Άρθρο 08: ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ)

1.  Ο χρόνος που ο αποσπώμενος υπάλληλος έχει την ιδιότητα του μέλους Ανεξάρτητης Διοικητικής Επιτροπής, θεωρείται για κάθε συνέπεια ότι διανύεται σε θέση Προϊσταμένου Τμήματος στην υπηρεσία από την οποία αποσπάται. Μετά τη λήξη πλήρους (τριετούς) και ευδόκιμης θητείας, ο αποσπασμένος υπάλληλος κατατάσσεται στον αμέσως επόμενο (πλην του Α΄) βαθμό, από εκείνον που κατείχε πριν την απόσπασή του. Μετά τη λήξη νέας, κατόπιν ανανέωσης, τριετούς θητείας δεν χορηγείται δεύτερη βαθμολογική προαγωγή.

2.  Οι υπάλληλοι αυτοί, κατά τη διάρκεια της απόσπασής τους, λαμβάνουν από την υπηρεσία από την οποία αποσπώνται το μισθό και όλες τις τυχόν επιπλέον τακτικές αποδοχές καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα, όπως και τις ειδικές αποζημιώσεις και πάγιες απολαυές της οργανικής τους θέσης και επιπλέον το μηνιαίο επίδομα που προβλέπεται στην υποπερίπτωση γγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 18 του ν. 4024/2011 (A΄ 226).

3.  Όπου από τις οικείες διατάξεις απαιτείται αξιολόγηση για την εξέλιξή τους στην υπηρεσία από την οποία αποσπώνται, αυτή γίνεται με έκθεση του προέδρου της οικείας Ανεξάρτητης Διοικητικής Επιτροπής.

4.  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες για κάθε συναφές θέμα, σε σχέση με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.