Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο έκτο – Τροποποιούμενες διατάξεις

1. Στην παρ. 7 του άρθρου 1 του π.δ. 57/2007 (ΦΕΚ 59 Α`) προστίθεται περίπτωση ζ΄ ως εξής:
«ζ) Πιστοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και κατάρτισης ιδιωτών, όπου κατά τις κείμενες διατάξεις αυτό απαιτείται για την συμμετοχή αυτών σε συλλογικά όργανα της διοίκησης».

2. Η παρ. 3 του άρθρου 16 του ν. 3613/2007 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Καθιερώνεται η υποχρεωτική εκπαίδευση των Προϊσταμένων οργανικών μονάδων όλων των επιπέδων. Τα προγράμματα υποχρεωτικής εκπαίδευσης απευθύνονται στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικών μονάδων του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ. οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα. Μετά την ανάληψη καθηκόντων Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων οι φορείς υποχρεούνται να κοινοποιούν σχετικό κατάλογο στο Ε.Κ.Δ.Δ.Α. μέσω των Γενικών Γραμματέων. Η πρόσκληση συμμετοχής στα προγράμματα αυτά των Προϊσταμένων Διευθύνσεων πραγματοποιείται με σχετικό έγγραφο του Προέδρου του Ε.Κ.Δ.Δ.Α. και η συμμετοχή των υποψηφίων σε αυτά είναι υποχρεωτική. Η διάρθρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, η διάρκεια τους και ο χρόνος πραγματοποίησης τους καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, μετά από γνώμη του Δ.Σ. του Ε.Κ.Δ.Δ.Α..

 • 21 Μαΐου 2014, 13:07 | ΜΑΚΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Νομοθετική ρύθμιση για Μετάταξη υπαλλήλων του ίδιου φορέα σε ανώτερω κλάδο (από ΔΕ σε ΠΕ κλπ.)

  Σας ενημερώνω ότι εργαζόμενοι (μόνιμοι υπάλληλοι Δήμων και άλλων Νομικών Προσώπων ή Υπουργείων ανά την Επικράτεια) που επιχείρησαν εσωτερική μετάταξη σε ανώτερο κλάδο στον ίδιο φορέα, (κατέκτησαν πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών επ’ ωφελεία των ιδίων αλλά και της Υπηρεσίας που υπηρετούν) εξαιτίας μιας παρερμηνευτικής διάθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου αναφορικά με τον σχετικό νόμο (άρθρο 68 Ν. 4002/2011) περί μετατάξεων και το πού τελικά πρέπει να επιλαμβάνεται η αρμόδια Επιτροπή ΠΥΣ 33/2006 (Α’ 280) και πού όχι, μένουν, μόνιμοι υπάλληλοι απλήρωτοι (τα εντάλματα μισθοδοσίας είναι δεσμευμένα μεταξύ των Υπηρεσιών του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Λογιστηρίων των Δήμων) για αρκετούς μήνες περιμένοντας, αυτοί και οι οικογένειές τους μια νομοθετική ρύθμιση που θα επουλώνει αυτήν την εξωπραγματική νομοθετική αγκύλωση.
  Από το Γραφείο του Υπουργού (κ. Σταθάτος 2131313523) διαβεβαίωσαν ότι στο παρόν νομοσχέδιο θα ενταχθεί σχετική νομοθετική ρύθμιση επί του θέματος.

  Μάκρας Ιωάννης
  Μόνιμός Υπάλληλος (27 χρόνια στον ίδιο φορέα, Δήμος Ρόδου) ΠΕ Διοικητικού Γραμματέας Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ρόδου