Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο πρώτο

Τα άρθρα 84 έως 86 του Κεφαλαίου Δ’ του Μέρους Δ’ του Κώδικα Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Υ.Κ.), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α`), όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο πρώτο του ν. 3839/2010, αντικαθίστανται ως εξής:

» Άρθρο 84″
Προϊστάμενοι οργανικών μονάδων – Προϋποθέσεις επιλογής- Κωλύματα υποψηφιότητας, συμμετοχής και τοποθέτησης

1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, εφόσον διαζευκτικά:
α. έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης για ένα (1) έτος τουλάχιστον
β. έχουν δεκαπέντε (15) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης για τρία (3) τουλάχιστον έτη
γ. έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊστάμενου Διεύθυνσης για ένα (1) τουλάχιστον έτος.

2. Ως προϊστάμενοι Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ, εφόσον διαζευκτικά:
α. έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης τρία (3) έτη τουλάχιστον
β. έχουν τουλάχιστον δέκα (10) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για τρία (3) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος.
γ. έχουν τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία και έχουν ασκήσει τουλάχιστον ένα (1) έτος συνολικά καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

3. Ως προϊστάμενοι Τμήματος επιλέγονται υπάλληλοι ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, εφόσον διαζευκτικά:
α) έχουν τουλάχιστον τέσσερα (4) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου για ένα (1) τουλάχιστον έτος,
β) είναι απόφοιτος της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης με συνολικό χρόνο πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας τέσσερα (4) έτη,
γ) έχουν τουλάχιστον έξι (6) έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας.

4. Στα μη αυτοτελή γραφεία ορίζεται, όπου απαιτείται, επικεφαλής χωρίς επιλογή από το αρμόδιο Συμβούλιο αλλά με απόφαση του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων όργανο, υπάλληλος της κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ο οποίος ορίζεται μεταξύ των υπαλλήλων που υπηρετούν στην οργανική μονάδα αυτή.

5. α. Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για επιλογή σε θέση προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου, υπάλληλος που αποχωρεί αυτοδικαίως από την υπηρεσία και το διάστημα που υπολείπεται είναι μικρότερο των τριών (3) ετών κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων. Η απαγόρευση αυτή δεν ισχύει για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης που υπηρετούν κατά το χρόνο έκδοσης προκήρυξης κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος υπό την προϋπόθεση ότι ο χρόνος που υπολείπεται για την αυτοδίκαιη απόλυσή τους είναι ίσος ή μεγαλύτερος των δύο (2) ετών κατά την ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων.

β. i) Δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιος για την επιλογή προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας και να συμμετέχει σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας επιλογής, υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει μονιμοποιηθεί ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 103, όπως ισχύει, ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα ή απευθείας στο ακροατήριο για κακούργημα ή έχει καταδικαστεί με οριστική απόφαση για πλημμέλημα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον ορισμό επικεφαλής οργανικής μονάδας επιπέδου γραφείου.
ii) Δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί προϊστάμενος, κατόπιν επιλογής του ως προϊσταμένου οποιουδήποτε επιπέδου οργανικής μονάδας, υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει μονιμοποιηθεί ή τελεί σε διαθεσιμότητα ή αργία, η οποία δεν έχει ανασταλεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 103, όπως ισχύει, ή τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων ή έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη για τα αδικήματα της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 8 ή του έχει επιβληθεί τελεσίδικα οποιαδήποτε πειθαρχική ποινή ανώτερη του προστίμου αποδοχών τεσσάρων (4) μηνών για οποιοδήποτε πειθαρχικό παράπτωμα μέχρι τη διαγραφή της κατά το άρθρο 145. Στην περίπτωση αυτή και μόνο τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος για πλήρη θητεία αποκλειομένου από την τοποθέτηση στη συγκεκριμένη θέση του αρχικώς επιλεγέντος υποψηφίου, στον οποίο ανέκυψε το κώλυμα, έστω και εάν κατά τη διάρκεια της θητείας αυτής αρθεί το κώλυμα. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τον ορισμό επικεφαλής οργανικής μονάδας επιπέδου γραφείου.

γ. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης έχει δικαίωμα επανυποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου φορέα, στην οποία έχει ήδη ασκήσει καθήκοντα κατόπιν επιλογής, για μία μόνο επιπλέον θητεία.

6. Με τους οργανισμούς των οικείων υπηρεσιών καθορίζονται οι κλάδοι ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, των οποίων οι υπάλληλοι κρίνονται για την κατάληψη θέσεων προϊσταμένων. Τυχόν ειδικότερα ή και πρόσθετα προσόντα, εφόσον αυτά απαιτούνται, καθορίζονται με την κατ΄ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του καθ΄ ύλην αρμόδιου Υπουργού. Υπάλληλος που κατέχει το βασικό τίτλο σπουδών, ο οποίος αποτελεί το τυπικό προσόν του κλάδου προϊσταμένου της προκηρυσσόμενης θέσης, δύναται να συμμετέχει στη διαδικασία επιλογής ανεξαρτήτως του κλάδου στον οποίο ανήκει.
7. Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από τα ειδικά προσόντα/ βασικούς τίτλους σπουδών που δύνανται να εξειδικεύονται με τις οικείες οργανικές διατάξεις και την Υπουργική Απόφαση της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4178/2013, όπως ισχύει, οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης δύνανται να συμμετέχουν ως υποψήφιοι στην προκήρυξη οποιασδήποτε θέσης ευθύνης ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν.
8. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας.

9. Οργανικές μονάδες κατά την έννοια του παρόντος άρθρου για την επιλογή προϊσταμένων είναι η Γενική Διεύθυνση, η Διεύθυνση, το Τμήμα, το αυτοτελές Τμήμα ή οι οργανικές μονάδες αντίστοιχου επιπέδου προς τις προαναφερόμενες, καθώς και τυχόν ενδιάμεσα επίπεδα διοίκησης, όπως αυτά προβλέπονται από τις οικείες οργανικές διατάξεις. Όπου στις διατάξεις του παρόντος αναφέρεται οργανική μονάδα επιπέδου Διεύθυνσης, λογίζεται και η Υποδιεύθυνση. Οι προϋποθέσεις επιλογής για προϊστάμενο Τμήματος ισχύουν και για τα αυτοτελή Γραφεία, όπου κατά τις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται ότι λειτουργούν σε επίπεδο Τμήματος. Σε περίπτωση που στις οικείες οργανικές διατάξεις προβλέπεται αυτοτελές γραφείο, το οποίο δεν αντιστοιχείται με επίπεδο Τμήματος, ορίζεται, εφόσον απαιτείται, επικεφαλής κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 85
Στάδια επιλογής

1. Η επιλογή των προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου με τις προαναφερόμενες οργανικές μονάδες, πραγματοποιείται σε τρία στάδια, στα οποία πρέπει να επιτύχει ο υποψήφιος, όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω:

1.1. Πρώτο (1Ο) στάδιο επιλογής- Πλήρωση αναγκαίων προϋποθέσεων και τυπικών προσόντων: Ο υποψήφιος θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις και τα επαγγελματικά – τεχνικά προσόντα, κύρια ή/ και πρόσθετα, όπως προσδιορίζονται στο άρθρο 84 του παρόντος, τα οποία πρέπει να σχετίζονται και να είναι συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
Τα προσόντα αυτά αποτελούν ιδίως:
i) Απαιτούμενος βασικός τίτλος σπουδών ή επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης
ii) Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας
iii) Διδακτορικό Δίπλωμα
iv) Γνώση ξένης γλώσσας, μίας ή περισσοτέρων, των χωρών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης
v) Εμπειρία συναφής με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης

1.2. Όσοι υποψήφιοι πληρούν τις αναγκαίες προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για την προκηρυσσόμενη θέση καλούνται στο δεύτερο στάδιο της επιλογής.

1.3. Το πρώτο στάδιο διενεργείται από το ΑΣΕΠ κατά τα οριζόμενα στις παρ. 4, 5α και 5β του άρθρου 86.

1.4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν γνώμης του Προέδρου του ΑΣΕΠ καθορίζονται θέματα που αφορούν στην διενέργεια του πρώτου σταδίου της επιλογής προϊσταμένων, ιδίως θέματα που αφορούν στο αρμόδιο όργανο του ΑΣΕΠ που θα εξετάζει το αν πληρούνται από τους υποψηφίους οι προϋποθέσεις και τα τυπικά προσόντα του πρώτου σταδίου, το αρμόδιο όργανο εξέτασης των ενστάσεων, την ανάρτηση των πινάκων και την πρόσβαση των ενδιαφερομένων σε αυτούς, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

2. Δεύτερο (2ο) Στάδιο επιλογής: Γραπτή εξέταση
2.1. Η γραπτή εξέταση διενεργείται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ) και δύναται να έχει τη μορφή: α) ερωτήσεων με απαντήσεις πολλαπλών επιλογών σε θέματα διακρίβωσης των γνώσεων του υποψηφίου για το νομοθετικό πλαίσιο της διοικητικής δράσης στο Δημόσιο (Υπαλληλικός Κώδικας, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας, κανονισμοί προμηθειών κ.λπ.) και για τις γενικές αρχές οργάνωσης και διοίκησης, καθώς και σε θέματα διακρίβωσης των γενικών γνώσεων και δεξιοτήτων του υποψηφίου (επικαιρότητα, συνθετική και αναλυτική σκέψη, κ.λπ.) ή/και β) ερωτήσεων με απαντήσεις ελεύθερης ανάπτυξης σε θέματα άσκησης διοίκησης και δημόσιας πολιτικής. Ειδικότερα, για τους Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης η γραπτή εξέταση συνίσταται στην επεξεργασία διοικητικού θέματος που στόχο έχει τη διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέψης του υποψηφίου καθώς και την ικανότητα ηγεσίας.
2.2. α) Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης δύναται να διεξάγεται λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά της προκηρυσσόμενης θέσης βάσει του περιγράμματος θέσεως εργασίας i) ανά προκηρυσσόμενη θέση, ii) ανά Υπουργείο/ δημόσια υπηρεσία, iii) ανά ομάδα θέσεων, εφόσον έχουν όμοιες ή παρεμφερείς αρμοδιότητες, εφεξής νοούμενες κατά τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα ως οριζόντιες θέσεις ευθύνης.
β) Η γραπτή εξέταση για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων Τμημάτων διεξάγεται ετησίως, ανεξαρτήτως προκήρυξης πλήρωσης θέσεων αντίστοιχου επιπέδου, και το αποτέλεσμά της ισχύει για πέντε (5) έτη. Ως ημερομηνία λήξης της ισχύος του αποτελέσματος της γραπτής εξέτασης λογίζεται η 31η Δεκεμβρίου του έτους κατά το οποίο συμπληρώνεται η πενταετία.
2.3. Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της γραπτής εξέτασης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες και η βάση στις πενήντα (50) μονάδες. Το Α.Σ.Ε.Π. καταρτίζει πίνακα με φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων βάσει της βαθμολογίας που έλαβαν κατά το στάδιο της γραπτής εξέτασης. Στον πίνακα των επιτυχόντων υποψηφίων εγγράφονται όσοι υποψήφιοι καλούνται στο επόμενο στάδιο της συνέντευξης κατά τα οριζόμενα στην παρ. 3.1. του παρόντος άρθρου καθώς επίσης και οι ισοβαθμήσαντες με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο του οικείου πίνακα.

2.4. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στο στάδιο της γραπτής εξέτασης, ιδίως το γενικό πλαίσιο του περιεχομένου της γραπτής εξέτασης, η διαδικασία, ο τρόπος διεξαγωγής, ο συντελεστής βαρύτητας ανάλογα με τη μορφή της εξέτασης, πλημμέλειες κατά τη διαδικασία, αναβαθμολόγηση, εξαγωγή αποτελεσμάτων και δημοσιοποίηση/ ανάρτηση αυτών, επιτυχόντες, αποτυχόντες, δικαίωμα συμμετοχής και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.

3. Τρίτο (3ο) Στάδιο: Δομημένη Συνέντευξη

3.1. Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται από το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων. Στο στάδιο αυτό της επιλογής καλείται / εξετάζεται αριθμός υποψηφίων πολλαπλάσιος των προκηρυσσόμενων θέσεων, όπως συγκεκριμένα ορίζεται στην οικεία προκήρυξη, βάσει της φθίνουσας σειράς κατάταξης των υποψηφίων με βάση τη βαθμολογία που έλαβαν στη γραπτή εξέταση. Ο αριθμός υποψηφίων που καλείται σε συνέντευξη είναι τουλάχιστον τριπλάσιος του αριθμού των προκηρυσσόμενων θέσεων. Σε περίπτωση που δεν πληρούται η ανωτέρω προϋπόθεση, καλείται όσος αριθμός επιτυχόντων υποψηφίων υπάρχει.

3.2. Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι να μορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, όπως αποτυπώνονται στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου και η αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος/υποψηφιότητας. Στο βιογραφικό σημείωμα του υποψηφίου περιλαμβάνονται ιδίως:
α) Στοιχεία ταυτότητας του υπαλλήλου.
β) Τίτλοι σπουδών ή άλλα τυπικά προσόντα.
γ) Στοιχεία που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση και δραστηριότητα του υπαλλήλου (ιδίως διορισμός/πρόσληψη, προϋπηρεσία, υπηρεσιακές μεταβολές, άσκηση καθηκόντων σε θέση ευθύνης, συνολικός χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας)
δ) Βαθμολογία των εκθέσεων αξιολόγησης του υπαλλήλου, οι οποίες περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου κατά τα οριζόμενα στο Π.Δ. 178/2004.
ε) Ηθικές αμοιβές
στ) Πιστοποιημένη επιμόρφωση μετά το διορισμό/πρόσληψη του υπαλλήλου
ζ) Συγγραφικό έργο (άρθρα, μελέτες, προτάσεις) που σχετίζεται με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα
η) Εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες, διδακτική εμπειρία κλπ. συναφείς με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,
θ) Αριθμός αναρρωτικών αδειών ανά έτος υπηρεσίας και πειθαρχικές ποινές που περιλαμβάνονται στο προσωπικό μητρώο του υπαλλήλου, εφόσον αυτές δεν έχουν διαγραφεί.

3.3. Περιεχόμενο της δομημένης συνέντευξης αποτελούν οι ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α. Ποιότητα της υπηρεσιακής δραστηριότητας του υποψηφίου με βάση το περιεχόμενο του βιογραφικού σημειώματος και την αίτηση δήλωσης ενδιαφέροντος/ υποψηφιότητας.
β. Η γνώση του αντικειμένου του φορέα, της οργάνωσης και λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης γενικότερα.
γ. Οι διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις, ιδίως:
i) Ικανότητες που σχετίζονται με το στρατηγικό τρόπο σκέψης (ανάπτυξη στρατηγικού οράματος και προνοητικής προσέγγισης, αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων)
ii) Ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση ανθρώπων και πόρων (ηγεσία, κατανομή πόρων-ανάθεση έργων, επικοινωνία και πειθώ, διαχείριση συγκρούσεων, υποκίνηση και ανάπτυξη άλλων)
iii) Ικανότητες που σχετίζονται με τα αποτελέσματα (πρωτοβουλία και ανάπτυξη δεξιοτήτων, προγραμματισμός, ιεράρχηση προτεραιοτήτων, συντονισμός και έλεγχος)
iv) Ικανότητες που σχετίζονται με τη διαχείριση αλλαγών (προσαρμοστικότητα και ευελιξία, διαχείριση κρίσεων, ανάληψη πρωτοβουλιών, δημιουργικότητα)

3.4. Η κάθε ενότητα βαθμολογείται από κάθε μέλος του αρμοδίου Συμβουλίου Συνέντευξης ξεχωριστά με ακέραιο ή με προσέγγιση δεκάτου βαθμού σε ειδικό προς το σκοπό αυτό έντυπο, το οποίο καταρτίζεται από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η τελική βαθμολογία προκύπτει από το μέσο όρο της βαθμολογίας των διενεργούντων τη συνέντευξη. Ο μέσος όρος εξάγεται με προσέγγιση εκατοστού. Το περιεχόμενο της συνέντευξης καταγράφεται συνοπτικά σε πρακτικό κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του αρμόδιου προς τούτου συλλογικού οργάνου, χωρίς την παράλειψη κρίσιμων και ουσιαστικών σημείων συμπεριλαμβανομένης και της αιτιολογίας της τελικής βαθμολογίας που έλαβε ο υποψήφιος από το αρμόδιο συμβούλιο συνέντευξης προϊσταμένων. Αναπόσπαστο μέρος του πρακτικού αποτελεί το ειδικό έντυπο συνέντευξης.

3.5. Το ανώτατο όριο βαθμολογίας της συνέντευξης ορίζεται στις εκατό (100) μονάδες και η βάση στις πενήντα (50) μονάδες. Ανάλογα με το επίπεδο θέσης ευθύνης οι συντελεστές βαρύτητας διαμορφώνονται ανά ενότητα ως εξής:
α) Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης: 20 -30 – 50 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα
β) Προϊστάμενοι Διεύθυνσης: 20 – 40 – 40 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα
γ) Προϊστάμενοι Τμήματος: 20 – 50- 30 μονάδες αντίστοιχα ανά ενότητα
Η ανωτέρω βαθμολόγηση γίνεται με ακέραιο ή δεκαδικό με προσέγγιση δεκάτου βαθμού.

3.6. Στη συνέντευξη δύνανται να παρίστανται αυτοπροσώπως και οι λοιποί συνυποψήφιοι.

3.7. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κατόπιν γνώμης του Α.Σ.Ε.Π., ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στην δομημένη συνέντευξη, ιδίως καθορίζεται η διαδικασία διεξαγωγής της συνέντευξης, ο τρόπος πρόσκλησης και εξέτασης των υποψηφίων για συνέντευξη, δημοσιότητα της πρόσκλησης.

Άρθρο 86
Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων
1. Η επιλογή προϊσταμένων όλων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος και αντίστοιχων προς αυτών επιπέδου οργανικών μονάδων γίνεται από το αρμόδιο κατά περίπτωση Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (ΕΙ.Σ.Ε.Π.), ύστερα από κοινή απόφαση-προκήρυξη του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του οικείου Υπουργού και προκειμένου για Ν.Π.Δ.Δ. ή ανεξάρτητες αρχές, του Υπουργού που εποπτεύει το ν.π.δ.δ. ή του Υπουργού στον οποίο υπάγεται η ανεξάρτητη αρχή, που εκδίδεται κατόπιν γνώμης του ΕΙ.Σ.Ε.Π.

2. α) Η προκήρυξη εκδίδεται τουλάχιστον πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας των υπηρετούντων προϊσταμένων. Η προκήρυξη αναρτάται αμελλητί στην ιστοσελίδα του προγράμματος ΔΙ@ΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. Η σχετική προκήρυξη αναρτάται και στον οικείο χώρο ανακοινώσεων όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του οικείου φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο τρόπο στους υπαλλήλους του.
β) Με την προκήρυξη προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων και καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία της επιλογής, προσδιορίζεται, κατόπιν γνώμης του αρμοδίου ΕΙ.Σ.Ε.Π., το είδος της γραπτής εξέτασης, τα κύρια ή/και πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται κατά περίπτωση για την κατάληψη της θέσης ευθύνης, ο τρόπος απόδειξης αυτών, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, στοιχεία τα οποία κατ’ αρχήν ερείδονται στις οικείες οργανικές διατάξεις, στο περίγραμμα θέσης ευθύνης και στην Κοινή Υπουργική Απόφαση καθορισμού ειδικών ή πρόσθετων προσόντων, εφόσον αυτή υπάρχει. Επίσης, περιλαμβάνει κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, ιδίως τον αριθμό των επιτυχόντων υποψηφίων που περνά από το στάδιο της γραπτής εξέτασης στο στάδιο της συνέντευξης, την προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων, την εξειδίκευση που θα πρέπει να διαθέτουν τα μέλη του αρμόδιου Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων ανάλογα με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης.
γ) Κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του αρμοδίου ΕΙ.Σ.Ε.Π. δύναται στην προκήρυξη να προβλέπονται και πρόσθετα προσόντα εκ των αναφερομένων στην παρ. 1 του άρθρου 85 του παρόντος, ανάλογα με το περίγραμμα θέσης της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης, εφόσον τα πρόσθετα προσόντα αυτά δεν ορίζονται ή δεν προβλέπονται στις οικείες οργανικές διατάξεις. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προκήρυξης.
3. α) Δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για θέσεις προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης έχουν όλοι οι υπάλληλοι δημοσίων υπηρεσιών, ήτοι Υπουργείων, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου που υπάγονται ή εποπτεύονται από τα Υπουργεία, Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, ανεξαρτήτων αρχών, αποκεντρωμένων διοικήσεων, αυτοτελών ή μη δημοσίων υπηρεσιών, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος.

β) Δικαίωμα υποβολής αίτησης για προϊσταμένους οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν οργανικά στον φορέα που προκηρύσσει τις κενές θέσεις προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, εφόσον πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης.

γ) Κάθε υποψήφιος για επιλογή σε θέση ευθύνης μπορεί να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας τρεις (3) φορές συνολικά κατ΄ ανώτατο όριο ετησίως ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.

4. Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την ημέρα καταχώρισης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ. Η αίτηση αυτή συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα που συντάσσεται με ευθύνη του υποψηφίου και το περιεχόμενο του οποίου προκύπτει από τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου του υπαλλήλου, από δήλωση ενδιαφέροντος καθώς και από δήλωση σειράς προτίμησης, εφόσον η τελευταία απαιτείται.

5. α) Η αίτηση του υποψηφίου και η δήλωση ενδιαφέροντος συμπληρώνονται και υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ σε ειδικό προς το σκοπό αυτό ηλεκτρονικό έντυπο. Ακολούθως, οι αιτήσεις των υποψηφίων, οι οποίες επέχουν θέση υπεύθυνης δήλωσης, και το βιογραφικό σημείωμα αποστέλλονται από το ΑΣΕΠ στην καθ΄ ύλην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού, όπου ανήκει οργανικά ο υπάλληλος, προκειμένου να βεβαιωθούν, τα όσα υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος.

β) Κατόπιν αιτιολογημένης απόφασης του ΑΣΕΠ αποκλείονται από το πρώτο στάδιο της διαδικασίας όσοι δεν πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της προκήρυξης και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι πίνακες προσωρινών αποτελεσμάτων των υποψηφίων. Κατά των πινάκων αυτών δύναται να ασκηθεί ένσταση εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις εξετάζονται από το ΑΣΕΠ εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής τους. Οι πίνακες των οριστικών αποτελεσμάτων των υποψηφίων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προσόντα της προκήρυξης αποστέλλονται στο αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. και αναρτάται ο σχετικός οριστικός πίνακας υποψηφίων στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ.

γ) Μετά τη διεξαγωγή της γραπτής εξέτασης αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση βάσει του αριθμού των υποψηφίων που περνά στο επόμενο στάδιο της συνέντευξης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη.

δ) Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της συνέντευξης και τη βαθμολόγηση όλων των υποψηφίων, το αρμόδιο Συμβούλιο Συνέντευξης Προϊσταμένων, μέχρι την καθαρογραφή των πρακτικών, αποστέλλει βεβαίωση στο αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τα μέλη του Συμβουλίου Συνέντευξης Προϊσταμένων, στην οποία περιλαμβάνεται η φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων που επέτυχαν στο στάδιο αυτό, συμπεριλαμβανομένων και όσων ισοβάθμησαν με τον τελευταίο επιτυχόντα υποψήφιο. Στη βεβαίωση περιλαμβάνεται και η φθίνουσα σειρά κατάταξης των υποψηφίων που απέτυχαν κατά το στάδιο αυτό.

6. α) Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για επιλογή ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. ως εξής:
i. Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη.
ii. Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 40% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.
iii. Για τους προϊσταμένους Τμήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 50% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη.
β) Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο στάδιο της συνέντευξης. Για την επιλογή προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος σε περίπτωση ισοβαθμίας προτάσσεται ο υποψήφιος που έλαβε τη μεγαλύτερη βαθμολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης.

7. Η επιλογή των προϊσταμένων γίνεται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 6 του παρόντος άρθρου. Τα αποτελέσματα αποστέλλονται στον οικείο φορέα προκειμένου να προβεί το αρμόδιο όργανο στην τοποθέτηση των επιλεγέντων.

8. α) Όσοι επιλέγονται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π., τοποθετούνται, με απόφαση του οικείου αρμοδίου οργάνου, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέσα σε ένα (1) μήνα από τη γνωστοποίηση της επιλογής τους, ως προϊστάμενοι σε αντίστοιχου επιπέδου οργανικές μονάδες για θητεία πέντε (5) ετών. Οι προϊστάμενοι των οποίων η θητεία λήγει εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων.

β) i) Αν υπάλληλος άλλης δημόσιας υπηρεσίας ή Ν.Π.Δ.Δ. επιλεγεί ως προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης, με την τοποθέτησή του αποσπάται αυτοδίκαια στην υπηρεσία για τη θέση ευθύνης της οποίας έχει επιλεγεί. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Οι τοποθετούμενοι ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα τους και μετά τη λήξη της θητείας τους ως την επανεπιλογή τους ή την τοποθέτηση του νέου προϊσταμένου.
ii) Για τους υποψηφίους που ανήκουν οργανικά στο φορέα που προκηρύσσει τις θέσεις και επιλέγονται σε θέσεις προϊσταμένων σε περιφερειακή υπηρεσία του φορέα, εφόσον υφίστανται περιφερειακές υπηρεσίες, ή στην κεντρική υπηρεσία, εφόσον οι υποψήφιοι υπηρετούν σε περιφερειακές, η τοποθέτησή τους ως προϊσταμένων στις θέσεις ευθύνης λογίζεται ως απόσπαση ή μετακίνηση ανάλογα με το εάν οι θέσεις είναι οργανικά ενιαίες ή κατανεμημένες στην κεντρική και στις περιφερειακές υπηρεσίες. Ο χρόνος της θητείας του αποσπασμένου ή μετακινημένου υπαλλήλου ως προϊσταμένου κατά τα ανωτέρω οριζόμενα λογίζεται ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας στην οργανική του θέση για κάθε συνέπεια. Για την τοποθέτηση των επιλεγέντων κατά τα οριζόμενα ανωτέρω λαμβάνεται υπόψη η δήλωση σειράς προτίμησης του υποψηφίου και η οικογενειακή του κατάσταση.
γ) Σε όσους επιλέγονται κατά τις διατάξεις του παρόντος Προϊστάμενοι, κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους και για όσο χρόνο διαρκεί η θητεία τους απονέμεται αποκλειστικά λόγω της επιλογής και τοποθέτησης ως προϊσταμένων ο βαθμός Α΄ σε όσους επιλέγονται προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης, ο βαθμός Β΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, ο βαθμός Γ΄ σε όσους επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος. Για τους υπαλλήλους που επιλέγονται προϊστάμενοι και τους απονέμεται ο αντίστοιχος βαθμός σύμφωνα με τις διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου, αναγνωρίζεται για τη βαθμολογική και μισθολογική τους κατάταξη τυχόν πλεονάζων χρόνος που διαθέτουν κατά την ημερομηνία τοποθέτησης. Για τον υπολογισμό του πλεονάζοντος χρόνου στον κατά περίπτωση απονεμόμενο βαθμό εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011. Με τη λήξη της θητείας τους και την επιλογή και τοποθέτηση νέων προϊσταμένων κατατάσσονται σε βαθμό και σε μισθολογικό κλιμάκιο σύμφωνα με το συνολικό χρόνο υπηρεσίας τους. Για την προαναφερόμενη κατάταξη εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 6, 7 και 12 του ν. 4024/2011 καθ΄ υπέρβαση των προβλεπόμενων στο άρθρο 7 του ν. 4024/2011 ποσοστών περί προαγωγών. Σε καμία περίπτωση η εκ νέου κατάταξη του υπαλλήλου σε βαθμό κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορεί να γίνει σε βαθμό ανώτερο αυτού που του απονεμήθηκε λόγω της επιλογής και τοποθέτησής τους σε θέσεις προϊσταμένων. Οι διατάξεις των προηγούμενων εδαφίων εφαρμόζονται για όσους υπαλλήλους επιλέγονται προϊστάμενοι και κατά την ημερομηνία τοποθέτησής τους υπηρετούν σε βαθμό κατώτερο του απονεμόμενου ανά επίπεδο θέσης ευθύνης.
δ) Όσοι επιλέγονται και τοποθετούνται Προϊστάμενοι με τις διατάξεις του παρόντος έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου μετά από τρία (3) χρόνια από την τοποθέτησή τους. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται επιλεγείς και τοποθετηθείς προϊστάμενος οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια της θητείας του να υποβάλλει αίτηση υποψηφιότητας για θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου.
9. Αν κενωθεί θέση προϊσταμένου πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος ή συσταθεί νέα, η θέση προκηρύσσεται το αργότερο εντός τριών (3) μηνών από τη κένωση της ή από τη σύσταση της και επιλέγεται νέος προϊστάμενος για το υπόλοιπο της θητείας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

10. Οι επιλεγέντες σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κώδικα Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, εφόσον υποβάλλουν μετά τη λήξη της θητείας τους εκ νέου αίτηση υποψηφιότητας για θέση αντίστοιχου επιπέδου απαλλάσσονται εφεξής από την υποχρέωση συμμετοχής τους στο στάδιο της γραπτής εξέτασης. Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια του πρώτου σταδίου επιλογής, καλούνται ως υπεράριθμοι στο τρίτο στάδιο της διαδικασίας εφόσον η βαθμολογία τους στη γραπτή εξέταση είναι ίση ή μεγαλύτερη από την αντίστοιχη του τελευταίου στη σειρά του πίνακα κατάταξης επιτυχόντων υποψηφίων στην οικεία προκήρυξη.

11. Οι διατάξεις της παρ. 10 του παρόντος άρθρου ισχύουν για πέντε (5) έτη για όσους υποψηφίους για θέσεις προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων έχουν επιτύχει στη γραπτή εξέταση και ως επιτυχόντες κλήθηκαν στο στάδιο της συνέντευξης και τελικά δεν επελέγησαν.

12. Με απόφαση του αρμόδιου για τοποθέτηση προϊσταμένων οργάνου κατόπιν αιτιολογημένης γνώμης του οικείου ΕΙ.Σ.Ε.Π., ο προϊστάμενος οργανικής μονάδας μπορεί να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του πριν από τη λήξη της θητείας του, για σοβαρό λόγο αναγόμενο στην πλημμελή άσκηση των υπηρεσιακών του καθηκόντων, ιδίως για αδικαιολόγητη επιείκεια ή μεροληψία κατά τη σύνταξη των εκθέσεων αξιολόγησης, για πλημμελή άσκηση ή αδυναμία άσκησης ελέγχου επί των υπαλλήλων, για μη προσήκουσα συμπεριφορά προς τους πολίτες, ευθυνοφοβία, απροθυμία για την εφαρμογή νέων μεθόδων οργάνωσης, λειτουργίας και αποδοτικότητας, αδικαιολόγητη καθυστέρηση στη διεκπεραίωση των υποθέσεων, κακή συνεργασία με λοιπούς προϊσταμένους και μειωμένη ποιοτική και ποσοτική απόδοση. Ο προϊστάμενος μπορεί, επίσης, να απαλλαγεί από τα καθήκοντα του με αίτηση του για προσωπικούς λόγους, ύστερα από αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου ΕΙ.Σ.Ε.Π., που συνεκτιμά τις υπηρεσιακές ανάγκες. Στις ανωτέρω περιπτώσεις και ανεξάρτητα από τους λόγους της απαλλαγής του στερείται του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής ως προϊσταμένου οργανικής μονάδας για μία τριετία από την επομένη της έκδοσης της απόφασης απαλλαγής του από τα καθήκοντα προϊσταμένου και ο υπάλληλος, εφόσον του είχε απονεμηθεί βαθμός λόγω της επιλογής του και ένεκα αυτής, κατατάσσεται σε βαθμό και μισθολογικό κλιμάκιο κατά τα οριζόμενα στην περίπτωση γ΄ της παρ. 8 του παρόντος άρθρου. Η στέρηση του δικαιώματος υποψηφιότητας και επιλογής δεν υφίσταται στην περίπτωση που ο υποψήφιος αιτηθεί την απαλλαγή του μετά την επιλογή του και προ της έκδοσης της απόφασης τοποθέτησης. Στην περίπτωση αυτή και μόνο τοποθετείται ο αμέσως επόμενος στη σειρά κατάταξης υποψήφιος.

13. Αν δεν υποβληθούν αιτήσεις, η προθεσμία της προκήρυξης παρατείνεται για μία ακόμη φορά και εφόσον πάλι δεν υποβληθούν αιτήσεις, τότε οι θέσεις πληρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 87 για μέγιστο χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Πέντε (5) μήνες προ της λήξης του έτους αυτού, οι θέσεις επαναπροκηρύσσονται.

14. Στο ΑΣΕΠ τηρείται ειδικό αρχείο – μητρώο, όπου περιλαμβάνονται ιδίως οι προκηρύξεις των θέσεων προϊσταμένων, η βαθμολογία που έλαβαν οι υποψήφιοι και οι επιλεγέντες κατά την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 84, 85 και 86, τηρούμενων των διατάξεων του ν. 2472/1997. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ύστερα από γνώμη του Προέδρου του Α.Σ.Ε.Π., ρυθμίζονται η διαδικασία, ο τρόπος και οι λεπτομέρειες τήρησης του μητρώου- αρχείου αυτού.

15. Προϊστάμενος Γενικής Διεύθυνσης, ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου, αποσπάται, κατόπιν αιτήσεώς του και κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, ως Επιθεωρητής Ελεγκτής στο Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

16. Προϊστάμενος Διεύθυνσης, ο οποίος μετά τη λήξη της θητείας του δεν επιλέγεται εκ νέου, αποσπάται ή μετακινείται, κατά περίπτωση, κατόπιν αιτήσεώς του, σε σώματα επιθεώρησης ή ελέγχου, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί στελέχωσης των σωμάτων αυτών, με κοινή απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού.

17. Σε περίπτωση κατάργησης ή συγχώνευσης οργανικών μονάδων, στις νέες οργανικές μονάδες ο προϊστάμενος επιλέγεται μεταξύ των ασκούντων τα καθήκοντα θέσης ευθύνης κατόπιν επιλογής στις οργανικές μονάδες που καταργήθηκαν ή συγχωνεύθηκαν, και τοποθετείται εκείνος που έλαβε την υψηλότερη τελική βαθμολογία κατά την επιλογή και σε περίπτωση ισοβαθμίας εκείνος που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της δομημένης συνέντευξης εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές μονάδες επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και Διεύθυνσης και εκείνος που έλαβε την υψηλότερη βαθμολογία στο στάδιο της γραπτής εξέτασης εφόσον καταργούνται ή συγχωνεύονται οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος. Για όσους επιλεγέντες προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης δεν τοποθετηθούν κατά τα ανωτέρω, εφαρμόζονται οι διατάξεις των παραγράφων 15 και 16 του παρόντος άρθρου.

18. Με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, ιδίως υπηρεσιακή και μισθολογική κατάσταση, αξιολόγηση, αρμοδιότητες, καθήκοντα, διάρκεια μετακίνησης ή απόσπασης, δυνατότητα ανανέωσης της απόσπασης των υπαλλήλων που αποσπώνται στα ελεγκτικά σώματα και σώματα επιθεώρησης κατά τις διατάξεις των παρ. 15, 16 και 17 του παρόντος άρθρου.

 • 23 Μαΐου 2014, 12:30 | ΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Προεδρικό Διάταγμα 159/ 23-9-2009, Άρθρο 1 αυτό είναι το Προεδρικό Διάταγμα για τα επαγγελματικά δικαιώματατων Κοινωνιολόγων. Είναι του 2009 τελικά και όχι του 2010.

 • 23 Μαΐου 2014, 12:07 | ΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Στην ποηγούμενη παρατήρησή μου μιλάω σαφώς για το Τεστ Δεξιοτήτων.

 • 23 Μαΐου 2014, 12:27 | M.K.

  ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ:
  Σχόλια για την παρ. 16 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν συνάδει με την ανάγκη αναβάθμισης των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου η δυνατότητα μετακίνησης ή απόσπασης του μη επιλεγέντος Προϊσταμένου Διεύθυνσης, διότι παρά τις ικανότητές του θα διακατέχεται από αρνητικά συναισθήματα δυσαρέσκειας-απόρριψης, γεγονός που δεν εξυπηρετεί την ανάγκη αυτή.
  • Δεν διευκρινίζεται εάν ο υπό απόσπαση ή μετακίνηση υπάλληλος σε Σώματα Επιθεώρησης ή Ελέγχου πρέπει να διαθέτει και τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των Σωμάτων αυτών. Π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων απαιτείται, μεταξύ άλλων, να έχει τουλάχιστον 8ετή βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή των Δημοσίων Έργων και επιπλέον να έχει ιδίως την ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα αυτά.
  Σχόλια για την παρ. 18 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που μετακινούνται ή αποσπώνται σε Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, την αξιολόγηση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες στα Σώματα αυτά.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:48 | ΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Να σας θυμίσω και ακόμη μια αδικία εκ μέρους του Ελληνικού Κράτους προς μαγάλη μερίδα Ελλήνων πολιτών.
  Πριν λίγα χρόνια είχε φτιαχτεί μια μεγάλη δεξαμενή με υποψήφιους δημόσιους υπάλληλους μέσω ενός γραπτού διαγωνισμού, που θα έδινε μόρια στους συμμετέχοντες, με βάση την βαθμολογία τους στα γραπτά.
  Πληρώσαμε τα παράβολα.Δώσαμε εξετάσεις. Πήραμε τα μόρια μας, τα οποία δημοσιεύτηκαν σε ΦΕΚ και τελικά ποιο το κέρδος?Ξεχαστήκαμε εντελώς. Δηλαδή το δημόσιο μας έκλεψε τα χρήματα των παραβόλων στην τελική ανάλυση.Ούτε στις νέες προσλήψεις μπορούμε να είμαστε, ούτε όσοι είχαμε ήδη δουλειά στο δημόσιο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μόρια αυτά στην εξέλιξή μας.Το ΑΣΕΠ μας είχε αξιολογήσει και όχι η κυρά Μαρία της γειτονιάς. Άλλη μια αδικία προς αποκατάσταση!
  Με εκτίμηση και φιλικούς χαιρετισμούς.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:19 | ΣΕΡΑΦΕΙΜ

  Σχόλια για την παρ. 16 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν συνάδει με την ανάγκη αναβάθμισης των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου η δυνατότητα μετακίνησης ή απόσπασης του μη επιλεγέντος Προϊσταμένου Διεύθυνσης, διότι παρά τις ικανότητές του θα διακατέχεται από αρνητικά συναισθήματα δυσαρέσκειας-απόρριψης, γεγονός που δεν εξυπηρετεί την ανάγκη αυτή.
  • Δεν διευκρινίζεται εάν ο υπό απόσπαση ή μετακίνηση υπάλληλος σε Σώματα Επιθεώρησης ή Ελέγχου πρέπει να διαθέτει και τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των Σωμάτων αυτών. Π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων απαιτείται, μεταξύ άλλων, να έχει τουλάχιστον 8ετή βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή των Δημοσίων Έργων και επιπλέον να έχει ιδίως την ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα αυτά.
  Σχόλια για την παρ. 18 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που μετακινούνται ή αποσπώνται σε Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, την αξιολόγηση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες στα Σώματα αυτά.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:25 | Διονύσης Ρηγόπουλος

  «Άρθρο 85»
  Στα προσόντα αναφέρεται:
  «i) Απαιτούμενος βασικός τίτλος σπουδών ή επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης».

  Η διαζευκτική δυνατότητα είναι, κατ’ αρχήν, ένα θετικό βήμα, επειδή συντελεί στη διεύρυνση του κύκλου των υποψηφίων. Πρέπει όμως να εξεταστεί αν πρέπει να τεθούν και περιορισμοί στη συγκεκριμένη πρόβλεψη (π.χ. μήπως δεν είναι λειτουργικά σωστό, ένας νομικός να γίνει γενικός διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών, επειδή είναι απόφοιτος της ΕΣΔΔΑ;).

 • 23 Μαΐου 2014, 11:56 | ΝΤΕΛΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

  Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
  όντας ένθερμος υποστηρικτής σας και γνωρίζοντας την ευαισθησία σας απέναντι σε θέματα, όπως η αξιοκρατία, η αξιοποίηση των βέλτιστων, η δικαιοσύνη και η ισότητα μέσα στους εργασιακούς χώρους και ιδιαίτερα στο δημόσιο τομέα, που απασχολεί αυτό το σχέδιο νόμου, λαμβάνω το θάρρος να συμμετέχω σε τούτη την δημόσια διαβούλευση, για να σας θέσω υπόψη δύο τρία στοιχεία, που μάλλον εκ παραδρομής αγνόησαν πλήρως, όσοι σας πρότειναν να θεσπίσετε αυτό τον νέο τρόπο επιλογής προϊσταμένων στο δημόσιο.
  Καταρχήν, ορμώμενος από τα δικά σας λόγια στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ, σε μια από τις ζωντανές εμφανίσεις σας στο στούντιο του σταθμού, όπου είπατε εν ολίγοις το εξής «κάποιος που έχει πανεπιστημιακά πτυχία, τα οποία απέκτησε στον ελεύθερο χρόνο του, δεν σημαίνει, ότι είναι ικανότερος από έναν υπάλληλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και γι’ αυτό θα εισάγουμε την συνέντευξη, ώστε να αποκαταστήσουμε την αξιοκρατία», θα σας πω το εξής:
  Μιλώντας προσωπικά, αλλά και εξ ονόματος μεγάλης μερίδας δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι απέκτησαν πανεπιστημιακά πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους και διδακτορικά, ενώ ταυτόχρονα εργάζονταν και παράλληλα ήταν οικογενειάρχες και συνεπείς και σε αυτές τις υποχρεώσεις τους, σας δηλώνω, ότι έχετε μέγα λάθος και μας προσβάλετε ανεπανόρθωτα, ενώ ταυτόχρονα μας αγνοείτε και αδικείτε σε αυτό το σχέδιο νόμου. Δεν αποκτήσαμε τα πτυχία στον ελεύθερο χρόνο μας, γιατί ποτέ δεν είχαμε τέτοιον. Αντίθετα ζοριστήκαμε και ξενυχτήσαμε για αυτά, την ίδια ώρα που άλλοι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πήγαιναν τις εκδρομές και τα ταξίδια τους, διασκέδαζαν στα κέντρα διασκεδάσεως και έραναν με λουλούδια τις τραγουδίστριές αυτών. Ζοριστήκαμε στερώντας χρόνο και από την οικογένειά μας και από την προσωπική ζωή μας. Δουλεύαμε νυχτερινή βάρδια ως τις 06:00 π.μ. και μετά πηγαίναμε κατευθείαν για μάθημα στα φοιτητικά έδρανα ή για εξετάσεις, για τις οποίες οι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προϊστάμενοι μας έκαναν το παν, ώστε να μην πάμε, για να μην βρεθούμε να έχουμε μελλοντικά περισσότερα προσόντα από αυτούς και τους ξεπεράσουμε στην ιεραρχία. Αυτούς επιβραβεύεται λοιπόν με αυτό το σχέδιο νόμου; Αντίθετα τιμωρείται εμάς, που θελήσαμε να καταρτιστούμε καλύτερα και να προσφέρουμε περισσότερα στο ίδιο το Ελληνικό Δημόσιο, μέσα από τις πανεπιστημιακές γνώσεις μας, που με κόπο και όχι στον ελεύθερο χρόνο μας αποκτήσαμε;
  Προσωπικό παράδειγμα: Προσλήφθηκα στην Υπηρεσία Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης Κορυδαλλού το έτος 2000 ως ένστολος και ένοπλος πολιτικός υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Το έτος 2004 εισήχθην στο Τμήμα Κοινωνιολογίας Παντείου Παν/μίου και κάθε χρόνο (αν και πήγαινα στα μαθήματα και στις εξετάσεις ξενύχτης και μετά από ένα επικίνδυνο 8ωρο και όχι στον ελεύθερο χρόνο μου) αναδεικνυόμουν πρώτος σε επίδοση. Πρώτος σε επίδοση αποφοίτησα και από το Τμήμα μου με βαθμολογία που άγγιζε το δέκα. Στην συνέχεια, πάντα εργαζόμενος χωρίς ρεπό (σήμερα μου οφείλονται πάνω από 100 ρεπό) και με σειρά απλήρωτων ξενυχτιών, έδωσα εξετάσεις και πέρασα διαδοχικά σε δύο μεταπτυχιακά. Το ένα στην Διοίκηση της Υγείας του Πανεπιστημίου Πειραιά και το άλλο σε θέματα ισότητας, εργασίας, εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Αποφοίτησα αριστούχος και από τα δύο. Ακολούθως πέρασα στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του ΑΠΘ, από όπου αποφοίτησα και πάλι αριστούχος. Αν τώρα μου πείτε, ότι είχα τόσο ελεύθερο χρόνο, θα σας παραπέμψω στις δικαστικές διεκδικήσεις εμού και των συναδέλφων μου για τα δεκάδες χιλιάδες απλήρωτα κομμένα ρεπό, στο γεγονός ότι έχω να πάρω ρεπό από τις 10 Απριλίου 2014 και στο ότι δεν έλαβα λόγω υπηρεσιακών αναγκών, κανονική άδεια το Πάσχα, αν και συμπεριλαμβανόμουν στο γκρουπ αδειών Πάσχα, ενώ κινδυνεύω να μην λάβω ούτε θερινή άδεια 2014 και μου οφείλουν ακόμη 06 ημέρες κανονικής άδειας 2013, από υπαιτιότητα της υπηρεσία, όπως και σε όλους τους συναδέλφους μου. Είπατε τίποτα; Θα σας παρακαλούσα να μου δανείσετε λίγο από τον δικό σας ελεύθερο χρόνο. Αν και μου είστε απόλυτα συμπαθής και συντοπίτης, είμαι πεπεισμένος, ότι κάποιοι σας συμβούλεψαν λάθος.
  Να πάμε ακόμη παρακάτω: αν και έχω καταθέσει στην εργασία μου τα πτυχία μου, θεωρούμαι άδικα ακόμη υπάλληλος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διότι οι συνδικαλιστές και οι άλλοι υπάλληλοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θέλουν, υιοθετώντας το παλαιό ρουσφετολογικό σύστημα που ίσχυε έως σήμερα και το οποίο επιβραβεύετε με το παρόν σχέδιο νόμου, να γίνουν αυτοί προϊστάμενοι και κάνουν τα πάντα ώστε να «θάψουν» τους πτυχιούχους συναδέλφους τους. Έχετε υπόψη σας, ότι όταν προσλήφθηκα, δεν υπήρχε καμία απαγόρευση αναγνώρισης πτυχίου στην εργασία μου και ίσχυε ο περίφημος νόμος Πεπονή. Το 2005 όμως οι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης υπάλληλοι και συνδικαλιστές πέρασαν απαγορευτική διάταξη (αν και είμαστε πολιτικοί υπάλληλοι!) και με βάση αυτήν εξακολουθούν να μας απαγορεύουν την μετάταξη σε θέσεις ΠΕ. Αυτό το ονομάζετε αξιοκρατία;
  Δείτε το περαιτέρω τραγελαφικό: Ενώ σε αυτή την υπηρεσία είμαστε δυο τρεις με μεταπτυχιακά και διδακτορικά, εξακολουθούν και μας διοικούν, ως τμηματάρχες ,υπαξιωματικοί και αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίοι προέρχονται, όπως καταλαβαίνετε από σχολές διετούς φοίτησης, όχι ισότιμες των ΑΕΙ και φυσικά χωρίς μεταπτυχιακούς τίτλους, οι οποίοι φυσικά και απολαμβάνουν την ανέλιξή τους στην ιεραρχία, ενώ εμείς είμαστε επί 14 έτη (πρωτόγνωρο) σε μία συγκεχυμένη κατάσταση, στην οποία έχουμε τον βαθμό? Του Φρουρού, αλλά και τον βαθμό Ε ή Δ του πολιτικού δημόσιου υπάλληλου (γιατί αυτό είμαστε στην πραγματικότητα). Αυτό το ονομάζεται αξιοκρατία;
  Πάμε παραπέρα την αδικία: Αρχηγός της κάθε Εξωτερικής Φρουράς Φυλακών είναι ο εκάστοτε Διευθυντής της εκάστοτε Φυλακής. Αυτός είναι ο προϊστάμενος που περιγράφεται στο νομοσχέδιο σας. Σε αυτή την θέση δεν πρόκειται (εντελώς άδικα και αναξιοκρατικά) να φθάσουμε εμείς οι εξωτερικοί φρουροί, αφού όπως είπαμε έχουμε απαγόρευση αναγνώρισης πτυχίων από το 2005 και από ότι φαίνεται παραδόξως? δεν ισχύει? για εμάς ή εφαρμόζεται επιλεκτικά ο όποιος νεότερος μνημονιακός νόμος ή εγκύκλιός σας περί ιεραρχίας, κινητικότητας και μετάταξης. ‘Έτσι, ενώ νόμιμα μετατάσσονται σε εμάς οι πρώην δημοτικοί αστυνομικοί, παρανόμως?? πλέον δεν μας επιτρέπουν την μετάταξη μας σε ανώτερη εκπαιδευτική βαθμίδα ή σε άλλη Υπηρεσία του Δημοσίου.
  Επίσης, αυτή την θέση του Διευθυντή την καταλαμβάνουν υπάλληλοι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ Σωφρονιστικοί), οι οποίοι είναι κατεξοχήν ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ, όπως εγώ ή νομικοί και σύμφωνα με το σχέδιο νόμου για τις φυλακές υψίστης ασφαλείας που βγήκε από την διαβούλευση, αλλά δεν έχει ψηφιστεί ακόμη θα μπορούν να είναι και δικαστικοί ή υψηλόβαθμοι αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ. Ερωτώ, λοιπόν, αν είναι αξιοκρατία το να μην έχω το δικαίωμα να ενταχθώ στην κατηγορία ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΩΝ-ΠΕ ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΩΝ και να κριθώ όπως εκείνοι στην αξιολόγηση για την επιλογή προϊσταμένων, την στιγμή μάλιστα που με νόμο της κυβέρνησης Καραμανλή, το πτυχίο του Κοινωνιολόγου έχει εξασφαλίσει τα επαγγελματικά του δικαιώματα, μέσα στα οποία είναι και η εργασία στις φυλακές ως ΠΕ Σωφρονιστικός, ΠΕ Σύμβουλος κλπ. Δηλαδή καταπατάτε και τους παλιότερους νόμους περί επαγγελματικών δικαιωμάτων των Κοινωνιολόγων, τους οποίους θέσπισαν μάλιστα δικές σας κυβερνήσεις;;;;;Τι να πω πια ;Φτιάχνετε νόμους για να λέτε, ότι υπάρχουν και μετά τους ξεχνάτε;;;;
  Δείτε τώρα το τραγελαφικό της καταστάσεως: σύμφωνα και με το νομοσχέδιο σας, θα υπάρχουν στις φυλακές Διευθυντές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ξέρουν άριστα τι σημαίνει φύλαξη, αλλά αγνοούν πλήρως τα διεθνή συστήματα απόδοσης δικαιοσύνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τους εναλλακτικούς τρόπους έκτισης ποινών, τι σημαίνει εγκληματολογία και εν ολίγοις το σωφρονιστικό μας σύστημα μας θα παραμένει αποτυχημένο και τιμωρητικό και σε καμία περίπτωση δεν θα βοηθά τον κρατούμενο να επανακοινωνικοποιηθεί ομαλά.
  Φυσικά, για δυνατότητα συμμετοχής των πτυχιούχων Εξωτερικών Φρουρών Φυλακών στην αξιολόγηση για προϊσταμένους διεύθυνσης ούτε κουβέντα στο νομοσχέδιο σας ή αλλού. Αυτό δεν είναι αναξιοκρατία και αδικία??? Κι εμείς ξέρουμε από φρούρηση, αλλά διαθέτουμε και έναν τοίχο πτυχία που δεν τα αποκτήσαμε στον ελεύθερο χρόνο μας, αλλά σκληρά εργαζόμενοι και συμμετέχοντας στις αξιοκρατικές εξετάσεις των Ελληνικών Πανεπιστημίων, τα οποία εξευτελίζετε στο παρόν νομοσχέδιο, ενώ αντίθετα αγιοποιείται την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, η οποία δεν είναι τίποτα μέσα στο τυπικό σύστημα εκπαίδευσης της χώρας, αφού δεν συμπεριλαμβάνεται καν σε αυτό και φυσικά δεν είναι τετραετής. Να είναι καλά ο συνδικαλισμός για ακόμη μια φορά????
  Πάμε τώρα στην επιλογή Γενικών Διευθυντών: ούτε εδώ μπορεί να φθάσει ένας εξωτερικός φρουρός (πολιτικός δημόσιος υπάλληλος του Ελληνικού Κράτους), αφού δεν μπορεί να γίνει τμηματάρχης (θέσεις που κατέχονται βοηθητικά? εδώ και 14 έτη από τους Υπαξιωματικούς και Αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. την οποία και σέβομαι απόλυτα, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας εδώ), δεν μπορεί να γίνει διευθυντής (αφού δεν μπορεί να μεταταχθεί σε ΠΕ ή ΤΕ κατηγορίες και τις θέσεις καταλαμβάνουν μόνο οι υπάλληλοι της Σωφρονιστικής Υπηρεσίας). Το αστείο είναι, το ότι οι αστυνομικοί μας λένε σωφρονιστικούς, αλλά τελικά δεν είμαστε.Οι υπόλοιποι μας λένε αστυνομικούς, αλλά δεν είμαστε….και τελικά δεμ μπορούμε να αναγνωρίσουμε ούτε τα πτυχία μας και φυσικά δεν μπορούμε να ανελιχθούμε στην ιεραρχία του Δημοσίου.
  Πρέπει να μεριμνήσετε για εμάς τους πτυχιούχους Εξωτερικούς Φρουρούς Φυλακών και να επιτρέψετε με ειδική παράγραφο την μετάταξή μας σε ανώτερες κατηγορίες ΠΕ ή ΤΕ και την ανέλιξη μας στην ιεραρχία του Δημοσίου σε όλες τις Υπηρεσίες, μέσα από την διαδικασία αξιολόγησης, που τελικά θα ψηφιστεί.
  Ποιο θα είναι το κέρδος;
  Πρώτα από όλα θα αποκαταστήσετε την δικαιοσύνη και αξιοκρατία μέσα στους κόλπους του Ελληνικού Δημοσίου και απέναντι μας.
  Στην συνέχεια θα έχετε πραγματικά την δυνατότητα να εξετάσετε και να αξιολογήσετε τους καλύτερους και εν τέλει να τους προάγετε και να αναμορφώσετε με αυτούς την λειτουργία του Δημοσίου τομέα.
  Θα μπορέσετε αξιοκρατικά αυτή την φορά να επανδρώσετε διευθυντικές θέσεις σε τομείς, όπως οι Διοικητές Μονάδων Υγείας (όχι όπως τώρα, που όπως ήρθε στο φως από τα ΜΜΕ ότι τοποθετήθηκε υποδιοικήτρια σε Δημόσιο Νοσοκομείο με πλαστό πτυχίο κι εγώ με μεταπτυχιακό στην Διοίκηση Υγείας έμεινα με την αίτηση στο χέρι). Αναρωτιέμαι εύλογα, γιατί στο νοσοκομείο κρατουμένων Κορυδαλλού, να μην μπορώ να αξιολογηθώ και να τοποθετηθώ κι εγώ ίσως Διευθυντής, την στιγμή που από αυτή την θέση περνούν συνεχώς φύλακες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με πολλά χρόνια υπηρεσίας, που δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει έλεγχος ποιότητας και iso στην υγεία, διοίκηση μονάδων υγείας κλπ, αλλά ξέρουν μόνο να φυλάνε ανθρώπους, αφού γι’ αυτό μόνο έχουν εκπαιδευτεί. Εσάς, δεν σας φαίνεται αναξιοκρατικό και άδικο και παράλογο. Μετά και από αυτό, μήπως πρέπει να προβληματιστούμε αν παραπονιούνται εύλογα και οι ασθενείς κρατούμενοι για ορισμένα πράγματα? Απλά αναρωτιέμαι ως Έλληνας πολίτης και ψηφοφόρος.
  Ακολούθως, θα έχετε φανεί συνεπείς και στην εφαρμογή νόμων (όπως αυτός για τα επαγγελματικά δικαιώματα των κοινωνιολόγων) που παλαιότερα θέσπισε για το καλό της κοινωνίας μας η δική σας κυβέρνηση Καραμανλή το 2010, λίγο πριν τις εκλογές.
  Θα κερδίσετε την υποστήριξή, όλων όσων ανήκουν σε παρόμοιες με εμένα κατηγορίες, αλλά και όλης της κοινωνίας, με γνώμονα το δίκαιο και όχι το ρουσφέτι.
  Επίσης, πριμοδοτήστε τους πτυχιούχους όλων των κατηγοριών. Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια δεν χαρίζουν πτυχία και τους έχουν αξιολογήσει στο έπακρο όλους. Πιστέψτε με! Πέρασα από τα περισσότερα πανεπιστήμια της Ελλάδας.
  Με εκτίμηση και ελπίδα για την αποκατάσταση των αδικιών και της αξιοκρατίας
  Χρήστος Ντέλλος

 • 23 Μαΐου 2014, 11:29 | Γιώργος Τσιφτσίδης

  Στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος νομοσχεδίου αναφέρεται: «Τα κατά καιρούς θεσμοθετημένα συστήματα επιλογής προϊσταμένων καθρέφτιζαν την κρατούσα πολιτικοκοινωνική κουλτούρα μιας ολόκληρης εποχής της μεταπολίτευσης κατά την οποία το κομματικό και το ιδιωτικό συμφέρον προτασσόταν του δημοσίου».
  Ένας νόμος που δεν διασφαλίζεται από τη δυνατότητα χειραγώγησής του εκ μέρους των μηχανισμών πίεσης των διαφόρων ομάδων συμφερόντων, συντεχνιακών και μη, τότε θα είναι ένας ακόμη νόμος που δεν εφαρμόζεται. Η πολιτικοκοινωνική κουλτούρα θα καθορίζει τις συμπεριφορές σε όλα τα στάδια του σχεδιασμού, της υλοποίησης και της λειτουργίας του οποιουδήποτε συστήματος επιλογής. Είναι επαρκώς τεκμηριωμένο ότι τέτοιας κλίμακας αλλαγές αποτυγχάνουν αν δεν έχουν συνδεθεί με αλλαγή της υφιστάμενης κουλτούρας. Όμως η κουλτούρα δεν αλλάζει εύκολα, πόσο μάλλον όταν κανείς δεν προσπαθεί να την αλλάξει.
  Συνεπώς η υφιστάμενη κουλτούρα θα είναι αυτή που θα καθορίζει τη συμπεριφορά στη διεξαγωγή της «δομημένης» συνέντευξης.

  Μια απλή βιβλιογραφική έρευνα θα διαπίστωνε ότι :
  1) Η συνέντευξη έχει κατά κανόνα χαμηλά ποσοστά αξιοπιστίας της τάξεως του 30% δεδομένου ότι είναι υποκειμενική και με μεγάλη πιθανότητα λάθους.
  2)Ένα και μόνο θετικό ή αρνητικό χαρακτηριστικό του υποψηφίου μπορεί να αποκτήσει δυσανάλογα μεγάλη σημασία.
  3) Τα αποτελέσματα είναι πολύ πιθανόν να είναι μεροληπτικά. Κοινωνικά στερεότυπα, κοινωνικές ομοιότητες και διαφορές, κλαδικές και συντεχνιακές επιρροές, προσωπικές προτιμήσεις επηρεάζουν την εντύπωση αλλά και τα συμπεράσματα των εξεταστών.
  4) Την αξιολόγηση του κάθε υποψηφίου επηρεάζουν οι προηγούμενοι που εξετάστηκαν, με αρνητικές επιπτώσεις στην αντικειμενικότητά της.
  5) Μπορεί να δοθεί βάρος σε αρνητικές ενδείξεις. η επιφυλακτικότητα αυτή αποβαίνει σε βάρος της αξιολόγησης των πραγματικών χαρακτηριστικών.
  6) Συνήθως η πρώτη εντύπωση που σχηματίζεται για τον υποψήφιο κατά τα λίγα πρώτα λεπτά δύσκολα ανατρέπεται αργότερα και είναι σαν ο υπόλοιπος χρόνος της συνέντευξης να χρησιμοποιείται για να επιβεβαιώσει αυτήν την πεποίθηση.
  7) Τα προβλήματα επιδεινώνονται εξαιτίας παραγόντων που αφορούν την υποκειμενική αντίληψη και τις ικανότητες των υπηρεσιακών παραγόντων που συμμετέχουν στην επιτροπή.
  8) Η έλλειψη εκπαίδευσης και εμπειρίας σε συνεντεύξεις επιβαρύνουν την εγκυρότητα της μεθόδου. Η ικανότητα να κάνει κανείς συνεντεύξεις απαιτεί ειδική εκπαίδευση και εξάσκηση. Διαφορετικά οι σχετικές αποφάσεις μόνο κατά τύχη είναι σωστές.
  Συνεπώς η συνέντευξη με εχέγγυα της τήρησης των αρχών της αξιοκρατίας, διαφάνειας, δικαιοσύνης και αντικειμενικότητας, είναι ουσιαστικά αδύνατη στα πλαίσια της υφιστάμενης πολιτικοκοινωνικής κουλτούρας.

  Στην αιτιολογική έκθεση του παρόντος νομοσχεδίου γίνεται η παραδοχή: «Αν ο ν. 3839/2010 εφαρμοζόταν θα είχε συντελεστεί αναμφίβολα ένα σημαντικό βήμα εμπρός στην προσπάθεια της διοίκησης να εντοπίσει και να αξιοποιήσει τους καταλληλότερους υπάλληλους στην άσκηση καθηκόντων θέσεων ευθύνης. Παρόλα αυτά, ακόμα και το σύστημα που εισήγαγε ο ως άνω νόμος έπασχε κυρίως ως προς τα εξής: (α) προσέδιδε δυσανάλογα μεγάλο βάρος στα «στατικά» χαρακτηριστικά των υποψηφίων σε σχέση με τα «δυναμικά» χαρακτηριστικά που εντοπίζονται μόνον κατόπιν γραπτών εξετάσεων και προφορικών συνεντεύξεων (β) δεν προέβλεπε τη διεξαγωγή επιστημονικά προετοιμασμένης «δομημένης» συνέντευξης.
  Κατά συνέπεια η εφαρμογή μιας πολιτικής αναδιοργάνωσης του συστήματος του ν. 3839/2010 ανταποκρίνεται περισσότερο ρεαλιστικά στις σύγχρονες ανάγκες και προσδοκίες. Τα προτεινόμενα σημεία βελτίωσης θα μπορούσε να είναι:
  α) τα «στατικά» χαρακτηριστικά των υποψηφίων να συνεχίσουν να έχουν μεγάλο βάρος αλλά μόνο όσα είναι αυστηρώς σχετικά με την θέση και τα καθήκοντά της. Εδώ θα πρέπει να τονισθεί ότι ένας πχ με πτυχίο σχολής Μαιών αλλά απόφοιτος της ΕΣΔΔ, δεν μπορεί να είναι το πολυεργαλείο για κάθε θέση ευθύνης.
  β) για τα «δυναμικά» χαρακτηριστικά θα πρέπει να εξετασθεί η χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην αξιολόγηση γνώσεων, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων, λύση που αποτελεί την πλέον σύγχρονη απάντηση στα εξής προβλήματα:
  1) της διενέργειας γραπτών εξετάσεων με συμμετοχή χιλιάδων υπαλλήλων με τεράστιο λειτουργικό κόστος αλλά και το ερώτημα: θα κλείνουν όλες οι υπηρεσίες και οι οργανισμοί του Δημοσίου τις ημέρες των εξετάσεων για να συμμετάσχουν οι υπάλληλοι;
  2) της διενέργειας «υποκειμενικής» και «χειραγωγημένης», εξαιτίας της κουλτούρας, «δομημένης» συνέντευξης σε χιλιάδες υπαλλήλους, που επίσης βάζει το ερώτημα: πως θα μετακινούνται και που θα διαμένουν οι χιλιάδες υπάλληλοι στις έδρες συνεδρίασης των συλλογικών οργάνων επιλογής και με τι κόστος;
  3) το γεγονός ότι οι ανωτέρω διαδικασίες θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σε τακτά διαστήματα.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:06 | Σ.Κ.

  Με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου «Τροποποίηση διατάξεων του υπαλληλικού κώδικα (Ν. 3528/2007) περί επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και λοιπές διατάξεις», εισάγονται ειδικές ρυθμίσεις για τον τρόπο υπηρεσιακής αξιολόγησης μόνο των Επιθεωρητών- Ελεγκτών και τη διαδικασία στελέχωσης του ΣΕΕΔΔ , χωρίς ωστόσο να λαμβάνει χώρα ειδική μνεία για τα διαλαμβανόμενα στο Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων.
  Για την εκτίμηση των προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι αναγκαίο να οριοθετηθούν η βασική έννοια της αξιολόγησης και οι βασικές αρχές και κατευθύνσεις που πρέπει να διέπουν το προτεινόμενο σύστημα υπηρεσιακής αξιολόγησης:
  • Αντικειμενική και αμερόληπτη στάθμιση βάσει σαφώς προσδιοριζομένων κριτηρίων της επαγγελματικής ικανότητας και καταλληλότητας των υπαλλήλων σε σχέση με το αντικείμενο της εργασίας τους και τα καθήκοντά τους.
  • Κατοχύρωση της απορρέουσας από το Σύνταγμα βασικής αρχής της αξιοκρατίας.
  • Σαφής προσδιορισμός του αντικειμένου αξιολόγησης βάσει των παραγόμενων αποτελεσμάτων των διαδικασιών του φορέα.
  • Διαφάνεια, προβλεψιμότητα, λογοδοσία.
  • Χρήση της συγκριτικής αξιολόγησης ως μετακριτήριο για την ισορροπία του αξιολογικού συστήματος και διασφάλιση των προτύπων συμμόρφωσης σε όλα τα στάδια της υλοποίησής του.
  Το νέο σύστημα αξιολόγησης θέτει προκαθορισμένα ποσοστά στην κλίμακα βαθμολογίας ακυρώνοντας την ίδια τη φύση της αξιολόγησης που βασίζεται στην επιχειρησιακή πραγματικότητα των εμπλεκόμενων, αξιολογούμενων και αξιολογητών. Αυτή, δεν προβλέπεται ούτε προκαθορίζεται, αλλά αποτιμάται και προσδιορίζεται με σαφή κριτήρια. Τα ενδεχόμενα προβλήματα υποκειμενισμού που παρατηρούνται σε συστήματα αξιολόγησης δεν αντιμετωπίζονται με καταναγκαστικές ποσοστώσεις. Η εφαρμογή του θα επιφέρει τεράστια προβλήματα στην λειτουργία των φορέων του δημοσίου.
  Ειδικότερα, η ένταξη των Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων του ΣΕΔΕ στο πλαίσιο του ανωτέρω συστήματος αξιολόγησης με τα προβλήματα που προαναφέρθηκαν, είναι εκτός της επιχειρησιακής πραγματικότητας του φορέα καθώς:
  1. Οι Επιθεωρητές του ΣΕΔΕ προέρχονται από όλη τη Δημόσια Διοίκηση, έχουν υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα και σημαντική εμπειρία-προϋπηρεσία, συγκεντρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτεί το προφίλ της θέσης εργασίας ενός επιθεωρητή του ΣΕΔΕ, ώστε να δρα επιχειρησιακά, αυτόνομα και χωρίς υποστήριξη.
  2. Η αξιολόγηση των Επιθεωρητών είναι μια διαρκής διαδικασία, ήτοι:
  • Η ένταξή τους στο ΣΕΔΕ γίνεται μετά από διαδικασία αξιολόγησης που περιλαμβάνει τα καθοριζόμενα στοιχεία που ισχύουν κατά το Νόμο
  • Κάθε πέντε η τρία έτη επαναξιολογείται το έργο τους, για τη συνολική διάρκεια της θητείας και προβλέπεται θεσμικά η δυνατότητα να απομακρύνονται εκείνοι για τους οποίους δεν επαναβεβαιώνεται η υψηλή τους απόδοση.
  Συνεπώς, εφόσον η ικανότητά τους επιβεβαιώνεται διαρκώς με το ανωτέρω σύστημα αξιολόγησης, δε νοείται η υποχρεωτική βαθμολόγηση με βαθμό από 1 έως 6, του 15% των εκάστοτε υπηρετούντων Επιθεωρητών. Επίσης, η υποχρεωτική και αναιτιολόγητη ένταξή τους στο 15% θα πρέπει να οδηγεί στην απομάκρυνσή τους από το ΣΕΔΕ, γιατί τέτοια βαθμολογία δεν είναι συμβατή με το έργο τους. Εν τέλει, με την υποχρεωτική ποσόστωση αναιρείται το σύνολο του υφιστάμενου συστήματος αξιολόγησης το οποίο βασίζεται στην αποτίμηση της παραγωγικής λειτουργίας του ΣΕΔΕ.
  3. Οι Επιθεωρητές Δημοσίων ΄Έργων διενεργούν ελέγχους, συντάσσουν εκθέσεις-πορίσματα και αξιολογούνται με το ανωτέρω σύστημα και συνεπώς δεν νοείται διάκριση ως προς το σύστημα αξιολόγησης.
  Η πρόβλεψη του σχεδίου νόμου, οι Διευθυντές, να αποσπώνται στο ΣΕΔΕ μόνο με αίτησή τους, εφόσον δεν επιλεγούν κατά τη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, ακυρώνει τη διαδικασία στελέχωσης του ΣΕΔΕ, όπως ανωτέρω αναλυτικά περιγράφηκε. Η στελέχωση του ΣΕΔΕ με μη επιλεγέντες κατ’ αυτό τον τρόπο δεν λαμβάνει υπόψη τα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά τους (γνώσεις, ικανότητες, δεξιότητες, προγενέστερη εμπειρία και εξειδίκευση), σε σχέση με τις επιχειρησιακές ανάγκες του. Δημιουργεί Επιθεωρητές διαφορετικών ταχυτήτων-κατηγοριών. Η ανταπόκριση του ΣΕΔΕ στις απαιτήσεις της αποστολής του, εξαρτάται απόλυτα από το ζήλο και την αφοσίωση των Επιθεωρητών στο έργο του και αυτά τα χαρακτηριστικά διασφαλίζονται όταν η επιλογή υπηρέτησης στο ΣΕΔΕ είναι συνειδητή και όχι λύση ανάγκης. Οι προβλέψεις του νομοσχεδίου για ειδικό καθεστώς υπηρεσιακής κατάστασης των ανωτέρω, που θα καθοριστεί με υπουργική απόφαση, εκτός του ότι αλλοιώνει το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, θα δημιουργήσει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα σε σχέση με το ελεγκτικό έργο, διότι διαμορφώνει μια διαφορετική κατηγορία επιθεωρητών στο πλαίσιο του ίδιου φορέα.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:07 | Διονύσης Ρηγόπουλος

  Σήμερα ο κύριος στόχος πρέπει να είναι η ριζική Διοικητική Μεταρρύθμιση, που θα αλλάξει τις αδυναμίες της Δημόσιας Διοίκησης (ΔΔ). Όμως, η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων, δεν φαίνεται να έχει διαμορφωθεί για να εξυπηρετήσει αυτό το στόχο. Αντίθετα, φαίνεται να επιδιώκει να μη στενοχωρήσει όσους ήδη βρίσκονται σε διευθυντικές θέσεις.
  Η λογική αντίφαση έγκειται στο εξής:
  1. Για έναν οργανισμό που δεν δουλεύει σωστά, την κύρια ευθύνη έχει η ηγεσία.
  2. Γι’ αυτό, μια ριζική αλλαγή είναι συνυφασμένη με ριζική αλλαγή της ηγεσίας.
  3. Το παρόν νομοσχέδιο δίνει μικρές ευκαιρίες ανανέωσης (μη ανακύκλωσης) της ηγεσίας της ΔΔ.

  Πρωταρχικό μέλημα κατά τη σύνταξη του νομοσχεδίου είναι για όσους βρίσκονται ή βρέθηκαν σε θέσεις Γενικών Διευθυντών, Διευθυντών και Τμηματαρχών, επειδή:
  1. Οι ανωτέρω, ή θα επιλεγούν για διευθυντικές θέσεις, ή θα «βολευτούν» με άλλους τρόπους, που όχι μόνο δεν ικανοποιούν ανάγκες λειτουργίας της ΔΔ αλλά παρακάμπτουν και διαδικασίες επιλογής που διασφαλίζουν ότι υπάρχουν τα αναγκαία για τις θέσεις αυτές ουσιαστικά προσόντα (π.χ. στο Σώμα Επιθεωρητών ή σε άλλα ελεγκτικά σώματα).
  2. Ακόμα και στην αξιολόγηση των προϊσταμένων, το απολύτως λανθασμένο μέτρο της επιβεβλημένης και ενιαίας για όλους ποσόστωσης (και μάλιστα με επιβεβλημένη αιτιολόγηση!), εφαρμόζεται προνομιακά στους ανωτέρω με καλύτερα ποσοστά, αποκλείοντας στην πράξη να αξιολογούνται ως μη καλοί.

  Μα, αν όσοι έχουν επιλεγεί σε θέσεις προϊσταμένων με το παλιότερο σύστημα είναι τόσο καλοί, τότε γιατί να αλλάξει το σύστημα αυτό;
  Αν έκαναν τόσο σωστά το έργο τους, γιατί να αλλάξει η ΔΔ;
  Αφού οι σημερινοί προϊστάμενοι έχουν επιλεγεί με το προηγούμενο σύστημα, μήπως βρίσκονται σε θέσεις προϊσταμένων και άτομα των οποίων τα ουσιαστικά προσόντα δεν βοηθούν στην επιδιωκόμενη διοικητική μεταρρύθμιση;
  Αν, τέλος, στη ΔΔ τα πράγματα δεν είναι όπως θα θέλαμε, τότε πώς το νομοσχέδιο εξασφαλίζει ότι τη μεγάλη αλλαγή θα μπορέσουν να κάνουν σήμερα, όσοι δεν το έκαναν τα προηγούμενα χρόνια, όταν κατείχαν τις ίδιες θέσεις;

  Αν θέλουμε να αλλάξει η ΔΔ, πρέπει η διαδικασία επιλογής προϊσταμένων να δίνει τη δυνατότητα να αναδειχθούν τα «ταλέντα», όπου κι’ αν βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δοθεί η δυνατότητα για διευρυμένη ή ανοικτή αξιοκρατική επιλογή, με βάση σαφώς προσδιορισμένα, συστηματικά αποτιμώμενα, και σχετικά με το αντικείμενο ουσιαστικά προσόντα.
  Παράλληλα με τη διευρυμένη (και τολμηρότερη) διαδικασία εντοπισμού προϊσταμένων, ας υπάρξει μια αυστηρή ετήσια παρακολούθηση, που θα απομακρύνει τις εσφαλμένες επιλογές, αποτιμώντας την επίτευξη στόχων που οι ίδιοι οι προϊστάμενοι θα έχουν θέσει. (Η ιδέα είναι να μένουν προϊστάμενοι όσοι έχουν ένα όραμα και το υλοποιούν. Όχι όσοι αγαπούν τις καρέκλες).

  Ένα κριτήριο που θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στα υποχρεωτικά, επειδή θα ανέβαζε το επίπεδο και θα συντελούσε στον εκσυγχρονισμό της ΔΔ, είναι η πραγματική εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και τις δυνατότητές τους. Αποτελεί σημαντικό και κατά κανόνα απαραίτητο προσόν για προϊστάμενο στις τρέχουσες συνθήκες, που λίγοι στην κορυφή της υφιστάμενης ιεραρχίας το διαθέτουν. Είναι ένδειξη ενεργητικότητας και προσαρμογής στα νέα δεδομένα, η παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων. Αντίθετα, όποιος εξακολουθεί να κινείται με τους παραδοσιακούς τρόπους, συχνά αισθάνεται ανασφάλεια και φοβάται τα πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα των νέων εργαλείων. Ακόμη χειρότερα, αναστέλλει πρωτοβουλίες τεχνολογικά προηγμένων υφισταμένων του ή και παρακωλύει μεταρρυθμιστικές δράσεις, καθώς αισθάνεται ότι δεν μπορεί να τις ελέγχει.

  Προφανώς υπάρχουν και άλλα ουσιαστικά προσόντα, που, αφού εντοπισθούν, με γνώμονα τί εγγυάται τη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό της ΔΔ, θα πρέπει να περιληφθούν στα απαιτούμενα.

  Πιστεύω ότι το νομοσχέδιο χρειάζεται περαιτέρω μελέτη για δραστικές βελτιώσεις, εφόσον στόχος είναι να υπάρξει πραγματική αναβάθμιση της ΔΔ.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:38 | Δ.Π.

  ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ:
  Σχόλια για την παρ. 16 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν συνάδει με την ανάγκη αναβάθμισης των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου η δυνατότητα μετακίνησης ή απόσπασης του μη επιλεγέντος Προϊσταμένου Διεύθυνσης, διότι παρά τις ικανότητές του θα διακατέχεται από αρνητικά συναισθήματα δυσαρέσκειας-απόρριψης, γεγονός που δεν εξυπηρετεί την ανάγκη αυτή.
  • Δεν διευκρινίζεται εάν ο υπό απόσπαση ή μετακίνηση υπάλληλος σε Σώματα Επιθεώρησης ή Ελέγχου πρέπει να διαθέτει και τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των Σωμάτων αυτών. Π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων απαιτείται, μεταξύ άλλων, να έχει τουλάχιστον 8ετή βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή των Δημοσίων Έργων και επιπλέον να έχει ιδίως την ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα αυτά.
  Σχόλια για την παρ. 18 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που μετακινούνται ή αποσπώνται σε Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, την αξιολόγηση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες στα Σώματα αυτά.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:35 | Πανελλήνια Ομοσπονδία Υπαλλήλων Εμπορικής Ναυτιλίας

  Το προτεινόμενο σύστημα εμφανίζει μειονεκτήματα ανεπάρκειας και μειωμένης εγκυρότητας χωρίς καμία εγγύηση αξιοπιστίας και αξιοκρατίας.
  Η γραπτή εξέταση (άγνωστο σε ποια αντικείμενα και με ποια κριτήρια διαφάνειας και αμεροληψίας) αλλά και η συνέντευξη (υποκειμενικότητα-ευνοιοκρατία) επιδιώκεται να αντικαταστήσουν ακαδημαϊκούς τίτλους, με κυρίαρχη παραδοχή ότι οι ακαδημαϊκοί τίτλοι δεν αποτελούν εχέγγυο καταλληλότητας για την κατάληψη μιας θέσης ευθύνης. Δημιουργείται δηλαδή η εντύπωση ότι το πρόβλημα της δημόσιας διοίκησης ήταν η προώθηση προσώπων αυξημένων τυπικών προσόντων και όχι το εκτεταμένο πελατειακό σύστημα και οι απευθείας αναθέσεις από την πολιτική ηγεσία, βάσει των οποίων καταλαμβάνονται οι περισσότερες θέσεις ευθύνης σήμερα.
  Δεν λαμβάνεται υπόψη η πραγματική απόδοση του υπαλλήλου, η οποία μπορεί να μετρηθεί μόνο δια της εφαρμογής του συστήματος διοίκησης μέσω στόχων και αξιόπιστων μετρήσεων αποδοτικότητας (ν.3230/2004), που μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί στην πλειοψηφία των δημόσιων υπηρεσιών.
  Με το προτεινόμενο σύστημα επιχειρείται να μετατεθεί το κέντρο βάρους της διαδικασίας επιλογής προϊσταμένων από το προφίλ του υποψηφίου στο προφίλ της προκηρυσσόμενης θέσης, με βάση το περίγραμμα θέσης. Αφενός μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν περιγράμματα θέσεων και αφετέρου αυτά θα θεσπιστούν με υπουργικές αποφάσεις, οι οποίες ενέχουν υψηλό κίνδυνο φωτογραφικών διατάξεων ώστε να προωθηθούν οι αρεστοί και τα συμφέροντα ισχυρών συντεχνιών.
  Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης μελών από τον ιδιωτικό τομέα στην επιτροπή κρίσεων και ποιες είναι οι εγγυήσεις αξιοπιστίας-αμεροληψίας, καθώς εγείρονται πολλά και σοβαρά ερωτήματα. Πως είναι δυνατόν ένας υπάλληλος του ιδιωτικού τομέα που εργάζεται με σκοπό την αύξηση των κερδών του εργοδότη του να αξιολογήσει έναν δημόσιο υπάλληλο που εργάζεται με στόχο το δημόσιο συμφέρον; Είναι δυνατόν η προέλευσή τους και μόνο από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις (ελληνικό κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομέα) να συνιστά εχέγγυο αξιοπιστίας και ικανότητας; Ποιός διασφαλίζει ότι οι επιχειρήσεις από τις οποίες προέρχονται συμμορφώνονται πλήρως με τη νομοθεσία και δεν έχουν συγκεκριμένα συμφέροντα από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης;
  Με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων επιχειρείται η περαιτέρω υπονόμευση του συστήματος προαγωγών, καθώς θα συνεχιστεί η απαράδεκτη από κάθε άποψη πρακτική των απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή στελέχη που αναδείχθηκαν μέσω κρίσεων θα αντικατασταθούν με τη μέθοδο της απευθείας ανάθεσης από την εκάστοτε πολιτική ηγεσία.
  Συμπερασματικά θεωρούμε ότι θα πρέπει να διατηρηθεί το υπάρχον σύστημα κρίσεων προϊσταμένων (ν.3839/10), με το οποίο προσμετρούνται τόσο οι τίτλοι σπουδών όσο και η προϋπηρεσία, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συμπεριληφθεί η πραγματική απόδοση των υπαλλήλων (διοίκηση βάσει στόχων) και μόνο επικουρικά και σε πολύ μικρότερο βαθμό να υπολογίζεται η γραπτή εξέταση και η δημόσια δομημένη προφορική συνέντευξη, ενώ σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να εμπλακεί ο ιδιωτικός τομέας στο σύστημα κρίσεων προϊσταμένων, καθώς προβλέπεται ότι θα επιδεινώσει τα φαινόμενα διαπλοκής.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:50 | Νικόλαος Αθανασάκης

  Θέμα: Προτάσεις σχετικά με την αξιολόγηση, επιλογή σε θέσεις ευθύνης, διαθεσιμότητα και κινητικότητα των δημοσίων υπαλλήλων.

  Σας αναφέρω ότι σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία δεν είναι ίδια τα κριτήρια αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων που αφορούν την επιλογή τους σε θέσεις ευθύνης(Ν.3839/2010) με τα κριτήρια αξιολόγησης που αφορούν τη διαθεσιμότητα (ΦΕΚ 1914/΄Β/7-8-2013) και την κινητικότητά τους (ΦΕΚ 1992/΄Β/14-8-2013) και ότι ούτε τα κοινά και μόνο κριτήρια της πρώτης με τις δύο ακόλουθες προαναφερθείσες αξιολογήσεις έχουν την ίδια βαρύτητα. Έτσι διαφοροποιείται η κατάταξη των υπό αξιολόγηση δημοσίων υπαλλήλων σε ότι αφορά την κάλυψη θέσεων ευθύνης σε σχέση με τη διαθεσιμότητα και την κινητικότητά τους .

  Για την αποκατάσταση του Δικαίου και προς όφελος του Δημοσίου Συμφέροντος παρακαλώ όπως θεσπίσετε ένα ενιαίο σύστημα αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων και την αξιολόγηση του συνόλου αυτών.

  Κατά τη γνώμη μου η αξιολόγηση θα πρέπει να διακριθεί σε κύρια και σε επικουρική , η οποία να λαμβάνεται υπόψη μόνο σε περίπτωση ισοψηφίας των δημοσίων υπαλλήλων στην κύρια αξιολόγηση.

  A. Στην κύρια αξιολόγηση έχω την άποψη ότι θα πρέπει να μοριοδοτούνται:
  -όλοι οι τίτλοι σπουδών(προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί , διδακτορικά διπλώματα, μεταδιδακτορικά διπλώματα) ανεξαρτήτως αριθμού, χωρίς στους ομοειδείς να φθίνει με την αύξησή τους η βαρύτητά των τελευταίων ή αυτοί να μη μοριοδοτούνται (π.χ. ένας ο οποίος έχει 3 ή 4 ή περισσότερα μεταπτυχιακά θα πρέπει να βαθμολογηθεί με τα μόρια του ενός επί τον αριθμό τους ή με το άθροισμα του βαθμού καθενός επί τον ίδιο αριθμό μορίων) και ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο της υπηρεσίας(να έχουν την ίδια βαρύτητα είτε είναι είτε όχι συναφείς με το αντικείμενο αυτής),
  -τα πτυχία ξένων γλωσσών χωρίς ποσοτικό περιορισμό και με την ίδια βαρύτητα ανά επίπεδο γνώσης ξένης γλώσσας είτε πρόκειται είτε όχι για γλώσσες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
  -η επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μοριοδοτουμένων και των δύο εξίσου εάν υπάλληλος έχει επιτυχώς αποφοιτήσει και από τις δύο και με μόρια για καθεμία όχι λιγότερα του διδακτορικού, δεδομένου ότι οι απόφοιτοι αυτών προορίζονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης,
  -η πιστοποιημένη επιμόρφωση που παρέχεται από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και άλλες σχολές του Δημοσίου, καθώς και αυτή που παρέχεται από Πανεπιστήμια ή T.E.I, ή από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, το Κοινωνικό Πολύκεντρο ή από το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και αποδεικνύεται με αντίστοιχο πιστοποιητικό, ανά ημέρα επιμόρφωσης όπως η παρακολούθηση μεταπτυχιακού . Δεδομένου ότι η ελάχιστη διάρκεια για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου είναι 1 έτος, το οποίο έχει περίπου 250 εργάσιμες ημέρες, κάθε ημέρα πιστοποιημένης επιμόρφωσης θα πρέπει να μοριοδοτείται με τα μόρια ενός μεταπτυχιακού τίτλου/250,
  -οι δημοσιεύσεις άρθρων σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά, τέτοιες όμως που να λαμβάνονται υπόψη για ακαδημαϊκή εξέλιξη, με τα μόρια του διδακτορικού διπλώματος/(50x τον αριθμό των ατόμων που την έχουν συντάξει) η καθεμία. Και αυτό γιατί δεδομένου ότι η ελάχιστη διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώματος είναι αναλόγως της χώρας και του πανεπιστημίου 3 ή 4 έτη και δεδομένου ότι για τη σύνταξη ενός τέτοιου άρθρου προς δημοσίευση απαιτείται συνήθως μισός έως ένας μήνας, σε χρονικό διάστημα όσο η ελάχιστη διάρκεια ενός διδακτορικού διπλώματος περίπου 50 τέτοια άρθρα προς δημοσίευση μπορούν από 1 άτομο να συνταχθούν,
  -ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης από εδώ και στο εξής, oι οποίες να βασίζονται στην επίτευξη ορθολογικώς οριζομένων στόχων, πολλαπλασιαζόμενος επί ενός συντελεστή και δίνοντας μόρια όχι περισσότερα από την επιτυχή αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή από την Εθνική Σχολή Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Επίσης δε θα πρέπει να υπάρχουν ανώτατα και κατώτατα ποσοστά υπαλλήλων που μπορούν να αξιολογούνται σε σχέση με τους βαθμούς ή τις κλίμακες του συστήματος αξιολόγησης, καθώς σε μία Γενική Διεύθυνση αντικειμενικά μπορεί να υπάρξει υπέρβαση των ανωτάτων ή μη κάλυψη των κατωτάτων ποσοστών αυτών.
  Άποψή μου είναι να καταργηθεί η αυτοαξιολόγηση, καθώς φέρνει σε δύσκολη θέση τόσο τον αξιολογούμενο υπάλληλο όσο και τον αξιολογητή τον οποίο προκαταλαμβάνει και καθιστά έτσι δυσχερέστερο το έργο του.

  Β. Σε ότι αφορά την επικουρική αξιολόγηση θα πρέπει να προτάσσονται οι απόφοιτοι της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και της Εθνικής Σχολής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς προορίζονται για την κάλυψη θέσεων ευθύνης.
  Ακολούθως, στην επικουρική αξιολόγηση η μοριοδότηση θα πρέπει να γίνεται με κριτήρια όπως:
  – οι ηθικές αμοιβές
  -η επαγγελματική εμπειρία, στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα χωρίς προσαύξηση
  -η προϋπηρεσία σε θέσεις ευθύνης,
  -η συνάφεια των επιπλέον τίτλων σπουδών και των ως άνω δημοσιεύσεων με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,
  -το συγγραφικό έργο(άρθρα, μελέτες, προτάσεις) και οι εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, ημερίδες κ.λ.π. , πέραν των δημοσιεύσεων του κυρίου πίνακα αξιολόγησης, και η συνάφειά τους με το αντικείμενο της υπηρεσίας ή της δημόσιας διοίκησης γενικότερα,
  -οι πειθαρχικές ποινές(αρνητικά).
  Επιπλέον ορισμένα πειθαρχικά παραπτώματα θα πρέπει να συνιστούν κώλυμα ανάληψης θέσης ευθύνης και άλλα βαρύτερα να οδηγούν τους δημοσίους υπαλλήλους σε έξοδο από το Δημόσιο, ανεξαρτήτως αξιολόγησης.

  Κατά τη γνώμη μου δε θα πρέπει να διενεργείται γραπτή εξέταση, επειδή η σκοπιμότητά της διασφαλίζεται από τους τίτλους σπουδών και έτσι η διενέργειά της αντιτίθεται στην ακαδημαϊκή δεοντολογία.

  Επίσης δε θα πρέπει να διενεργείται συνέντευξη, λόγω του ότι για να διενεργηθεί κατά το δυνατόν αντικειμενικά θα πρέπει η επιτροπή αξιολόγησης να επιβαρύνεται με τη δαπάνη μισθοδοσίας του υπαλλήλου, κάτι το οποίο δεν ισχύει στο Δημόσιο.

  Γ. Επιπλέον αφού με αυτόν τον τρόπο συνταχθούν ενιαίοι πανελλήνιοι πίνακες αξιολόγησης, κύριοι και επικουρικοί ανά ειδικότητα του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και αφού οριστεί η νέα οργανωτική δομή των Φορέων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα, θα πρέπει να υπάρξει μια μικρή μεταβατική περίοδος ώστε πριν από την υιοθέτηση των νέων οργανογραμμάτων, με βάση τους ανωτέρω πίνακες και τις προτιμήσεις τους, οι έχοντες την υψηλότερη βαθμολογία και πτυχίο που να τους το επιτρέπει, να οριστούν να καλύψουν τις νέες θέσεις ευθύνης.

  Όσοι έχουν διαπράξει πειθαρχικά παραπτώματα που να συνιστούν κώλυμα ανάληψης θέσης ευθύνης θα πρέπει να εξαιρούνται από την κάλυψη των θέσεων αυτών, ενώ όσοι έχουν διαπράξει άλλα βαρύτερα να οδηγούνται σε έξοδο από το Δημόσιο, ανεξαρτήτως αξιολόγησης.

  Ακόμη κατά τον χρόνο αυτό με βάση τους ανωτέρω πίνακες και τις προτιμήσεις των δημοσίων υπαλλήλων ,χωρίς αριθμητικό περιορισμό στην επιλογή, θα πρέπει να οριστούν οι αναγκαίες μετατάξεις προσωπικού, δίνοντας τη δυνατότητα σε υπαλλήλους ανώτερης κατηγορίας να καλύψουν θέσεις κατώτερης κατηγορίας και αντιστρόφως, εφόσον έχουν τα τυπικά προσόντα.

  Εάν προκύψει τελικά μείωση του συνολικού αριθμού των θέσεων, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει σε έξοδο από το Δημόσιο όσων έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία στους ανωτέρω πίνακες αξιολόγησης ανά ειδικότητα του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων(αρχικώς στους κυρίους και σε περίπτωση ισοψηφίας στους επικουρικούς).

  Έτσι οι ικανότεροι από το σύνολο των δημοσίων υπαλλήλων, ανεξαρτήτως βαθμού, θα καλύψουν τις νέες θέσεις ευθύνης, θα γίνουν ορθολογικά οι αναγκαίες μετατάξεις προσωπικού και οι λιγότερο ικανοί στη χειρότερη περίπτωση θα οδηγηθούν σε έξοδο από το Δημόσιο.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:50 | Αργύρης

  Α) Τα Ποσοστά δίνουν σημαντικό βάρος στη συνέντευξη. Πρέπει να είναι απόλυτα διασφαλισμένη η σύνθεση της επιτροπής αξιολόγησης για να εξασφαλίζεται η αμεροληψία της
  Β) Δεν πρέπει να ευνοηθούν όσοι έχουν «οριστεί» προϊστάμενοι χωρίς να έχουν κριθεί σε σχέση με αυτούς που δεν είχαν την τύχη να οριστούν.
  Γ) Πρέπει να γίνει σαφές ότι για κάθε θέση προϊσταμένου θα πρέπει να υπάρχει απόλυτη συνάφεια του αντικειμένου της θέσης με τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα που θα απαιτούνται.
  Δ) Τα αποτελέσματα της διαβούλευσης θα πρέπει να γίνουν γνωστά και να ανακοινωθεί το τι ακριβώς ενσωματώθηκε τελικά στο νέο νόμο, ώστε να αισθανόμαστε όλοι ότι έχει τελικά νόημα η όλη διαδικασία.

 • 23 Μαΐου 2014, 11:55 | Σ.Π.

  ΑΡΘΡΟ ΠΡΩΤΟ:
  Σχόλια για την παρ. 16 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν συνάδει με την ανάγκη αναβάθμισης των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου η δυνατότητα μετακίνησης ή απόσπασης του μη επιλεγέντος Προϊσταμένου Διεύθυνσης, διότι παρά τις ικανότητές του θα διακατέχεται από αρνητικά συναισθήματα δυσαρέσκειας-απόρριψης, γεγονός που δεν εξυπηρετεί την ανάγκη αυτή.
  • Δεν διευκρινίζεται εάν ο υπό απόσπαση ή μετακίνηση υπάλληλος σε Σώματα Επιθεώρησης ή Ελέγχου πρέπει να διαθέτει και τις ειδικές απαιτήσεις που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των Σωμάτων αυτών. Π.χ. για το Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων απαιτείται, μεταξύ άλλων, να έχει τουλάχιστον 8ετή βεβαιωμένη εμπειρία σε θέματα που σχετίζονται με την παραγωγή των Δημοσίων Έργων και επιπλέον να έχει ιδίως την ικανότητα στη γρήγορη και διεισδυτική διάγνωση των προβλημάτων που παρουσιάζονται στις διάφορες φάσεις παραγωγής των έργων και στην αντικειμενική κριτική των λύσεων που δίνονται στα προβλήματα αυτά.
  Σχόλια για την παρ. 18 του άρθρου 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν. 3528/2007) όπως τροποποιείται με το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.
  • Δεν είναι δυνατόν να υπάρχει διαφορετική αντιμετώπιση των υπαλλήλων που μετακινούνται ή αποσπώνται σε Σώματα Επιθεώρησης και Ελέγχου, όσον αφορά την υπηρεσιακή κατάσταση, την αξιολόγηση, τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα, σε σχέση με τους ήδη υπηρετούντες στα Σώματα αυτά.

 • 23 Μαΐου 2014, 10:51 | ΜΑΝΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 86: – 3α ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΄΄ΟΤΑ Α,Β ΒΑΘΜΟΥ – 3γ ΝΑ ΜΗΝ ΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ 3 ΦΟΡΕΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΦΟΡΕΑ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΑΛΛΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ -3β ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ & ΟΤΑ Α,Β ΒΑΘΜΟΥ ΟΠΩΣ Γ.Δ.& ΔΝΤΕΣ

  6) – α στο ι. να παει αναποδα το ποσοστο 60% η γραπτη & 40% η συνεντευξη ωστε να ειναι αμεροληπτη σε ολα τα επιπεδα της ιεραρχιας
  – β να ισχυει στον γ.δντη & δντη οτι και στους τμηματαρχες δηλ. να προτασεται η γραπτη εξεταση

  8) α.ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Σ. ΑΠΟ ΤΟ 2013 ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΤΟΥΣ ΕΩΣ ΤΗΝ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥΣ ΑΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΤΑ ΕΤΗ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΚΙ ΟΧΙ ΧΑΡΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΤΑΙ Ο ΒΑΘΜΟΣ) Ή ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ 2 ΕΤΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ … ΙΣΩΣ ΝΑ ΜΗΝ ΤΟΥ ΔΟΘΕΙ ΠΟΤΕ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΙΑ ΝΑ ΕΠΙΛΕΓΕΙ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΛΙΟΥΣ ΑΝ ΜΑΛΙΣΤΑ ΦΕΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΑ 52 ΜΕ ΑΝΗΛΙΚΟ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ
  γ. ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΒΑΘΜΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΤΟΝ ΧΑΝΟΥΝ ΚΙ ΑΝΤΕ ΠΑΛΙ ΝΑ ΤΟΝ ΞΑΝΑΠΑΙΡΝΟΥΝ ΚΟΡΟΙΔΙΑ! ΝΑ ΜΕΝΟΥΝ ΣΤΟΝ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΒΑΣΕΙ ΕΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΙ ΑΝ ΤΟΥΣ ΔΙΝΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΙ ΚΡΙΘΟΥΝ ΝΑ ΜΗΝ ΑΛΛΑΖΕΙ
  δ. ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΑΝΩΤΕΡΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΝΤΑΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙΣ ΜΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Δ/ΝΤΗ ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΓΙΝΕΙ ΠΟΤΕ ΔΗΛ. ΟΠΟΙΟΣ ΨΑΧΝΕΙ ΤΑ ΠΟΛΛΑ ΧΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΛΙΓΑ … ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΡΟΥΛΕΤΑ ΚΙ ΟΠΟΥ ΚΑΤΣΕΙ;
  ΑΡΑ ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝ ΙΣΧΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  10. ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΤΗΝ ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ ΠΙΘΑΝΟΝ ΝΑ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙ
  12. ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΙ

  ΣΟΣ!!!! ΟΙ ΠΑΡ. 15 & 16 ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΤΑ Α,Β ΒΑΘΜΟΥ

  17. ΟΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑ ΔΝΤΕΣ ΔΗΛ. Η ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

  ΓΕΝΙΚΑ ΝΑ ΜΗΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΤΕΘΕΙ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΣΗ: ΒΑΣΕΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ ΑΛΛΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΤΕ ΚΑΙ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΠΟ ΤΟ Υ.Σ. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΑΝ ΔΗΛ. ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΑΝ ΓΙΝΟΝΤΑΝ ΚΡΙΣΕΙΣ ΠΑΛΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΝ ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΜΙΑ ΑΔΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

  ΣΑΣ ΕΠΙΣΤΩ ΠΑΛΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ !! ΟΤΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΕΠΡΕΠΕ ΣΕ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΑΛΛΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΔΗΛ. ΥΠΟΘΕΤΙΚΑ ΕΝΑΣ ΚΡΕΟΠΩΛΗΣ Ή ΚΑΦΕΤΖΗΣ ( ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΥΠΟΤΙΜΩ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΗΤΑΝ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΜΟΥ ) ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ΄, ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ , ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ή ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 25000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΑΣΚΕΙ ΡΟΛΟ MANAGER ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ! ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΑ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΤΟ ΑΛΑΘΗΤΟ ΝΑ ΛΕΕΙ ΤΟ <> ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟ ΜΟΥ Ο ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ <> ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΓΙΑ ΟΛΑ ΚΙ ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΠΟΛΥΤΟΣ ΜΟΝΑΡΧΗΣ ….ΝΑ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ – ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΖΩ ΚΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΥΠΑΚΟΥΕΙ ΤΟΝ ΤΥΛΙΓΩ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΛΛΑ ΧΑΡΤΙ ( ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ) ΚΑΙ ΝΑ ΕΡΧΕΣΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ : ΣΤΟΧΟΥΣ – ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ – ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ – ανάπτυξη στρατηγικού οράματος και προνοητικής προσέγγισης, αναλυτική σκέψη και επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων- ΔΙΑΘΡΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΛΠ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ Ή ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΜΙΣΘΟ…. ΜΑ ΠΩΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΤΑΝ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙ , ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΒΕΒΑΙΑ , ΝΑ ΔΙΟΙΚΕΙΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΩΣ ΔΝΤΗΣ;
  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΥΠΟ ΤΟΥ ΥΠΕΣΣΔΑ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΙΔΙΩΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟΥ STAFF MEETING ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΠΟ ΔΝΤΕΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΡΙΖΙΚΩΝ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΥΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΗΝ ΜΠΑΛΑ ΤΗΝ ΕΧΟΥΜΕ ΧΑΣΕΙ ΘΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ , Η ΑΤΙΜΩΡΗΣΙΑ , ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΗΣΗ , ΚΟΛΛΗΤΟΙ ,ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΤΡΕΛΑΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΙΔΙΩΣ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 5 ΕΤΗ

 • 23 Μαΐου 2014, 09:28 | ΜΑΝΟΣ

  ΑΡΘΡΟ 84:1)ΓΕΝΙΚΟΙ ΔΝΤΕΣ ΝΑ ΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΚΙ ΟΙ ΤΕ (ΑΝ ΔΙΟΡΙΣΤΕΙΣ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΕ Ή ΕΡΓΑΣΤΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΩΣ ΠΕ,ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΧΟΛΕΣ π.χ.ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΕ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ – ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΟΙΚΟΝΟΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΙΔΙΟ – ΑΡΑ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΟΥΝ ΔΔΙΚΑΙΩΜΑ ΟΙ ΤΕ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ!!!!!!!!) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ ΠΟΛΛΑΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΚΙ ΑΣ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΜΑΧΗ ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΠΕ ΚΑΙ ΤΕ ΣΤΗΝ ΑΚΡΗ Η ΕΠΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΔΥΣΚΟΛΗ ΓΙΑ ΝΑ ΦΑΓΩΝΟΜΑΣΤΕ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΣ ΕΞΑΛΟΥ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΑΤΕΙ!

  2)ΝΑ ΠΑΙΖΕΙ ΡΟΛΟ Ο ΒΑΘΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΕ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΜΕ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ : 1) ΓΕΝ ΔΝΤΕΣ: Α Ή Β ΒΑΘΜΟ & 22 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6 ΕΤΗ ΔΝΤΗΣ Ή 25 ΕΤΗ 3ΕΤΗ 2)ΔΝΤΗΣ: Α Ή Β ΒΑΘΜΟ & 22 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 6 ΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΛΛΕΙΨΗ 25 ΕΤΗ 3ΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ
  3) ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΕΣ :ΝΑΓΡΑΦΤΕΙ ΄΄ ΕΛΛΕΙΨΕΙ ΔΕ΄΄ ΕΠΙΣΗΣΝΑ ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΑΙ
  Β Ή Γ ΒΑΘΜΟ & 20 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑς 3 ΕΤΗ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ή 25 ΕΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 1 ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ Ή ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΕΝ ΔΝΤΗ Ή ΔΝΤΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΙΡΕΤΟ ( ΔΗΜΑΡΧΟ )
  Β) ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΗΣ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗ ; ΣΙΓΟΥΡΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΓΝΩΣΕΙΣ ΑΛΛΑ ΑΝΤΙΠΑΡΕΡΧΟΜΑΙ ΟΤΙ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ 10 ΕΤΩΝ ΑΠΟΦ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗΣ ΜΕ 25 ΕΤΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟ ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΑΝ ΤΟΥ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗ ΣΑΦΩΣ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ – ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΕΜΑΣ ΕΝ ΧΡΟΝΟ ΚΡΙΣΕΩΣ ΧΡΩΣΤΟΥΜΕ , ΕΧΟΥΜΕ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ , ΚΑΤΟΙΚΟΥΜΕ ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΕ ΝΗΣΙΑ – 50 ΕΤΩΝ ΑΡΑ ΔΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΕΘΝ ΣΧΟΛΗ

  (4) : ΝΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ( ΓΕΝ.ΔΝΤΗ – ΔΝΤΗ ) ΜΕ ΒΑΣΕΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΥΠΑΛ.ΚΩΔΙΚΑΣ
  ΔΙΟΤΙ ΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ ΟΙ ΚΟΛΛΗΤΟΙ ΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΟΙ ΡΟΥΦΙΑΝΟΙ , ΑΥΞΑΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣ Θ Ε Ο Υ ΒΑΛΕΤΕ Ο Ρ Ι Α ΜΕΤΑΞΥ ΑΙΡΕΤΩΝ ΚΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΔΙΟΤΙ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ ΚΑΘΕ ΕΠΙΠΕΔΟΥ : ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΥΤΟ Ή ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΟ ΕΙΠΕ ΑΥΤΟ ΚΙ ΑΣΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ. ΕΞΑΛΕΙΨΤΕ ΤΟ !ΚΑΙ ΜΗΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΟΥΜΕ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΝΟΜΟΣ ΓΙΑΤΙ ΣΕ 24 ΩΡΕΣ ΣΕ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΣΕ ΠΟΥ ΟΛΑ ΤΑ ΛΕΝΕ ΠΡΟΦΟΡΙΚΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΓΡΑΠΤΑ ΝΑ ΤΟ ΑΠΟΔΥΚΝΥΕΙΣ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟ ΜΕ ΝΟΜΟ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΝΑ ΘΕΤΟΥΝ ΣΤΟΧΟΥΣ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΤΕΛΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΝΑ ΑΣΚΟΥΝ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΩΞΗ (ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ) ΤΟ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΟΡΓΑΝΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΝΑ ΔΙΟΡΙΖΕΙ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΚΙ ΟΧΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΛΟΓΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΑΣ ΑΣΧΟΛΕΙΤΕ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΙ ΟΧΙ ΜΕ ΘΕΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΔΕΝ ΒΛΕΠΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΕΞΑΛΟΥ ΑΝ ΚΑΤΙ ΔΕΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΩΣΤΑ ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΝΤΗΣ ,ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΟΠΟΥ ΚΑΤΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΠΑΝΕ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥΣ . ΜΕ ΤΟ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΝ ΟΙ ΑΙΡΕΤΟΙ ΦΤΑΙΝΕ ΔΕΝ ΠΑΘΑΙΝΟΥΝ ΤΙΠΟΤΑ Ο ΚΟΣΜΑΚΗΣ ΤΑΛΑΙΠΩΡΕΙΤΑΙ ΚΙ ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΓΛΥΦΕΙ ΘΑ ΤΟΝ ΣΤΕΛΝΟΥΝ ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ ΩΣ ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΕΝΩ ΚΑΤ ΟΥΣΙΑΝ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ
  ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΣΟΒΑΡΟ ΘΕΜΑ ΕΙΑΝΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ : Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ & ΠΡΟΙΣΤΑΤΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΧΕΙ ΚΑΘΙΕΡΩΘΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ Ή ΚΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΠΕΛΩΝΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΝΕΙ ΔΝΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΘΑ ΑΝΑΡΩΤΙΕΣΤΑΙ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΘΡΟ ΑΠΑΝΤΩ : ΑΝ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΙΡΕΤΟΥΣ ΕΙΔΙΚΑ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ Α ΒΑΘΜΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΤΑΙΟ Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΦΟΥ ΑΚΥΡΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΡΑ ΞΗ ΑΠΟ ΔΗΜΑΡΧΟ , ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ , ΓΕΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΩΡΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΚΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ Ε Ν Τ Ε Τ Λ Μ Ε Ν Ο Υ Σ
  ΤΟ 5) ΣΩΣΤΟ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ : ΟΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2 ΕΤΗ ΑΝ ΕΙΑΝΙΑ ΠΑΝΩ ΜΕΤΡΑΕΙ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΚΙ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΚΟ

  ΑΡΘΡΟ 85 : ΣΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΕΤΡΑΕΙ ΟΤΑΝ ΔΙΔΑΣΚΕΙΣ ΣΤΟ ΕΚΔΔΑ ΣΥΝΑΦΉ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΜΕ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΜΕΝΗ ΘΕΣΗ – Η ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ ΝΑ ΜΗΝ ΜΟΡΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΛΛΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΑΝ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΟΣΟΝ ΣΕ ΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΥ ΚΡΙΝΕΤΕ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ( ΔΙΟΤΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ 50 ΕΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΣΕ ΣΕ ΧΩΡΙΟ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΦΡΟΝΤ. ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΠΟΣΟ ΜΑΛΛΟΝ ΑΛΛΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ,ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΧΕ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΕΙ ΛΟΓΩ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ,Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΕΝ ΤΟΥ ΕΚΑΝΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΩΣ ΟΦΕΙΛΕ ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΑΔΙΚΕΙΤΕ;)

  3.6 : ΟΧΙ ΔΥΝΑΤΑΙ ΑΛΛΑ ΑΝ ΖΗΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ (ΕΞΑΛΕΙΨΕΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ)- ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΝΑ ΕΧΕΙ ΜΑΖΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΜΕΓΑΛΩΝ ΠΛΗΘΩΡΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ

 • 23 Μαΐου 2014, 07:48 | Aλεξία

  Συμφωνώ με την άποψη όλων σχεδόν των σχολιαστών που αναφέρουν ότι οι περισσότερες αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες παρατηρούνται στις Περιφέρειες και στους Δήμους.Αν κάπου θα έπρεπε να εφαρμοστεί ένα αδιάβλητο και αξιοκρατικό σύστημα επιλογής προϊσταμένων θα έπρεπε να ήταν εκεί.Και αν πραγματικά λάβουμε υπόψη τη γνωστή σε όλους διαφθορά των αιρετών της τοπικής αυτοδιοίκησης (βλ ετήσιες εκθέσεις ΣΕΕΔΔ, Συνηγόρου του Πολίτη, Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ) όπως πολύ σωστά επεσήμανε ο ΙΝS και ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο κάθε Περιφερειάρχης και Δήμαρχος εκμεταλευόμενοι τις μεταβατικές διατάξεις του νόμου ουδέποτε εφάρμοσαν, από την έναρξη εφαρμογής του Καλλικράτη, το ν.3839/2010, ούτε και προέβησαν σε σύσταση των αρμόδιων συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων για ευνόητους φυσικά λόγους, θα έπρεπε κυρίως στους ΟΤΑ να παρέμβετε άμεσα και δραστικά εφαρμόζοντας επιτέλους το νόμο 3839/2010 χωρίς άλλες κωλυσιεργίες και μεταβατικές διατάξεις και ξηλώνοντας όλους όσους τοποθετήθηκαν χωρίς να κριθούν από τα υπηρεσιακά συμβούλια και χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προυπηρεσία τους. Επιπλέον επιβάλλεται να ανακληθούν όλες οι αποφάσεις τοποθέτησης Γενικών Δ/ντών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που έγιναν χωρίς κρίσεις από τα υπηρεσιακά συμβούλια και δύο μέρες πριν της αναστολής μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου λόγω προεκλογικής περιόδου.Αυτό θα πει αξιοκρατία και διαφάνεια!

 • 22 Μαΐου 2014, 22:55 | Διονύσιος Αρβανίτης

  Είναι σαφές ότι επιχειρείται απεξάρτηση της μοριοδότησης από τον παρόντα Νόμο. Αν ο σκοπός είναι να μεταφερθεί ο προσδιορισμός των μορίων στις εκάστοτε προκηρύξεις θέσεων, επιβάλεται η διασφάλιση αυτού με σαφή αναφορά (π.χ στο Άρθρο 86, παρ. 2β).

 • 22 Μαΐου 2014, 21:20 | Μιχάλης

  70% από τη συνέντευξη???
  Προφανώς μας δουλεύετε κ. υπουργέ. Να μην υπάρχει καθόλου συνέντευξη, αν θέλετε να είσαστε δίκαιος και αντικειμενικός… Διαφορετικά, όλα είναι εκ του πονηρού.

 • 22 Μαΐου 2014, 20:36 | Μακροδημόπουλος Δημήτρης

  Δεν νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη νέου θεσμικού πλαισίου για τη στελέχωση των Υπηρεσιών και των Οργανισμών. Πάντοτε, οι πάντες αξιολογούντο και αξιολογούνται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι αξιολογητές. Διότι υπήρχαν στο τελικό στάδιο της αξιολόγησης επιτροπές κρίσης διορισμένες θεσμικά που έκαναν το άσπρο μαύρο και αντίστροφα. Να θυμίσω τη στελέχωση των Υπηρεσιών και των Οργανισμών μέσα από την Ανοιχτή Διαβούλευση το 2010; Δεν κατέληξε σε φιάσκο;Γιατί; Διότι ο κομματισμός κυριαρχούσε και κυριαρχεί σε όλες αυτές τις περιπτώσεις. Θα απαντήσετε βέβαια ότι γιαυτό προωθείται το συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσο, για να υπερβεί η αξιοκρατία την κομματική προκατάληψη. Όμως είναι δυνατό όσοι έχουν τέτοιες αξιοκρατικές προθέσεις ταυτόχρονα να στελεχώνουν τον κρατικό μηχανισμό (π.χ. νοσοκομεία, οργανισμούς)με εντελώς κομματικά κριτήρια; Μάλιστα για να μη θεωρηθώ ότι γράφοντας αυτά πέφτω πρώτος στην παγίδα του κομματισμού ασκώντας αντιπολίτευση στην κυβέρνηση, επικαλούμαι τα σχόλια του κυβερνητικού Τύπου και ιδιαίτερα της σοβαρότερης ιδεολογικής της έκφρασης, της «Καθημερινής», η οποία επανειλημμένα επέκρινε την κυβέρνηση για τα κριτήρια των επιλογών της. Η μόνη διαφορά μεταξύ του παρελθόντος των αυτοδύναμων κυβερνήσεων και των σημερινών κυβερνητικών συνεργασιών είναι ότι τότε οι επιλογές είχαν καθαρά μονοκομματικό χαρακτήρα ενώ σήμερα καλύπτουν το φάσμα των κομμάτων που συγκυβερνούν. Αυτά συμβαίνουν διότι λείπει το μοναδικό στοιχείο που δεν μπορεί να θεσμοθετηθεί: η πολιτική βούληση.Αν μια χώρα σώζεται νομοθετώντας, τότε η χώρα μας με την πολυνομία της θα είχε σωθεί εκατό φορές.
  Το πρόβλημα της στελέχωσης μιας υπηρεσίας ή ενός Οργανισμού, ιδιαίτερα στη δεύτερη περίπτωση, δεν είναι τόσο απλό όσο φαίνεται. Δεν αρκεί η άθροιση ακαδημαικών τίτλων, μεταπτυχιακών ή διδακτορικών για να επιλυθεί. Αντίθετα θα οξύνει τα προβλήματα. Απλά οι εκάστοτε κυβερνώντες θα μπορούν να ισχυρίζονται ότι επέλεξαν τον υποψήφιο με τα περισσότερα τυπικά προσόντα. Διότι το αντικείμενο των θέσεων αυτών είναι ως επί το πλείστον εξειδικευμένο, απαιτεί πολύχρονη πραγματική εμπειρία, σταδιακή ιεραρχική εξέλιξη ώστε να κατακτά και να αφομοιώνει ο υποψήφιος όλα τα επίπεδα της λειτουργίας του Οργανισμού, τη φύση των πραγματικών προβλημάτων ώστε να ωριμάζει στη σκέψη του η επίλυσή τους, τα προβλήματα της λειτουργίας των εμπλεκόμενων υπηρεσιών στο παραγόμενο αποτέλεσμα κ.α.π.. Το να φέρεις έναν «αλεξιπτωτιστή» με δύο μεταπτυχιακά και δύο διδακτορικά ή (ακόμη χειρότερα) πανεπιστημιακό που αγνοούν την πραγματικότητα, απλά πρεξόφλησες την αποτυχία της επιλογής. Θα μπορείς βέβαια να επικαλείσαι τα τυπικά προσόντα του ως δικαιολογία.
  Εργάσθηκα επί 33 χρόνια ως Πολιτικός Μηχανικός (ΑΠΘ)στον ΟΣΕ, δηλαδή σε έναν λαβύρινθο εξειδικευμένων αντικειμένων και λειτουργιών, σε μάχιμη συνεχώς θέση, που έπρεπε να επιλύω καθημερινά πλήθος προβλημάτων και ως εκ τούτου οι απόψεις μου είναι αποτέλεσμα πολύχρονης εμπειρίας. Δεν είναι τυχαίο ότι το 1977 όταν προσλήφθηκα στον ΟΣΕ, ο Οργανισμός διοικείτο από 3 Γενικούς Δ/ντές (Υποδομής, Εκμετάλλευσης, Διοίκησης), οι οποίοι προέρχονταν από τον Οργανισμό και είχαν εξαντλήσει την ιεραρχική κλίμακα. Βέβαια και τότε η κομματική ένταξη ήταν κυρίαρχο προσόν αλλά όποιον και να επέλεγαν είχε άριστη γνώση του τομέα που αναλάμβανε ως Γεν. Δ/ντής. Σήμερα, κατ’ αρχήν, ποιός μπορεί στον ιδιωτικό τομέα να αξιολογήσει, ιδιαίτερα στη συνένευξη, την καταλληλότητα ενός υποψηφίου για μια ανώτερη ή ανώτατη θέση στον ΟΣΕ, στη ΔΕΗ, στον ΟΤΕ κλπ; Ποιός μπορεί να αξιολογήσει τα θέματα των εξετάσεων αν δεν είναι κορυφαίο στέλεχος αυτών των Οργανισμών και των Υπηρεσιών ώστε να διαθέτει άριστη γνώση του αντικειμένου και της ελληνικής πραγματικότητας; Θα μπορούσαν ίσως να μετακληθούν ανώτατα στελέχη π.χ. των γερμανικών, βρετανικών, γαλλικών σιδηροδρόμων για τις επιλογές. Και όμως όσο αντιφατικό και αν ακούγεται δεν αποτελεί την καλύτερη αντιμετώπιση του προβλήματος. Όταν το 1999 πήγα στο Advanced Railways Research Center στο Sheffield,όπου συγκεντρώνονταν η αφρόκρεμα των βρετανικών σιδηροδρόμων,διαπίστωσα ότι τα προβλήματα που απασχολούσαν το σιδηρόδρομο σε ευρωπαικό επίπεδο απείχαν παρασάγγας από τα προβλήματα στη χώρα μας. Πώς λοιπόν ένας ευρωπαίος, ο οποίος αγνοεί την ελληνική πραγματικότητα, μάλιστα ούτε καν μπορεί να τη διανοηθεί, θα αξιολογήσει τον καταλληλότερο για τον ελληνικό σιδηρόδρομο και την υπέρβαση των προβλημάτων του; Νομίζω ότι δεν χρειάζονται νέοι νόμοι για τη στελέχωση των υπηρεσιών. Απαιτείται μόνον πολιτική βούληση για να κάνουμε την αξιοκρατία πράξη. Ας εφαρμόσουμε επιτέλους κάποτε το αυτονόητο!!

 • 22 Μαΐου 2014, 19:39 | Ε.Υ.

  Να αντιμετωπιστεί το θέμα της άσκησης καθηκόντων με αναπλήρωση . Πρέπει να εξαιρεθούν όσοι εγκάθετοι έχουν ασκήσει καθήκοντα με «αναπλήρωση» Το ελεγκτικό συνέδριο έχει κρίνει ότι πάνω από ένα μήνα δεν είναι νόμιμη η αναπλήρωση προισταμένων.Τώρα δίνετε την δυνατότητα να δικεδικήσουν και θέση προισταμένου Διεύθυνσης οι αναπληρούντες με ανάθεση προιστάμενοι ακόμη και με δέκα χρόνια υπηρεσίας
  Στο άρθρο 84 παράγραφος 2 να προστεθεί εδάφιο 4 ως εξής: Να έχουν τουλάχιστον εικοσι(20) έτη συνολική πραγματική δημόσια υπηρεσία

 • 22 Μαΐου 2014, 19:47 | ΑΜ

  Στον ΟΤΑ που υπηρετώ έχουν να γίνουν κρίσεις 15 χρόνια προτείνω να δοθεί η δυνατότητα σε υπαλλήλους που έχουν πάνω από 20 χρόνια υπηρεσίας να μπορούν να διεκδικήσουν θέση ευθύνης σε επίπεδο Διεύθυνσης ακόμα κι αν δεν έχουν ασκήσει καθήκοντα προισταμένου τμήματος . Με τον Καλλικράτη δόθηκε η δυνατότητα στους Δημάρχους να αναθέτουν καθήκοντα προισταμένου τμήματος με αναπλήρωση . Στο μεγαλύτερο ποσοστό των περιπτώσεων η αναπλήρωση δεν έγινε σύμφωνα με τις νόμιμες προυποθέσεις(άρθρο 100 του 3584/07) αλλά με ανάθεση των Δημάρχων κατά παρέκλιση του νόμου. Η μονη δυνατότητα που είχαν οι υπάλληλοι ήταν πολυδάπανες και χρονοβόρες προσφυγές στα διοικητικά δικαστήρια αφού οι διοικητικές προσφυγές -αιτήσεις θεραπείας απορριπτονταν απότρους ΓΓ ΑποκεντρωμένηςΔιοίκησης με το αιτιολογικό ότι δεν εμπίπτουν στα όρια ελέγχου νομιμότητας του άρθρου 227 του Νόμου 3852/10 . Οι διατάξεις του παρόντος δίνουν το προβάδισμα σε ανθρώπους με λίγα χρόνια υπηρεσίας και τοποθέτηση με αδιάφανα κριτήρια σε θέση προισταμένου να διεκδικήσουν θέση Διεύθυνσης . Ας εξαιρεθεί τουλάχιστον η περίπτωση της άσκησης καθηκόντων προισταμένων με αναπλήρωση . Να ισχύσει μόνο για όσους έχουν κριθεί από το υπηρεσιακό συμβούλιο

 • 22 Μαΐου 2014, 18:18 | Π Πρατικάκης

  Προτείνω η συνέντευξη να ηχογραφείται ή βιντεοσκοπείται ηλεκτρονικά και το υλικό να φυλάσσεται στο ηλεκτρονικό αρχείο του κράτους για όσο τουλάχιστον ο υπάλληλος είναι εν ενεργεία.

 • 22 Μαΐου 2014, 12:42 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π

  ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΘΕΛΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΟΧΙ ΤΟΥΣ » ΑΡΙΣΤΟΥΣ » …ΑΛΛΑ ΤΟΥΣ …» ΑΡΕΣΤΟΥΣ «…..!!!

 • 22 Μαΐου 2014, 10:03 | Μ.Π.

  Μια μεταρρυθμιστική θεσμική προσπάθεια είναι ουσιαστική και αποτελεσματική αν μελετά καλά τη σημερινή κατάσταση ,διαπιστώνει τα προβλήματα και τα κακώς κείμενα και έρχεται να τα αντιμετωπίσει ακριβώς στη πηγή τους.
  Σχετικά με την προϋπόθεση άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου οργανικής μονάδας έχω τις εξής διαπιστώσεις :
  -Την κατά καιρούς προϋπόθεση αυτή το σύστημα των «βολεμένων προϊσταμένων» την αντιμετώπισε με τη δημιουργία πάμπολλων τμημάτων και Διευθύνσεων «ψυγείων» , και κατ αυτό τον τρόπο ο «καταψυγμένος» προϊστάμενος πολλές φορές μόνο του εαυτού του να βρίσκεται σε πλεονεκτική θέση έναντι ενός άξιου και αποδοτικού υπαλλήλου .
  -Από την αξιολόγηση των οργανισμών έχουν καταργηθεί πάνω από 45% των σημερινών θέσεων «ευθύνης» . Οι υπηρετούντες στις θέσεις αυτές όμως θα έχουν πλεονεκτική αντιμετώπιση έναντι των υπαλλήλων που δεν προτίμησαν θέσεις ευθύνης «ψυγείου» αλλά να προσφέρουν έργο ως απλοί υπάλληλοι σε αποδοτικές και παραγωγικές μονάδες .
  -Αν χαρτογραφήσετε τους προϊσταμένους των τελευταίων είκοσι ετών θα διαπιστώσετε πως οι περισσότεροι εξ αυτών είχαν πάντα θέση στην ιεραρχία εκμεταλλευόμενοι τον έμμεσο αποκλεισμό των εργατικών και φιλότιμων υπαλλήλων. Κρίνοντας δε εκ του αποτελέσματος ,θα έλεγε κανείς πως οι ευθύνες για την κακή πορεία της Δημόσιας Διοίκησης δεν είναι μόνο πολιτικές ,σοβαρές ευθύνες έχουν και οι μόνιμοι «καριερίστες προϊστάμενοι» .

  Δώστε τη δυνατότητα σε όλους τους ομοιόβαθμους ή ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας να έχουν την δυνατότητα τουλάχιστον να κριθούν . Άλλωστε το προτεινόμενο σύστημα αξιολόγησης πράγματι θα αναδείξει τους άξιους και αν όντως είναι απαραίτητη η «προϋπηρεσία» του προϊσταμένου θα αναδειχθεί στην γραπτή και μέσω συνέντευξης αξιολόγηση .

  Η προϋπόθεση της «κατοχής» για ένα έτος της θέσης του προϊσταμένου , ανεξάρτητα το κατά πόσο απέδωσε , όχι όμως και η αντίστοιχη θέση στον ιδιωτικό τομέα ή και στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα θα έχει ως αποτέλεσμα τον αποκλεισμό από την αξιολόγηση πραγματικά άξιους ως προϊσταμένους μονάδων .Η άποψη πως πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις μόνο και μόνο για το αριθμητικό περιορισμό των ενδιαφερομένων είναι τραγικό .

  Σχετικά δε με την αξιολόγηση θεωρώ πρωτίστως ως βασική ενέργεια την αξιολόγηση των προϊσταμένων μέσω «ανοικτής λογοδοσίας »

 • 22 Μαΐου 2014, 09:20 | Ιωαννα Μωραϊτη

  θεωρώ εντελώς απαράδεκτο να μην λαμβάνονται υπ όψιν τα τυπικα και πρόσθετα προσόντα (είναι δυνατό να μην βαθμολογείται για παράδειγμα ο διδακτορικός τίτλος ή η εμπειρία και ο χρόνος υπηρεσίας?) τα οποία θά πρεπε να παίζουν σημαντικό ρόλο στη βαθμολογία.

 • 21 Μαΐου 2014, 18:23 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

  Προτείνω στο Άρθρο πρώτο την παρακάτω προσθήκη, λαμβάνοντας υπόψη την απουσία κρίσεων τα τελευταία τέσσερα και παραπάνω χρόνια:

  1. Ως προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης επιλέγονται υπάλληλοι της κατηγορίας ΠΕ, εφόσον διαζευκτικά:
  …………………………
  δ. έχουν δεκαοκτώ (18) τουλάχιστον έτη συνολικής πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας και έχουν ασκήσει συνολικά τουλάχιστον για πέντε(5) έτη καθήκοντα προϊσταμένου Τμήματος ή αντίστοιχου επιπέδου οργανικής μονάδας ή αυτοτελούς γραφείου.

 • 21 Μαΐου 2014, 17:43 | ΦΕΝΙΑ

  Είναι πολύ άδικο να μην μετράνε τα πτυχία, μεταπτυχιακά, ξένες γλώσσες κ.λ.π.
  Θεωρώ ότι πρέπει να δίνεται βαρύτητα σε αυτά τα προσόντα και όχι στη συνέντευξη και στις γραπτές εξετάσεις.
  Δεν μπορεί ένας υπάλληλος να προσπαθεί να βελτιώσει το επίπεδο των γνώσεων του και γενικότερα να προσπαθεί μια ζωή και να μην ανταμείβεται. Πάντως μέχρι τώρα αυτά τα προσόντα δεν χρησιμοποιούνταν για την επιλογή των προϊσταμένων, αλλά γινόταν με την επιλογή του εκάστοτε αιρετού. ΑΡΑ ΓΙΝΟΤΑΝ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΑ.

  Μεγαλύτερη βαρύτητα πρέπει να δίνεται στα προσόντα του υπαλλήλου και λιγότερο στη συνέντευξη και στις γραπτές εξετάσεις. Αν εσείς θελήσετε να δώσετε βαρύτητα μόνο στη συνέντευξη κ στις γραπτές εξετάσεις πάλι θα οδηγηθούμε σε ένα ίδιο ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΚΟ σύστημα.

  Και τι γίνεται με αυτούς που κατέχουν θέσεις προϊσταμένων που η επιλογή τους έγινε αναξιοκρατικά; δηλ. χωρίς προκήρυξη θέσης κ.λ.π. Είναι άδικο να μετρήσει αυτή η προϋπηρεσία τους για την οποιαδήποτε μετέπειτα εξέλιξη τους και γενικά να υπερτερούν με αυτή την μη αξιοκρατική προϋπηρεσία από άλλους υπαλλήλους.

 • 21 Μαΐου 2014, 16:28 | ΚΚ

  Πριν εφαρμοστεί η νέα διαδικασία θα πρέπει να αναγνωριστεί όπως προβλέπεται ήδη νομοθετικά η (7ετής) προυπηρεσία των ΙΔΑΧ.
  Σε κάθε περίπτωση εφόσον κατά την πρόσληψη απαιτείτο προυπηρεσία (πχ Επιστημονικο προσωπικό) καθώς και μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών και αυτά θα πρέπει να προσμετρώνται.

  Γενικότερα με πιο κριτήριο το δημοσιο δεν αναγνωρίζει προυπηρεσία στο ευρύτερο δημόσιο αλλα και ιδιωτικό τομέα ?

  Αντίστοιχα με ποιο κριτήριο θεωρείται ότι απόφοιτοι της ΕΣΔΔ μπορούν μονο με 2 έτη εργασιας (γιατί υπολογίζονται και 2 έτη φοίτησης)να αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης? Επίσης γιατί εξαιρούνται από τις προυποθέσεις της συνάφειας του πτυχίου? Αποτελεί μεγαλύτερο προσόν από μεταπτυχιακούς τίτλους το πτυχίο της ΕΣΔΔ? Αν είναι έτσι ας γίνουν μετεκπαιδευτικά πρόγράμματα και για τους υπηρετούντες στο Δημόσιο…

 • 21 Μαΐου 2014, 14:11 | INS

  Από το σύνολο των σχολίων που αφορούν τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι πρόδηλο ότι εκεί ο κάθε δήμαρχος κάνει ό,τι του καπνίσει, παραβιάζει ευθαρσώς το νόμο και τοποθετεί προϊστάμενο τον εκάστοτε εγκάθετο.

  Αντί λοιπόν να παρέμβετε εκεί που υπάρχει εντονότερο πρόβλημα, αφήνετε την κατάσταση ως έχει (μάλλον σας αρέσει..) και πάτε να τα μεταφέρετε και στο κεντρικό κράτος. Συνεπώς, είναι εκτός τόπου και χρόνου η πρόταση του Υπουργού να ισχύει άλλο σύστημα στο κεντρικό κράτος και άλλο στην αυτοδιοίκηση, τη στιγμή που όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι εκεί ιδίως απαιτείται παρέμβαση. Εκεί δεν είναι δημόσιο δλδ? Είναι του κάθε δημάρχου βιλαέτι και όλα οκ?
  Δεν υπάρχει εκεί ανάγκη για αξιοκρατικό και αδιάβλητο σύστημα επιλογής προϊσταμένων?

  Συνεπώς, πέραν των άλλων ολέθριων που μας προτείνετε εδώ να διαβουλευτούμε, μήπως θα έπρεπε να ξανασκεφτείτε ότι στους ΟΤΑ ιδίως, λόγω των παραδοσιακών πελατειακών σχέσεων και της εγνωσμένης διαφθοράς των τοπικών αρχόντων (βλ ετήσιες εκθέσεις ΣΕΕΔΔ, Συνηγόρου του Πολίτη, Ελεγκτικού Συνεδρίου κλπ) θα έπρεπε να παρέμβετε εφαρμόζοντας επιτέλους το νόμο 3839/2010?

  Αλλά τί σας λέμε, εδώ μεταφέρετε το σύστημα 4-2(-1) και εντός του κράτους, εσείς είστε μάλλον ικανοποιημένοι από το κύρος τέτοιων διαδικασιών..

  Το δημόσιο που χτίζετε, να το χαίρεστε πάντως. Αν και εσείς περαστικοί είστε, αλίμονο στους άλλους που δεν είναι και στους μη προνομοιούχους που έχουν κυρίως ανάγκη τις υπηρεσίες του.

 • 21 Μαΐου 2014, 12:12 | ΜΑΚΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σας θέτω υπ’ όψιν ότι από τις αρχές του 2011 έγιναν τοποθετήσεις αναπληρωτών σε οργανικές μονάδες επιπέδου Δ/νσης ή Τμήματος σε Ο.Τ.Α., ανά την Επικράτεια, και ειδικότερα στο Δήμο Ρόδου, όπου εργάζομαι ως μόνιμος υπάλληλος τα τελευταία 27 και πλέον χρόνια, με αποφάσεις Δημάρχου, χωρίς να τηρηθούν οι σχετικές κείμενες διατάξεις, αφενός αυτές που αφορούσαν την άμεση σύσταση Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας και αφετέρου εκείνες περί της άμεσης αξιολόγησης από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, ώστε να ανιχνευθεί ποιοί συγκέντρωναν αδιαμφισβήτητα τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα για να τοποθετηθούν στις ανωτέρω θέσεις ευθύνης.
  Σημειωτέον η Πράξη ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή σε κενωθείσα ή νεοσύστατη θέση Προϊσταμένου Οργανικής Μονάδας, μέχρι την τοποθέτηση νέου Προϊσταμένου, λαμβάνει χώρα μέχρι της πληρώσεως, με επιλογή από το οικείο υπηρεσιακό συμβούλιο, των θέσεων Προϊσταμένων επιπέδου Τμήματος, και Διεύθυνσης, που θα κενωθούν κατ’ εφαρμογή του Ν.4024/2011, δηλαδή, λόγω της αυτοδίκαιης απόλυσης ή της θέσης σε προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα των κατόχων των θέσεων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84, 85 και 86 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007, Α’ 26) και του άρθρου 5 του ν. 3839/2010 (Α’ 51), η τοποθέτηση των Προϊσταμένων διενεργείται με μόνη απόφαση του οικείου Υπουργού ή του οικείου οργάνου διοίκησης (δηλαδή του Δημάρχου) που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι υπάλληλοι που τοποθετούνται προϊστάμενοι σε αυτές τις οργανικές μονάδες πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για τη θέση που καταλαμβάνουν, σύμφωνα με τις οικείες οργανικές διατάξεις και τις προϋποθέσεις επιλογής για τις αντίστοιχες θέσεις ευθύνης (άρθρο 33 παρ. 12 του Ν.4024/2011, υπ’ αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.26.14/754/οικ.21052/31.10.2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης).

  Οι σχετικές αποφάσεις λοιπόν, λήφθηκαν χωρίς την κρίση του καθ’ ύλην αρμοδίου Υπηρεσιακού Συμβουλίου και χωρίς την προσωπική γραπτή γνώμη ενός εκάστου των συναδέλφων που αδίκως εξαιρούνται (εκτός ελαχίστων), περί της αποποίησης των σχετικών δικαιωμάτων τους,
  πέραν από κάθε υπηρεσιακή λογική, ευθύνη και αξιοκρατική μέριμνα, που επέβαλλαν αλυσιδωτά και την, εκτός αξιοκρατικής πραγματικότητας, μεταγενέστερη βαθμολογική αξιολόγηση-μοριοδότηση από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο, που σε αντίθετη περίπτωση, στην περίπτωση δηλαδή που ακολουθείτο η νομότυπη διαδικασία αξιολόγησης – τοποθέτησης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, ευθύς εξ αρχής, από της αναλήψεως των καθηκόντων των υφιστάμενων Δημοτικών Αρχών, απλά δεν θα υφίσταντο ανάλογες απόφασεις με ταυτόσημα αποτελέσματα μοριοδότησης, αλλά ούτε η σειρά, ούτε κατ’ επέκταση τα πρόσωπα που την αποτελούν θα ήταν τα ίδια.

  Είναι ηθική αναγκαιότητα πλέον να αποκατασταθούν οι υπάλληλοι εκείνοι που κατά παράβαση κάθε νομιμότητας και κάθε ηθικού ερείσματος εξαιρέθηκαν από τις προαναφερθείσες διαδικασίες για την τοποθέτησή τους σε θέσεις ευθύνης, ΔΗΛΑΔΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ ΕΝΩ ΕΙΧΑΝ ΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΙΧΑΝ Α’ ΒΑΘΜΟ ΣΤΙΣ 31/10/2011, ΠΑΡΑΤΥΠΩΣ, ΔΕΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΗΚΑΝ ΣΕ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ και να τους δοθεί με το παρόν νομοσχέδιο το δικαίωμα να λάβουν μέρος, έστω και τώρα, στις προφορικές συνεντεύξεις και στις γραπτές εξετάσεις, ωστε να ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΟΥΝ ΔΙΚΑΙΑ ΜΙΑ ΘΕΣΗ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ.

  ΤΕΛΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΑΦΥΛΛΑΧΘΕΙ ΩΣ ΚΟΡΗ ΟΦΘΑΛΜΟΥ Η ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΜΠΛΑΚΟΥΝ ΣΤΙΣ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (Συνέντευξη – Γραπτή Εξέταση) ΤΟΠΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ Ή ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ(Σύλλογοι Εργαζομένων-Τοπικά Υπηρεσιακά Συμβούλια-Τοπικές Δ/νσεις Διοίκησης)ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΑΠΟ ΣΙΓΟΥΡΟ (το λέω από την υπηρεσιακή πείρα 27 ετών)ΟΤΙ ΟΙ ΕΣΚΕΜΜΕΝΕΣ ΠΑΡΑΤΥΠΙΕΣ ΚΑΙ Η ΠΑΛΑΙ ΠΟΤΕ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ ΘΑ ΔΙΑΠΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΠΑΛΙ !!!!!!!!!!!!!!

 • 21 Μαΐου 2014, 11:53 | Δημήτρης

  Η συνέντευξη που προβλέπεται στο νέο σύστημα μπορεί να αναδείξει την ύπαρξη ή την έλλειψη στοιχείων στην προσωπικότητα του κάθε υποιψηφίου τα οποία δεν αποδεικνύονται από την κατοχή τίτλων σπουδών. Πρέπει όμως να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε αυτή να είναι αντικειμενική και αδιάβλητη.

  Γιατί πρέπει στο νέο σύστημα να έχουν προβάδισμα άτομα που σήμερα υπηρετούν σε θέσεις ευθύνης στις οποίες έχουν τοποθετηθεί με αδιαφανή κριτήρια;

  Οι κρίσεις δεν μπορούν να γίνουν εάν προηγουμένως δεν αναγνωριστεί η προϋπηρεσία που έχουν οι υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα. Δεν μπορεί αυτή να είναι προϋπόθεση για να προσληφθούν μέσω ΑΣΕΠ και όταν αυτοί προσλαμβάνονται το δημόσιο να μην την αναγνωρίζει ή να παραπέμπει την ικανοποίηση του αιτήματος σε κάποια στιγμή στο μέλλον όταν θα βελτιωθεί η δημοσιονομική κατάσταση.

 • 21 Μαΐου 2014, 09:56 | ΜΙΧΑΗΛ ΧΑΤΖΑΡΑΣ

  Γιά το άρθρο 84,παρ.1α,1β,και 1γ να αναφέρεται ότι:
  Έχει τοποθετηθεί, γενικός διευθυντής,μετά από κρίση από Υπηρεσιακό Συμβούλιο,τουλάχιστον γιά ..
  Έχει τοποθετηθεί,διευθυντής,μετά από κρίση από Υπηρεσιακό Συμβούλιο,τουλάχιστον γιά..
  Έχει τοποθετηθεί,τμηματάρχης,μετά από κρίση από Υπηρεσιακό Συμβούλιο,τουλάχιστον γιά…

  Ο λόγος γιά την προυπόθεση να έχουν κριθεί από Υπηρεσιακό Συμβούλιο είναι, ότι τον Ιανουάριο του 2011 με απόφαση, των Διοικητών των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων,Αιρετών Περιφερειαρχών,και Δημάρχων, ορίσθηκαν οι περισσότεροι Τμηματάρχες,Διευθυντές,Γενικοί Διευθυντές.Έτσι παρατηρείται το οξύμωρο π.χ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου,να έχουμε 2 Γενικούς Δ/ντές από Υπηρεσιακό Συμβούλιο που έγινε τον Αύγουστο του 2010 και ένα με απόφαση του διοικητή κου Χατζημιχάλη.Στους διευθυντές του Βορείου Αιγαίου στην ΑΔΑ, έχουμε τοποθετημένους 6 Δ/ντες με απόφαση του κου.Χατζημιχάλη,και μόνο 3 Δ/ντές από Υπηρεσιακό.Το ίδιο συμβαίνει και στους τμηματάρχες.Όταν γίνουν οι κρίσεις γιά γενικούς διευθυντές,διευθυντές, τμηματάρχες βάσει του υπό ψήφιση νόμου,αυτοί που ορίσθηκαν με απόφαση,θα έχουν υπηρετήσει ήδη τέσσερα χρόνια σε θέσεις,ενώ οι ορισθέντες με Υπηρεσιακό το max 8 μήνες.Είναι έτσι άδικο γιατί πολλές τοποθετήσεις έγιναν με μη αξιοκρατικά κριτήρια,και σημειωτέον ότι ενώ έπρεπε βάσει του Καλικράτη τον Φεβρουάριο – Μάρτιο του 2011 να γίνουν Υπηρεσιακά Συμβούλια,με Υπουργική Απόφαση,δεν έγιναν.

 • 21 Μαΐου 2014, 08:13 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Θα ήθελα να προσθέσω στο σχόλιο του INS πως σε καμία Περιφέρεια (ΟΤΑ Β΄) και Δήμο (ΟΤΑ Α΄) από το 2011 δεν εφαρμόστηκε ο ν.3839/2010.Στους δε Δήμους, δρομολογήθηκε η όλη διαδικασία επιλογής προϊσταμένων από τον Αύγουστο του 2013 που έγινε η προκήρυξη και έκτοτε τοποθετήθηκαν μόνο Δ/ντές ενώ οι τμηματάρχες είναι ακόμη σε αναμονή! Δηλαδή εδώ και 4 σχεδόν χρόνια δεν πραγματοποιήθηκε καμία κρίση στους προαναφερόμενους φορείς, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι όσοι τοποθετήθηκαν με τις μεταβατικές διατάξεις του Ν.3852/2010 (Καλλικράτης) από τις αρχές του 2011 είναι ακόμη με αναπλήρωση, εξακολουθούν να παίρνουν τα παχυλά τους επιδόματα και επιπλέον μοριοδοτούνται. Που είναι η διαφάνεια και η αξιοκρατία κ΄υπουργέ? Γιατί δεν προχώρησαν εδώ και 4 χρόνια οι κρίσεις στους παραπάνω φορείς? Γιατί δεν ξηλώθηκε ακόμα κανένας από αυτούς που ανέλαβαν?Γιατί δίνετε ακόμη και σήμερα εν μέσω προεκλογικής περιόδου το δικαίωμα σε ορισμένους φορείς να τοποθετούν με διαβλητά κριτήρια τους Δ/ντές τους? (Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας) Γιατί δεν ανακλήθηκε καμία απόφαση? Και έρχεστε με το παρόν νομοσχέδιο να προσθέστε και άλλες μεταβατικές διατάξεις που θα δίνουν το προβάδισμα μόνο σε εκείνους τους υπαλλήλους που ανέλαβαν καθήκοντα προϊσταμένου με αδιαφανείς και διαβλητές διαδικασίες! Αυτή είναι η διαφάνεια και η αξιοκρατία? Ναι,αν θέλετε να είστε δίκαιος και αξιοκρατικός, ξηλώστε τους όλους και προβείτε σε κρίσεις σύμφωνα με το ν.3839/2010.Είναι ο πιο αξιοκρατικός και ακέραιος νόμος που δύναται να εφαρμοστεί άμεσα χωρίς άλλες μεταβατικές διατάξεις και δαπανηρές διαδικασίες!

 • 21 Μαΐου 2014, 08:42 | Ηλίας

  Ο λύκος και αν γέρασε … Το πολιτικό σύστημα νοιάζεται μόνο για την αυτοσυντήρησή του. Μιλάει τάχα μου για αξιοκρατία στο Δημόσιο, αλλά κλείνει το μάτι στους κομματικούς πελάτες να μην ανησυχούν.
  κ. Υπουργέ, δεν εργάζομαι στο Δημόσιο. Μόλις πήρα το πτυχίο μου ανώτατης εκπαίδευσης. Η μητέρα μου, διδάκτορας, υπάλληλος του Δημοσίου 30 χρόνια, με πιέζει «ευγενικά» να κάνω μεταπτυχιακό. Αλλά εάν είναι να εργασθώ στο Δημόσιο (πράγμα που δεν μου εύχομαι) τι να το κάνω ένα «στατικό» χαρακτηριστικό αφού είμαι ιδιαίτερα επικοινωνιακός και θα πάω καλά στη συνέντευξη;

 • 21 Μαΐου 2014, 08:30 | II

  με το άρθρο 87 (ν.3528/2007) τι γίνεται ;

  με τις περήφημες «αναπληρώσεις»;

  δηλαδή η επιλογή θα γίνεται με κάποιο τρόπο ας πούμε αξιοκρατικό και με επιλογή των καλύτερων και των καταλληλότερων
  αλλά όταν πρόκειται για μια αναπλήρωση θα γίνεται σύμφωνα με το άρθρο
  87 ; δηλαδή μόνο με την παλαιότητα ; όποιος είναι πιο παλιός αυτός θα τοποθετείται ;

  άρα , που είναι η αντικειμενικότητα ;
  άρα τοποθετώ τον παλαιότερο με το άρθρο 87 σύμφωνα με τις αναπληρώσεις και δεν κάνω επιλογή ποτέ ( όπως γίνεται εδω και 5 χρόνια )
  και έτσι αφήνω στη θέση του τον ίδιο

  μήπως θα πρέπει να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση αναπλήρωσης θα πρέπει να τοποθετείται ως αναπληρωτής αυτός που υπηρετεί στην υπηρεσία και έχει λάβει τα περισσότερα μόρια και είναι ο επόμενος στον πίνακα κατάταξης ;

  αλλιώς μιλάμε για δύο μέτρα και δύο σταθμά

  ευχαριστώ

 • 20 Μαΐου 2014, 23:31 | ΓΓ

  Είναι εξαιρετικά άδικο να μην λαμβάνεται υπόψη η όποια προυπηρεσία σε θέση ευθύνης στον ιδιωτικό τομέα.

  Από την μία βάζετε κριτήρια ιδιωτικού τομέα στην επιλογή των προισταμένων και από την άλλη δεν λαμβάνετε υπόψη την προυπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα!

 • 20 Μαΐου 2014, 23:46 | ΓΓ

  Απαιτείται οπωσδήποτε αλλαγή της παρακάτω παραγράφου :

  6. α) Η τελική βαθμολογία των υποψηφίων για επιλογή ανά επίπεδο θέσης ευθύνης εξάγεται από το αρμόδιο ΕΙ.Σ.Ε.Π. ως εξής:
  i. Για τους προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 30% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 70% από τη συνέντευξη.
  ii. Για τους προϊσταμένους Διεύθυνσης λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 40% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 60% από τη συνέντευξη.
  iii. Για τους προϊσταμένους Τμήματος λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα της βαθμολογίας που έλαβαν από τη γραπτή εξέταση και τη συνέντευξη, υπολογιζόμενο επί ποσοστού 50% της βαθμολογίας που έλαβαν κατά τη γραπτή εξέταση και 50% από τη συνέντευξη.

  Απαράδεκτο και αναξιοκρατικό να λαμβάνει τόσο μεγάλο ποσοστό η «συνέντευξη».

  Στο μόνο που δικαιολογείται, και αυτό εκ μέρει, είναι για τους Γενικούς Διευθυντές.

  Επίσης παντελώς απαράδεκτο να μην λαμβάνονται καθόλου υπόψη τα τυπικά ή και τα πρόσθετα προσόντα.
  Πρέπει οπωσδήποτε να παίζουν ένα κάποιο ρόλο στη βαθμολογία και τα προσόντα.

  Το μόνο αποδεκτό , και σχετικά δίκαιο, ποσοστό συμμετοχής είναι το εξής :

  Γενικοί διευθυντές: Προσόντα 20 % – Γραπτή Εξέταση 40 % – Συνέντευξη 40 %
  Διευθυντές: Προσόντα 30 % – Γραπτή Εξέταση 40 % – Συνέντευξη 30 %
  Τμηματάρχες : Προσόντα 40 % – Γραπτή Εξέταση 40 % – Συνέντευξη 20 %

  Το μόνο απόλυτα αδιάβλητο σύστημα θα ήταν αν δεν υπήρχε συνέντευξη. Να υπάρχουν μόνο παράγοντες αντικειμενικά προσδιορίσιμοι και κοινοί για όλους. Γιατί κάτι τέτοιο ενοχλεί? Αν ενοχλεί να αλλάξουμε και τον τρόπο εισαγωγής των παιδιών στα Πανεπιστήμια. Γιατί δεν βάζουμε και εκεί συνέντευξή;;