέτω είναι το εξής: Εφόσον η Αρχή που εξέδωσε την πράξη οφείλει να ενημερώνει για την ημερομημία (και ώρα) συζητήσεως, μήπως ρητά να προβλεφθεί στο άρθρο 11 πως ο πρόεδρος που ορίζει την ημερομηνία και ώρα της συζητήσεως την ενημερώνει κιόλας, προκειμένου με αυτή με την σειρά της να ενημερώσει τον προσφεύγοντα μέσω e-mail; Ή ακόμη καλύτερα, για να μην υπάρχει διάχυση της υποχρέωσης ενημέρωσης από όλες τις Αρχές περί της ημέρας και ώρας συζητήσεως αυτό να γίνεται οίκοθεν, δηλ. από τις Υπηρεσίες που υποστήρίζουν διοικητικά το έργο της Επιτροπής αυτής;