Άρθρο 05: ΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

1.  Για τον ορισμό των προέδρων των Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών, ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εκδίδει δημόσια πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων.

2.  Οι πρόεδροι των Ανεξάρτητων Διοικητικών Επιτροπών, ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, από κατάλογο υποψηφίων που καταρτίζει τριμελές συμβούλιο, αποτελούμενο από έναν συνταξιούχο ανώτατο δικαστικό λειτουργό, έναν συνταξιούχο αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και έναν συνταξιούχο καθηγητή πανεπιστημίου, νομικού γνωστικού αντικειμένου, οι οποίοι ορίζονται, με τους αναπληρωτές τους, από τον ίδιο υπουργό.

Με όμοια απόφαση ορίζεται και ο αναπληρωτής του αρχαιοτέρου προέδρου κάθε Περιφερειακού Γραφείου Ενδικοφανών Προσφυγών.

3. Ο κατάλογος που συντάσσει το συμβούλιο, περιλαμβάνει αριθμό, τουλάχιστον διπλάσιο του αριθμού των προέδρων που απαιτείται για τη συγκρότηση των οικείων Επιτροπών και ισχύει για μία τριετία.