Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 12: Μεταβατικές Διατάξεις

Οι φορείς που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος εφαρμόζουν τις διατάξεις : α) του άρθρου 8 του παρόντος σε ένα (1) χρόνο από την έναρξη ισχύος του παρόντος, β) της παραγράφου 2 του άρθρου 6, της παραγράφου 4 περίπτωσης (β) του άρθρου 7 του παρόντος σε διάστημα δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, γ) των παραγράφων 1, 2 και 3 περίπτωση β του άρθρου 7 σε διάστημα τριών (3) ετών από την έναρξη ισχύος του παρόντος.