Άρθρο 06: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ (ΠΛΗΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ) ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1.  Τα μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών (πλην των Προέδρων), ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από αντίστοιχους πίνακες κατάταξης, που καταρτίζει το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μετά από δημόσια ανακοίνωση υποβολής υποψηφιοτήτων.

2.  Η ανακοίνωση εκδίδεται από το Α.Σ.Ε.Π., μετά από εισήγηση-αίτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων [σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 6 του ν. 3051/2002 (Α΄ 220) και των άρθρων 14 παρ. 2 και 3 και 19 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28)], στην οποία αναφέρονται, η προς τούτο έγκριση του αρμοδίου οργάνου, τα Περιφερειακά Γραφεία Ενδικοφανών Προσφυγών και οι συσταθείσες σ΄ αυτά Ανεξάρτητες Διοικητικές Επιτροπές, τα γενικά και ειδικά προσόντα των υποψηφίων και τα κριτήρια βαθμολόγησης αυτών καθώς και η εξασφάλιση εγκεκριμένων πιστώσεων, τόσο για τις αποδοχές των μελών των Επιτροπών, όσο και για τη δαπάνη της σχετικής διαδικασίας.

3.  Η εγγραφή των υποψηφίων (που έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα), στους οικείους πίνακες κατάταξης, γίνεται από το Α.Σ.Ε.Π., χωριστά για το δεύτερο μέλος και χωριστά για το τρίτο μέλος των Επιτροπών κάθε Περιφερειακού Γραφείου Ενδικοφανών Προσφυγών, σύμφωνα με την προτίμηση καθενός για, συγκεκριμένου αντικειμένου, Ανεξάρτητη Διοικητική Επιτροπή ενός ή περισσοτέρων Περιφερειακών Γραφείων, κατά φθίνουσα σειρά συνολικής βαθμολογίας, όπως αυτή προκύπτει από το άθροισμα της βαθμολόγησης των παρακάτω κριτηρίων:

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ

1.

 

Δεύτερος τίτλος σπουδών Πανεπιστημίου, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό των ενδικοφανών προσφυγών

150

2.

 

Διδακτορικό δίπλωμα σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό των ενδικοφανών προσφυγών

400

 

 

 

3.

 

 

 

Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, σε γνωστικό αντικείμενο συναφές με αυτό των ενδικοφανών προσφυγών (όπως στο δημόσιο δίκαιο ή στον Ελεγκτικό,Λογιστικό ή Χρηματοοικονομικό τομέα)

200

4.

 

 

 

Εμπειρία έως έξι (6) έτη:α. Σε καθήκοντα του αντικειμένου των ενδικοφανών προσφυγώνβ. σε καθήκοντα συναφή με το αντικείμενο των ενδικοφανών προσφυγών

8 ανά μήνα

 

4 ανά μήνα

5.

 

Εμπειρία έως τέσσερα (4) έτη, σε καθήκοντα θέσεως ευθύνης συναφούς με το αντικείμενο των ενδικοφανών προσφυγών

15 ανά μήνα

6.

 

Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής)

70

7.

 

Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής)

50

8.

 

Καλή γνώση ξένης γλώσσας (αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής ή ιταλικής)

30

Βαθμολογούνται το μέγιστο ένας διδακτορικός και/ή ένας μεταπτυχιακός τίτλοι σπουδών.

Κατά τη διαδικασία αυτή τηρούνται οι αρχές της δημοσιότητας, της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας, της ισότητας και της αξιοκρατίας.

4. Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων συντάσσονται ανά Περιφερειακό Γραφείο Ενδικοφανών Προσφυγών και ανά κατηγορία Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών και ισχύουν για μία τριετία.

5. Οι πίνακες κατάταξης, κοινοποιούνται αμελλητί, από τον πρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π., στον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ο οποίος οφείλει να εκδώσει τις σχετικές πράξεις ορισμού του συνόλου των μελών των Επιτροπών, εντός προθεσμίας σαράντα πέντε (45) ημερών, από την κοινοποίηση και να κινήσει παράλληλα τη διαδικασία αποσπάσεως των υπαλλήλων (δευτέρου μέλους των Επιτροπών). Οι πράξεις αυτές δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

  • 21 Αυγούστου 2013, 09:15 | Ελ Μεντιατόρ

    Αντί να καλυφθούν με προσλήψεις όλες οι θέσεις μελών των επιτροπών, θα ήταν προφανώς πιο οικονομικό σε κάποιες από αυτές να μεταταχθούν κάποια από τα διακόσια (και βάλε) στελέχη του Συνηγόρου του Πολίτη, ο οποίος άλλωστε έχει αντίστοιχες αρμοδιότητες (άλλοτε μάλιστα τις ασκούσε κιόλας).

  • 2 Αυγούστου 2013, 09:10 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ

    Η εγγραφή των υποψηφίων (που έχουν τα γενικά και ειδικά προσόντα), στους οικείους πίνακες κατάταξης, να γίνεται από επιτροπή αποτελούμενη από Αντιπρόεδρο του ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, ως Πρόεδρο και δύο Προέδρους Εφετών ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ ως μέλη,επειδή θα διαθέτουν το απαιτούενο κύρος αλλά και την καθ΄ύλη αρμοδιότητα.

  • 1 Αυγούστου 2013, 12:11 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

    Θα ήταν φρόνιμο και δίκαιο να προβλέπεται η δυνατότητα ορισμού ως τρίτου μέλους και τέως δικηγόρων, εφόσον άλλωστε ο διορισμός δικηγόρου συνεπάγεται την αυτοδίκαιη αναστολή άσκησης δικηγορίας και εκατοντάδες συνάδελφοι (ιδίως νέοι) προβαίνουν καθημερινά σε παραίτηση από τη δικηγορία λόγω αδυναμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών.