Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 11: Καταστροφή Έντυπων Εγγράφων.

1. Κάθε προϊστάμενος οργανικής μονάδας που τηρεί αρχείο, ορίζει έναν ή περισσότερους υπαλλήλους από κάθε τμήμα για την καταγραφή του προς καταστροφή έντυπου αρχειακού υλικού το οποίο έχει ψηφιοποιηθεί.
2. Οι αρμόδιοι υπάλληλοι της παρ. 1 του παρόντος άρθρου αναζητούν τα ψηφιοποιημένα έγγραφα στο ηλεκτρονικό αρχείο και επιβεβαιώνουν ότι αυτά είναι ευανάγνωστα και φέρουν την ψηφιακή υπογραφή των υπαλλήλων που τα ψηφιοποίησαν. Ακολούθως συντάσσεται ηλεκτρονικός κατάλογος με τον τίτλο της εκδίδουσας αρχής, τον αριθμό φακέλου, τη χρονολογία και την περίληψη του θέματος, που αφορά ο φάκελος.
3. Ακολούθως συντάσσεται πρωτόκολλο καταστροφής εντύπων αρχείων το οποίο περιλαμβάνει τον κατάλογο της προηγούμενης παραγράφου και το οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή των αρμοδίων υπαλλήλων και των προϊσταμένων της οργανικής μονάδας που τηρεί το αρχείο.
4. Στη συνέχεια ακολουθείται η διαδικασία επιλογής ιστορικού ενδιαφέροντος αρχείων από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Ασφαλείας Εθνικού Διαβαθμισμένου Υλικού.
5. Στην περίπτωση που κριθεί από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους ότι το έντυπο αρχείο δεν χρήζει διατήρησης στο διηνεκές, ο φορέας λαμβάνει άδεια καταστροφής με βάση τις κείμενες διατάξεις των Γενικών Αρχείων του Κράτους όπως αυτές ισχύουν.

  • 8 Μαρτίου 2013, 15:49 | Στέφανος Χ. Σαμακάς

    Αφελές άρθρο – αναμφίβολα θα χρησιμοποιηθεί σαν συγχωροχάρτι της διαφθοράς στο Δημόσιο. Κάποια άλλη αρχή πρέπει να ελέγχει ολη την διαδικασία και οχι βέβαια η ίδια υπηρεσία να αυτοελέγχεται γιατι ολα τα αποδεικτικά στοιχεία κακοδιοίκησης θα καταστραφούν για πάντα. Εμείς τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας έχουμε Ιστορικό ενδιαφέρον για ολα τα Δημόσια Εγγραφα. Η καταστροφή τους πρέπει να γίνεται με το σταγονόμετρο ωστε να χρησιμεύσουν στην αξιολόγηση των Δημοσίων υπαλλήλων.

    • 8 Μαρτίου 2013, 16:10 | an.stasis

      Τα αρχεία τηρούνται από τις Υπηρεσίες και στο στάδιο της καταστροφής τους συμμετέχουν τα Γενικά Αρχεία του Κράτους προκειμένου να διατηρηθούν τα έγγραφα εκείνα τα οποία έχουν ιστορική και πολιτισμική αξία. Περισσότερες πληροφορίες για την καταστροφή των αρχείων των δημοσίων υπηρεσιών είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.gak.gr/ .