Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 02: Πεδίο Εφαρμογής

1. Οι διατάξεις του παρόντος έχουν εφαρμογή σε ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα και αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα του άρθρου 3 του νόμου 3979/2011 (Α΄138) με τη επιφύλαξη των διατάξεων του ν.3448/2006 (Α’ 57), όπως ισχύει.