Άρθρο 12: ΑΝΑΣΤΑΛΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ

1. Η προθεσμία και η άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων. Ο Πρόεδρος μπορεί, αν υποβληθεί σχετικό αίτημα, να αναστέλλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφασή του, αν κρίνει ότι από την άμεση εκτέλεσή της ο προσφεύγων θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Πριν την έκδοση απόφασης καλείται η Αρχή που εξέδωσε την πράξη για να εκφράσει τις απόψεις της. Η εκτέλεση της πράξεως αναστέλλεται έως την έκδοση της απόφασης της Επιτροπής και, πάντως, όχι πέραν της προθεσμίας που προβλέπεται για την έκδοση της αποφάσεως από αυτήν.

2. Στην περίπτωση πράξεων που έχουν εκδοθεί: α) από τις τελωνειακές αρχές βάσει των διατάξεων του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001 – Α΄ 265 –), και με τις οποίες επιβάλλονται κάθε είδους φόροι, δασμοί, τέλη ή πρόστιμα και β) από την υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 70 Β του ν. 2238/1994, η προθεσμία ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής και η άσκησή της, αναστέλλουν αυτοδικαίως την εκτέλεση των προσβαλλομένων πράξεων, κατά το μέρος που συνεπάγονται τη λήψη ενός ή περισσοτέρων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης.