Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο δεύτερο

Τα άρθρα 157, 158, 160, 161 και 162 του Κεφαλαίου Α` του Μέρους Ζ` του Υπαλληλικού Κώδικα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/ 2007 (ΦΕΚ 26/Α`), αντικαθίστανται ως εξής:

«Άρθρο 157
1. Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.)

1.1. Σε κάθε Υπουργείο συνιστάται με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), το οποίο είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων του οικείου Υπουργείου, των δημοσίων υπηρεσιών και ν.π.δ.δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται από το Υπουργείο καθώς και των ανεξαρτήτων αρχών που υπάγονται στον οικείο Υπουργό, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 158 του παρόντος. Ειδικά για τις αποκεντρωμένες διοικήσεις αρμόδιο είναι το ΕΙ.Σ.Ε.Π. του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από δύο μέλη του ΑΣΕΠ, εκ των οποίων ο ένας ορίζεται Πρόεδρος, τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου που προκηρύσσει τις θέσεις ή στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται ή εποπτεύεται το ν.π.δ.δ. ή ο φορέας που προκηρύσσει τις θέσεις, τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης άλλου Υπουργείου ή του ν.π.δ.δ. ή της δημόσιας υπηρεσίας που προκηρύσσει τις θέσεις και έναν ιδιώτη – εμπειρογνώμονα σε θέματα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού και διοίκησης. Οι ανωτέρω ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Τα μέλη του ΕΙ.Σ.Ε.Π. εκτός όσων εκ της ιδιότητάς τους ορίζονται να μετέχουν σε αυτό, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τα οποία λαμβάνονται από μητρώο που δημιουργείται και τηρείται στο ΑΣΕΠ για τον σκοπό αυτό, κατά τα οριζόμενα στις περ. 1.2. και 1.3. του παρόντος άρθρου. Γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π με τον αναπληρωτή του ορίζεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του οικείου Υπουργείου.
1.2. Ως ιδιώτες-εμπειρογνώμονες για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοούνται και πρώην Σύμβουλοι του ΑΣΕΠ ή άλλων ανεξάρτητων αρχών, συνταξιούχοι δικαστικοί ή ανώτατοι δημόσιοι λειτουργοί, καθώς και προσωπικότητες εγνωσμένου κύρους, με αυξημένη επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία στα αντικείμενα των προκηρυσσόμενων θέσεων.

1.3. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κατόπιν γνώμης του Προέδρου του ΑΣΕΠ, ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στη δημιουργία του μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι ιδιώτες-εμπειρογνώμονες και όλοι οι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων που επιλέγονται με τις διατάξεις του παρόντος, ιδίως διαδικασία εγγραφής στο μητρώο, απαιτούμενη ιδιότητα και τεχνογνωσία, διαδικασία επιμόρφωσης αυτών και πιστοποίησή τους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

1.4. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του ΕΙ.Σ.Ε.Π. ορίζονται με απόφαση του οικείου Υπουργού για τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31.12. του έτους λήξης της θητείας του. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των μελών του ΕΙ.Σ.Ε.Π. αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει στις 31.12.2018.
1.5. Το ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την επιλογή Προϊσταμένων και των τριών επιπέδων, Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος του οικείου Υπουργείου καθώς και των φορέων/ν.π.δ.δ. που υπάγονται ή εποπτεύονται από αυτό. Ειδικότερα διενεργεί τα ειδικώς οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 85 και γνωμοδοτεί κατόπιν αιτήματος του οικείου φορέα για την έκδοση της σχετικής προκήρυξης θέσεων, γνώμη στην οποία περιλαμβάνεται ιδίως:
α) η ημερομηνία έναρξης και λήξης υποβολής υποψηφιοτήτων
β) οι προϋποθέσεις επιλογής, τα τυπικά ή και πρόσθετα, κατά περίπτωση, απαιτούμενα προσόντα για τις προκηρυσσόμενες θέσεις κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις ή και σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2γ του άρθρου 86
γ) ο προσδιορισμός της καταλληλότερης γραπτής εξέτασης, σύμφωνα με το αντικείμενο και τις αρμοδιότητες των προκηρυσσόμενων θέσεων, τον τρόπο βαθμολόγησης αυτής, ανάλογα με το είδος της εξέτασης και τη βαρύτητα των θεματικών αντικειμένων.
δ) ο προσδιορισμός της απαιτούμενης εξειδίκευσης, που θα πρέπει να διαθέτουν τα Μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων.

2. Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων:
Με απόφαση του οικείου Υπουργού, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται σε κάθε Υπουργείο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, το οποίο είναι αρμόδιο για τη διεξαγωγή του τρίτου σταδίου της διαδικασίας επιλογής, της συνέντευξης των υποψηφίων για την επιλογή τους ως προϊσταμένων σε θέσης ευθύνης του Υπουργείου, των εποπτευόμενων ή υπαγομένων σε αυτό ανεξαρτήτων αρχών, ν.π.δ.δ. και δημοσίων υπηρεσιών.
α) Για την συνέντευξη Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων είναι τριμελές και αποτελείται από ένα Μέλος του ΑΣΕΠ, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης του οικείου Υπουργείου, εφόσον προκηρύσσονται οι θέσεις ευθύνης του οικείου Υπουργείου ή τον Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αρμόδιο για θέματα ανθρώπινου δυναμικού του οικείου ν.π.δ.δ./φορέα/ δημόσιας υπηρεσίας, στους οποίους έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις προϊσταμένων, και ένα στέλεχος – εμπειρογνώμονα από τον ιδιωτικό τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται στους εποπτευόμενους ή υπαγόμενους στο Υπουργείο φορείς Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, τότε ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου στο οποίο υπάγεται ή από τον οποίο εποπτεύεται ο φορέας που προκηρύσσει τις θέσεις.
β) Για την συνέντευξη Προϊσταμένων Τμημάτων το Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων αποτελείται από τρία μέλη τουλάχιστον και αποτελείται από τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης ή τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών του οικείου Υπουργείου, ο οποίος ορίζεται Πρόεδρος, έναν έτερο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του ίδιου Υπουργείου ή του φορέα/ν.π.δ.δ. που προκηρύσσει τις θέσεις και τον Προϊστάμενο ή τους Προϊσταμένους Διεύθυνσης, στην αρμοδιότητα του οποίου ή των οποίων υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις προϊσταμένων Τμημάτων.
γ) Γραμματέας του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων του παρόντος ορίζεται υπάλληλος του οικείου Υπουργείου ή του οικείου ν.π.δ.δ. της κατηγορίας ΠΕ με τον αναπληρωτή του.
δ) Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊστάμενων ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη, με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων υποδεικνύονται, εκτός από όσους εκ της ιδιότητάς τους ορίζονται να μετέχουν σε αυτά, από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το μητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόμενα στις περ. 1.2 και 1.3. της παρ. 1 του παρόντος άρθρου και οι οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει πριν από τον ορισμό τους να έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το ΕΚΔΔΑ για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη. Μέλος του ΕΙ.Σ.Ε.Π. επιτρέπεται να οριστεί και μέλος του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων.
ε) Η θητεία του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων λήγει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων της οικείας προκήρυξης.
στ) Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για συνέντευξη, τα συμβούλια συνέντευξης προϊσταμένων δύνανται να λειτουργούν με διπλή σύνθεση, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, και οι υποψήφιοι να εξετάζονται κατά ομάδες. Με την απόφαση σύστασης του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή.
Άρθρο 158
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΓΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
1. Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.)
Α. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π.). Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι πενταμελές και αποτελείται από ένα Μέλος του ΑΣΕΠ, το οποίο ορίζεται Πρόεδρος και υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, τον Προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης αρμόδιας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικά, που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών, και έναν ιδιώτη- εμπειρογνώμονα στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης που υποδεικνύεται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το μητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόμενα στις περ. 1.2 και 1.3. της παρ. 1 του άρθρου 157. Γραμματέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. ορίζεται υπάλληλος κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Β. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Αναπληρωτής του Προϊστάμενου της Γενικής Διεύθυνσης αρμόδιας για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και θέματα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών/ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Τα μέλη του Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. ορίζονται για τετραετή θητεία, η οποία λήγει στις 31.12. του έτους λήξης της θητείας τους. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης ορισμού των μελών και λήγει στις 31.12.2018.

Γ. Το Κ.ΕΙ.Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την πλήρωση των οριζόντιων θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, ιδίως Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης, Οικονομικών Υπηρεσιών, Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, Πληροφορικής, Προϊσταμένων Διεύθυνσης Διοικητικού/ Προσωπικού, Πληροφορικής, Προμηθειών, Προϋπολογισμού.

2. Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων
Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, με έδρα το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Αρμοδιότητα του παρόντος Συμβουλίου αποτελεί η διεξαγωγή της συνέντευξης των υποψηφίων για την πλήρωση οριζόντιων θέσεων ευθύνης προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης και αποτελείται κατά περίπτωση ως εξής:
2.1. Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα διαχείρισης ανθρωπίνου δυναμικού: Πρόεδρος ορίζεται Μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΔΜΗΔ και ένας εμπειρογνώμων ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

2.2. Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα οικονομικά: Πρόεδρος ορίζεται Μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εμπειρογνώμων ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.

2.3. Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα διοίκησης ανθρωπίνου δυναμικού και οικονομικά: Πρόεδρος ορίζεται Μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο καθ΄ ύλην αρμόδιος Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών και ένας εμπειρογνώμων ιδιωτικού τομέα με εξειδίκευση στο αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
2.4. Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα πληροφορικής: Πρόεδρος ορίζεται Μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης με αρμοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ένας εμπειρογνώμων ιδιωτικού τομέα.
2.5. Αν πρόκειται για θέσεις με αρμοδιότητα σε θέματα διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικά και πληροφορικής: Πρόεδρος ορίζεται Μέλος του ΑΣΕΠ και μέλη ορίζονται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού του ΥΔΜΗΔ, ο καθ΄ ύλην αρμόδιος σε θέματα οικονομικά Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών, ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης με αρμοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και ένας εμπειρογνώμων ιδιωτικού τομέα.
3. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊστάμενων ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη, με απόφαση του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Αναπληρωτής του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης με αρμοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Οικονομικών/ της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων με αρμοδιότητα την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΤΠΕ που υποδεικνύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Τα μέλη του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων, εκτός όσων εκ της ιδιότητάς τους ορίζονται να μετέχουν σε αυτά, υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ από το μητρώο που τηρείται στο ΑΣΕΠ κατά τα οριζόμενα στις περ. 1.2 και 1.3. της παρ. 1 του άρθρου 157 και οποίοι απαραιτήτως θα πρέπει πριν από τον ορισμό τους να έχουν επιμορφωθεί και πιστοποιηθεί από το ΕΚΔΔΑ για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη.
4. Η θητεία των μελών του Κεντρικού Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων λήγει με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων της οικείας προκήρυξης.

5. Ανάλογα με τον αριθμό των υποψηφίων για συνέντευξη το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης προϊσταμένων δύναται να λειτουργεί με διπλή σύνθεση, τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, και να καλεί τους υποψηφίους κατά ομάδες. Με την απόφαση σύστασης του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων προβλέπεται ρητώς η δυνατότητα αυτή.
Άρθρο 160
Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, έδρα του οποίου είναι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Το Συμβούλιο αυτό είναι αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση, εκτός των θεμάτων πειθαρχικού δικαίου, των προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης των δημοσίων υπηρεσιών, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων και με εξαίρεση την Ακαδημία Αθηνών, τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, καθώς επίσης και για τη συμμόρφωση προς δικαστικές αποφάσεις που αφορούν σε επιλογές προϊσταμένων που πραγματοποιήθηκαν από το Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο και το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων που συγκροτήθηκε με το άρθρο 157 του Υπαλληλικού Κώδικα, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 3839/2010.

2. Το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης είναι τριμελές και αποτελείται από τον Αντιπρόεδρο του ΑΣΕΠ, ως Πρόεδρο, ένα Σύμβουλο του ΑΣΕΠ και ένα Βοηθό Συνήγορο του Πολίτη, ως μέλη, οι οποίοι υποδεικνύονται από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ και το Συνήγορο του Πολίτη αντίστοιχα. Γραμματέας του Συμβουλίου ορίζεται υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζονται ο Πρόεδρος, τα μέλη και ο γραμματέας του Συμβουλίου με ισάριθμους αναπληρωτές, οι οποίοι θα πρέπει να έχουν την ίδια ιδιότητα με τα τακτικά μέλη. Εισηγητές στο Συμβούλιο ορίζονται τα μέλη του από τον Πρόεδρο.

3. Η θητεία του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων είναι τετραετής.

4. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος η θητεία των μελών του Συμβουλίου αρχίζει από την ημερομηνία ορισμού τους και λήγει στις 31.12.2018.

Άρθρο 161
Εκπροσώπηση των φύλων

Στα Συμβούλια που συγκροτούνται με τις διατάξεις των άρθρων 157, 158, 159 και 160 ο αριθμός των μελών που ορίζονται από κάθε φύλο ανέρχεται σε ποσοστό 1/3 του συνόλου των μελών του Συμβουλίου, εφόσον στην οικεία υπηρεσία υπηρετεί επαρκής αριθμός υπαλλήλων που συγκεντρώνει τις νόμιμες προϋποθέσεις για ορισμό και τα μέλη που ορίζονται είναι περισσότερα από ένα (1). Τυχόν δεκαδικός αριθμός στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη μονάδα, εφόσον το κλάσμα είναι ίσο τουλάχιστον με το μισό της μονάδας.

Άρθρο 162
Λειτουργία

1. Κάθε Συμβούλιο αποτελεί ιδιαίτερη αρχή.

2. Κατά τη διάρκεια της θητείας απαγορεύεται η αντικατάσταση μελών των Συμβουλίων, εκτός αν συντρέχουν σοβαροί υπηρεσιακοί ή προσωπικοί λόγοι.

3. Τα αναπληρωματικά μέλη μετέχουν σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος των τακτικών μελών, εκτός κι αν άλλως ορίζεται στις διατάξεις των άρθρων του παρόντος Κώδικα.

4. Το Κεντρικό Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, το Κεντρικό Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, τα Συμβούλια Συνέντευξης Προϊσταμένων, το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια βρίσκονται σε απαρτία, όταν είναι παρόντα τρία (3) τουλάχιστον μέλη τους εκτός των περιπτώσεων που είναι τριμελή, οπότε απαιτείται η παρουσία και των τριών μελών. Σε κάθε περίπτωση για τη διαπίστωση της ανωτέρω απαρτίας απαραιτήτως πρέπει να περιλαμβάνεται ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του. Τα Συμβούλια αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

5. Οι πράξεις-αποφάσεις όλων των Συμβουλίων διατυπώνονται σε πρακτικά που υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον γραμματέα το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία της συνεδρίασης κατά την οποία λήφθηκε η απόφαση. Ως την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στην οικεία υπηρεσία βεβαίωση για τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί, η οποία υπογράφεται από τον πρόεδρο και τα μέλη του αρμόδιου Συμβουλίου. Βάσει της βεβαίωσης αυτής μπορεί να γίνονται από τη διοίκηση οι απαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες για την εκτέλεση των πράξεων-αποφάσεων των Συμβουλίων. Όμοια βεβαίωση μπορεί να χορηγείται και στους ενδιαφερόμενους υπαλλήλους, ύστερα από αίτηση τους. Στα πρακτικά καταχωρίζεται και η γνώμη όσων μειοψήφησαν.

6. Η ψηφοφορία των μελών των Συμβουλίων γίνεται κατά σειρά αντίστροφη από εκείνη της απόφασης ορισμού τους. Δεν επιτρέπεται η αποχή από την ψηφοφορία ή η λευκή ψήφος. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου. Εάν σχηματισθούν περισσότερες από δύο γνώμες, όσοι ακολουθούν την ασθενέστερη οφείλουν να προσχωρήσουν σε μία από τις επικρατέστερες.

7. Η ιδιότητα του εισηγητή του Συμβουλίου δεν είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του μέλους αυτού.

8. Η λειτουργία όλων των Συμβουλίων διέπεται συμπληρωματικά από τις γενικές διατάξεις για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων διοίκησης.

9. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης, τόσο του Κεντρικού όσο και του Συμβουλίου του οικείου φορέα, εκτός όσων εκ της ιδιότητάς τους ορίζονται να μετέχουν σε αυτά δύνανται να ταυτίζονται εν όλω ή εν μέρει με τα αντίστοιχα μέλη του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, τόσο του Κεντρικού όσο και του Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων του οικείου φορέα.

10. Οι αποφάσεις ορισμού μελών του Κεντρικού Ειδικού Συμβουλίου Επιλογής Προϊσταμένων, των Ειδικών Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και του Συμβουλίου Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊστάμενων Γενικών Διευθύνσεων του παρόντος εκδίδονται ένα (1) τουλάχιστον μήνα προ της λήξης της θητείας τους ήτοι το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους λήξης της θητείας τους. Οι αποφάσεις σύστασης και συγκρότησης των Συμβουλίων Συνέντευξης Προϊσταμένων εκδίδονται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έκδοση της προκήρυξης πλήρωσης θέσεων.

11. Τα μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου, συμπεριλαμβανομένων των ιδιωτών – εμπειρογνωμόνων, προκειμένου να οριστούν μέλη των Συμβουλίων Συνέντευξης, θα πρέπει προηγουμένως να έχουν πιστοποιηθεί από το ΕΚΔΔΑ για την ικανότητά τους να διεξάγουν δομημένη συνέντευξη.

12. Τα Συμβούλια που προβλέπονται στα άρθρα 157, 158 και 160 μπορούν να συνεδριάζουν και στην έδρα του Α.Σ.Ε.Π.

 • 21 Μαΐου 2014, 08:59 | II

  αλήθεια,

  δεν εφαρμόσατε τον ν. 3528/2007
  δεν εφαρμόσατε τον ν. 3839/2010
  δεν εφαρμόσατε τις μεταβατικές διατάξεις του ν.3839/2010 άρθρο 5
  δεν εφαρμόσατε τις ρυθμίσεις του ν.4024/2010, άρθρο 10
  δεν εφαρμόσατε το άρθρο 11 του ν.4024/2010

  τοποθετήσατε για 5 χρόνια «αναπληρωτές» προισταμένους παντού
  και συνεχίζετε να τους τοποθετείται, διότι επιλέγεται μόνο απο αυτούς που ασκούν ήδη καθήκοντα (γιατί όχι και απο όσους είχαν ασκήσει στο παρελθόν ;) και αντί να επιλέξετε τουλάχιστον για το μεταβατικό στάδιο προισταμένους σύμφωνα με τη αξιοκρατική μοριοδότηση του 3839/2010, μεταβατικές διατάξεις άρθρο 5
  συνεχίζεται το ίδιο έργο.

  Και περιμένετε αποδοχή ;
  όσο αξιοκρατικό και να είναι ένα σύστημα για να έχει αποδοχή, θα πρέπει να γίνει και αρχή με αξικρατία
  άμεση τοποθέτηση μεταβατικών προισταμένων
  σύμφωνα με τη αξιοκρατική μοριοδότηση του 3839/2010, μεταβατικές διατάξεις άρθρο 5

  ευχαριστώ

 • 19 Μαΐου 2014, 11:15 | Αλέξανδρος

  Δεν διασφαλίζεται επ’ ουδενί το αμερόληπτο όσον αφορά στη σύνθεση των μελών του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων Τμημάτων.

  Κατ’ αρχήν όπως τονίστηκε και σε προηγούμενο σχόλιο μου δεν πρέπει να διενεργείται συνέντευξη στο επίπεδο Προϊσταμένων Τμημάτων, παρά μόνο να λαμβάνονται υπόψη ισόποσα τα τυπικά προσόντα και η γραπτή εξέταση.

  Παρ’ όλα αυτά σε περίπτωση που ισχύσει η διαδικασία της συνέντευξης και σε αυτό το επίπεδο, το Συμβούλιο δεν πρέπει να απαρτίζεται μόνο από υπηρεσιακούς παράγοντες του οικείου φορέα του υποψηφίου, δηλαδή τον Διευθυντή του, τον Γενικό Διευθυντή του (η περίπτωση αφορά τον υποφαινόμενο όπου ο Γ.Δ Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών ταυτίζεται με τον Γενικό Διευθυντή στον οποίο ανήκει ο υποψήφιος Τμηματάρχης) και έναν έτερο Γενικό Διευθυντή του ίδιου φορέα. Για προφανείς λόγους διασφάλισης της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας, της δικαιοσύνης και της ισονομίας επιβάλλεται η σύνθεση του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων Τμημάτων να είναι ανοιχτή, όπως ακριβώς και η σύνθεση του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων Διευθύνσεων και Γενικών Διευθύνσεων, δηλαδή μέλος ΑΣΕΠ ως Πρόεδρος, Γ.Δ Διοικητικών Υπηρεσιών ή ο Προσωπάρχης και εμπειρογνώμονας του ιδιωτικού τομέα.

 • 15 Μαΐου 2014, 13:28 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ

  Αρθρο δεύτερο
  Άρθρο 157
  Πως συγκροτούνται κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος τα συμβούλια επιλογής και κυρίως τα συμβούλια συνέντευξης των προϊσταμένων; Δεν αναφέρεται

  ΤΕΛΙΚΉ ΠΑΡΑΤΉΡΗΣΗ
  Πρέπει να εξεταστεί αν πρέπει με την ισχύ του παρόντος , η σε κάποιο χρονικό διάστημα από την ισχύ του, να καταργηθούν ειδικές διατάξεις που ορίζουν διαφορετικά από τα παραπάνω,όπως η παράγραφος 21 του άρθρου 55 ν. 4002/2011, η παράγραφος 2 άρθρου 68 ν, 4170/2013, ολικώς ή τουλάχιστον ως προς ορισμένα θέματα αυτών όπως η διάρκεια της θητείας, τα συμβούλια επιλογής. Επίσης αν οι γενικοί διευθυντές που έχουν τοποθετηθεί με τις παραπάνω ή άλλες διατάξεις θα υπάγονται ως προς υπηρεσιακά τους θέματα στο Κεντρικό Συμβούλιο Υπ/κής Κατ/σης Πρ/νων του ΥΔΙΜΗΔ καθώς και αν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Ειδικών Εμπειρογνωμόνων του ΑΣΕΠ

 • 10 Μαΐου 2014, 22:10 | Ioanna

  Άραγε ένας δημόσιος υπάλληλος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διοικηση ανθρώπινου δυναμικού δεν αποτελεί αξιόπιστο εμπειρογνώμονα; Τι σχέση μπορεί να έχουν οι δικαστικοί με τεχνικές συνέντευξης και γενικότερα διαδικασίες επιλογής προσωπικού; Στο μητρώο του ΑΣΕΠ θα πρέπει να εγγράφονται αποκλειστικά επιστήμονες της διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού ανεξάρτητα αν προέρχονται από τον ιδιωτικό η τον δημόσιο τομέα.

 • 10 Μαΐου 2014, 09:37 | Δημόσιος Υπάλληλος

  Η συμμετοχή ιδιωτών στην αξιολόγηση υπαλλήλων, που επιθυμούν να αναλάβοουν θέση ευθύνης,είναι πέρα για πέρα άστοχη.
  Ο κώδικας δεν επιτρέπει την άσκηση ιδιωτικού έργου σε δημόσιο υπάλληλο, παρά μόνο μετά από έγκριση του αιτήματός του από τα αρμόδια όργανα.
  Πώς ένας ιδιώτης θα αξιολογήσει έναν δημόσιο υπάλληλο, όταν ο υπάλληλος αυτός παρακολουθεί συμβάσεις έργων και παραλαμβάνει τα παραδοτέα του έργου, αλλά και επιβάλλει ρήτρες σε αναδόχους ή ακόμα τους κηρύσσσει έκπτωτους σε περίπτωση που δεν τηρούν τους όρους των συμβάσεων;
  Δεν είναι δυνατόν να διασφαλιστεί η αντικειμενικότητα της κρίσης του ιδιώτη, αφού δεν είναι δυνατόν να ελέγχονται όλες οι δραστηριότητές του ώστε να διασφαλίζεται ότι θα κρίνει κάθε υπάλληλο αμερόληπτα.
  Όσο για τη μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, υπάρουν πολλοί και διάφοροι τρόποι και αν χρειάζεται να εφαρμοστεί κατά την αξιολόγηση (το οποίο είναι ακατανόητο), αυτο μπορεί να επιτευχθεί με τη συμμετοχή των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας.
  Αν παραμείνει το άρθρο έτσι, τα φαινόμενα διαπλοκής είναι κάτι περισσότερο από βέβαια.

 • 9 Μαΐου 2014, 13:59 | Γιώργος Μπαρτζόπουλος

  Η ιδιότητα πρώην Συμβούλου άλλης ανεξάρτητης αρχής (πλην του ΑΣΕΠ), μπορεί να καλύπτει το κριτήριο της αντικειμενικότητας, όχι όμως και το ουσιαστικό/βασικό κριτήριο της καταλληλότητας. Τι ακριβώς γνώσεις σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού/επιλογής προσωπικού μπορεί να έχει ένας πρώην Σύμβουλος του ΕΣΡ, της ΑΔΑΕ ή της ΑΠΔΠΧ; Το ίδιο ερώτημα τίθεται και για τους συνταξιούχους δικαστικούς αλλά και για τους συνταξιούχους ανώτατους δημόσιους λειτουργούς που ουδέποτε εργάστηκαν σε Διεύθυνση σχετική με θέματα ανθρώπινου δυναμικού.

  Επιπλέον, όσο εντατική και αν είναι αυτή η επιμόρφωση, μπορεί ποτέ να αντικαταστήσει στελέχη του ιδιωτικού τομέα με γνώσεις και πολυετή εμπειρία σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού; Δεν θα ήταν προτιμότερο να υπογράφεται ανά τέσσερα χρόνια (όσο και η θητεία των μελών του ΕΙΣΕΠ) σύμβαση με εταιρεία διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού (π.χ. Adecco, Manpower, κλπ) που να προσφέρει, εκτός από το ένα μέλος των ΕΙΣΕΠ, τις υπηρεσίες της (ειδικά σε ότι αφορά τη συνέντευξη) σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού;