Άρθρο 16: ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.  Η έναρξη λειτουργίας των Περιφερειακών Γραφείων Ενδικοφανών Προσφυγών και των Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών, που συνιστώνται με τον παρόντα νόμο, καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που εκδίδεται μέσα σε έξη (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με την ίδια απόφαση είναι δυνατόν να ορισθεί δοκιμαστική, σε επίπεδο έδρας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και για ορισμένη ή ορισμένες κατηγορίες υποθέσεων, λειτουργία των Επιτροπών, ώστε σταδιακά η λειτουργία τους να επεκταθεί στις έδρες όλων των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας και για όλες τις κατηγορίες υποθέσεων (Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου.

2.  Στην ενδικοφανή προσφυγή του παρόντος νόμου, υπόκεινται οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται ή οι παραλείψεις που συντελούνται από ………………… και μετά.

3.  Διοικητικές προσφυγές που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μέχρι τη χρονολογία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να υπόκεινται στις διοικητικές προσφυγές, που προβλέπονται από τις ισχύουσες, κατά το χρόνο της έκδοσης ή της συντέλεσής τους αντιστοίχως, διατάξεις και εξετάζονται από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές, αρμόδια διοικητικά όργανα.

4.  Από της συμπληρώσεως τριμήνου από της ενάρξεως λειτουργίας των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Επιτροπών στις οποίες αφορά η υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, παύει η εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν άλλα όργανα και άλλες διαδικασίες για την εξέταση διοικητικών προσφυγών, ως προς τις κατηγορίες υποθέσεων, που υπάγονται στον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 10 § 2 του νόμου αυτού.

5. Μέχρι την ολοκλήρωση του συστήματος της ηλεκτρονικής διακίνησης του όγκου των εγγράφων κάθε Περιφερειακού Γραφείου και της ηλεκτρονικής παρακολούθησης και αρχειοθέτησης των υποθέσεων, κατά κατηγορία, εφαρμόζονται οι ισχύουσες, για τις δημόσιες υπηρεσίες, σχετικές διαδικασίες.

  • 14 Αυγούστου 2013, 12:10 | Α.Ν.Ε.

    «2. Στην ενδικοφανή προσφυγή του παρόντος νόμου, υπόκεινται οι διοικητικές πράξεις που εκδίδονται ή οι παραλείψεις που συντελούνται από ………………… και μετά.». Επειδή θα χρειαστεί αρκετό χρονικό διάστημα για την συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας των Επιτροπών, προτείνεται ως χρονικό διάστημα μετά από το οποίο θα ασκούνται ενδικοφανείς προσφυγές να είναι η ημερομηνία δημοσίευσης σε ΦΕΚ της έναρξης λειτουργίας της εκάστοτε Επιτροπής, ή της ημερομηνίας που ορίζεται στο ΦΕΚ η έναρξη λειτουργίας της εκάστοτε Επιτροπής.

    «3. Διοικητικές προσφυγές που εκδίδονται ή παραλείψεις που συντελούνται μέχρι τη χρονολογία που αναφέρεται στην προηγούμενη παράγραφο, εξακολουθούν να υπόκεινται στις διοικητικές προσφυγές, που προβλέπονται από τις ισχύουσες, κατά το χρόνο της έκδοσης ή της συντέλεσής τους αντιστοίχως, διατάξεις και εξετάζονται από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις αυτές, αρμόδια διοικητικά όργανα.

    4. Από της συμπληρώσεως τριμήνου από της ενάρξεως λειτουργίας των Ανεξαρτήτων Διοικητικών Επιτροπών στις οποίες αφορά η υπουργική απόφαση της παραγράφου 1, παύει η εφαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν άλλα όργανα και άλλες διαδικασίες για την εξέταση διοικητικών προσφυγών, ως προς τις κατηγορίες υποθέσεων, που υπάγονται στον παρόντα νόμο, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 10 § 2 του νόμου αυτού.». Κατ’ αρχάς στην παρ. 3 η φράση «Διοικητικές προσφυγές» θα πρέπει να αντικατασταθεί με το «Διοικητικές Πράξεις». Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί το εξής: Αν κατά μίας διοικητικής πράξης έχει ασκηθεί διοικητική προσφυγή και δεν έχει ακόμη εξεταστεί από το αρμόδιο διοικητικό όργανο και παρέλθει το τρίμηνο της παρ. 4 τι συμβαίνει; Καταργούνται τα συλλογικά αυτά όργανα; η διοικητική προσφυγή μεταβιβάζεται στην Α.Δ.Ε.; Επίσης, αν μία διοικητική πράξη εκδοθεί πριν το χρονικό σημείο της παρ. 2, αλλά κοινοποιηθεί στον ενδιαφερόμενο για οποιονδήποτε λόγο πολύ αργότερα και έχει παρέλθει το τρίμηνο της παρ. 4, τι γίνεται; Διότι, θα έχουμε μία πράξη που έχει μεν εκδοθεί πριν το χρονικό σημείο της παρ. 2, η οποία όμως θα έχει κοινοποιηθεί αργότερα και όπως γνωρίζουμε από της κοινοποιήσεως ο ενδιαφερόμενος αφού θα έχει λάβει πλήρη γνώση της πράξεως αυτής θα μπορεί να προσφύγει. Που όμως θα προσφύγει αν η προθεσμία που του παρέχεται υπερβαίνει το τρίμηνο της παρ. 4; Στην Α.Δ.Ε.; Στο διοικητικό όργανο που κατά τον χρόνο ασκήσεως θα είναι αναρμόδιο ή θα έχει καταργηθεί; Αυτό που θέλω να τονίσω είναι πως είναι ασφαλές χρονικό σημείο η έκδοση της ατομικής διοικητικής πράξεως, όμως οι προθεσμίες προσβολής αυτής ξεκινούν από της κοινοποιήσεως, συνεπώς, ενδέχεται να υπάρχουν πράξεις που να έχουν εκδοθεί πριν από το χρονικό σημείο της παρ. 2 και να κοινοποιούνται λίγο πριν ή ακόμη και μετά το χρονικό σημείο της παρ. 4. Ίσως το ζήτημα αυτών των οριακών περιπτώσεων να χρήζει περαιτέρω διευκρίνισης.