Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο τέταρτο – Ειδικές διατάξεις

1. Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος.

2. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας του αυτού επιπέδου και λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

3. Μετά το διορισμό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου και δημοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, μονομελούς οργάνου διοίκησης σε ν.π.δ.δ., εφόσον αναγνωρίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Διεύθυνσης. Στις ανωτέρω θέσεις αιρετών και μετακλητών των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού νοούνται και οι αντίστοιχες θέσεις, όπως ίσχυαν προ του ν. 3852/2010 (Α’ 87). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καταργείται κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει διαφορετικά ή αντίθετα προς τις διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων, συμπεριλαμβανομένου και του δέκατου πέμπτου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 4024/2011.
4. Η θητεία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και των προϊσταμένων μονάδων ειδικών υπηρεσιών του ν. 3614/2007, λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα. Η θητεία των προϊσταμένων επιθεωρητών-ελεγκτών και των προϊσταμένων των ειδικών Υπηρεσιών του ν. 3614/2007 λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

5. Ως θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85, νοούνται όσες έχουν διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ν.π.δ.δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών.

6. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος βάσει ειδικών διατάξεων, που ισχύουν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικώς και μόνο για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις των παραγράφων 1-5 του παρόντος άρθρου.

7. Κάθε άλλη διάταξη, γενική ή ειδική, που ρυθμίζει διαφορετικά από τις διατάξεις των παρ. 1-6 του παρόντος άρθρου καταργείται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου.

 • 23 Μαΐου 2014, 12:08 | M.K.

  ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
  Σχόλια για την παρ. 4 του άρθρου:

  Δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή οι Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές – Ελεγκτές άλλων Σωμάτων Επιθεώρησης ή Ελέγχου για τους οποίους, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, η θητεία τους λογίζεται ότι διανύεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, (π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του ειδικού Νόμου 3669/08).
  Προτείνεται να συμπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου τετάρτου (ειδικές διατάξεις), περιλαμβάνοντας ότι θητεία των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων λογίζεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:50 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ

  Σχόλια για την παρ. 4 του άρθρου:

  Δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή οι Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές – Ελεγκτές άλλων Σωμάτων Επιθεώρησης ή Ελέγχου για τους οποίους, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, η θητεία τους λογίζεται ότι διανύεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, (π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του ειδικού Νόμου 3669/08).
  Προτείνεται να συμπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου τετάρτου (ειδικές διατάξεις), περιλαμβάνοντας ότι θητεία των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων λογίζεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:42 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ

  Προτείνω για την παρ.4 του παρόντος την εξής διατύπωση: » Η θητεία των Επιθεωρητών-Ελεγκτών και των προϊσταμένων μονάδων ειδικών υπηρεσιών του ν. 3614/2007 και των υπαλλήλων τους, λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Τμήματος για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα. Η θητεία των προϊσταμένων επιθεωρητών-ελεγκτών και των προϊσταμένων των ειδικών Υπηρεσιών του ν. 3614/2007 λογίζεται ως θητεία προϊσταμένου Διεύθυνσης για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα».
  Για την τεκμηρίωση των ανωτέρω αναφέρω τα εξής: Η επιλογή των στελεχών των ειδικών υπηρεσιών (προϊσταμένων και υπαλλήλων)γίνεται βάσει συγκεκριμένης διαδικασίας που ισχύει από το 2000 (Ν.2860/00 αρθρο7 και Ν.3614/07 άρθρο 18), μετά από ανοιχτή πρόσκληση του φορέα, όπου αναφέρονται τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, υποβολή βιογραφικών (υποβολή πτυχίων και λοιπών πιστοποιητικών επιμόρφωσης, εμπειρίας, μελετών κ.λ.π.) καθώς και αξιολόγηση μετά από συνέντευξη από επιτροπή εμπειρογνωμόνων, η οποία απαρτίζεται από δικαστικούς, καθηγητές πανεπιστημίων και λοιπούς διακεκριμένους επιστήμονες. Επομένως είναι αντίστοιχη της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων που προτείνετε και εφαρμόζεται για το σύνολο του προσωπικού που αποσπάται στις ειδικές υπηρεσίες του Ν.3614/07.
  Επιπλέον η εργασία σε θέση στελέχους (προϊσταμένου ή υπαλλήλου)ειδικής υπηρεσίας απαιτεί ιδιαίτερες δεξιότητες (λήψη πρωτοβουλιών, αποφάσεων κ.λ.π.)και είναι εξαιρετικά απαιτητική, τις περισσότερες φορές και πέραν του ωραρίου και άρα αντιστοιχεί με την εργασία που παρέχει προϊστάμενος οργανικής μονάδας. Τονίζω ότι γι’ αυτήν την εργασία, αυξημένων απαιτήσεων, δεν προβλέπεται κάποια ιδιαίτερη αμοιβή, ούτε καν η καταβολή της πραγματοποιούμενης υπερωριακής εργασίας.
  Για το λόγους αυτούς καθώς και για λόγους ίσης μεταχείρισης και αξιοκρατίας είναι απαραίτητη η επαναδιατύπωση της συγκεκριμένης παραγράφου, όπως προτείνω παραπάνω.
  Ευχαριστώ

 • 23 Μαΐου 2014, 11:30 | Δ.Π.

  ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
  Σχόλια για την παρ. 4 του άρθρου:

  Δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή οι Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές – Ελεγκτές άλλων Σωμάτων Επιθεώρησης ή Ελέγχου για τους οποίους, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, η θητεία τους λογίζεται ότι διανύεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, (π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του ειδικού Νόμου 3669/08).
  Προτείνεται να συμπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου τετάρτου (ειδικές διατάξεις), περιλαμβάνοντας ότι θητεία των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων λογίζεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:28 | Σ.Π.

  ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ:
  Σχόλια για την παρ. 4 του άρθρου:

  Δεν περιλαμβάνονται στην παράγραφο αυτή οι Επιθεωρητές ή Επιθεωρητές – Ελεγκτές άλλων Σωμάτων Επιθεώρησης ή Ελέγχου για τους οποίους, σύμφωνα με τις ήδη ισχύουσες διατάξεις, η θητεία τους λογίζεται ότι διανύεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, (π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 177 του ειδικού Νόμου 3669/08).
  Προτείνεται να συμπληρωθεί το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου τετάρτου (ειδικές διατάξεις), περιλαμβάνοντας ότι θητεία των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων λογίζεται ως θητεία Προϊσταμένου Διεύθυνσης, για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα.

 • 16 Μαΐου 2014, 13:40 | Giorgio P

  Ειναι σίγουρα απαράδεκτο να μετράει η θητεία των δοτών προιστάμενων, το ίδιο με εκείνων που έχουν κριθεί, αφού δεν εφαρμόζεται ο νόμος για ευθύνες των Δημαρχων που δεν στέλνουν στα Υπηρ. Συμβ. τους φακελους για κρίσεις ή δεν αναρτούν τις παράνομες αποφάσεις τους στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ .

 • 16 Μαΐου 2014, 11:18 | ΜΑΡΙΓΩ

  Δεν προδιαγράφεται η συμμετοχή των ΑΜΕΑ σε όλη την διαδικασία επιλογής του παρόντος νομοσχεδίου, έστω της «ποσοστιαίας» συμμετοχής (όπως προβλέπεται στις επιλογές διοριστέων στο Δημόσιο, φοιτητών στα ΑΕΙ- ΤΕΙ, κ.λ.π.). Είναι σημαντικό να αναδειχθεί η ουσία ένταξης των ατόμων αυτών σε ΟΛΕΣ τις διαδικασίες, βάσει της αρχής της προσβασιμότητας,με σεβασμό στην ανάγκη καταξίωσης των ικανοτήτων και δεξιοτήτων τους. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί, ταυτόχρονα με την επιλογή, η κατά προτεραιότητα τοποθέτηση στην πρώτη θέση επιθυμίας του, η αυτοδίκαιη συνυπηρέτηση συζύγων, η διάθεση μέσου μετακίνησης,κ.α.

 • 15 Μαΐου 2014, 22:32 | tania

  ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟ ΣΧΟΛΙΟ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ¨ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ¨ΑΛΛΑ ΑΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΚΡΙΒΟΔΙΚΑΙΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΕΙ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΔΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΑΝΩ ΤΩΝ 50.ΟΟΟ ΚΑΤΟΙΚΩΝ[ΜΙΚΡΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΔΗΛΑΔΗ]ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΦΑΝΤΑΣΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 80.000 ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΟΠΟΥ ΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ.

 • 15 Μαΐου 2014, 22:12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Από την εφαρμογή του Καλλικράτη (ν.3852/2010)δηλαδή αρχές του 2011,όλοι οι υπάλληλοι στους Δήμους και στις Περιφέρειες τοποθετήθηκαν με αναπλήρωση.Από το 2011 μέχρι και σήμερα οι ίδιοι υπάλληλοι εξακολουθούν να ασκούν καθήκοντα προϊσταμένου και δ/ντού με αναπλήρωση χωρίς να έχουν κριθεί καν από τα αρμόδια υπηρεσιακά συμβούλια καθότι ο ν.3839/2010 δεν εφαρμόστηκε ποτέ ούτε και συστάθηκαν ποτέ τα αρμόδια συμβούλια επιλογής προϊσταμένων! Τα αιρετά πρόσωπα εκμεταλευόμενα τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου προωθούσαν και εξακολουθούν να προωθούν άτομα της αρεσκείας τους σε θέσεις ευθύνης με διαβλητές και αδιαφανείς διαδικασίες ακόμη και μέχρι σήμερα! Χαρακτηριστικό παράδειγμα οι 12 τοποθετήσεις Γενικών
  Δ/ντών που έγιναν στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εν μέσω προεκλογικής περιόδου! Πως θα μας πείσειλοιπόν ο νομοθέτης ότι η αναπλήρωση αυτή είναι νόμιμη από τη στιγμή που εδώ και 4 χρόνια για την κατάληψη των θέσεων δεν έγιναν κρίσεις από τα υπηρεσιακά συμβούλια? Νόμιμη αναπλήρωση είναι αυτή που γίνεται με διαφανείς και αδιάβλητες διαδικασίες μέσω κρίσεων και όχι με απλές αποφάσεις Περιφερειάρχη ή Δημάρχου,αποφάσεις που λήφθηκαν από το 2011 και που ισχύουν μέχρι και σήμερα!Είναι μη νόμιμο, άδικο και μη αξιοκρατικό να προωθούνται και να έχουν το προβάδισμα όσοι υπηρέτησαν σε θέσεις ευθύνης με καθήκοντα αναπλήρωσης έναντι άλλων προσοντούχων υπαλλήλων που απλά δεν είχαν την εύνοια του Περιφερειάρχη ή του Δημάρχου! Παρακαλώ το παρόν άρθρο να αναθεωρηθεί ως προς το σημείο αυτό!

 • 15 Μαΐου 2014, 20:12 | ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

  (άρθρο 4, παράγραφος 5)
  ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ H ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΚΑΤΕΙΧΑΝ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΕ ΑΜΙΓΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ και μεταφέρθηκαν στο στενό δημόσιο τομέα με το νόμο Καλλικράτη.

  Μετά από προκήρυξη, διετέλεσα επί 10 συναπτά έτη, Γενική Διευθύντρια σε Αμιγή Νομαρχιακή Επιχείρηση, με ικανότατη και αποδεδειγμένη εμπειρία (σχεδιασμός, προτάσεις, εισηγήσεις, μελέτες, διαχείριση ευρωπαϊκών προγραμμάτων και ανθρώπινου δυναμικού, δημοσιότητα και συντονισμός πράξεων, συγγραφικό έργο, συμμετοχή σε συλλογικά όργανα κ.α.) ενώ από 1-7-2011 με τη μεταφορά μου στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, τοποθετήθηκα ως απλή υπάλληλος, συνεχίζοντας να υπηρετώ τον πολίτη και το κράτος στα στενά πλαίσια των σχετικών καθηκόντων.

 • 14 Μαΐου 2014, 13:16 | ΒΑΣΩ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ

  Οι αναθέσεις σε θέσεις Προϊσταμένων οποιονδήποτε οργανικών μονάδων πέφτουν βροχη τα τελευταία τριάντα χρόνια. Και τώρα ήδη τέσσερα χρόνια επανήλθαν οι αναθέσεις αυτές. Θ’ αλλάξει τίποτα σ’ αυτόν τον τόπο??

 • 12 Μαΐου 2014, 12:22 | Υπάλληλος

  ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  3. Μετά το διορισμό του υπαλλήλου, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων σε θέση Γενικού και Ειδικού Γραμματέα Υπουργείου και δημοσίων υπηρεσιών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του Υπαλληλικού Κώδικα, Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, Γενικού Γραμματέα ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, Δημάρχου, Αντιδημάρχου, (θα πρέπει να προστεθεί και Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου), μονομελούς οργάνου διοίκησης σε ν.π.δ.δ.,

 • 11 Μαΐου 2014, 09:47 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ Η ΘΗΤΕΙΑ ΣΑΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΕΝΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΑ Η ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΣΑΝ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ, ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΞΗ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ; ΟΙ ΠΟΙΟ ΠΟΛΛΟΙ ΒΟΛΤΕΣ ΓΙΑ ΚΑΦΕ KAI SHOPPING THERAPY ΣΤΗΝ PLACE LOUISE ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΝΟΥΝ ΜΕ ΕΞΟΔΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΚΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ, ΩΣΤΕ ΑΠΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΚΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ.

 • 10 Μαΐου 2014, 21:39 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Ο ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΑΝ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΜΟΝΟ ΕΑΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ Η ΝΟΜΙΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ. ΔΙΟΤΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΗΣ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΠΑΛΙ ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ, ΟΙ ΑΝΑΞΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΙΚΑΝΟΙ. ΜΟΝΟ ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΙΣΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΙΑΣ ΘΕΣΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ.

 • 10 Μαΐου 2014, 18:54 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  ΓΙΑ ΠΟΙΟ ΛΟΓΟ ΝΑ ΠΡΟΣΜΕΤΡΑΤΑΙ ΑΥΤΗ Η ΘΗΤΕΙΑ, ΑΦΟΥ ΚΑΝΕΝΑΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΔΕΝ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ ΜΕ ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ. ΔΗΛΑΔΗ ΠΑΛΙ ΟΙ ΕΓΚΑΘΕΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΤΑΞΕΙ. ΕΤΣΙ ΘΑ ΕΡΘΕΙ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΦΘΑΡΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ;

 • 10 Μαΐου 2014, 09:57 | Δημόσιος Υπάλληλος

  Προτείνω την εξής διατύπωση: «Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων υπαλλήλων που διανύθηκε στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε διεθνείς οργανισμούς, λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των άρθρων 84 και 85 του Υπαλληλικού Κώδικα και λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση προϊσταμένου Τμήματος, εφόσον κατέχουν εκεί θέσεις ευθύνης».
  Σίγουρα η εμπειρία τους δεν είναι αμελητέα και θα μπορούν να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχα τμημάτα της Δημόσιας Διοίκησης. Αλλά τέτοια πριμοδότηση δεν είναι δίκαιη και ισότιμη με τους υπόλοιπους υπαλλήλους του Δημοσίου.
  Ας μην ξεχνάμε πως η Ελλάδα είναι χώρα της ευρωπαϊκής ένωσης και χιλιάδες υπάλληλοι ασκούν το έργο τους με επιτυχία, πολλές φορές σε δυσκολότερο περιβάλλον από αυτό των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω παροχυμένων μοντέλων διοίκησης.

 • 9 Μαΐου 2014, 08:07 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΧΑΝΟΣ

  ΑΡΘΡΟ ΤΕΤΑΡΤΟ -ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3
  Στις θέσεις αιρετών των ΟΤΑ α΄και β΄βαθμού , όπως ίσχυαν προ του Ν. 3852 / 2010 θα πρέπει να συνυπολογισθούν όχι μόνο των Δημάρχων και Αντιδημάρχων αλλά και των Προέδρων Κοινοτήτων πρό ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ. Στη χώρα μας υπήρχαν και οι Κοινότητες που στήριξαν την Ελληνική Περιφέρεια για πολλές δεκαετίες

 • 9 Μαΐου 2014, 07:20 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΟΣ

  Στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 αναφέρεται ότι: «Ως θητείες προϊσταμένων που λαμβάνονται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων 84 και 85, νοούνται όσες έχουν διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, ν.π.δ.δ., δημόσιες υπηρεσίες, Ανεξάρτητες Αρχές, ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και ν.π.δ.δ. αυτών.»
  Υπάρχουν όμως και υπάλληλοι από πρώην δημοτικές επιχειρήσεις που έχουν μεταφερθεί στους Δήμους με ειδικές διατάξεις και οι οποίοι κατείχαν για πολλά χρόνια θέσεις ευθύνης (Δ/ντές ή Προϊστάμενοι) και έχουν αρκετά, τυπικά και ουσιαστικά, προσόντα. Γι’ αυτούς δεν βλέπω να υπάρχει κάποια πρόβλεψη. Θα μπορούσε μάλιστα να υπάρξει και ειδική μέριμνα για την επιμόρφωσή τους σε θέματα δημοσίου, ώστε να αξιοποιηθούν ικανά στελέχη που προήλθαν από τις επιχειρήσεις αυτές.