ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «Στέγαση και Επανένταξη»

Περιγραφή

Η μετάβαση από τις δομές επείγουσας στέγασης και τους Κοινωνικούς Ξενώνες σε αυτόνομες στεγαστικές λύσεις προϋποθέτει τη δημιουργία προσιτής και κατάλληλης στέγασης. Η πρόσβαση σε σχήματα στήριξης μισθωμάτων, παράλληλα με την ολική ή μερική κάλυψη λογαριασμών ΔΕΚΟ ή άλλων βιοτικών αναγκών, παραμένουν οι πιο δημοφιλείς και αποτελεσματικές πρακτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στην αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης στέγης.

Τα προγράμματα στέγασης σε διαμερίσματα,  δημιουργούν συνθήκες επανένταξης για τους ωφελούμενους, αφού η επαφή με τον κοινωνικό ιστό είναι πιο άμεση σε σχέση με το διάστημα κατά το οποίο παρέμεναν σε δομές επείγουσας στέγασης ή σε κοινωνικούς ξενώνες και τα προβλήματα της καθημερινότητας πρέπει να επιλυθούν, σε μεγάλο βαθμό, από τους ίδιους.

 Ωφελούμενοι

Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα στοχεύει σε οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων ή έχουν καταγραφεί από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων ως άστεγοι και δύναται άμεσα να επανενταχθούν. Επιπλέον, στοχεύει στην επανένταξη γυναικών που φιλοξενούνται σε Ξενώνες για γυναίκες θύματα βίας και σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, εφόσον στερούνται τη δυνατότητα, ή έχουν επισφαλή πρόσβαση σε επαρκή κατοικία.

Κωδικοποιημένα, οι ομάδες-στόχος του προγράμματος είναι οι κάτωθι:

 • οικογένειες και άτομα που φιλοξενούνται σε Κοινωνικούς Ξενώνες Αστέγων ή Ξενώνες Ύπνου ή κάνουν χρήση των υπηρεσιών Ανοιχτών Κέντρων Ημέρας Αστέγων
 • οικογένειες και άτομα που έχουν καταγραφεί ως άστεγοι από τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων
 • γυναίκες που φιλοξενούνται σε Ξενώνες Γυναικών θυμάτων βίας
 • άτομα που φιλοξενούνται σε Δομές Παιδικής Προστασίας, έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους και δεν σπουδάζουν Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ ελάχιστον, ώστε οι ωφελούμενοι να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι τα εξής:

 • βεβαίωση διαμονής σε Κοινωνικό Ξενώνα Βραχυχρόνιας Φιλοξενίας ή Ξενώνα γυναικών θυμάτων βίας ή δομή παιδικής προστασίας ή βεβαίωση χρήσης των υπηρεσιών από Ανοικτό Κέντρο Ημέρας Αστέγων ή Ξενώνα Ύπνου ή βεβαίωση από την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου,
 • έκθεση του κοινωνικού λειτουργού των ανωτέρω δομών, ή της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, που τεκμηριώνει τη δυνατότητα ένταξης στο πρόγραμμα.
 • έκθεση αξιολόγησης από κοινωνικό λειτουργό του δικαιούχου. Υπογραμμίζεται ότι ο δικαιούχος φέρει την αποφασιστική αρμοδιότητα για την ένταξη του ωφελούμενου στο πρόγραμμα Αριθμός ωφελούμενων και στόχος:

  Στόχο αποτελεί η ένταξη στο πρόγραμμα κατ’ εκτίμηση 800 ατόμων για διάστημα έως και ενός έτους. Το συνολικό κόστος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ  ανά ωφελούμενο άτομο. Κριτήριο συνέχισης του Σχεδίου αποτελεί η πλήρης αυτονόμηση τουλάχιστον του 30% του συνολικού επιλέξιμου πληθυσμού, η οποία θα αξιολογηθεί αναδρομικά, μέσω της διαδικασίας μεταπαρακολούθησης του προγράμματος, από την Αρχή Διαχείρισης.

  Δικαιούχοι του Προγράμματος :

  Δικαιούχοι  του προγράμματος είναι  οι φορείς  της παρ.9 του άρθρου 29 του ν.4052/12.

  Προϋπολογισμός Προγράμματος:

  Ο συνολικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 9.400.000 ευρώ.

  Ειδικοί Στόχοι:

  Ε.Σ. 1: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας

  Ε.Σ. 2: Η επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης

  Αιτήσεις Χρηματοδότησης:

Κάθε δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μια Αίτηση Χρηματοδότησης ανά γεωγραφική ζώνη, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

Πίνακας 1: Ποσόστωση του προϋπολογισμού του προγράμματος ανά γεωγραφική ζώνη

Γεωγραφικές ΖώνεςΠοσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος
Λοιπή Ελλάδα25%
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας20%
Περιφέρεια Αττικής55%

 Τα ως άνω ποσοστά δύναται να τροποποιηθούν με βάση τις αιτήσεις χρηματοδότησης και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της επιτροπής αξιολόγησης (βλ. Αξιολόγηση και Επιλογή Αιτήσεων Χρηματοδότησης).

 Κάθε Αίτηση Χρηματοδότησης περιλαμβάνει υποχρεωτικά:

 • Ενέργειες που άμεσα ή έμμεσα σχετίζονται με την στέγαση των ωφελούμενων
 • Ενέργειες που σχετίζονται με την κοινωνική φροντίδα των ωφελούμενων
 • Ενέργειες ομαδικής και/ή εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης και πληροφόρησης των ωφελούμενων
 • Ενέργειες που σχετίζονται με την επανένταξη στον κοινωνικό ιστό μέσω της παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης και μία (1) από τις παρακάτω κατηγορίες ενεργειών προώθησης του προγράμματος:
 • Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού (εκδόσεις, περιοδικά,     φυλλάδια κ.ά.)
 • Συνέδρια – σεμινάρια – ημερίδες – θεματικές συναντήσεις ανταλλαγής εμπειριών – εργαστήρια (workshops) με την ενεργό εμπλοκή των αρμόδιων κατά περίπτωση τοπικών φορέων και οργανώσεων, με στόχο, ενδεικτικά, την ανταλλαγή καλών πρακτικών, καθώς και τη διάχυση της πληροφόρησης μεταξύ δικαιούχων και άλλων φορέων.

Παρεχόμενες υπηρεσίες:

Οι υπηρεσίες που παρέχονται, κατά περίπτωση, στους ωφελούμενους του Προγράμματος, είναι:

 1. στέγαση
 2. κάλυψη ειδών πρώτης ανάγκης
 3. ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 4. εργασιακή συμβουλευτική
 5. νομική συμβουλευτική
 6. χρηματοοικονομική διαχείριση
 7. διασύνδεση με αρμόδιες Υπηρεσίες (π.χ. καθοδήγηση για την αξιοποίηση προγραμμάτων, δράσεων ή παροχών στις οποίες θα μπορούσε να ενταχθεί ο ωφελούμενος)Για την υλοποίηση κάθε Σχεδίου ορίζεται υποχρεωτικά από τον δικαιούχο ένας Επιστημονικά Υπεύθυνος και Ομάδα Έργου. Ο δικαιούχος υπογράφει με την ωφελούμενη οικογένεια/άτομο συμφωνητικό, το οποίο περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δύο μερών, καθώς και την αποδοχή του ως άνω Σχεδίου. Ο επιστημονικά υπεύθυνος του Σχεδίου καταρτίζει εξαμηνιαίο πλάνο υλοποίησης στο οποίο περιγράφονται ξεχωριστά το πλάνο ενεργειών για κάθε μία από τις ανωτέρω παρεχόμενες υπηρεσίες, καθώς επίσης και Σχέδιο Δράσης για κάθε ωφελούμενη οικογένεια ή άτομο, στο οποίο αποτυπώνονται τα ανωτέρω και καταγράφονται λεπτομερώς και συστηματικά στον οικογενειακό/ατομικό τους φάκελο. Στάδια του Προγράμματος

  1. Διαδικασία ένταξης του ωφελούμενου στο Σχέδιο

 • Δημιουργία προφίλ ωφελούμενου (ηλικία, οικογενειακή κατάσταση, μορφωτικό επίπεδο, κατάσταση υγείας, τόπος προέλευσης, πιθανή προγενέστερη επαγγελματική δραστηριότητα, δεξιότητες, ενδιαφέροντα κ.α)
 • Δημιουργία ατομικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούμενο σε μια από τις κατηγορίες επιθυμητής επανένταξης (βλ. παρακάτω)2. Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική στήριξη και, κατά περίπτωση, διασύνδεση με αρμόδιες υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, υγείας και κοινωνικής φροντίδας
 • Εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής ως προς την χρηστή διαχείριση των πόρων, υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης (π.χ. διαχείριση υφισταμένων χρεών), νομικές υπηρεσίες κ.α.3. Πλάνο απόκτησης στέγης και κάλυψης βασικών αναγκών:
 • Είτε εξεύρεση κατάλληλης στέγης και κάλυψη ενοικίου, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης  και δαπανών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας
 • Είτε κάλυψη επισκευής υφιστάμενης οικίας κυριότητας του ωφελούμενου ή νομίμως παραχωρημένης σε αυτόν, οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης και δαπανών υπηρεσιών κοινής ωφέλειας4. Επανένταξη στην αγορά εργασίας με ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», όπως περιγράφεται κατωτέρω5. Παρακολούθηση, υποστήριξη
 • Παρακολούθηση της υλοποίησης καθ’ όλη την διάρκεια του έργου
 • Αξιολόγηση
 • Υποβολή συστάσεων σε εργοδότες και ωφελούμενους και παρακολούθηση συμμόρφωσης προς τις συστάσεις 1ος Πυλώνας Ενεργειών: ΣτέγασηΔαπάνες στέγασης

  Στις δαπάνες στέγασης που κρίνονται επιλέξιμες για τη συγκεκριμένη δράση περιλαμβάνονται οι παρακάτω:

 • Κάλυψη ενοικίου έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτομο, έως 240 ευρώ για δύο ενήλικες και έως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια μηνιαίως και για διάστημα έως 12 μήνες ή
 • Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας κυριότητας ή νομίμως παραχωρημένης του ωφελούμενου, έως του ποσού των 3.600 ευρώ
 • Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης και υπόδησης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας κλπ, έως του ποσού των 1.500 ευρώ για ένα άτομο έως 2.000 ευρώ για οικογένεια
 • Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης διατροφής και καρτών μετακίνησης), έως του ποσού των 200€ για ένα άτομο και ως 250€ για οικογένεια, μηνιαίωςΠεριγραφή του χώρου – Υλικοτεχνική υποδομήΚάθε κατοικία θα πρέπει να πληροί τις αναγκαίες τεχνικές προδιαγραφές και να διαθέτει τις βασικές υπηρεσίες ύδρευσης και ηλεκτροδότησης.

  Κάθε κατοικία πρέπει να διαθέτει, κατ’ ελάχιστον:

 • Χώρο υγιεινής (WC/λουτρό)
 • Χώρο κουζίνας εξοπλισμένο με τις απαραίτητες ηλεκτρικές συσκευές
 • Θέρμανση σε όλα τα δωμάτια
 • Σε κάθε υπνοδωμάτιο να υπάρχει, εκτός από το κρεβάτι, ντουλάπα για τον προσωπικό ιματισμό και κομοδίνο
 • Οτιδήποτε άλλο απαιτεί η λειτουργία ενός μέσου νοικοκυριούΠεραιτέρω, σημειώνεται ότι για τις οικογένειες προβλέπεται κάλυψη ενοικίου για αυτόνομη διαμονή σε διαμέρισμα που καλύπτει τις ανάγκες των μελών της, ενώ για τα μεμονωμένα άτομα προβλέπεται, είτε κάλυψη ενοικίου για διαμονή σε διαμέρισμα ενός δωματίου (γκαρσονιέρα), είτε κάλυψη ενοικίου για συνοίκηση δύο ατόμων σε διαμέρισμα δύο υπνοδωματίων, αφού ληφθούν υπόψη από το δικαιούχο του Σχεδίου οι ιδιαιτερότητες κάθε περίπτωσης χωριστά. Το μισθωτήριο συμβόλαιο υπογράφεται στο όνομα του ωφελούμενου με την εγγύηση του δικαιούχου, ενώ τυχόν πάγια παραμένουν στην κυριότητα του ωφελούμενου μετά το πέρας του Σχεδίου.2ος Πυλώνας Ενεργειών: Εργασιακή Επανένταξη

  Βασικός στόχος του πυλώνα της εργασιακής επανένταξης, με ιδιαίτερη αναφορά στην διάσταση της κινητικότητας και «επιστροφής στις ρίζες», είναι η πολύπλευρη στήριξη των ωφελουμένων μέσω δράσεων πληροφόρησης και εργασιακής συμβουλευτικής, προκειμένου να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα της αγοράς εργασίας, αλλά και των προσωπικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους και στην συνέχεια η προώθηση τους στην αγορά εργασίας ή η υποστήριξή τους, προκειμένου να δραστηριοποιηθούν στο πεδίο της αυτοαπασχόλησης ή εναλλακτικών μορφών απασχόλησης.

Η τοποθέτηση των ωφελούμενων σε θέσεις εργασίας επιτυγχάνεται μέσα από τη στοχευόμενη διασύνδεσή τους με την αγορά εργασίας ή μέσω άλλων μορφών προώθησης προς την απασχόληση, καθώς και μέσα από τη γενικότερη ενίσχυση των προσόντων τους, με τη διασύνδεσή τους με τους κατάλληλους φορείς κατάρτισης και εύρεσης εργασίας.

Επισης, η διάσταση της κινητικότητας είναι εξαιρετικά σημαντική σε συνδυασμό με την έννοια της επιστροφής στις ρίζες, για τους ωφελούμενους που προέρχονται από περιοχές εκτός αστικών κέντρων. Ενθαρρύνεται η παροχή κινήτρων στην ομάδα αυτή προκειμένου να προβούν σε μικροεπισκευές ιδιόκτητης ή νομίμως παραχωρημένης κατοικίας και μετάβασης σε μη αστικά κέντρα, προκειμένου να ασχοληθούν με αγροτικές εργασίες.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να παρέχουν σε κάθε περίπτωση στο σύνολο των ωφελούμενων σε όλη την διάρκεια του Σχεδίου:

 • ενημέρωση για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις στην εργασία
 • πληροφόρηση σχετικά με τις δυνατότητες εύρεσης νόμιμης εργασίας και παρακολούθησης προγραμμάτων εκπαίδευσης /κατάρτισης
 • υπηρεσίες αναζήτησης εργασίας που να καλύπτει τις ανάγκες του κάθε ωφελούμενου
 • υπηρεσίες υποβοήθησης των ωφελούμενων προκειμένου να έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας (π.χ. σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, παροχή συμβουλών σε θέματα λογιστικά, φορολογικά, νομικά κλπ)
 • υπηρεσίες ειδικής συμβουλευτικής προετοιμασίας για την ένταξη στην αγορά εργασίας

Δημιουργία ατομικού πλάνου επανένταξης που θα εντάσσει τον ωφελούμενο σε συγκεκριμένη κατηγορία επιθυμητής επανένταξης

Καταρτίζεται ανά ωφελούμενο, ενώ οι κατηγορίες δράσεων επανένταξης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι κάτωθι:

 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (on the job training) σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα
 • Υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης – ατομικά ή σε εταιρική σχέση – και χρηματοδότηση της. Ενδεικτικά αναφέρεται π.χ. η δυνατότητα δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας  ή η αυτοαπασχόληση (φροντίδα ηλικιωμένων)
 • Απασχόληση στον αγροτικό τομέα της οικονομίας.Σε κάθε περίπτωση γίνεται δεκτή οποιαδήποτε τεκμηριωμένη πρόταση που οδηγεί σε νόμιμη απασχόληση.Ειδικότερα, επιχορηγούνται οι κάτωθι κατηγορίες ενεργειών:

  Α. Ενέργεια που αφορά στην απόκτηση εργασιακής εμπειρίας και στην οποία μπορούν να συμμετάσχουν όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα. Στο πλαίσιο αυτό προτείνεται η σύναψη τριμερών συμβάσεων επιχορήγησης, μεταξύ δικαιούχου, εργοδότη και ωφελούμενου, για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας. Οι συμβάσεις είναι ορισμένου χρόνου, έχουν διάρκεια όχι μεγαλύτερη των 12 μηνών και διέπονται από τις γενικές διατάξεις περί συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Στην σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας που καταρτίζεται εγγράφως και κατατίθεται αρμοδίως, αναφέρεται ρητά ότι πρόκειται για εργασία που σχετίζεται με την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας. Ο χρόνος απασχόλησης μπορεί να είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.

Ως ποσό χρηματοδότησης υπολογίζεται το ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος του κατώτατου βασικού μισθού, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Β. Η ενέργεια που αφορά στην υποστήριξη για τη δημιουργία επιχείρησης, αποτελεί μια εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης για τους ωφελούμενους. Προβλέπεται η δυνατότητα αυτοαπασχόλησης, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας,  ή εναλλακτικά, ενασχόλησης στη παροχή υπηρεσιών (π.χ φροντίδα ηλικιωμένων).

Η υλοποίηση της ενέργειας προϋποθέτει τη δυνατότητα ατομικής συμβουλευτικής, ή συμβουλευτικής σε ολιγομελείς ομάδες γύρω από θέματα:

 • Ενημέρωσης, σχετικά με τις  διαδικασίες  που  απαιτούνται για την επιτυχημένη υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ιδέας και το ξεκίνημα μιας νέας επιχείρησης
 • Καθοδήγησης, για τη δημιουργία ενός επιχειρηματικού σχεδίου
 • Νομικής στήριξης
 • Υποστήριξης σε θέματα μάρκετινγκ
 • Φορολογικής υποστήριξης, κ.ο.κΩς ποσό χρηματοδότησης για τη συγκεκριμένη ενέργεια ορίζεται το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών για διάστημα μέχρι δώδεκα (12) μήνες, το οποίο θα παρέχεται με τη διαδικασία του εργόσημου και στην περίπτωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, η επιδότηση ενοικίου επαγγελματικού χώρου και η αγορά του βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.Σε περίπτωση συνεταιρισμού, ή σύστασης εταιρίας, ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούμενοι, απαιτείται ειδική έγκριση από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό επιχορήγησης, μετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

  Γ. Η απασχόληση στον αγροτικό τομέα αποτελεί εναλλακτική δυνατότητα απασχόλησης σε όσους/όσες επιθυμούν να μετακινηθούν από τα αστικά κέντρα και να δραστηριοποιηθούν στον εν λόγω χώρο. Ως ποσό χρηματοδότησης ορίζεται η επιδότηση ημερομισθίων και ασφαλιστικών εισφορών, η οποία δύναται να παρέχεται με τη διαδικασία του εργόσημου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εναλλακτικά, υπάρχει η δυνατότητα ενοικίασης αγροτικού τεμαχίου και αγοράς βασικού εξοπλισμού, συνολικά μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ.

  Εναλλακτικά, δύναται να προβλεφθεί:

Voucher κατάρτισης

Σκοπός της ενέργειας είναι η επίτευξη της δομημένης πορείας εισόδου των αστέγων στην αγορά εργασίας, η οποία δυνητικά καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Το συνολικό κόστος της δράσης δεν θα υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ ανά ωφελούμενο.

Αντικείμενο της ενέργειας αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 • Πρόγραμμα θεωρητικής κατάρτισης 80 ωρών σε οριζόντιες και εξειδικευμένες δεξιότητες
 • Πρακτική άσκηση των ωφελουμένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας διάρκειας μέχρι 2000 ωρών, οι οποίες δεν θα υπερβαίνουν τους 12 μήνες. Η Πρακτική άσκηση θα υποστηρίζεται από τον επόπτη πρακτικής που θα ορίσει ο πάροχος κατάρτισης.
 • Υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης που παρέχονται στον ωφελούμενο από τον πάροχο κατάρτισης πριν και κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης και αφορούν α) στη διάγνωση και κατάλληλη σύζευξη των εκπαιδευτικών αναγκών/δεξιοτήτων των καταρτιζομένων με τις ανάγκες των επιχειρήσεων, β) στη τοποθέτηση, παρακολούθηση και εποπτεία του ωφελουμένου από τον πάροχο κατάρτισης στην επιχείρηση πρακτικής άσκησης, μέσω του επόπτη Πρακτικής και γ) σε επιπρόσθετες υπηρεσίες για την μετατροπή της πρακτικής άσκησης του καταρτιζόμενου σε σύμβαση εργασίας και την τοποθέτηση του στην επιχείρηση πρακτικής.
 • Επιχορήγηση της επιχείρησης που προβαίνει στην πρόσληψη του ωφελουμένου αμέσως μετά τη λήξη της πρακτικής άσκησης, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο άλλης πρόσκλησης.

Οι ωφελούμενοι της συγκεκριμένης ενέργειας, θα εγγραφούν σε «Μητρώο Ωφελουμένων» και θα δικαιούνται την «Επιταγή Εισόδου στην αγορά εργασίας».

Οι επιχορηγούμενες ενέργειες εργασιακής ένταξης επιμερίζονται ανά προτεινόμενο Σχέδιο, ως κάτωθι:

 

Πίνακας 2: Ποσόστωση των Επιχορηγούμενων Ενεργειών Εργασιακής Ένταξης ανά Σχέδιο

Επιχορηγούμενες Ενέργειες Εργασιακής ΈνταξηςΠοσοστό ανά Σχέδιο
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα

30%

Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδας

30%

Απασχόληση στον αγροτικό τομέα

30%

Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισης

10%

H παραπάνω ποσόστωση μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση της Αρχής Διαχείρισης   εφόσον ο δικαιούχος φορέας τεκμηριώσει το αίτημά του.

Πίνακας 3: Συγκεντρωτικός Πίνακας των Κατηγοριών Επιλέξιμων Δαπανών και των αντίστοιχων Επιλέξιμων Ορίων ανά ωφελούμενο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΕΠΙΛΕΞΙΜΑ ΟΡΙΑ

 Μεμονωμένα άτομαΟικογένειες
1ος Πυλώνας Ενεργειών: Δαπάνες Στέγασης 
Κάλυψη ενοικίου για διάστημα έως ενός έτους  Έως του ποσού των 180 ευρώ για ένα άτομο, έως 240 ευρώ για δύο ενήλικες μηνιαίωςΈως του ποσού των 280 ευρώ για οικογένεια μηνιαίως
Κάλυψη εξόδων επισκευής υφιστάμενης κατοικίας έως του ποσού των 3.600 ευρώέως του ποσού των 3.600 ευρώ
Δαπάνες οικοσκευής, βασικών αναγκών ένδυσης,  υπηρεσιών κοινωνικής ωφέλειας κλπέως του ποσού των 1.500 ευρώέως του ποσού των 2.000 ευρώ
Δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (περιλαμβανομένης σίτισης και καρτών μετακίνησης)έως του ποσού των 200€ μηνιαίωςως του ποσού των 250 ευρώ μηνιαίως
2ος Πυλώνας Ενεργειών: Δαπάνες Εργασιακής Επανένταξης 
Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατώτατος βασικός μισθός, όπως ορίζεται κάθε φορά από τις κείμενες διατάξεις, με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
Υποστήριξη στη δημιουργία επιχείρησης /αυτοαπασχόληση, ή δημιουργίας μικρής επιχειρηματικής μονάδαςμέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
Απασχόληση στον αγροτικό τομέα μέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης μέσω Voucher κατάρτισηςμέχρι του ποσού των 6.000 ευρώ συνολικά

 

Τα οριζόμενα ποσά δεν είναι δεσμευτικά ανά κατηγορία δαπάνης. Ποσοστό έως 20% δύναται να μεταφέρεται ανά κατηγορία από τον δικαιούχο, χωρίς έγκριση από την Αρχή Διαχείρισης. Με απόφαση της Αρχής Διαχείρισης δύναται τα ανωτέρω να τροποποιούνται περαιτέρω, ανάλογα με τις ανάγκες του ωφελούμενου και μετά από αιτιολογημένο αίτημα του δικαιούχου.

Σε  κάθε  περίπτωση  η δαπάνη για τις ενέργειες του κάθε πυλώνα, για τον κάθε ωφελούμενο δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 40% της συνολικής  δαπάνης .

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως των ορίων κάθε κατηγορίας δαπάνης, το συνολικό κόστος ανά ωφελούμενο άτομο δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 11.000 ευρώ ετησίως, με την εξαίρεση των συμπληρωματικών χρηματοδοτήσεων, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

Συμπληρωματική χρηματοδότηση, προκειμένου να καλυφθούν πρόσθετες δαπάνες, παρέχεται στις κάτωθι περιπτώσεις :

 • ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση μετακίνησης από τις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας σε άλλη Περιφέρεια (2.000 ευρώ εφόσον η εγκατάσταση γίνεται εκτός αστικών κέντρων) και
 • ποσό έως 1.000 ευρώ παρέχεται στην περίπτωση μετακίνησης από αστικό κέντρο σε αγροτική περιοχή για την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας  .

Επιπλέον, συμπληρωματική χρηματοδότηση παρέχεται σε περίπτωση συνεταιρισμού ή σύστασης εταιρίας ή άλλης επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα αναλάβουν από κοινού ωφελούμενοι κατόπιν ειδικής έγκριση από την Αρχή Διαχείρισης, η οποία θα αποφασίσει και για το συνολικό ποσό χρηματοδότησης, μετά την υποβολή του σχετικού επιχειρηματικού σχεδίου.

 • 2 Σεπτεμβρίου 2014, 10:25 | ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  1. ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ κου ΙΩΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΚΕΚ ΩΣ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕ ΡΗΤΗ ΟΜΩΣ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  2. ΤΥΧΟΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΩΣ ΘΑ ΚΑΛΥΦΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΙΑΤΡΟΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΒΡΟΥΝ ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ? ΜΗΠΩΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΛΎΦΘΟΥΝ ΜΕΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ? ΤΟ ΔΕ ΚΟΣΤΟΣ (ΠΕΡΙΠΟΥ 200€ ΕΤΗΣΙΩΣ) ΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΠΙΛΈΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ?

  ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

 • 1 Σεπτεμβρίου 2014, 18:17 | ΞΕΝΩΝΑΣ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ

  Θα θέλαμε να υποβάλουμε διευκρινιστικές ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να διερευνήσουμε την ένταξη των οφέλουμένων μας στο αντίστοιχο πρόγραμμα.
  Συγκεκριμένα,

  1. Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις ?
  2. Το πρόγραμμα καλύπτει και ωφελούμενες που έχουν αποχωρήσει απο τον ξενώνα και αν ναι με ποιά κριτήρια ?

  Παρακαλόυμε όπως μας απαντήσετε προκειμενου να ακολουθήσουμε περαιτέρω ενέργειες .

  Με εκτίμηση

  Η Διεπιστημονική ομάδα
  του Ξενώνα

 • 1 Σεπτεμβρίου 2014, 16:05 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

  ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΣΤΟ ΟΤΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (ΑΡΘΡΟ 85 Ν.3463/2006) ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ εδαφ Δ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 75 Ν.3463/2006 ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ(ΚΕΚ) ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΜΕ ΑΝΤΙΚΟΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ. ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΡΙΣΘΕΙ ΡΗΤΑ ΟΤΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Η ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΜΕ ΟΙΑΝΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ(ΝΠΔΔ, ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ,ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΔΟΜΕΣ κλπ) ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΑ ΟΙΚΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΕΚ Η ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ (ΕΦ ΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ). ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΙΟ ΚΑΛΑ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ?

 • 1 Σεπτεμβρίου 2014, 10:15 | Στέφανος Μορφονιός

  Σχετικά με την ανάρτηση στο http://www.ypakp.gr του σχεδίου προγράμματος » Στέγαση και Επανένταξη», μας προέκυψαν τα ακόλουθα ερωτήματα:

  1) Περιγράφετε ότι τα μισθωτήρια θα τα υπογράφει ο ωφελούμενος με εγγύηση του αναδόχου. Σε περίπτωση εκτεταμένων φθορών η ευθύνη και αποκατάσταση θα βαρύνει τον εγγυητή; από πού θα αποπληρωθεί το τυχόν κόστος;

  2) Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες στο πλαίσιο της εργασιακής επανένταξης όπως η παροχή συμβουλών σε νομικά, φορολογικά, λογιστικά, καθώς και υποστήριξη σε θέματα μάρκετινγκ, δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου κλπ, είναι αποδεκτό ένα συνολικό τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών ώστε η δαπάνη να είναι επιλέξιμη; ή με ποιο άλλο τρόπο θα γίνει αυτό;

  3) Ο τελικός – οριστικός πίνακας ωφελουμένων θα αποδοθεί μετά την αναδοχή από πλευράς δικαιούχου του συγκεκριμένου προγράμματος;

  4) Ποιο υπολογίζετε ότι θα είναι το διαχειριστικό κόστος λειτουργίας του προγράμματος;

  Με εκτίμηση,

  Στέφανος Μορφονιός

 • 29 Αυγούστου 2014, 10:24 | Ιωάννης Γρηγορίου

  Παρακαλώ στους δικαιούχους φορείς να συμπεριλάβετε και τις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των δήμων αφού σε αρκετές περιπτώσεις είτε ήδη λειτουργούν ξενώνες για αστέγους ή έχουν προγραμματίσει να το κάνουν στο επόμενο διάστημα.

  Οι Κοινωφελείς επιχειρήσεις είναι ΝΠΙΔ και συνήθως έχουν αναλάβει είτε εξ ολοκλήρου ή ένα μεγάλο μέρος της κοινωνικής πολιτικής των δήμων στους οποίους λειτουργούν.

  Συγκεκριμένα στο Δήμο Βόλου η ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ, η Κοινωφελής επιχείρηση, έχει αναλάβει το 90% των προγραμμάτων κοινωνικής φροντίδας που υλοποιούνται στην πόλη μας. Ιδιαίτερα στον τομέα της στέγασης αστέγων με ευθύνη της κοινωφελούς λειτουργεί ξενώνας για 22 αστέγους με διάρκεια παραμονής από 6 έως 12 μήνες.

  Στο στάδιο αυτό, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα αποτελέσει σημαντικό επόμενο βήμα και θεωρούμε ότι θα πρέπει σε όλη αυτή η διαδικασία να μπορούν να συμβάλλουν με την τεχνογνωσία και τα στελέχη τους οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις.

  Επομένως προτείνω να γίνει σαφής αναφορά στους διακαιούχους του προγράμματος στις Κοινωφελείς Επιχειρήσεις των δήμων.

  Με εκτίμηση

  Γιάννης Γρηγορίου

  Διευθυντής

 • 29 Αυγούστου 2014, 08:26 | ΣΠΥΡΟΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Οπως αναφερεται στο προσχεδιο της ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ του Υπουργείου Εργασίας στη σελιδα 2 :

  «Ο Υφυπουργος…..
  …..
  καλει
  τους Οργανισμους Τοπικης Αυτοδιοικησης Α και Β βαθμου, Νομικα Προσωπα Δημοσιου Δικαιου,…….
  ………………………………………………… Νομικά Προσωπα Ιδιωτικου Δικαιου μη κερδοσκοπικου χαρακτηρα που αποδεδειγμενα δραστηριοποιούνται στην παροχη υπηρεσιων στην ομάδα στόχου…………..
  ………….. »

  Καθως η δομή του Ξενώνα Αστεγων που λειτουργούμε εδω και 2 ετη ανηκει στην Κοινωφελή Επιχείρηση (ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ) του Δημου ΒΟΛΟΥ, θα θελαμε να ζητησουμε τη συμπερίληψη των όρων «Κοινωφελείς Επιχειρήσεις Δήμων» στους φορείς που καλεί το Υπουργείο, καθώς οι ηδη υπαρχουσες κατηγοριες δεν μας καλυπτουν, και ως εκ τουτου κινδυνευουμε να μην μπορουμε να ειμαστε στους φορεις που δικαιουνται να υποβαλλουν αιτηση για το προγραμμα.

  Συνηθως οι ξενωνες αστεγων και οι ξενωνες κακοποιημενων γυναικων λειτουργουν απο τους ΟΤΑ σε ολη την Ελλαδα. Στην πολη μας αποτελουμε εξαιρεση καθως ο ξενωνας κακοποιημενων γυναικων λειτουργει απο τον ΟΤΑ , αλλά ο ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ λειτουργει απο την ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ «ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ» (www.kekpa.org )

  Ευχαριστώ για την αναγνωση σας