Σχέδιο Δράσης OGP OGP

Άρθρο 04: Συγκρότηση Ηλεκτρονικού Αρχείου

Περιεχόμενο ηλεκτρονικού αρχείου είναι:
1. Ένα ή περισσότερα ηλεκτρονικά έγγραφα, με βάση την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3979/2011 (Α΄138).
2. Ένα η περισσότερα σύνολα δεδομένων που είναι οργανωμένα μεταξύ τους και χρησιμοποιούνται για την έκδοση διοικητικών πράξεων.
3. Ένας ή περισσότεροι ηλεκτρονικοί φάκελοι που περιλαμβάνουν τα ηλεκτρονικά έγγραφα είτε αυθύπαρκτα είτε μέσα σε άλλους φακέλους υποθέσεων με κοινό νοηματικό ή λειτουργικό περιεχόμενο.

  • 1 Μαρτίου 2013, 15:26 | Ηλίας Σπανός

    Τα μεταδεδομένα μπορεί να θεωρηθούν και αυτά ως περιεχόμενα ενός ηλεκτρονικού αρχείου, καθώς μπορούν να υπάρχουν εκτός του εγγράφου (σχετικές έννοιες είναι: Descriptive metadata, metacontent)
    http://en.wikipedia.org/wiki/Metadata#Metadata_administration_and_management
    «Metadata can be stored either internally,[33] in the same file as the data, or externally, in a separate file»